Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 22.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Obsługa święta 12 listopada 2018 roku. Święto ustawowe w kalendarzach uwzględniających listę świąt oraz pomniejszenie normy na listopad 2018 w kalendarzu normatywnym.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem przeniesienia specyficznego szczegółowego kalendarza z Gratyfikanta GT.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego uwzględniania wykorzystanego urlopu wypoczynkowego obejmującego aneks lub zmianę kalendarza.
X X X X X X
[Gs] Kalendarze Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór słowników użytkownika wysłanych przez księgowość w komunikacji on-line.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z określeniem indywidualnych podstaw ZUS dla wspólnika.

Zmiany w wersji 22.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raport wyszukujący umowy, które mogły przekroczyć limity zatrudniania na podstawie umów na czas określony (KP art. 25 1).
X

[Gr] Kadry i płace W umowach pracowniczych dodano funkcję zbiorczego przekształcania na umowy na czas nieokreślony.

X
[Br] Biuro nexo Naprawiono problem z brakiem wyświetlania się zakładki "Płatności" w Kliencie biura.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia po ponownym zatrudnieniu.


X X X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem niejasnego komunikatu przy próbie edytowania rachunków bankowych pracownika.
X

[nexo] Inne Rozwiązano problem niedrukowania się sekcji pracodawcy na wydrukach list płac.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika dla klientów o typie "osoba".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sprawdzanie w portalu MF czy podatnik VAT został wykreślony bądź przywrócony z rejestru podatników.
X

[Su] Asortyment W danych asortymentu naprawiono brak maskowania danych wrażliwych.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błędne działanie uprawnienia "Zmień domyślne stanowisko kasowe" objawiające się problemami z wyświetleniem asortymentu oraz edycją płatności na dokumentach handlowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Zaktualizowano adres usługi bankowości on-line banku ING.

Zmiany w wersji 22.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość swobodnego (bez potrzeby równoczesnego zakładania nowego podmiotu) kopiowania pieczęci księgowych pomiędzy podmiotami.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą sterującą ustawieniami powiadomień biznesowych w podmiotach klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczego kopiowania schematów dekretacji Rewizora nexo między podmiotami klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych dodano możliwość określenia danych osoby wystawiającej deklaracje i skopiowania ich do baz klientów biura.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość dodania godzin przepracowanych na wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość sporządzenia wydruku Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.
X

[Gr] Karta pracy Dodano możliwość nienaliczania wynagrodzenia za nieobecności płatne przy jednoczesnym naliczaniu wynagrodzenia urlopowego.
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono możliwość automatycznego przeliczania należnego wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.
X
X [Gr] Karta pracy Wprowadzono możliwość rozłącznego ewidencjonowania i rozliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Dodono możliwość zbiorczej zmiany kalendarza w umowach pracowniczych.

X
[Gs] CRM Dodano mapy powiązań w modułach Gestora nexo: Działania, Procesy ofertowe, Zlecenia serwisowe, Poczta, Wiadomości SMS.
X X X X X X
[Gs] CRM InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!

X
[Gs] CRM InsERT mobile - Kalendarz. Dostęp do działań z Gestora nexo w telefonie.

X
[Gs] Działania Dodano możliwość ustawienia w działaniach dla akcji automatycznych, aby akcje były wykonywane w pełni automatycznie - w momencie nadejścia początku działania.

X
[Gs] Działania Dla działań, które mają ustawioną akcję automatyczną, dodano możliwość automatycznego wysłania raportu w formie wiadomości pocztowej z dołączonym wydrukiem logu akcji. W widoku Rejestr akcji dodano do menu Powiadomienia.
X X X
X X
[Gs] Klient pocztowy Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano możliwość zarządzania uprawnieniami dla użytkowników konta w konfiguracji konta pocztowego, dodano opcje: usuwanie wiadomości, zarządzanie folderami, przenoszenie wiadomości, eksport wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji konta pocztowego dodano możliwość przypisania certyfikatu, którym będą podpisywane wysyłane wiadomości e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomościach pocztowych oraz wiadomościach SMS dodano nowe autoteksty. Do węzła ogólne: poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc. Do węzła oferta: autoteksty związane z przedstawicielem i jego kontaktami, miejsce wystawienia oferty, obowiązuje od, obowiązuje do oraz autotekst specyfikacja towarowa oferty rozszerzono o opis pozycji.

X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta dodano nową operację Powiąż automatycznie z klientami. Opcja szczególnie przydatna dla wiadomości, dla których wcześniej nie ustawiono klienta - ułatwia powiązanie ich ze sobą.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.

X
[Gs] Obsługa klienta Dla zleceń serwisowych w scenariuszu obsługi klienta dodano możliwość ustawienia, aby etap w zleceniu serwisowym zmienił się automatycznie w momencie, gdy działanie wystawione do zlecenia na danym etapie zostanie zakończone sukcesem.

X
[Gs] Obsługa klienta Dla urządzeń w zleceniach serwisowych dodano pole uwagi. Dodano również możliwość ustawienia autonumeracji dla pola symbol. Ustawienia dokonujemy w parametrach zleceń serwisowych.

X
[Gs] Obsługa klienta Dla zleceń serwisowych, w scenariuszach obsługi klienta dodano możliwość wyboru, z jakiego konta pocztowego mają być wysyłane automatyczne wiadomości.
X X
[Gs] Obsługa klienta W module Zlecenia serwisowe dodano możliwość realizacji zleceń w wydanie zewnętrzne oraz wydanie zewnętrzne VAT.

X
[Gs] Obsługa klienta W module Zlecenia serwisowe dodano operacje umożliwiające wydruk naklejek dla klientów oraz zleceń serwisowych.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych dodano możliwość przypisania usługi jednorazowej do użytego asortymentu.

X
[Gs] Oferty Dodano możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.

X
[Gs] Oferty W scenariuszach procesów ofertowych dodano możliwość przypisania szablonów działań do etapów scenariusza. Działania będą generować się automatycznie, gdy proces ofertowy wejdzie w etap z przypisanym szablonem działania.

X
[Gs] Oferty W scenariuszu procesów ofertowych dodano możliwość ustawienia, aby etap w procesie ofertowym zmienił się automatycznie w momencie, gdy działanie wystawione do procesu ofertowego na danym etapie zostanie zakończone sukcesem.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość odfiltrowania pracowników posiadających już wystawiony PIT-11 w opcji zbiorczego wystawiania deklaracji.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość zweryfikowania statusu VAT podatników ujętych na deklaracji VAT-27.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową, drugą wersję deklaracji Zaliczki miesięcznej/kwartalnej podatku ryczałtowego związanej z obsługą stawki 12,5% od dochodów z najmu.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość dekretacji automatycznej korekt kosztów dostawy dokumentów handlowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano kontrolę zgodności numerów analityk kartotek księgowych opartych o ten sam wzorzec.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość automatycznej dekretacji korekt kosztów dostawy dokumentów magazynowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość generowania plików kontroli wyciągów bankowych JPK_WB na podstawie zapisów na wskazane konto księgowe.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość kopiowania pieczęci księgowych z innego podmiotu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej (JPK_SF) jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wg struktury JednostkaInnaWZlotych. Plik wynikowy XML takiego e-Sprawozdania zabezpieczony jest aktywnym abonamentem.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego opisywania obrazów księgowych (dokumentów do dekretacji) za pomocą wartości słowników użytkownika.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość kopiowania między podmiotami schematów dekretacji pełnej księgowości.


X

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę opodatkowania stawką 12,5% wynajmu powyżej kwoty 100 tys. zł w działalności rozliczanej podatkiem zryczałtowanym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W ewidencjach VAT dodano możliwość dokonania zbiorczego opisu księgowego zaznaczonych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Rozliczeniach właścicielskich w przychodach z innych źródeł typu wynajem bądź dzierżawa, inna pozarolnicza działalność oraz w odliczeniach od przychodu typu inne ulgi związane z przychodem dodano obsługę stawki ryczałtu 12,5%.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dla zapisów VAT dodano informację, do którego pola deklaracji VAT-7/7K trafi wartość danego zapisu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość importu dokumentów do ewidencji VAT na podstawie pliku JPK_FA.X


[Ra/Re] Raporty Dla raportu zapisów na kontach dodano dedykowane wydruki: raportu z zapisów, raportu kasowego z zapisów na konto oraz wyciągu bankowego z zapisów na konto.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Bankowość off-line - nowa lista banków.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki BGŻ BNP Paribas - bankowość on-line.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji kasowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano wybór strony kodowej przy wysyłce dyspozycji do pliku Elixir.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Szybkie płatności - sprzedaż - Przelewy24.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Szybkie płatności - zakup.
X

[Su] Handel Wprowadzono moduł korekt kosztów pozwalający na naliczanie i wykazywanie w dokumentach zmian w kosztach, jakie nastąpiły po ich wystawieniu.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji cennika wprowadzono operację przeceny, czyli zmiany ceny sprzedaży o kwotę/procent w górę lub dół na wybrany w cenniku asortyment. Operacja dostępna jest także w module, dla całego cennika.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji miedzy bazami klientów biura, które posiadały niepoprawną definicję.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej zakładania nowego okresu KR lub UEPiK poprawiono wskazywanie okresu obrachunkowego na podstawie którego ma zostać stworzony nowy.

X
[Br] Biuro nexo W raporcie Badania profilaktyczne, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe pracowników klienta biura dodano w filtrze Ważność pozycje 'ważne na dziś' oraz 'ważne na dzień'.
X

[Gr] Kadry i płace Dla słownika kategorii płacowych dodano uprawnienie - zarządzanie, znacznik aktywności kategorii. W umowach dodano kolumnę oraz filtr z kategorią płacową.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość przeszukiwania pliku wymiany do Płatnika.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano wydruk do raportu o zatrudnieniu do deklaracji wpłat na PFRON.
X

[Gr] Kadry i płace Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 rozwiązano problem trafiania wynagrodzenia za nieobecności płatne ze składników stałych do kolumny ze składnikami zmiennymi zamiast stałymi.
X

[Gr] Kadry i płace Przywrócono sortowanie generowanych dyspozycji bankowych z wynagrodzeń alfabetycznie według nazwiska pracownika.
X

[Gr] Kadry i płace Rozszerzono opis wygenerowanych dyspozycji bankowych w przypadku tworzenia ich większej liczby jednocześnie.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieaktywowania się listy przelewów w generatorze dyspozycji bankowych skutkujący niemożliwością wywołania mechanizmu filtrowania F8.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprawidłowego scalania i rozbijania okresów pracy w szczególnych warunkach na świadectwie pracy.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niewykazywania na wydrukach (na przykład świadectwa pracy) absencji typu choroba ciąża.
X

[Gr] Kadry i płace W domyślnej treści informacji o warunkach zatrudnienia w części nagłówkowej zamieniono kod pocztowy i pocztę pracownika na dane podmiotu.
X

[Gr] Kadry i płace W domyślnej treści świadectwa pracy dodano dopiski brak lub nie dla pozycji niewypełnionych.
X

[Gr] Kadry i płace W raportach badania profilaktyczne, orzeczenia o niepełnosprawności oraz wizy dodano w filtrze ważność pozycje ważne na dziś oraz ważne na dzień.
X

[Gr] Kadry i płace W świadectwie pracy zastosowano scalanie okresów zatrudnienia na danym stanowisku w przypadku umowy (aneksu), która go nie zmienia.
X

[Gr] Kadry i płace W świadectwie pracy zastosowano scalanie wymiarów zatrudnienia w przypadku aneksu, który go nie zmienia.
X

[Gr] Kadry i płace W wydrukach list płac i odcinków dodano możliwość zdefiniowania osobnej grupy (kolumny) z elementami wynagrodzeń związanymi z ZUS (składniki płatne przez ZUS, podstawy oraz składki).
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku listy obecności umożliwiono niedrukowanie przyczyny nieobecności.
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku rocznej ewidencji czasu pracy umożliwiono odróżnienie urlopu na żądanie od zwykłego urlopu.
X

[Gr] Kadry i płace Zmieniono domyślny format wydruków dokumentów kadrowych na A4.
X

[Gr] Karta pracy Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 dodano domyślne zaznaczanie znaczników TAK lub NIE w odpowiednich sytuacjach.
X

[Gr] Karta pracy Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 rozwiązano problem nieuwzględniania zmienionych w funkcji poprawiania daty od i do zaświadczenia.
X

[Gr] Karta pracy Przy powielaniu delegacji zagranicznej rozwiązano problem pobierania rejestru numeracyjnego zdefiniowanego dla delegacji krajowej.
X

[Gr] Karta pracy Przy wczytywaniu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) z kodem choroby B zmieniono domyślne wypełnianie typu choroby (na choroba ciąża) oraz procentu naliczania (na 100%).
X

[Gr] Karta pracy Przy wczytywaniu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) zmieniono domyślne wypełnianie daty dostarczenia zwolnienia na równą dacie wystawienia.
X

[Gr] Karta pracy Przystosowano program do wczytywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w zmienionym przez ZUS formacie.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnych opisów okresów nieskładkowych na świadectwie pracy w wypadku trwania absencji chorobowej na przełomie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nadmiarowego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego przez urlop wychowawczy rozpoczęty w tym samym roku.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprawidłowego drukowania zaświadczenia ZUS Z-3 w przypadku absencji z podstawą zasiłku chorobowego liczonego jako kontynuacja z poprzedniej absencji.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego dopiero od 31 dnia urlopu bezpłatnego (zamiast od 30).
X

[Gr] Karta pracy W kreatorze wynagrodzeń oraz przy zbiorczym dodawaniu akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń oraz sumarycznych ECP umożliwiono uwidocznienie dodatkowych kolumn identyfikujących pracownika także w kroku wprowadzania kwot.
X

[Gr] Karta pracy W raporcie stan urlopów dodano osobne kolumny z dniami, godzinami i minutami poszczególnych danych urlopowych.
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono możliwość wprowadzania należnego wymiaru dodatkowego urlopu osoby niepełnosprawnej dla poszczególnych lat.
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono nowe zasady (kwotowe zamiast procentowych) obliczania ochrony przy potrąceniach komorniczych z zasiłków.
X

[Gr] Karta pracy Zmieniono domyślnie podpowiadany procent naliczenia (100%) przy rejestrowaniu urlopu ojcowskiego.
X

[Gr] Karta pracy Zmieniono na bardziej zrozumiałą treść ostrzeżenia przy dodawaniu absencji zasiłkowej w przypadku braku wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono mechanizm odblokowywania numerów umów, list płac, rachunków oraz delegacji w przypadku ręcznego zmieniania tych numerów.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Umożliwiono zapamiętywanie historii zmian znacznika o prawie do emerytury lub renty.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W danych o szkoleniach BHP dodano możliwość zapisania uwag.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W rejestrze wypadków umożliwiono oznaczenie wypadku, który ma nie być uwzględniany w informacji ZUS IWA.
X

[Gr] Wynagrodzenia Przy naliczaniu potrąceń komorniczych wprowadzono metodę ustalania obowiązywania danego potrącenia z dokładnością do dnia (a nie tak jak dotychczas do miesiąca).
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczania dodatku za pracę porze nocnej dla pracowników, których norma dobowa jest różna od 8 godzin.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczenia wynagrodzenia urlopowego ze składników stałych w przypadku urlopu trwającego przez cały miesiąc.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem niezapisywania się wynagrodzenia w przypadku szczególnego błędu w analizatorze wynagrodzenia.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem pobierania danych do obliczenia podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy tylko z okresu ostatniej umowy.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem podwajania wynagrodzeń przy specyficznej obsłudze kreatora naliczania wynagrodzeń.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano wystepujący w szczególnych przypadkach problem nieprzenoszenia się podanej w kreatorze wynagrodzeń kategorii płacowej.
X

[Gr] Wynagrodzenia W kreatorze naliczania wynagrodzeń przy wskazywaniu umów dodano filtr na pracowników posiadających nierozliczone zapisy w ewidencjach akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, delegacji i ekwiwalentów.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń uzupełniono listę kolumn o nieuwzględniane do tej pory składki emerytalne i rentowe pracodawcy i pracownika.
X

[Gr] Wynagrodzenia W przypadku obliczania dodatku za pracę w porze nocnej ze stawki pracownika przywrócono uwzględnianie planu pracy pracownika zamiast kalendarza normatywnego.
X

[Gr] Wynagrodzenia Wyłączono dodatek za nadgodziny średniotygodniowe z okresów dłuższych niż miesiąc z obliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego.
X

[Gr] Wynagrodzenia Zmieniono zasadę obliczania dodatku za godziny nadliczbowe. Stawka godzinowa obliczana będzie z uwzględnieniem kalendarza normatywnego zamiast kalendarza pracownika.


X X X

[Gr] Wynagrodzenia Zmieniono zasadę uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie ze zmieniającymi się interpretacjami i wyrokiem NSA kwota zmniejszająca podatek powinna być stosowana niezależnie od trwania zatrudnienia.

X
[Gs] CRM Dla obiektów: Zlecenie serwisowe, Działanie, Proces ofertowy, Zasób, Rezerwacja dodano wiązanie z wiadomością, w sytuacji, gdy wiadomość jest tworzona poprzez Drukuj i zaznaczenie wysyłki e-mailem.
X X X X X X
[Gs] CRM Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.

X
[Gs] CRM W działaniu oraz procesie ofertowym dodano możliwość zbiorczego dodawania użytkowników jako osób zaangażowanych poprzez wywołanie listy użytkowników [F2].

X
[Gs] CRM W Gestorze nexo dodano kontekst drukarki fiskalnej oraz terminala płatniczego.
X X X X X X
[Gs] CRM W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
X X X X X X
[Gs] CRM W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.

X
[Gs] CRM W wiadomościach SMS poprawiono tworzenie powiązań z procesem ofertowym i działaniem.
X X
[Gs] Działania Dla akcji automatycznej wystaw seryjnie dokumenty sprzedaży wprowadzono zmianę, aby dokumenty wystawiane otrzymywały domyślny status, który jest ustawiony w typach dokumentów.

X
[Gs] Działania Na karcie działania, dla akcji wysyłka maili klientom, w parametrze Konto pocztowe dodano informacje o nieaktywnych kontach. Informacja ta również się pojawi podczas próby wywołania akcji dla nieaktywnego konta pocztowego.
X X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który uniemożliwiał seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży w walucie za pomocą akcji automatycznych.

XX [Gs] Działania Sfera. Nowy punkt rozszerzania pozwalający na definiowanie bezparametrowych akcji automatycznych.

X
[Gs] Działania W kartotece działania poprawiono odświeżanie listy osób zaangażowanych. Problem występował, gdy zmieniany był wykonawca działania.

X
[Gs] Działania W module działania naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlenia okienka do wpisania komentarza, gdy pojedyncze działanie było kończone za pomocą operacji zakończ sukcesem (Ctrl+Q).

X
[Gs] Działania W wydruku dla logu akcji automatycznej do nagłówka dodano drukowanie numeru działania.
X X X X
X
[Gs] Klienci W kartotece klienta, na zakładce wydruki dodano możliwość przypisywania do każdego typu dokumentu domyślnego szablonu wiadomości e-mail, który będzie używany podczas wysyłki dokumentu.
X X X X
X
[Gs] Klienci W modułach związanych z klientami oraz na listach klientów dodano nową kolumnę, która dla osób wyświetla nazwy klientów sortowane po nazwisku.

X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawę przedstawiciela bezpośrednio z podglądu wyświetlanego pod listą klientów w module Klienci.
X X X X
X
[Gs] Klienci W kartotece klienta poprawiono nawigację za pomocą klawisza Enter. Dotychczas przejście Enterem przez pola Cechy, Branże, Notatki, Zdjęcie powodowało usunięcie wartości z tych pól.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci poprawiono błąd dla filtra grupa, który powodował, że w filtrze były możliwe do wyboru tylko grupy o typie podmiotu wszyscy.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci poprawiono działanie filtrów opartych o cele przetwarzania. Dotychczas data zapytania, data odpowiedzi, data wycofania nie uwzględniały bieżącego dnia.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module klienci poprawiono sortowanie oraz formatowanie warunkowe dla kolumny rabat.

X
[Gs] Klienci Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznych scenariuszach podczas zarządzania opiekunami na karcie klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono szybkość synchronizacji poczty dla kont pocztowych opartych o protokół IMAP.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowej, która jest w folderze szkice, skrzynka nadawcza lub wysłane wprowadzono zmianę dla operacji dopisz nowego klienta. Nazwa klienta oraz e-mail będą brane z danych adresata zamiast z danych nadawcy.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczty w oknie z wyborem reguł do zastosowania dodano łatwe zaznaczenie i odznaczenie wszystkich dostępnych reguł wiadomości pocztowych.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych opartych o protokół IMAP i korzystających z serwerów home.pl naprawiono błąd, który powodował problemy przy synchronizacji skrzynki pocztowej.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowej podczas odpowiadania poprawiono ustawianie kursora. Wcześniej błędnie ustawiał się w polu adresat zamiast w treści wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
X X X X
X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia autotekstu "państwo klienta".

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który uniemożliwiał pokazanie powiązań dla wiadomości, gdy była ona powiązana z Moją firmą.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej, w powiązaniach dodano możliwość usunięcia powiązania ze zleceniem serwisowym.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w module Poczta dla pracy wielostanowiskowej. Problem występował, gdy na jednym stanowisku była zmiana subskrybowanych folderów, a na kolejnym był usuwany jeden z folderów.

X
[Gs] Obsługa klienta Podczas kończenia zlecenia serwisowego dodano możliwość zakończenia wszystkich wystawionych działań do zlecenia.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych przy wyborze urządzenia za pomocą Listy-F2, wprowadzono automatyczne ustawienie filtra właściciel na klienta, który został wprowadzony do zlecenia serwisowego.

XX [Gs] Obsługa klienta Dodano obsługę pól własnych dla serwisowanego urządzenia.

X
[Gs] Obsługa klienta Podczas wydruku zlecenia serwisowego i zapisie do biblioteki załączników wprowadzono zmianę, aby do nazwy pliku był dodawany numer zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W kartotece zlecenia serwisowego poprawiono sortowanie dla pola Rodzaj.

X
[Gs] Obsługa klienta W module Zlecenia serwisowe dla opcji dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu dodano zapamiętywanie ustawień w kreatorze dla przyszłych wywołań kreatora.

X
[Gs] Obsługa klienta W module zlecenia serwisowe filtr kategoria rozszerzono o opcję (brak).

X
[Gs] Obsługa klienta W widoku urządzenia do historii serwisowej dodano kolumny z wyceną dla klienta (netto i brutto).

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych poprawiono błąd, który powodował, że poziom cen wstawianych towarów był brany z kontekstu programu zamiast z cennika przypisanego dla wybranego oddziału w zleceniu serwisowym.

X
[Gs] Oferty W module Oferty dla filtra dokumenty realizujące wprowadzono usprawnienie, tak aby filtr uwzględniał łańcuch dokumentów realizujących.

X
[Gs] Oferty Dla wydruku oferty OE standard dodano zawijanie wierszy przy długich nazwach pozycji asortymentu.

X
[Gs] Oferty Dodano tworzenie powiązania między wiadomością e-mail, a procesem ofertowym, gdy wiadomość e-mail jest tworzona w module procesy ofertowe za pomocą operacji Wyślij ofertę e-mailem.
X X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który uniemożliwiał realizację oferty w zamówienie od klienta, gdy dla zamówienia w typach dokumentów był ustawiony domyślny status: R - pełna realizacja dostaw.

X
[Gs] Oferty Oferty i procesy ofertowe wyłączono spod blokady okresem.
X X
[Gs] Oferty Podczas zbiorczej realizacji ofert oraz zamówień od klienta, przy konsolidacji pozycji usunięto nieprawidłowo działające opcje wstawiania minimalnej i maksymalnej ceny.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznych scenariuszach podczas anulowania zmian w procesie ofertowym.
X X

X X
[nexo] Inne W konfigurowaniu numeracji wprowadzono nowy, uproszczony interfejs.
X X X X
X
[nexo] Inne Dodano znacznik „Wysyłaj do InsERT mobile" pozwalający na wybranie klientów, których dane zostaną przesłane do aplikacji mobilnej. Znacznik jest dostępny w parametrach synchronizacji InsERT mobile oraz w kartotece klienta. W module Klienci dodano kolumnę, filtr oraz operację zbiorczą umożliwiającą sterowanie tym znacznikiem.
X X
[nexo] Inne W danych asortymentu poprawiono brak możliwości tekstowego wyszukiwania waluty w cenie ewidencyjnej.X


[nexo] Inne W edycji konfiguracji numeracji dokumentów księgowych i poleceń księgowania dodano wywołanie słownika rejestrów księgowych.
X X X X X X
[nexo] Inne W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
X X X X X X
[nexo] Inne W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.


X X
X
[nexo] Inne W oknie wydruku poprawiono podpowiadanie szablonu wiadomości e-mail w zależności od typu dokumentu.X


[nexo] Inne W uproszczonym widoku konfiguracji numeracji dodano informację, że zmian w numeracji początkowej bądź użycia w konkretnym rejestrze księgowym należy dokonać z poziomu definicji rejestru księgowego.
X X X X X X
[nexo] Inne Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.

XX [nexo] Sfera i rozszerzalność Do SDK dodano przykład na dodanie i wykorzystanie autotekstów własnych.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
X X

X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe funkcje podsumowujące wartości kolumn na listach: średnia, minimum i maksimum.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe kształty dla flag własnych.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.

X
[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd powodujący zamknięcie nowo tworzonej wiadomości. Błąd występował podczas odbierania powiadomienia, gdy użytkownik nacisnął klawisz Enter.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość określenia czy pracownik jest rezydentem podatkowym - ma to wpływ na dane adresowe deklaracji PIT-11.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono treść ostrzeżenia dla pola 65 deklaracji CIT-8/O (Ogółem odliczenia darowizn).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W deklaracjach skarbowych dodano na potrzeby PIT-11 kolumnę Dział (domyślnie wyłączona), obrazującą ostatni przypisany na umowie o pracę dział pracownika.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W opcji dodawania deklaracji PIT-11, na liście wyboru pracownika zmieniono kolejność danych na nazwisko i imię.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11, ustawiono alfabetycznie wartości filtra Działów.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W zbiorczym wystawianiu deklaracji PIT-11 dodano filtr oparty o typ umowy.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono obsługę pola 73 deklaracji CIT-8/O (Wydatki na nabycie nowej technologii) w przypadku, gdy kwota przekraczała wartość z pozycji 57.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono aktualizowanie treści tooltipa (komunikatu informacyjnego) dla powielonej definicji pozycji schematu dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono edycję definicji schematu dekretacji, w której użyta została wartość złożona. Ponowne otwarcie do edycji takiego schematu trwało coraz dłużej.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono odczyt dokumentów EPP do biura rachunkowego, zawierających w treści niepoprawne kody znaków.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono ustawienie fokusa na polu Nazwa przy powielaniu raportu.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono w schemat dekretacji do KPiR powielanie definicji kolumn do których dekretowana ma być kwota.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wyświetlanie wartości zapisu VAT w wizytówce dokumentu w przypadku poprawy wartości zapisu, przy jednoczesnym rozliczeniu rozrachunku podpiętego pod ten zapis.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wyznaczanie konta na podstawie rozliczeń w dekretacji automatycznej kompensaty, w przypadku gdy w kolejnym okresie obrachunkowym zmieniony został numer konta rozrachunkowego ujętego tą kompensatą.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wyznaczanie pola Tytułem rozrachunku tworzonego podczas zapisu na konto w dekretacji automatycznej.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla kartotek księgowych opartych o ten sam wzorzec możliwe jest twarde pilnowanie zgodności numerów analityk.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość odłożenia na zadany okres powiadomienia o deklaracji bądź pliku JPK_VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość określenia terminu pojawi się powiadomienia o niewystawieniu bądź niewysłaniu deklaracji PIT, VAT bądź pliku JPK_VAT. Dla deklaracji PIT jest to termin 15-go dnia miesiąca, dla VAT oraz JPK_VAT - 20 dnia miesiąca.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę automatycznej dekretacji dokumentów obrotowych na których wykorzystana została nowo dodana forma płatności "szybka płatności".
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano skrót klawiszowy do operacji wycofania dekretacji.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano wzorce kartotek księgowych dla każdej grupy środków trwałych osobno. Dzięki temu w kartotece np. grupy 3 nie widać oraz nie ma dostępu do środków trwałych np. grupy 5.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano odczyt pliku EPP do formatu pliku 1.05.5 generowanego przez Subiekta GT w wersji 1.54.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pustych wpisów w monitorowaniu danych osobowych w przypadku aktualizacji danych zewnętrznych z poziomu Biura nexo.X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono kopiowanie planu kont z innego podmiotu - nie przenosił się opis konta.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono nazwy planów kont dostarczanych z program oraz udostępniono artykuł opisujący różnice między nimi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono numer syntetyki dostawców oraz numer syntetyki odbiorców w drugim wariancie przykładowego planu kont.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem "Wystąpił błąd podczas deszyfrowania paczki od nadawcy" pojawiający się podczas odbioru dokumentów on-line w księgowości.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z usuwaniem konta księgowego ujętego w definicji składników pieczęci automatycznej, objawiający się komunikatem "Wystąpił błąd dostępu do danych".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z uwzględnianiem okresu wskazanego w okienku wydruku w którym został zmieniony wzorzec na inny.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w monitorowaniu danych osobowych śledzenie zmian dla niektórych wartości zdefiniowanych w pracowniku na zakładkach: Dodatkowe, Inne oraz Urlopy.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w operacji zbiorczego generowania deklaracji PIT-11 wybór pracowników z użyciem filtra Działy - niepoprawnie wybierani byli pracownicy posiadający w umowie wskazane co najmniej dwa działy.
X X X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie statusu VAT odczytanego z portalu dla podatników zwolnionych z VAT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie zawartości w kolumnie Log w wyliczonym sprawozdaniu finansowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Rozbudowano zarządzanie powiadomieniami o wystawieniu deklaracji i JPK_VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Sprawdzenie statusu VAT podatnika z poziomu deklaracji VAT bądź pliku JPK_VAT obejmuje obecnie również podatników występujących po stronie sprzedaży (podatku należnego).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcji "Obroty narastająco" wykorzystywanej m.in. w definicji sprawozdań finansowych uwzględniono saldo konta wynikające z Bilansu otwarcia.X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W kreatorze zakładania podmiotu oraz w opcji zakładania nowego okresu z typem księgowości Księgi rachunkowe, dodano odnośnik do artykułu opisującego różnice między przykładowymi planami kont.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W operacji sprawdzania statusu kontrahenta w portalu podatkowym dodano logowanie parametrów połączenia.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W przykładowym planie kont - Wariant II, dodano analityki kartoteki stawek VAT dla syntetyk rozliczenia podatku VAT naliczonego i należnego.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę z NIP kontrahenta.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę ze statusem kontrahenta odczytanym z tego portalu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W wyszukiwarce poleceń poprawiono wyszukiwanie konfiguracji Parametry Ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano automatyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT podczas dodawania zapisów w ewidencji VAT sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono w okienku wydruku ewidencji VAT zakupu obsługę znacznika "Grupuj pozycje dokumentu".


X X X

[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wykazywanie waluty w nagłówku obrazu księgowego (dokumentu do dekretacji) delegacji zagranicznej.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono w okienku wydruku KPiR pamiętanie ustawienia "Nie drukuj zerowych wartości" przy zmianie wzorca na inny.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace W modułach pracowników, umów i płac dodano kolumnę nazwisko i imię pracownika.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wyznaczanie podsumowania na wydruku dziennika księgowań.X


[Ra/Re] Raporty W raporcie potwierdzenia sald dodano możliwość filtrowania kontrahentów wg jego cechy i grupy.


X X


[Ra/Re] Raporty W raporcie Transakcje VAT-UE dodano kolumnę z wartością netto dokumentu.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładkach dotyczących ruchu magazynowego oraz zakupu dodano możliwość włączenia kolumny z kodem dostawy.
X X
[Su] Asortyment W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zbiorczego przypisania zdjęcia do zaznaczonego asortymentu. Dodano także możliwość usunięcia wszystkich zdjęć z zaznaczonych pozycji.
X X
[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie poprawiono wydajność wyliczania danych na zakładce "Ruch asortymentu".
X X
[Su] Asortyment W oknie kosztorysu usług materiałowych zrezygnowano z automatycznego przeliczania ceny sprzedaży po zmianie specyfikacji materiałowej.
X

[Su] Asortyment W słowniku PKWiU poprawiono niezgodne przypisania odwrotnego obciążenia do wybranych numerów PKWiU.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach sprzedaży, zamówieniach, wydaniach magazynowych i ofertach dodano polecenie pokazania na mapie lokalizacji adresu dostawy.
X X
[Su] Dokumenty Wprowadzono ujednolicony dedykowany słownik uwag do dokumentów Subiekta oraz ofert i procesów ofertowych.
X

[Su] Dokumenty Dla nowozakładanych podmiotów, we wzorcach standardowych ustawiono wydruk dwóch kopii dokumentów: sprzedaży, wydań zewnętrznych, zamówień od klienta, faktur zakupu RR oraz not korygujących.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta oraz ofertach, w sekcji dokumentów powiązanych uwidoczniono kolumnę statusu dokumentu powiązanego.
X

[Su] Dokumenty W modułach dokumentów Subiekta przypisano skrót "Ctrl+U" do operacji zmiany statusu dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W spisach inwentaryzacyjnych dodano możliwość sortowania pozycji dokumentu według: kodu kreskowego, kodu PLU, ceny, stanu magazynowego, symbolu u dostawcy, grupy.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na zafakturowanych przyjęciach zewnętrznych zlikwidowano lukę pozwalającą na zmianę kodu dostawy na zakładce "Partie".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błąd przeliczania cen po zmianie oddziału na dokumentach magazynowych przychodujących.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błąd uniemożliwiający edytowanie opisu pozycji z poziomu roletki "Opis" na automatycznym wydaniu magazynowym.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono brak aktualizowania kosztu podczas zmiany ceny przyjętego asortymentu na korekcie przyjęcia zewnętrznego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas wystawiania faktur na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzono zabezpieczenie przed zmianą ilości towaru na dokumencie wynikowym. Zmiana taka mogła powstawać na skutek zaokrągleń, przy specyficznych przypadkach użycia.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono sposób ustawiania fokusa w oknie rozbicia pozycji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Usunięto możliwość wprowadzania rozbieżności dla automatycznych przyjęć magazynowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych naprawiono błąd uwzględniania w nim wydań do faktur zaliczkowych zawierających materiały.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W oknie brakujących stanów magazynowych na dokumencie dodano kolumnę z symbolem asortymentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawców poprawiono wydajność operacji zbiorczych.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na liście pozycji dokumentów naprawiono brak aktualizowania sumy mas po zmianie jednostki miary.
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono błąd powodujący odpinanie przedpłaty przypisanej do zamówienia od klienta, gdy z poziomu edycji dokumentu poprawiano niektóre dane klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawcy naprawiono brak aktualizacji symbolu waluty po zmianie dostawcy.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano kolumnę "Dokument księgowy" w sekcji rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano kolumnę VATIN w raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Wydania powiązane ze zobowiązaniami do korekty KUP.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość rozliczeń operacją bankową z poziomu dokumentów handlowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zbiorczej zmiany rodzaju operacji bankowych.
X X X X X X
[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano powiązanie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność z transferami na/z rachunek VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienia Operacje kasowe - Dodaj KP/TP bez rozrachunku oraz Operacje kasowe - Dodaj KW/TW bez rozrachunku.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Rachunki bankowe - zarządzanie", dotyczące rachunków Mojej firmy.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie Dyspozycje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie Operacje kasowe - zmiana wystawiającego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Dodaj bez rozrachunku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na operacjach kasowych i bankowych zwiększono rozmiar pola Tytułem.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na wyciągu bankowym dodano kolumnę informującą o powiązaniu operacji bankowej z dyspozycją.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na wydrukach rozrachunku oraz wezwania do zapłaty poprawiono prezentację numeru dokumentu oryginalnego.


X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono aktualizację kwoty VAT na rozrachunku powiązanym z zapisem w ewidencji VAT.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków na dekrecie księgowym, w przypadku gdy rozrachunek i spłata powstają w jednej sesji edycyjnej dekretu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono dodawanie rachunku bankowego do kartoteki klienta podczas wczytywania wyciągów.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie uprawnienia Zmiana domyślnego stanowiska kasowego uwzględniając dokumenty kasowe oraz raporty.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie (F5) w raporcie Podliczenie finansów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie dni spóźnienia w widokach rozrachunkowych w przypadku edycji rozliczeń.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych uwzględniając wyszukiwarkę oraz dokumenty powiązane.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczanie rozrachunków z poziomu podglądu dekretu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sposób generowania daty operacji bankowych przy zbiorczym wystawianiu na podstawie dyspozycji.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność rozrachunków rozliczonych po terminie przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność zamówień zrealizowanych i anulowanych na dokumentach kasowych i bankowych.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wydajność raportu Analiza spójności rozrachunków.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wysyłkę on-line dyspozycji do banku ING w przypadku wystąpienia znaków specjalnych w nazwie i adresie Mojej firmy oraz adresie Klienta.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Przy zmianie statusu dyspozycji bankowej dodano podpowiadanie na podstawie jego stanu. Dodatkowo w parametrach bankowości dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia zmiany statusu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z operacjami bez rachunku bankowego (transakcje z wpłatomatu) w bankowości on-line.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem zdublowanych operacji bankowych po pobraniu historii w bankowości on-line w specyficznym przypadku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Usprawniono konfigurację bankowości on-line ING o możliwość połączenia bez certyfikatu autoryzującego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece klientów dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek od przeterminowanych należności.
X
X X
X
[Su] Finanse i rozrachunki W kreatorze zakładania podmiotu dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego na rachunku VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Bank dodano nowy widok Szybkie płatności on-line prezentujący transakcje szybkich płatności dokumentów sprzedaży.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W wersji prezentacyjnej podmiotu dodano możliwość przetestowania usługi bankowości on-line.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W widokach operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Powiązany informujący o powiązaniu operacji rodzaju Transfer.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W widokach operacji kasowych, bankowych oraz dyspozycji dodano kolumnę oraz filtr Do rozliczenia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę VATIN.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunków oraz windykacji dodano kolumnę Opiekun.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widoku operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Rozrachunek umożliwiający odfiltrowanie operacji nierozrachunkowych.
X

[Su] Handel Na listach dokumentów w modułach, w raportach oraz informatorach umożliwiono uwzględnianie naliczonych korekt kosztów. O uwzględnianiu ich decyduje status dokumentów korekt kosztów handlowych oraz korekt kosztów magazynowych.
X X X X X X
[Su] Handel W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
X

[Su] Handel Wprowadzono integrację Subiekta z platformą ZenCard umożliwiającą prowadzenie programu lojalnościowego identyfikującego klienta za pomocą terminala płatniczego.
X X
[Su] Handel Usunięto oddzielne parametry "Kody PLU i kreskowe asortymentu". Od wersji bieżącej ustawienia, które były tam dostępne, zostały przeniesione do "Parametrów asortymentu".
X

[Su] Handel W drzewku modułów Subiekta przeniesiono moduł "Urządzenia" do grupy "Sprzedaż" oraz w miejsce grupy "Zarządzanie" utworzono grupę "Polityka cenowa" zawierającą moduły "Cenniki" oraz "Promocje".
X

[Su] Handel W kreatorze wdrożeniowym Subiekta wprowadzono wybór sposobu numeracji dokumentów.
X

[Su] Handel W mechanizmie profilowania Subiekta dodano możliwość włączania i wyłączania korekt kosztów. Domyślnie dla profilu "Mała firma" są one wyłączone.
X X X X X X
[Su] Handel Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.
X

[Su] Handel Poprawiono wydruki: "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT", "Dokumenty do JPK_VAT" tak, aby zachować prawidłowe dopasowanie komórek do wartości w nich prezentowanych.
X

[Su] Handel Poprawiono zapis wartości faktur w walutach obcych do pliku kontrolnego JPK_FA.
X

[Su] Handel W "Podliczeniu okresu" wprowadzono filtr pozwalający na uwzględnianie korekt kosztów powstałych poprzez usunięcie dokumentu.
X

[Su] Handel W edycji zapisanych dokumentów przychodowych wprowadzono blokowanie zmiany ilości na pozycji z rabatem od wartości, która została już rozchodowana. Blokada zapobiegać ma powstaniu nieudokumentowanych korekt kosztów.
X X X X


[Su] Handel W oknie danych klienta naprawiono błąd powodujący ukrycie danych o statusie VAT podatnika przy włączonym profilu uproszczonym.
X

[Su] Handel W raporcie "Dostawy przeterminowane" wprowadzono możliwość odfiltrowania pozycji ze schowka.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono wykazywanie wartości opakowań potraktowanych jako towar.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono brak wykazywania korekt kosztów wynikających z usunięcia dokumentu.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono nieuwzględnianie kosztów dodatkowych (podpięte dokumenty rozchodu wewnętrznego) z dokumentów sprzedaży.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono sposób zaokrąglania wyliczanych wartości. Dotychczas w specyficznych przypadkach mogły być wykazywane nieprawidłowe wartości w raporcie.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono uwzględnianie okresu wpływania korekt rozchodów wewnętrznych (KRW).
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono wyliczanie korekt kosztów dla dokumentów wydających asortyment z różnych partii.
X

[Su] Komunikacja Naprawiono błąd powodujący niewczytywanie z pliku wymiany EDI++ danych o dacie zakończenia dostawy, znacznika dokumentu dla podatnika vat, opłaty recyklingowej, gdy w pliku użyto formatu numeracji dokumentu bez mnemonika dokumentu.
X

[Su] Komunikacja Naprawiono brak wczytywania przyczyn korekty podczas importu korekt z pliku wymiany EDI++.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono błąd uniemożliwiający import korekt w formacie EDI++, jeśli była w nich użyta dezaktywowana przyczyna korekty.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono wydajność operacji wczytywania danych z pliku wymiany w formacie EDI++ do dokumentu, w sytuacji gdy występowała niezgodność stawki z transakcją VAT na dokumencie.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono wysyłkę dokumentów z wielu magazynów do biura rachunkowego w formacie XML.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono kreator ułatwiający dodawanie nowych cenników.
X X
[Su] Polityka cenowa Zmieniono wygląd okna cennika: uwidoczniono szczegóły pozycji, umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji i ich jednoczesną edycję, ustawienia cennika oraz operacje przeniesiono do menu głównego.
X

[Su] Polityka cenowa W cennikach dodano możliwość wyboru ceny sprzedaży z innego cennika (np. cennika dostawcy) jako ceny nabycia do wyliczenia cen sprzedaży.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach wprowadzono wybór sposobu zaokrąglania wyliczonych cen sprzedaży.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji danych asortymentu zmieniono sposób prezentowania danych o cenach, uwidaczniając m.in. szczegóły wyliczenia pozycji w cennikach.
X X
[Su] Polityka cenowa W module cenników dodano widok "Wszystkie", prezentujący dane zarówno cenników głównych jak i dodatkowych. Dodano również uprawnienie do nowego widoku.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji cenników dodano opcjonalne kolumny z ceną sprzedaży netto/brutto po rabacie.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji cenników wprowadzono kolumny prezentujące ceny sprzed wykonanych zmian.
X X X X


[Su] Polityka cenowa W edycji danych klientów wydzielono dane dotyczące płatności do nowej zakładki. Przeniesiono także dane statusu czynnego podatnika VAT i metody rozliczania VAT z zakładki "Handel" na zakładkę "Podstawowe".
X X
[Su] Polityka cenowa W konfiguracji cenników dodano parametr przeliczania lub nie narzutu/marży/zysku pozycji po zmianie danych na liście asortymentu cennika (np. po ręcznym wpisaniu ceny sprzedaży).
X X
[Su] Polityka cenowa W konfiguracji cenników uzupełniono brakujące parametry.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono sprawdzanie unikalności nazwy cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa Zmieniono przypisanie minimalnej marży do asortymentu po przeniesieniu danych. Dotychczas przypisywana była marża 50%, od bieżącej wersji jest to 0%.
X

[Su] Polityka cenowa W edycji cennika poprawiono brak możliwości wyliczania ceny sprzedaży w oparciu o narzut większy niż 100%.
X X
[Su] Polityka cenowa W module "Promocje" udostępniono kolumny dla daty rozpoczęcia i zakończenia promocji.
X

[Su] Polityka cenowa W oknie aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu dokonano zmian poprawiających ergonomię.
X

[Su] Polityka cenowa Wprowadzono możliwość drukowania pozycji cennika wyłącznie z niezerową ceną.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W konfiguracji kasy fiskalnej dodano możliwość ustalenia stanowiska kasowego, do którego przypisywane będą dokumenty kasowe powstałe do dokumentu odbioru sprzedaży.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość zmiany numeracji dokumentów sprzedaży fiskalnej (SF).
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Zmieniono interpretację odczytanych kreskowych kodów wagowych tak, aby oprócz wyszukiwania po kodzie kreskowym, program szukał także asortymentu po kodzie PLU.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wywołanie operacji usunięcia asortymentu z urządzeń zewnętrznych poprzedzono pytaniem, aby zniwelować ryzyko przypadkowego wywołania tej operacji. Zmieniono także skrót klawiszowy tej operacji na Ctrl+U.