Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 21.0.3

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Roziązano problem niewykazywania na wydrukach (na przykład świadectwa pracy) absencji typu choroba ciąża.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego dopiero od 31 dnia urlopu bezpłatnego (zamiast od 30).
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono wczytywanie plików ze zwolnieniami elektronicznymi (e-ZLA) według zmienionego przez ZUS formatu.
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono nowe zasady ochrony wynagrodzenia (ochrona kwotowa zamiast procentowej) przy potrąceniach komorniczych.
X X X X X X
[Gs] CRM Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy nadawcy dla wysyłanych wiadomości SMS.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowych wersji deklaracji elektronicznych VAT-7 i VAT-7K.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Zaktualizowano adres webserwisu oraz protokół TLS do wersji 1.2 w usłudze bankowości on-line mBankCompanyNet.

Zmiany w wersji 21.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Nazwy plików wydruków ewidencji zostały rozszerzone o okres, za który są wykonywane.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono tworzenie pliku EPP do biura rachunkowego z bardzo dużą ilością dokumentów.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono import do ewidencji VAT sprzedaży dokumentów na podstawie JPK_VAT, zawierającego transakcje SUPTK (sprzedaż usług poza terytorium kraju).


X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono problem z aktualizacją kwoty VAT na rozrachunkach podłączonych pod zapisy w ewidencji VAT.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z wysyłką dyspozycji bankowej w bankowości on-line w przypadku długiej nazwy/adresu zlecającego.

Zmiany w wersji 21.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem występujący przy imporcie pracowników z bazy danych (Access) Płatnika.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Poprawiono błąd powodujący wystąpienie wyjątku przy wywołaniu metody Asortyment.WypelnijNaPodstawie(Asortyment) w rozwiązaniu własnym.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono składanie podpisu elektronicznego deklaracji CIT-8(25), VAT-R(13) oraz VAT-Z(5).


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację Faktur VAT marża do ewidencji VAT.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono podłączanie podczas dekretacji automatycznej rozrachunku do zapisu VAT w przypadku gdy dokument wystawiony był na osobę fizyczną.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono podłączanie rozrachunku powiązanego z zapisem na konto księgowe, do zapisu VAT podczas, dekretacji automatycznej dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę pól logicznych w pliku JPK_FA przy konwersji na plik JPK_VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów on-line w przypadku, gdy wyłączono obsługę księgową dekretowanych wcześniej typów dokumentów a następnie wysyłano takie dokumenty ponownie do księgowości.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 w przypadku, gdy zawierały one niedozwolone znaki.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z odbiorem dokumentów on-line, objawiający się komunikatem o błędzie podczas deszyfracji paczki dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę obrazu księgowego dyspozycji bankowej, która rozliczała rozrachunki, wśród których znajdowała się korekta zakupu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na liście dokumentów magazynowych i w raportach "Podliczenie okresu" oraz "Przyjęcia magazynowe wg asortymentu" naprawiono błędne prezentowanie kosztu przyjęcia wewnętrznego, który powstał ze zlecenia produkcyjnego montażu w walucie obcej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono problem uniemożliwiający skorygowanie faktury zaliczkowej cząstkowej na której wykorzystano przedpłatę od klienta typu firma.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono tworzenie automatycznych transferów bankowych do operacji o rodzaju "Podzielona płatność". Transfery zawsze tworzyły się z datą aplikacyjną.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wysyłanie dyspozycji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność" w bankowości on-line banku ING.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem pobierania operacji bez danych o numerze rachunku w bankowości on-line banku ING.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem powiązania rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym w przypadku niezgodności numerów identyfikacyjnych banku.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem podczas odbioru sprzedaży z kas fiskalnych do paragonu fiskalnego, występujące w specyficznych scenariuszach.

Zmiany w wersji 21.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Umożliwiono edytowanie zawartości zaświadczenia ZUS Z-3 przed wydrukiem.
X

[Gr] System wynagrodzeń Umożliwiono zbiorcze ustawianie konfiguracji wydruków w definicjach list płac i rachunków.
X

[Gr] System wynagrodzeń W ostatnim kroku kreatora przypisywania składnika do definicji listy płac dodano możliwość filtrowania umów, dla których ustawia się wartość składnika.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość sprawdzenia z poziomu deklaracji VAT-7/7K, statusu VAT klientów objętych okresem deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8) obowiązujących do rozliczeń od 1 lipca 2018.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano księgową obsługę płatności podzielonej (split payment): oznaczenie, że operacja bankowa dotyczy płatności podzielonej, wykazanie kwoty VAT w obrazie księgowym operacji bankowej oraz możliwość przesyłania rachunków VAT w komunikacji on-line.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość prześledzenia dokumentów księgowych oraz zapisów VAT (ślad rewizyjny), kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania edycji oraz innych zdarzeń związanych z danym zapisem księgowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego dokumentów z poziomu ewidencji źródłowych danego typu dokumentu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano nowy sposób podpowiadania numeru kartotekowego konta analitycznego (określa się go w definicji kartoteki księgowej) umożliwiający utrzymanie zgodności numerów analityk z numeracją wskazanej kartoteki księgowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość określenia niezależnie kwot dla różnych stawek VAT przy wprowadzaniu faktury zakupu z częściowym odliczeniem VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość zbiorczego sprawdzenia statusu VAT klientów z poziomu ewidencji VAT sprzedaży lub zakupu.
X X
[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania zawartości dokumentów (pozycji asortymentowych) między dokumentami.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dodano kreator ułatwiający naliczanie pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej. Kreator dostępny jest w module sprzedaży oraz w widoku "Raporty dobowe".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano kreator konfiguracji usługi bankowości on-line dla banku ING.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wystawienia dyspozycji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wystawienia operacji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy typ operacji bankowych - Przekazanie własne (vat-vat).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy typ operacji bankowych - Transfer VAT-> RR
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano obsługę bankowości on-line banku ING.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na dyspozycjach oraz operacjach bankowych dodano pole "Kwota z rachunku VAT", która określa wartość automatycznych transferów na rachunku VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na potrzeby rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności dodano kreator umożliwiający przypisanie wartości VAT do istniejących, nierozliczonych należności i zobowiązań.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W parametrach bankowości dodano parametr "Twórz operację bankową na wartość VAT (podzielona płatność)". Dotyczy on tworzenia automatycznych transferów przy tworzeniu operacji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W parametrach rozrachunków dodano możliwość włączenia pokazywania kwoty VAT na należnościach i zobowiązaniach.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość ręcznego dopisywania raportów dobowych.


X X X

[Br] Biuro nexo W kreatorze zakładania podmiotu wyłączono domyślne ustawienie typu podmiotu - przejście do kolejnego kroku kreatora wymaga jego określenia.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono domyślne zapytanie w raporcie własnym SQL dla pracowników.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem pustego wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy dla miesięcy, w których występuje wyłącznie umowa dodatkowa.
X

[Gr] Kadry i płace W rekordzie danych przekazywanych do wydruku listy płac dodano  identyfikator i nazwę obiektu źródłowego (wypłata, rachunek, pracownik, lista płac), co zwiększa możliwości modyfikowania wydruku.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego podpowiadania okresów poszczególnych kodów świadczenia przerwy przy dodawaniu absencji zasiłkowej typu urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem zerowania podstawy zasiłku chorobowego przy jej przeliczaniu w trybie edycji nieostatniej absencji chorobowej.
X

[Gr] Karta pracy W pierwszym kroku w zbiorczych kreatorach dodawania akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, sumarycznej ECP oraz przy zbiorczej zmianie miesiąca pierwszej wypłaty dodano kolumny NIP i Dział. W ostatnim kroku w zbiorczych kreatorach dodawania akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, sumarycznej ECP  w operacjach zbiorczych na składniku i definicji listy płac oraz w kreatorze naliczania wynagrodzeń przy wyborze umów dodano kolumnę NIP.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Dla umów cywilnoprawnych zawartych na czas określony z jednorazowym wypłacaniem wynagrodzenia umożliwiono uzależnienie daty rachunku od daty końcowej umowy.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Przy tworzeniu kontynuacji umowy zaniechano przenoszenia Okresu wyczekiwania z umowy kontynuowanej.
X

[Gr] System wynagrodzeń W kreatorze ustawiania wartości składnika na umowach dodano licznik umów.
X

[Gr] System wynagrodzeń W składniku płacowym rozwiązano problem nieodświeżania kontrolek po zmianie rodzaju składnika.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dla potrąceń komorniczych alimentacyjnych z zasiłków przywrócono ochronę w wysokości 50% najniższej emerytury.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem niezerowania składników płacowych typu potrącenie w przypadku nieobecności pracownika przez cały miesiąc.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń zawartość filtra Lista-wskazana została ograniczona do list wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wskazanym w filtrze Miesiąc.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz naprawiono błąd, który powodował brak odświeżenia listy dostępnych szablonów działań po dodaniu nowego szablonu działania.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.

X
[Gs] Oferty Dla kartoteki oferty, w okienku Przeliczanie rabatu wariantu zmieniono kolejność metod ustawiania rabatu na nowych pozycjach, tak aby była spójna z innymi dokumentami handlowymi.
X X X X X X X [nexo] Inne Dodano możliwość wpływania na ograniczenie czasu wykonywania raportu własnego SQL.
X

[nexo] Inne Dodano w Centrum pomocy zestaw artykułów pomagających rozpocząć pracę z InsERT nexo.
X X X X X X
[nexo] Inne Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
X X X X X X X [nexo] Inne Raport własny SQL. Poprawiono zachowanie synchronizacji kolumn tak, aby ustawiona precyzja nie była przestawiana na wartość domyślną.
X

[nexo] Inne Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania pierwszego, niepełnego miesiąca w podstawie do chorobowego w przypadku nieroboczego pierwszego dnia takiego miesiąca.
X X X X X X
[nexo] Inne Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
X X X X X X X [nexo] Inne Sfera. Rozwiązano problem z ładowaniem rozszerzeń przy braku jakiejkolwiek aktywnej licencji dla każdego wymaganego przez typ rozszerzenia produktu.
X

[nexo] Inne W module wynagrodzeń dodano filtrowanie według działu na ostatni dzień okresu, za który wypłacono wynagrodzenie.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono sprawdzanie, czy klienci ujęci deklaracją VAT-27 posiadają oznaczenie w kartotece klientów, że są aktywnymi podatnikami VAT.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W deklaracji VAT-7/7K pola kwotowe określające sposób zwrotu podatku VAT zamieniono na pola wyboru (wskazujące, który sposób podatku VAT jest wnioskowany).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module Deklaracji skarbowych dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) "Kwota do przeniesienia" pokazującą nadwyżkę podatku naliczonego do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym z deklaracji VAT-7/7K.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono algorytm z SHA-1 na SHA-256 generowania skrótu pliku podpisanej deklaracji (który to skrót będzie obowiązkowy od 1 lipca 2018 r.), deklaracji zbiorczej oraz pliku JPK.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zoptymalizowano sposób przechowywania deklaracji elektronicznych (również deklaracji zbiorczych) w bazie danych.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację dokumentów na konta rozrachunkowe, w przypadku gdy była włączona opcja automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji oraz istniały co najmniej dwa zapisy na to samo konto rozrachunkowe, z takim samym opisem pozycji.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację zapisów VAT do KPiR z włączoną opcją tworzenia rozrachunku: w przypadku gdy kwota dekretowana do KPiR jest równa wartości netto zapisu VAT, wówczas tworzony rozrachunek będzie na wartość brutto zapisu VAT.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wydajność dekretacji automatycznej dokumentów, w przypadku gdy dla danego typu dokumentów istniało wiele zdefiniowanych schematów dekretacji posiadających zdefiniowany warunek wykonania schematu dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wydajność usuwania definicji pozycji w schemacie dekretacji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zdefiniowania kategorii księgowej bezpośrednio z edycji dokumentu do dekretacji (obrazu księgowego dokumentu).


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w module rozliczeń  właścicielskich (oraz w module składek ZUS wspólników w Gratyfikancie nexo) kolumnę (domyślnie wyłączoną) z wartością składki zdrowotnej odliczanej od podatku.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dekretację automatyczną dowodów wewnętrznych do KPiR, w przypadku gdy dekretacja została wywoływana z poziomu edycji dokumentu dowodu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie o braku możliwości wczytania pliku EPP w przypadku włączonej kontroli unikalności numerów NIP ze wskazaniem, których numerów to dotyczy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obiór definicji rachunków bankowych w komunikacji on-line oraz off-line XML dla specyficznych numerów NRB.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono określanie numeru identyfikacji podatkowej w pliku JPK_VAT dla kontrahenta będącego osobą fizyczną i nieposiadającą numeru NIP - obecnie nie jest wykazywany numer PESEL takiego kontrahenta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powiadamianie o braku naliczonej zaliczki PIT dla wspólników ustawionych jako nieaktywnych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie w raporcie "Zapisy na koncie" - kolejność w obrębie dnia mogła być wykazywane bez uwzględnienie numeru dokumentu księgowego.X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W domyślnym planie kont rozszerzonym, do kont księgowych VAT podpięto domyślnie kartotekę księgową stawek VAT.
X X X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) pokazującą koszt dokumentu handlowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Przywrócono możliwość wprowadzenia długiego opisu pozycji w zapisie złożonym VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, w widoku z pozycjami dokumentów, dodano możliwość filtrowania wg stawek VAT na pozycji dokumentu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych wg typu naliczonych różnic kursowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Przywrócono możliwość wprowadzenia długiego opisu pozycji w dekrecie.

X
[Su] Asortyment Naprawiono brak możliwości uruchomienia raportów "Asortyment niechodliwy" oraz "Wydania magazynowe wg asortymentu" w Gestorze.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono wydajność zapisu pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej.
X

[Su] Dokumenty W dokumentach handlowych usprawniono komunikowanie ostrzeżeń o weryfikacji statusu czynnego podatnika podczas sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. We wszystkich dokumentach handlowych, w menu "Operacje" dodano także operacje sprawdzenia statusu podatnika w Portalu podatnika oraz w VIES.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta oraz ofertach umożliwiono wprowadzanie ujemnego rabatu w roletce rabatów.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W module "Sprzedaż" dodano możliwość włączenia widoku "Raporty dobowe".
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widoku "Wszystkie" modułu "Sprzedaż" uwidoczniono raporty dobowe.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dla dokumentów sprzedaży wprowadzono uprawnienie do zmiany statusu "Wystawiony na" (osobę fizyczną/podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Umożliwiono definiowanie, czy sprzedaż ufiskalniona wykazywana jest w pliku wewnętrznym JPK_VAT na podstawie raportów dobowych czy też na podstawie pojedynczych dokumentów. Nowy parametr dostępny jest w "Parametrach deklaracji i JPK_VAT".
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Zmieniono nazwę uprawnienia "Zmiana daty otrzymania zaliczki dokumentu FL" na "Zmiana daty otrzymania zaliczki/zakończenia dostawy dokumentu FL".
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono brak możliwości powielania zamówienia do dostawcy, jeśli w pozycjach dokumentu występował asortyment powiązany ze sobą.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zbiorczych wydruków dla operacji kasowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy kafel "Rachunek VAT" dostępny w module Infoserwis.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" na kwoty wyższe niż wartość rozrachunku lub wartość VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" rozrachunku bez przypisanego VAT-u z możliwością jego uzupełnienia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" więcej niż jednego rozrachunku.


X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano pobieranie wartości VAT dla należności i zobowiązań powiązanych z ewidencją VAT.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano pobieranie wartości VAT dla należności i zobowiązań powstających z dokumentów handlowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano raport "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano raport "Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością".
X X X X X X
[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozbudowano rozliczanie rozrachunków w bankowości on-line i off-line o pole "Tytułem".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozbudowano sposób rozliczeń rozrachunków uwzględniając mechanizm podzielonej płatności (rozdzielenie wartości rozrachunku i kwoty VAT).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z wczytywaniem historii rachunku bankowego z pliku csv Volkswagen Banku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W rozrachunkach o rodzaju należność i zobowiązanie wyodrębniono kwotę VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumny "Możliwa wpłata VAT (PP)" oraz "Możliwa wypłata VAT (PP)".
X

[Su] Handel Dodano nowy raport "Dokumenty do JPK_VAT" pozwalający na przejrzenie dokumentów kwalifikujących się do pliku kontrolnego JPK_VAT oraz wygenerowanie wewnętrznego pliku JPK_VAT.
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie okresu", który nie uwzględniał korekty kosztu sprzedaży, gdy faktura została wystawiona na podstawie wydania zewnętrznego wraz z korektą tego wydania.
X

[Su] Handel Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas próby wydrukowania raportu, do którego użytkownik nie ma nadanego uprawnienia.
X

[Su] Polityka cenowa Podczas dodawania nowego cennika, w sposobie wyliczania cen zmieniono domyślne ustawienia uwzględniania minimalnej marży oraz dopuszczalnego rabatu na nieuwzględnianie.
X X
[Su] Polityka cenowa Podczas edycji cennika wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym przeliczaniem narzutu/marży/zysku, gdy na pozycji dokonano powtórnej zmiany ww. wartości.