Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 24.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Dodano obsługę nowych deklaracji ZUS - ZUS RPA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RCA cz.II, ZUS DRA cz.II.


X X


[Gr] Kadry i płace Dodano obsługę nowych deklaracji ZUS - ZUS RPA, ZUS RCA cz.II, ZUS DRA cz.II.


X X X

[Gr] Kadry i płace Udostępniono współpracę z nową wersją programu Płatnik 10.02.002.
X

[Gr] Kadry i płace W związku z nowymi przepisami o dokumentacji pracowniczej dodano funkcję przenoszenia akt osobowych.
X

[Gr] Kadry i płace Wprowadzono zmiany w deklaracjach ZUS - ZUS DRA, ZUS ZWUA oraz w informacji rocznej dla ubezpieczonego (RMUA).


X X


[Gr] Kadry i płace Wprowadzono zmiany w deklaracji ZUS DRA.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę załączników PIT-2K oraz PIT/M do deklaracji PIT-36 i PIT-37.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość księgowego opisywania zbiorczo dokumentów bankowych z poziomu ewidencji źródłowej.X


[Ra/Re] Raporty Dodano wzorce wydruku Zestawienia Obrotów i Sald bez wykazywania kont przeciwstawnych.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość wydruku informacji dla pracownika o przechowywaniu akt osobowych.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania w raporcie do ZUS IWA osób przebywających na urlopach macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niewykazywania w okresach nieskładkowych w świadectwie pracy absencji typu choroba ciąża.
X

[Gr] Kadry i płace Uzupełniono słowniki kodów ZUS w związku ze zmianami od 2019 roku.
X

[Gr] Kadry i płace We wzorcach wydruków i treściach dokumentów związanych z pracownikiem dodano możliwość określenia domyślnej kategorii biblioteki załączników.
X

[Gr] Kadry i płace Wprowadzono zmiany w treści wydruku kwestionariuszy osobowych dla kandydata i dla pracownika zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez ministerstwo.
X

[Gr] Kadry i płace Wprowadzono zmiany w treści wydruku umowy o pracę i aneksu zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez ministerstwo.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem pojawiający się sporadycznie po wybraniu pracownika przy wprowadzaniu absencji zasiłkowej.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem błędu pojawiającego się przy zbiorczym drukowaniu list płac, odcinków z wypłat oraz kasowych list płac w module wynagrodzeń.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę statusu dla oferty na Zaakceptowana oraz Zrealizowana. Problem dotyczył operacji zbiorczej.
X X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę statusu na dokumentach handlowych przy braku uprawnienia: Zmiana statusu edytowanego dokumentu OE.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość określenia, w jakiego typu ewidencjach sprawdzać status VAT podatników przy weryfikacji deklaracji i pliku JPK_VAT: w zakupie, w sprzedaży, czy w obu typach ewidencji jednocześnie (Konfiguracja - Parametry deklaracji i JPK_VAT).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę pola "Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego" w wysyłce elektronicznej deklaracji VAT-R(13).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano w deklaracji PIT-4R(8) obsługę  dodatkowo pobranego podatku oraz pól związanych z nadpłatą wynikającą z rozliczenia za rok ubiegły - wartości do tych pól pobierane są z zaliczek miesięcznych od wypłat PIT.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie kodu kraju dla Grecji w wysyłce elektronicznej załącznika deklaracji PIT/O.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono kontrolę ustawienia znacznika "Czynny podatnik VAT" podczas weryfikowania statusu podatnika VAT z poziomu deklaracji VAT-27.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono określanie ilości załączników PIT-28/B w przypadku występowania większej ilości formularzy tego załącznika.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono w elektronicznej deklaracji PIT/28 generowanie informacji o ilości załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wysyłkę wielu deklaracji do systemu e-deklaracje. Problem pojawił się w wersji 23.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników z poziomu pliku JPK_VAT.
X X X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono zapamiętywanie czasu wykonania operacji przy weryfikacji statusu podatników VAT z poziomu deklaracji i pliku JPK_VAT.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module "Deklaracje skarbowe" umieszczono na pasku głównym menu "Wysyłka elektroniczna".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W weryfikacji statusu VAT podatników, w oknie z listą niepoprawnych podmiotów dodano określenie, w jakiego typu ewidencji VAT występują dani kontrahenci.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Weryfikacja statusu VAT podatników z poziomu deklaracji VAT-UE pokazywała raport z weryfikacji w oparciu o Portal Podatnika zamiast w oparciu o bazę VIES.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono nazwę pola "Suma wynagrodzeń" na "Suma wynagrodzeń - brutto" w obsłudze zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji zapisów ewidencji VAT, korzystających z przemapowania stawek, między okresami obrachunkowymi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę flag w module e-Sprawozdania.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę flag w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w obrazie księgowym oraz komunikacji z biurem rachunkowym obsługę znacznika "Wystawiony na" w dokumentach handlowych sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę proporcjonalnego do wartości nabycia auta uwzględniania kosztów na pojazd z zaznaczonym pełnym odliczeniem VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów w komunikacji z biurem rachunkowym, w przypadku gdy w księgowości istniał pracownik z nadanym symbolem takim samym jak kontrahent na dokumencie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpowiadanie wartości procentowej zaliczenia do kosztów wydatku na pojazd wprowadzanego z poziomu modułu Pojazdy.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wartość domyślną współczynnika do obliczania składek ZUS wg wartości przychodu.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie powiadomienia o zbliżającym się końcu okresu korzystania z preferencyjnych składek ZUS dla wspólników.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie daty aplikacyjnej w przypadku zmiany okresu obrachunkowego na wcześniejszy, a następnie powrót do okresu aktualnego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W dokumencie rozliczenia kosztów eksploatacji pojazdu dodano kwotę "Wartość nie ujęta w kosztach".


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W kalkulatorze podstawy składek Małego ZUS (wg przychodów) poprawiono uwzględnianie okresu obrachunkowego trwającego krócej niż rok kalendarzowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W kreatorze zakładania podmiotu oraz w Konfiguracji usunięto możliwość określenia kwartalnej metody rozliczenia VAT-UE.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W parametrze fundusze i ubezpieczenia ZUS zaktualizowano podstawę składek ZUS na rok 2019.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano wartość Preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS na rok 2019.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano wartość limitu amortyzacji jednorazowej na rok 2019.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono wartość domyślną procentu kosztów do odliczenia dla zapisów VAT dot. wydatków związanych z pojazdami.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość określenia wartości procentowej zaliczenia w koszty wydatku na pojazd w zapisach złożonych VAT zakupu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość podania wartości nabycia pojazdu dla zapisu VAT zakupu z oznaczeniem pełnego odliczenia VAT od wydatku na pojazd dotyczącego opłaty leasingowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dodawanie zapisów VAT z określeniem odliczania VAT po zapłacie i tworzących zapis skojarzony.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyświetlanie informacji "NIP na dokumencie" w zapisach VAT złożonych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Rozszerzono automatyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT podczas dodawania zapisu w ewidencji VAT - w zależności od wskazanej transakcji VAT w zapisie sprawdzanie odbywa się w portalu podatkowym albo w serwisie VIES.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W definicji szablonu VAT zakupu dotyczącego wydatków na pojazd (z częściowym odliczeniem VAT) zmieniono domyślną wartość procentową zaliczaną do kosztów na 75%.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisach VAT zakupu dotyczących wydatków na pojazd zawarto informację o wartości, jaka może być zaliczona w koszty podatkowe.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Na raporcie porównania BZ z BO dodano informację dla kont niezgodnych, czy dane konto występuje w obu latach oraz czy zmieniło numer (w przypadku kont kartotekowych).X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Na raporcie porównania BZ z BO poprawiono informację o niezgodności sald w przypadku kont o zerowych saldach.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Nie udawała się w niektórych przypadkach operacja kopiowania okresów obrachunkowych w przypadku obecności rejestrów księgowych z zaawansowanymi ustawieniami rejestru numeracyjnego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W module dokumentów księgowych dodano kolumnę oraz filtr wg miesiąca naliczenia/odliczenia VAT w zapisie powiązanym.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wyświetlanie szczegółów pozycji raportu Zestawienia Obrotów i Sald.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z pobieraniem wyciągów zawierających transfery pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem przy wczytywaniu wyciągów na rachunek VAT.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Uporządkowano nazwy parserów mt-940 oraz formatów wysyłki Elixir.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Zaktualizowano liczbę dni do korekty VAT (ulga za złe długi).
X

[Su] Handel Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem uruchomienia raportu "Sprzedaż wg kategorii", jaki mógł występować na specyficznych danych.