Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 25.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Karta pracy Ulepszono obsługę potrąceń komorniczych pracowników, dla których umowa cywilnoprawna nie jest jedynym źródłem utrzymania.
X
X [Gr] Pracownicy i umowy Umożliwiono zbiorcze tworzenie aneksów do umów pracowniczych.
X
X [Gr] System wynagrodzeń W definicjach wartości składników dodano funkcję pobierającą kurs zadanej waluty na wskazaną datę.
X
X [Gr] Wynagrodzenia Umożliwiono definiowanie kwot przelewów z wynagrodzeń w walucie.
X X X X X X
[Gs] CRM Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
X X
[Gs] CRM Dodano możliwość wiązania wiadomości SMS z dokumentami handlowymi. W wiadomości SMS, jak również w szablonach wiadomości SMS dodano autoteksty związane z dokumentami.

X
[Gs] Działania W szablonach działań dodano możliwość ustawienia cyklu działania.

X
[Gs] Działania W szablonach działań, do pola Lokalizacja dodano możliwość wstawienia autotekstów, dzięki czemu w działaniach tworzonych na podstawie szablonu pojawi się odpowiedni adres.
X X X X


[Gs] Klienci Dodano dwa nowe uprawnienia dla klientów: Modyfikacja liczby dni spóźnienia dla kredytu kupieckiego oraz Modyfikacja liczby dokumentów kredytowanych.
X X X X X X
[Gs] Klienci Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
X X
[Gs] Klienci W module Klienci dodano operację zbiorczą umożliwiającą ustawienie parametrów drukowanych dokumentów.

X
[Gs] Klienci W kartotece klienta dodano możliwość ustawienia domyślnego scenariusza obsługi klienta używanego w zleceniach serwisowych. Dodatkowo została dodana operacja zbiorcza umożliwiająca ustawienie tego scenariusza dla wielu klientów, jak również możliwość ustawienia scenariusza w szablonach klientów.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości odebranych i podpisanych cyfrowo dodano możliwość odczytu podpisu. W module Poczta, również dla folderu Wysłane, dodano kolumnę "Podpis cyfrowy" informującą o tym, które wiadomości zostały podpisane.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej wprowadzono możliwość dodania jako załączników wydruków w formacie pdf tych obiektów, które są powiązane z tą wiadomością.

X
[Gs] Klient pocztowy Podczas wystawiania dokumentu do wiadomości pocztowej dodano możliwość wyboru, czy dokument będzie wystawiany na firmę, czy przedstawiciela. Ma to miejsce w przypadku, gdy wiadomość jest powiązana z przedstawicielem.

X
[Gs] Klient pocztowy W podpisach do wiadomości dodano możliwość zdecydowania o tym, czy mają być one dołączane do wiadomości.

X
[Gs] Obsługa klienta Umożliwiono dodanie zlecenia serwisowego za pomocą menu "Wystaw dokument". Zmiana dotyczy serwisów: Klienci, Asortyment, Działania, Poczta.

X
[Gs] Obsługa klienta W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia automatycznego wydruku przyjęcia zlecenia serwisowego po zapisie nowego zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia domyślnego scenariusza obsługi klienta oraz rodzaju zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych dodano możliwość ustawienia statusu naprawy. Dodano nową kolumnę oraz filtr. Ponadto dodano możliwość ustawienia w parametrach zleceń serwisowych, aby status był wymagany dla zakończonych zleceń serwisowych.

X
[Gs] Obsługa klienta W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia, aby były drukowane zgody na przetwarzanie danych po zapisie nowego zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Oferty W konfiguracji, w module Typy dokumentów dla ofert dodano nowe ustawienie: "Status po realizacji w zamówienie". Umożliwiono również automatyczną zmianę statusu oferty, gdy wystawione na jej podstawie zamówienie zostanie zrealizowane do dokumentu finalnego.
X

[nexo] Inne Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego dokumentów finansowych.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(5).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji ZAP-3(5).
X
X X X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość wywołania dekretacji automatycznej (bez kreatora do określania kolejności dekretacji dokumentów i wyboru schematów) wg predefiniowanych ustawień: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia oraz według schematu (również odpowiednio: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia).X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Rozszerzono obsługę wyznaczania konta na podstawie rozliczeń w schematach dekretacji. Obecnie schemat dekretacji można zdefiniować tak, by dekretacja dokumentów była kontynuowana mimo braku konta rozliczeń.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla niektórych kartotek księgowych dodano możliwość określenia, wg jakiej cechy mają być nadawane analityki dla elementów kartoteki, np. dla kartoteki klientów można wskazać, by numer analityki wyznaczał się na podstawie symbolu kontrahenta.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego opisania księgowego wynagrodzeń i rachunków do umów cywilnoprawnych.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego dokumentów handlowych, magazynowych i wewnętrznych.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego list płac i rachunków do umów zleceń.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Wspólnicy dodano zakładkę "Absencje", w której można ewidencjonować informacje o wypłaconych świadczeniach przez ZUS oraz o okresach przerw w opłacaniu składek. Dane te przenoszone są do deklaracji ZUS RSA danego wspólnika.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość określenia w definicji transakcji VAT, w jaki sposób będą się przepisywały daty dokumentu na zapis skojarzony VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT zakupu dodano obsługę daty zakończenia dostawy. Data ta została uwzględniona we wszystkich funkcjach programu związanych z zapisem VAT zakupu: w dekretacji automatycznej, w wydrukach rejestrów i raportów, w szablonach VAT itp.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano w definicji rejestru księgowego możliwość określenia, czy podczas edycji dokumentu księgowego zmianę daty zapisu kopiować na pozostałe daty.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona W zapisie KPiR dotyczącym wydatku dodano możliwość określenia, iż dany koszt dotyczy pojazdu, oraz stawki, jaką można zaliczyć w koszty.X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Dla kartotek księgowych dodano możliwość nadawania numerów analityk wg ich nazw własnych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono przepisywanie usług na wydaniach magazynowych wystawianych do faktur zaliczkowych. W parametrach Subiekta dodano także możliwość opcjonalnego umieszczania usług na automatycznych dokumentach magazynowych do dokumentów handlowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W parametrach Subiekta, sprzedaży, wydań oraz zakupu dodano możliwość definiowania domyślnego sposobu grupowania pozycji asortymentowych przy zbiorczym realizowaniu/fakturowaniu dokumentów. Dodano także możliwość ustalenia, czy kumulowanie pozycji ma być wykonywane przy realizowaniu/fakturowaniu pojedynczego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu W oknie określania ilości asortymentu dodawanego do dokumentów przychodowych z listy (F2) wprowadzono możliwość podglądania i zastosowania cen wynikających z pluginów cenowych (np. cena z ostatniej dostawy, minimalna cena dostawy itd.).
X
X [Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono możliwość oznaczania pozycji zamówień od klientów jako gotowych do realizacji. Dodano także uprawnienie blokujące realizowanie zamówień, w których nie wszystkie pozycje mają oznaczenie gotowych do realizacji.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zleceniach produkcyjnych montażu wprowadzono możliwość wyliczenia cen kompletów na podstawie cen składników.
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klientów (ZK) w rozchody wewnętrzne (RW).
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wykorzystania szybkich płatności na dokumentach zamówień oraz faktur pro forma.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece Klienci dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju dla operacji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W rozrachunkach, operacjach bankowych i kasowych dodano możliwość rozdzielenia kwoty operacji na rozliczane dokumenty.
X XX [Su] Handel W trybie dodawania pozycji dokumentu z podglądem wprowadzono możliwość wyszukiwania asortymentu jednocześnie po kodzie kreskowym, kodzie dostawy oraz Instynkcie. Identyfikacja asortymentu odbywa się w wyżej podanej kolejności.
X

[Su] Handel Wprowadzono raport "Ewidencja zwrotów ze sprzedaży detalicznej" prezentujący dane o zwrotach ze sprzedaży detalicznej, zgodnie z §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Dostosowano także standardowy wzorzec wydruku zwrotu tak, aby spełniał wymagania protokołu zwrotu (§3 ust. 4 pkt 1 ww. Rozporządzenia).
X

[Su] Handel Wprowadzono Raport o dokumentach prezentujący zbiorcze informacje o dokumentach wystawionych w zadanym okresie.
X X X X X X
[Su] Handel Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
X

[Su] Polityka cenowa Wprowadzono wiele usprawnień w oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu. Najważniejsze zmiany to: opcjonalna półautomatyczna aktualizacja po zapisie/edycji dokumentu z parametryzacją proponowania aktualizacji, wybór widoku (jedno-, dwu-, trzywierszowy), większe możliwości filtrowania, możliwość aktualizowania na podstawie dokumentów magazynowych.
X X
[Su] Polityka cenowa W modułach Cenniki oraz Asortyment wprowadzono operację przepisania ceny nabycia z cennika do ceny ewidencyjnej asortymentu.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono możliwość wydrukowania naklejek na asortyment, któremu ostatnio zmieniono cenę.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie instytucji do baz klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłanie do Portalu Biura informacji o wynagrodzeniach pracowników.

X
[Br] Biuro nexo Przy dodawaniu nowego klienta biura, po wybraniu pełnych kadr i płac dodano ostrzeżenie o braku możliwości powrotu do uproszczonych kadr i płac.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej wystawiania faktur dla klientów biura nie są wyświetlane obecnie nieaktywne formy płatności.
X

[Gr] Kadry i płace Rozszerzono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy o informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem wykazywania dni wolnych w absencjach nieusprawiedliwionych w deklaracji ZUS RSA.
X

[Gr] Kadry i płace Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie on-line poprzez bankowość elektroniczną dyspozycji bankowych tworzonych z wynagrodzeń.
X

[Gr] Kadry i płace W wydrukach list płac przywrócono datę listy.
X

[Gr] Karta pracy Przy wczytywaniu absencji zasiłkowych z plików e-ZLA poprawiono mechanizm rozpoznawania kodu choroby B oraz ułatwiono obsługę w przypadku konfliktowych absencji w tym samym dniu.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nienaliczania nadgodzin 0% (godziny ponadwymiarowe) występujący w specyficznych przypadkach.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem niepomniejszania o nieobecności nieusprawiedliwione podstawy chorobowego składników wchodzących w kwocie nominalnej.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem przy wczytywaniu absencji z pliku e-ZLA pojawiający się w przypadku wpisania znaku przecinka np. w nazwie przychodni.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono podanie godziny rozpoczęcia pracy w planach pracy/kalendarzach ze zbiorczym rozliczaniem obecności.
X

[Gr] Karta pracy W absencjach umożliwiono wybór kodu świadczenia przerwy 311 dla mężczyzn.[Gr] Karta pracy W ewidencji czasu pracy, w widoku kalendarzowym uwidoczniono delegacje pracowników.
X

[Gr] Karta pracy W planach pracy/kalendarzach uwidoczniono ustawienia wybranego systemu rozliczania czasu pracy.
X

[Gr] Karta pracy W widoku absencji zasiłkowych dodano kolumny z dniami i godzinami roboczymi.
X

[Gr] Karta pracy Wyodrębniono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy do osobnego widoku w module Naliczenia.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W umowie pracowniczej wydłużono pole z nazwą miejsca wykonywania pracy.
X

[Gr] System wynagrodzeń Wydłużono pole zawierające definicję wartości składnika.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem ujemnej podstawy składek w przypadku choroby przez cały miesiąc.
X

[Gr] Wynagrodzenia Ulepszono algorytm ustalania wartości nominalnej składnika w wypadku zmiany jego wartości w trakcie miesiąca.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń dodano kolumnę z sumą składek będącą kwotą należności do ZUS z danego wynagrodzenia.
X

[Gr] Wynagrodzenia W sekcji ZUS, w wydrukach list płac umożliwiono drukowanie podstawy i składki zdrowotnej.
X X X X X X
[Gs] CRM Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.

X
[Gs] CRM Do mechanizmu przenoszenia danych z InsERT GT dodano przenoszenie daty pozyskania oraz powitania klientów.

X
[Gs] CRM Poprawiono ergonomię w kartotekach: Działania, Procesy ofertowe oraz Zlecenia serwisowe.

X
[Gs] CRM W działaniach i procesach ofertowych dla osób zaangażowanych wprowadzono zmianę, aby nie było możliwe odebranie uprawnienia do edycji dla Szefa.
X X
[Gs] CRM Wprowadzono zmianę, aby podczas wyświetlania mapy powiązań dla dokumentów handlowych oraz przy wyświetleniu listy powiązanych działań było widoczne również działanie, na podstawie którego powstał wybrany dokument.
X X
[Gs] CRM Naprawiono brak zapamiętywania rozmiaru okna mapy powiązań.

X
[Gs] CRM Przeniesiono operację "Pokaż mapę powiązań" wywoływaną z menu kontekstowego do menu głównego. Zmiana dotyczy modułów: Zlecenia serwisowe, Działania, Procesy ofertowe, Poczta, Wiadomości SMS.
X X X X X X
[Gs] CRM W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).

X
[Gs] Działania Dla działań cyklicznych podczas ich kończenia sukcesem lub porażką dodano wybór, czy operacja ma być przeprowadzona dla pojedynczego wystąpienia, czy całego cyklu.

X
[Gs] Działania Podczas podłączania procesu ofertowego lub zlecenia serwisowego do działania dodano możliwość powiązania ich z wiadomościami, które są już powiązane z działaniem.
X X
[Gs] Działania Dodano tworzenie powiązania w sytuacji, gdy na podstawie działania wystawiany jest dokument handlowy.
X X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który powodował wstawianie nieprawidłowej ilości przy sprzedaży podczas wystawiania procesu ofertowego do działania przy ustaleniu, aby ilość na pozycję była pobierana z ilości przy zakupie.
X X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który powodował, że w kartotekach dokumentów handlowych dla operacji Dodaj działanie były widoczne dezaktywowane szablony działań.

X
[Gs] Działania Poprawiono specyficzny błąd z wyliczaniem cyklu tygodniowego dla działań.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zmianę, aby podczas definiowania wysyłki raportu w parametrach akcji automatycznej możliwe do wyboru były tylko konta pocztowe, do których użytkownik ma uprawnienie.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz dodano filtr "Temat/Nazwa".
X X X X X X
[Gs] Klienci Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci Połączono parametry numerów NIP, parametry numerów PESEL oraz parametry symboli klientów w jedną zakładkę z parametrami.
X X X X X X
[Gs] Klienci Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.

X
[Gs] Klient pocztowy Do reguł wiadomości dodano dwa nowe warunki: Nazwa załącznika oraz Zawiera załącznik o rozszerzeniu.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby przy wysyłaniu potwierdzenia przeczytania treść oryginalnej wiadomości nie była dołączana do wiadomości jako załącznik .eml.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, z powodu którego nie tworzyły się powiązania między wiadomością a klientem w przypadku, gdy adres e-mail był dodawany za pomocą InsTYNKT-u i był on przypisany do więcej niż jednego klienta.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.

X
[Gs] Klient pocztowy W oknie konwersacji (Ctrl+J) wprowadzono zapamiętywanie konfiguracji list kolumn oraz filtrów.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby przy interpretacji wpisanych adresów oraz domen do listy zaufanych nie była rozróżniana wielkość liter.

X
[Gs] Klient pocztowy Zmieniono skrót klawiszowy dla wiązania wiadomości z procesem ofertowym. Nowy skrót to (Ctrl+Shift+U).

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych dodano korzystanie z cenników dodatkowych (indywidualnych), które są przypisane do klientów. W kartotece zlecenia serwisowego, w sekcji Użyty asortyment została dodana kolumna Rabat.

X
[Gs] Obsługa klienta W informatorze o kliencie dodano nową zakładkę, która wyświetla wszystkie serwisowane urządzenia wybranego klienta.

X
[Gs] Obsługa klienta Do wydruku Serwisowane urządzenie, w sekcji Historia serwisowa dodano uwagi do urządzenia oraz wyceny netto i brutto.
X X
[Gs] Obsługa klienta Mapę powiązań dla zleceń serwisowych uzupełniono o powiązania z dokumentami: rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne oraz zamówienie do dostawcy.

X
[Gs] Obsługa klienta W module zleceń serwisowych dla filtrowania dostępnego pod F8 dodano możliwość wyszukiwania według użytego asortymentu.

X
[Gs] Obsługa klienta Dla kreatora dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu sprzedaży dodano możliwość kopiowania kodu dostawy oraz opisu pozycji do pola "Uwagi" w urządzeniu. Wprowadzono również zmianę, aby opis pozycji był pobierany z dokumentu sprzedaży.

X
[Gs] Obsługa klienta Na karcie zlecenia serwisowego dodano rozróżnienie pomiędzy polami własnymi urządzenia a polami własnymi zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta Naprawiono błąd, który powodował, że na wydruku Zlecenie serwisowe nie były widoczne usługi jednorazowe dodane do zlecenia.

X
[Gs] Obsługa klienta Naprawiono błąd, który uniemożliwiał realizację zlecenia serwisowego w dokument handlowy w przypadku, gdy do zlecenia serwisowego była wygenerowana oferta, a klient miał wyłączoną możliwość negocjacji ceny.

X
[Gs] Obsługa klienta Naprawiono błąd, z powodu którego dla usług materiałowych nie przenosiły się ceny podczas realizacji zlecenia serwisowego na dokument handlowy. Sytuacja miała miejsce, gdy zmieniono wartość ceny usługi poprzez kosztorys.

X
[Gs] Obsługa klienta Poprawiono nieuwzględnianie uprawnienia Dodawanie dokumentu OE podczas generowania oferty bezpośrednio z kartoteki zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W numeracji dla zleceń serwisowych naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie użycia nieistniejącej metawłasności.

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono zmianę, aby uzupełniał się telefon, e-mail oraz preferowany kontakt przypisany do klienta, gdy zlecenie jest dodawane za pomocą kreatora dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu.

X
[Gs] Oferty Do wydruku oferty dodano drukowanie adresu e-mail dla przedstawiciela.
X X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie WZ i WZv do oferty, gdy na ofercie był dopisany przedstawiciel.
X

[nexo] Inne Dla standardowych wzorców wydruku dokumentów Subiekta wprowadzono możliwość zmiany tytułu dokumentu, sposobu drukowania oryginału/kopii, duplikatu oraz wzorców i liczby dokumentów powiązanych.
X X
[nexo] Inne W definicjach numeracji wprowadzono możliwość wyboru składnika numeru w postaci mnemonika dokumentu.
X

[nexo] Inne W numeracji wprowadzono możliwość przypisania jej do typów dokumentów z okna jej edycji.
X X
[nexo] Inne W numeracji zmieniono działanie ostrzegania o lukach tak, aby były brane pod uwagę wyłącznie luki z bieżącego roku.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono działanie autotekstów wykorzystywanych w szablonach wiadomości dotyczących windykacji.
X

[nexo] Inne Poprawiono nadawanie numerów dokumentów w sytuacji, gdy składnikiem numeru był symbol oddziału, a podczas edycji dokumentu zmieniono oddział.
X

[nexo] Inne Poprawiono sposób wyliczania wartości składników i ich pochodnych w przypadku zmiany wartości nominalnej składnika w trakcie miesiąca.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
X X X X X X
[nexo] Inne Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
X X X X X X X [nexo] Inne Sfera. Naprawiono problem polegający na występowaniu wyjątku "Indeks wykraczał poza granice tablicy." przy próbie powtórnego nawiązania połączenia ze Sferą w rozwiązaniu własnym.
X X
[nexo] Inne W definicjach numeracji wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym podpowiadaniem numerów początkowych podczas ich definiowania.
X X X X X X
[nexo] Inne Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
X

[nexo] Inne Wprowadzono usprawnienia w algorytmie wypełniania luk w numeracji, który mógł nadawać nieprawidłowe numery w specyficznych przypadkach.
X X X X X X
[nexo] Inne Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
X

[nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta nexo udostępniono dwie metody: "WypelnijDokument" (uzupełnia otwarty dokument pozycjami z kolektora) oraz "WypelnijSpisInwentaryzacyjny" (uzupełnia otwarty spis inwentaryzacyjny pozycjami z kolektora).
X X X X X

[nexo] Sfera i rozszerzalność Dodano obsługę wydruku naklejek poprzez mechanizmy Sfery.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Naprawiono błąd działania metody "Usun" dla asortymentu polegający na dezaktywowaniu asortymentu, a nie jego faktycznym usunięciu.

X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono ergonomię podglądu pod kalendarzem. Zmiany dotyczą modułów Kalendarz oraz Rezerwacje zasobów.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość zmieniania nazw w powielonych widokach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z obsługą elektroniczną, która wcześniej była udostępniona w postaci projektu.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono działanie filtra "Deklaracje" w module deklaracji skarbowych w przypadku, gdy praca na Gratyfikancie odbywała się w trybie multiprogramu.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono w PIT-36(26) i PIT-36L(15) obsługę pola "Zapłaconej zaliczki" w przypadku gdy podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest większy od należnej zaliczki.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie należnej zaliczki w deklaracji PIT-36L(26) w przypadku, gdy podatnik skorzystał z prawa niepłacenia zaliczki za dany miesiąc.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie zapłaconych zaliczek w przypadku, gdy ręcznie zmieniono wartość należnych zaliczek na deklaracjach PIT-36(26) i PIT-36L(15).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W PIT-36(26) poprawiono wyliczanie należnych zaliczek w przypadku, gdy podatnik korzystał w trakcie roku z prawa niepłacenia zaliczki do wysokości 1 000 zł.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W widoku "Wypłaty i rachunki" dodano filtr "Rodzaj przychodu".X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W widoku deklaracji skarbowych poprawiono opcję wywołującą definicję deklaracji CIT tak, by wywoływana była aktualna definicja struktury tego sprawozdania.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Wydłużono okres obowiązywania deklaracji rozliczeń rocznych do końca 2019 r.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano podczas dekretacji automatycznej komunikat ostrzegający o tym, że wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się również dokumenty ze schematem z innego okresu obrachunkowego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów rozliczeń będących wynikiem skorygowania VAT niezapłaconych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wartości VAT i brutto w obrazie księgowym dokumentu korekty VAT sprzedaży/zakupu niezapłaconego dokumentu.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wczytywanie do biura rachunkowego plików EPP z dokumentami, których nazwa kategorii dokumentów była dłuższa niż 30 znaków.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wydajność określania kolejności wykonania schematów dekretacji.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W obrazie księgowym (dokumencie do dekretacji) Faktury sprzedaży zaliczkowej końcowej, poprawiono wyznaczanie kwoty transakcji brutto oraz transakcji netto.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W operacji kopiowania schematów dekretacji z innego okresu zmieniono sortowanie w taki sposób, by podpowiadany okres, z którego nastąpi kopiowanie, był poprzedzający w stosunku do okresu aktualnie wybranego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji "Korekta przyjęcia zewnętrznego VAT" pole z datą zakończenia dostawy określono jako wymagane.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano wartość "ostatni dzień miesiąca listy rachunków". Może ona być ustawiana jako wartość pola datowego oraz użyta do budowania warunków typu "miesiąc listy rachunków wcześniejszy niż data wystawienia rachunku".


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji wyciągów bankowych i raportów kasowych poprawiono działanie warunku opartego o rodzaj operacji i kwotę użytkownika.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji, dla definicji dekretowanej kwoty, która składa się z wielu kwot, zmieniono zaokrąglanie wyniku - zaokrąglany jest każdy składnik wyrażenia, a nie sam wynik tego wyrażenia.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Zaktualizowano wzorcowe schematy dekretacji do ewidencji VAT zakupu odnośnie daty zakończenia dostawy.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Zrezygnowano z wyświetlania okna z podsumowaniem w przypadku pomyślnego zadekretowania wszystkich dokumentów za pomocą opcji "Dekretuj automatycznie".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dekretacja na konto rozrachunkowe z wykorzystaniem pieczęci księgowych przenosi do treści pozycji opis z pola "Tytułem" ze stworzonego rozrachunku.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano ostrzeżenie w przypadku przydzielenia schematu dekretacji z innego okresu obrachunkowego niż dokument do dekretacji.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie filtra "Wspólnik" w modułach Rozliczenia właścicielskie i Ewidencja składek.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono eksport metadanych e-Sprawozdania wysyłanego do KAS w przypadku dołączonych dwóch załączników o tej samej nazwie.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie e-Sprawozdania w sytuacji, gdy w treści znajdował się niedozwolony znak dla XML, np.: "0x1F".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie JPK_WB na podstawie zapisów na konta księgowe, w przypadku gdy we wskazanym okresie nie było żadnych obrotów na tych kontach.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono import definicji składników sprawozdań finansowych pochodzących sprzed wersji 24.1.0.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odkładanie powiadomienia o kończącym się okresie obowiązywania podstawy naliczania "Małego ZUS".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono pokazywanie dokumentu źródłowego dla obrazu księgowego dokumentów korekt kosztów handlowych/magazynowych.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w widoku "Dekretacja dokumentów".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w e-Sprawozdaniu definiowanie pozycji użytkownika dla sekcji "H. Strata z lat ubiegłych".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk wartości Aktywów i Pasywów sprawozdania finansowego Bilans.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie podstawy tzw. "Małego ZUS" - obecnie jest ona zaokrąglana w górę.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wywołanie informatora o kliencie, w przypadku gdy w profilu prostym wyłączona została obsługa rozrachunków.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wywołanie opcji "Wypróbuj" dla wzorca wydruku amortyzacji zbiorczej, w przypadku gdy taka amortyzacja nie została naliczona.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Ustawiono jako domyślną dla nowych podmiotów definicję składników "Definicja załącznika deklaracji CIT-8/O(14)".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji składników sprawozdania dodano walidację przed definiowaniem sposobu wyliczania dla pola, które jest niewyliczalne.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji struktury sprawozdań bilansu i RZiS dla organizacji pozarządowych przypisano typ e-Sprawozdania dla jednostek pożytku publicznego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu rozszerzono pole z wyborem kontrahenta o możliwość dodania podmiotu o wskazanym typie.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z symbolem kontrahenta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów odbieranych z Subiekta 123, dla pola "Numer dokumentu magazynowego" wstawiane jest określenie, iż pole to jest niedostępne.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku "Plan kont z elementami kartotek", w wizytówce konta kartotekowego poprawiono wyświetlanie obrotów i salda konta.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W wyliczeniu e-Sprawozdania, w sekcji Informacje dodatkowe wyłączono wyliczanie pola "J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano odniesienie do informacji Ministerstwa Finansów o sposobie pobierania UPO dla pliku JPK_VAT w oknie pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono nazwę opcji "Pokaż wynikowy zapis" na "Pokaż symulację zapisu" w module Dekretacja dokumentów.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zniesiono blokadę usuwania domyślnych parametrów podatkowych i ubezpieczeń ZUS.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano ostrzeżenie dla dekretu i powiązanego zapisu VAT, gdy kwota na koncie kartotekowym VAT jest różna od wartości w zapisie VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono komunikowanie o istnieniu dokumentu w ewidencji VAT zakupu o podanym numerze w przypadku zmiany kontrahenta w tym zapisie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono obrazie księgowym zapisu VAT zakupu wykazywanie wartości w polach związanych z kosztem eksploatacji pojazdu w sytuacji, gdy zapis ten tworzony był na podstawie szablonu VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono obsługę zapisów VAT zakupu dotyczących wydatków na pojazd.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono podpowiadanie miesiąca naliczenia w zapisie złożonym ewidencji VAT sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wczytywanie dokumentów z pliku JPK_VAT i JPK_FA w przypadku, gdy nazwa kontrahenta była dłuższa niż 128 znaków.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydruk ewidencji VAT sprzedaży/zakupu dla zapisów złożonych VAT, których pozycje nie różniły się kwotą.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie kwoty kosztu eksploatacji pojazdu w przypadku zaznaczenia, że jest to zakup z odliczeniem proporcjonalnym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie wartości netto do deklaracji w ewidencji VAT zakupu zapisów z zaznaczeniem rodzaju odliczenia proporcjonalnym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie daty zakończenia dostawy dla zapisów VAT tworzonych na podstawie JPK_VAT bądź JPK_FA.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT zakupu poprawiono działanie daty blokady - obecnie opiera się ona o datę zakończenia dostawy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono nazwy domyślnych wzorców wydruku ewidencji VAT zakupu.
X
X[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono dekretację automatyczną skorygowanego VAT z rozrachunków nieterminowych płatności (złe długi).


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono edycję rozrachunku podpiętego pod zapis księgowy lub zapis VAT - w niektórych przypadkach mógł się pojawić komunikat: "Sesja rozliczeniowa musi posiadać chociaż jedno rozliczenie".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono przepisywanie kwoty VAT z dekretu walutowego do zapisu VAT powiązanego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wykorzystanie konta kartotekowego magazynów w schemacie dekretacji Korekty kosztów magazynowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy w formatce dokumentu Polecenia księgowania.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W edycji dekretu dodano możliwość określenia wartości dekretowanego dokumentu. Jest to pole informacyjne, niewykorzystywane w obliczeniach, które wypełnia się automatycznie na podstawie pierwszego zapisu na konto rozrachunkowe, a w przypadku jego braku z pierwszej pozycji dekretu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W rozrachunku dodano informację o historii księgowania - na jakim koncie dany rozrachunek został ujęty.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono aktualizowanie kwoty VAT rozrachunku podłączonego do ujemnego zapisu VAT.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono w KPiR wyświetlanie ostrzeżenia "Suma kwot na dokumencie jest różna od sumy netto oraz VAT bez odliczenia na zapisie VAT".


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wykazywanie kontrahenta w zapisie KPiR po podłączeniu do tego zapisu rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace W module wynagrodzeń, w listach płac dodano kolumny brutto, netto i od wypłaty.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono edycję oraz powielanie wzorców wydruku raportu ZOiS.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono generowanie wydruku dziennika księgowań.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono edycję kwoty KUP w dokumencie OT, w przypadku gdy istniały dla danego środka trwałego późniejsze operacje.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono generowanie planów amortyzacji - istniała możliwość wygenerowania planu dla środka całkowicie umorzonego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono naliczanie amortyzacji dla umorzonego środka trwałego, który został zmodernizowany z rozpoczęciem umarzania na "Miesiąc modernizacji".X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Dodano blokadę zmiany konta bilansowego na pozabilansowe, w przypadku gdy użyte ono zostało jako konto różnicy zaokrągleń w parametrach okresu obrachunkowego.
X X
[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie dodano zakładkę z informacjami, czy dany asortyment jest składnikiem kompletów.
X

[Su] Asortyment Przebudowano i zwiększono funkcjonalność okna "Ceny". Okno to dostępne jest w danych asortymentu, w menu ceny ewidencyjnej.
X X
[Su] Asortyment Na listach asortymentu wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumny z ceną ewidencyjną.
X X
[Su] Asortyment Na zakładce "Stany", w danych asortymentu umożliwiono sortowanie po nazwie magazynu.
X X
[Su] Asortyment Podczas generowania wariantów modelu wprowadzono możliwość wyboru szablonu asortymentu, według którego tworzone będą asortymenty.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu oraz klientów, w sekcji "Dostawy" wprowadzono maskowanie cen deklarowanych.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu wprowadzono możliwość dodawania nowej jednostki miary na zakładce "Podstawowe".
X X
[Su] Asortyment W definiowaniu modeli wprowadzono skrót (Ctrl+U) dla operacji "Uzupełnij brakujące warianty".
X X
[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, dla kompletów, na zakładce "Składniki" wprowadzono prezentowanie cen i wartości składników.
X X
[Su] Asortyment Naprawiono błąd przeliczania kosztów jednostkowych składników po dodaniu kolejnego składnika w komplecie.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono estetykę pola pełnej charakterystyki towaru po zmianie zoomu aplikacyjnego.
X

[Su] Asortyment W module Asortyment umożliwiono podpięcie raportu Remanent na dzień.
X X
[Su] Asortyment W słowniku jednostek miary poprawiono wyświetlanie przeliczników na liście jednostek.
X X
[Su] Asortyment Wprowadzono uprawnienie do zmiany podstawowej jednostki miary asortymentu, gdy asortyment został już użyty na dokumentach.
X

[Su] Dokumenty W widokach dokumentów wprowadzono możliwość włączenia informacji o sposobie płatności dokumentu. Dodano także możliwość filtrowania po tych danych.
X X
[Su] Dokumenty W danych klienta, w sekcji oddziałów wprowadzono możliwość przypisania zastosowania indywidualnych cenników dla poszczególnych oddziałów. Funkcja ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku szkół, z którymi wynegocjowano indywidualne polityki cenowe.
X X
[Su] Dokumenty W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość definiowania domyślnej ilości asortymentu wstawianej do dokumentu z listy lub InsTYNKT-u.
X X
[Su] Dokumenty Do słownika uwag do dokumentów wprowadzono możliwość określania domyślności dla każdego typu dokumentu.
X

[Su] Dokumenty W konfiguracji typów dokumentów, na zakładce "Ceny i przeliczanie dokumentu" wprowadzono możliwość parametryzowania, czy po zmianie stawki VAT na pozycji dokumentu powinna zostać utrzymana cena netto czy brutto asortymentu.
X

[Su] Dokumenty W polu "Odebrał" na dokumentach wprowadzono możliwość wybrania pracownika przedstawicieli odbiorcy i płatnika.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono uprawnienia do zmiany domyślnej drukarki fiskalnej oraz domyślnego terminala płatniczego w Kontekście programu.
X

[Su] Dokumenty Na wydrukach dokumentów, w nagłówku poprawiono formatowanie rachunku bankowego oddziału.
X X
[Su] Dokumenty Naprawiono brak możliwości zamknięcia okna galerii asortymentu (Ctrl+J) za pomocą klawisza ESC.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono wykazywanie cen jednostkowych w informatorach oraz pluginach cenowych w przypadku użycia na dokumentach przychodujących asortyment dodatkowych jednostek miary oraz rabatów kwotowych od wartości pozycji dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Podczas szybkiego dodawania klienta typu "osoba fizyczna" na dokumencie (klawisz Ins) poprawiono brak uwzględnia ustawień szablonu domyślnego.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono wydajność zmiany statusu dokumentu sprzedaży.
X

[Su] Dokumenty W działaniu schowka pozycji naprawiono opcję wklejania ceny brutto niedziałającą w specyficznych scenariuszach użycia.
X X
[Su] Dokumenty W edycji dokumentu, w widoku z podglądem naprawiono niedziałający skrót przenoszący do pola wprowadzania asortymentu (Ctrl+Q).
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na listach przyjęć zewnętrznych wprowadzono możliwość wyświetlenia oraz filtrowania informacji o rozbieżnościach dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono czytelność i ergonomiczność słownika przyczyn rozbieżności.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W modułach Przyjęcia magazynowe oraz Zakup wprowadzono możliwość włączenia widoczności kolumn "Masa" oraz "Objętość".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono uprawnienie dla widoku "Rozbieżności" przyjęć magazynowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas wystawiania korekty do przychodu wewnętrznego usunięto efekt przewijania listy asortymentu podczas ładowania okna dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Usunięto niedziałający sposób rozliczania rozbieżności - protokół rozbieżności.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku "Wewnętrzne" modułu przyjęć magazynowych naprawiono błąd wyświetlania kosztu przyjęć wewnętrznych w walucie obcej.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku Rozbieżności modułu Przyjęcia magazynowe poprawiono wydajność operacji drukowania dokumentu rozliczającego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Zablokowano możliwość zmiany ilości asortymentu na pozycji przyjęcia zewnętrznego, gdy pozycja ta posiada rozliczone rozbieżności.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono uprawnienia (z rozbiciem na typy dokumentów) do poprawiania i usuwania dokumentów zafiskalizowanych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dla dokumentów sprzedaży, wydań magazynowych oraz zamówień od klienta wprowadzono uprawnienia pozwalające na zablokowanie zapisu dokumentu, gdy na dokumencie istnieje pozycja sprzedawana poniżej kosztu lub minimalnej marży lub gdy zastosowano rabat powyżej dopuszczalnego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach zaliczkowych wprowadzono blokowanie usuwania ze specyfikacji dokumentu materiałów, które zostały już wydane.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wydaniach zewnętrznych do faktur zaliczkowych zablokowano możliwość dokonywania zmian w kosztorysie zaliczkowanych usług materiałowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na dokumentach sprzedaży z transakcją odwrotnego obciążenia naprawiono błędnie naliczany rabat do żądanej wartości dokumentu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturze zaliczkowej wprowadzono blokadę zmiany asortymentu zamiennikiem, gdy dana pozycja została już zaliczkowana.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wydruku faktury detalicznej do paragonu(ów) naprawiono brak wykazywania kont bankowych dla płatności odroczonych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie korekty wydania magazynowego (kWZ) na materiały. Błąd występował w scenariuszach z wykorzystaniem korekt faktur zaliczkowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd występujący przy unieważnieniu dokumentu zapłaconego przelewem.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono brak pobierania procedury marży z dokumentu korygowanego do korekty.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono nadmiarowe uwzględnianie blokady ceny na korektach sprzedaży. Dotychczas nie było uwzględniane bieżące ustawienie z cennika, lecz pobierane ustawienie z momentu wystawiania dokumentu korygowanego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono wykazywanie dodatniego kosztu ewidencyjnego na zwrotach ze sprzedaży detalicznej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Rozwiązano problem związany z brakiem uprawnienia do dodawania rozrachunku i błędem nadawania numeracji dokumentów sprzedaży.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W raportach Sprzedaż wg kategorii/pracowników/okresów/asortymentu poprawiono nieuwzględnianie korekt wydań magazynowych powiązanych z fakturami zaliczkowymi.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W scenariuszu zmiany jednostki miary na korekcie dokumentu sprzedaży naprawiono brak umieszczania poprawnej ceny na powiązanej korekcie wydania zewnętrznego.
X

[Su] Dokumenty zakupu Dla faktur zakupu oraz przyjęć zewnętrznych dodano polecenie wystawienia na ich podstawie paragonów imiennych oraz faktur marża.
X

[Su] Dokumenty zakupu Na dokumentach zakupu przy odznaczonym znaczniku automatycznie wyliczanego VAT-u wprowadzono jego ponowne zaznaczenie po zmianie transakcji VAT.
X

[Su] Dokumenty zakupu Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty zakupu do faktury, jeśli w danych klienta nie było danych adresowych.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dodano polecenie zrealizowania zamówienia od klienta bez dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na liście asortymentu "Pozycje zamówień" dodano możliwość włączenia kolumn "Ilość skompletowana" oraz "Ilość do kompletacji".
X

[Su] Dokumenty zamówień W module "Zlecenia", na liście dokumentów wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumny "Koszt" dla zleceń produkcyjnych.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zamówieniach do dostawcy, kreatorze zamówień do dostawcy oraz dokumentach zakupu dodano możliwość włączenia kolumn związanych z aktualnym stanem magazynowym.
X

[Su] Dokumenty zamówień We wzorcach wydruku zamówień (od klienta i do dostawcy) wprowadzono opcjonalną możliwość włączenia drukowania tabeli VAT.
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono możliwość drukowania naklejek (dla kontrahentów i asortymentu) do zamówień od klientów.
X

[Su] Dokumenty zamówień Z poziomu edycji zleceń produkcyjnych montowania/rozmontowania wprowadzono możliwość edytowania numerów wynikowych przychodów i rozchodów wewnętrznych.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na wydaniach zewnętrznych do faktur zaliczkowych usunięto błędnie działającą operację "Pozycje zamówień".
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono błąd braku zmiany statusu zamówienia od klienta po unieważnieniu dokumentu realizującego.
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono błąd uniemożliwiający powielenie zrealizowanego zamówienia od klienta lub do dostawcy.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono nieprawidłowe przeliczanie wartości do zapłaty na zamówieniu do dostawcy, gdy do dokumentu został wstawiony klient z przypisaną walutą obcą i transakcją VAT inną niż sprzedaż krajowa.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku "Asortyment na wyczerpaniu" wprowadzono pasek postępu po wywołaniu operacji generowania zleceń.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku Asortyment zamówiony dostępnym w serwisie Zlecenia naprawiono brak wykazywania usług jednorazowych.
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono poprawki zabezpieczające przed brakiem możliwości demontażu kompletów, jakie mogły się pojawiać w specyficznych scenariuszach użycia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
X

X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość rozliczania rozrachunków bez kontrahenta, które powstały z zapisów na kontach księgowych niepowiązanych z kartoteką.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano podpowiadanie formatu banku przy wysyłce dyspozycji bankowej do pliku Elixir.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na operacjach bankowych o rodzaju transfer dodano ostrzeżenie w przypadku braku ustawionego celu/źródła transferu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Operacje pobierania wyciągów w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Operacje wysyłania dyspozycji bankowych w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
X
X [Su] Finanse i rozrachunki Pobieranie statusów transakcji szybkich płatności przeniesiono do widgetu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd parsera mt-940 dla Alior Banku, który powodował błędne zapisywanie dat operacji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia rozrachunku poprzez opcję "Zapłać on-line" bez posiadanego uprawnienia "Dyspozycje bankowe - Dodaj".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z blokadą dodawania operacji bankowych do wyciągów na dwóch różnych rachunkach bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z możliwością zmiany źródła transferu na powiązanej operacji bankowej.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z pokazywaniem liczby dni spóźnienia na rozliczonych rozrachunkach.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z przeniesieniem numeracji z systemu GT w sytuacji, gdy dla dokumentów kasowych była ona ustawiona jako miesięczna.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z automatycznym tworzeniem transferów VAT do dodawanych ręcznie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany ze statusem operacji kasowej zdefiniowanym w formie płatności.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie podglądu operacji kasowych z poziomu raportu kasowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono pobieranie wyciągów mt-940 z banku Millenium. Transfery na/z rachunku VAT były zapisywane jako przelew.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Przy pobieraniu historii operacji bankowych z pliku csv dodano ostrzeżenie pojawiające się przy zmianie rachunku bankowego na inny niż zapisany w pliku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Przy pobieraniu wyciągów dodano podpowiadanie parsera mt-940 na podstawie numeru rachunku z pliku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Przy usuwaniu wyciągów bankowych dodano pytanie krzyżowe mające na celu potwierdzenie chęci usunięcia powiązanych operacji bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano błąd związany z wczytywaniem operacji z wyciągu mt-940, w których daty operacji i księgowania pochodziły z różnych lat (na przełomie roku).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem związany z wczytywaniem wyciągu z pliku mt-940 Citibanku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W raportach finansowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
X

[Su] Finanse i rozrachunki W wersji demonstracyjnej dodano testową formę płatności o rodzaju Szybka płatność.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widoku Szybkie płatności on-line dodano możliwość podglądu dokumentu, z którego pochodzi transakcja.
X

[Su] Handel W procesie generowania pliku JPK_FA wprowadzono możliwość wyboru rodzaju daty (wystawienia, dostawy, magazynowa itd.), po której będą kwalifikowane dokumenty.
X

[Su] Handel W schowku pozycji asortymentowych wprowadzono opcjonalną możliwość wklejania materiałów/towarów jako towarów/materiałów. Ustawienie to jest dostępne w parametrach schowka.
X

[Su] Handel Wprowadzono mapę powiązań dla korekt kosztów.
X

[Su] Handel Na wydruku remanentu wprowadzono automatyczne dostosowywanie wysokości wierszy w zależności od zawartości komórek.
X X X X
X
[Su] Handel Poprawiono działanie InsTYNKT-u klientów tak, aby po wprowadzeniu NIP-u z użyciem kresek odnajdywane były podmioty z NIP-em zapisanym bez separatorów.
X

[Su] Handel Poprawiono wydajność raportu Podliczenie okresu.
X

[Su] Handel Usprawniono wyszukiwanie w konfiguracji nexo tak, aby odbywało się także po nazwach kontrolek występujących w wielu miejscach.
X

[Su] Handel W definicjach widoków wprowadzono możliwość wyłączenia widoczności kolumn związanych z RODO.
X

[Su] Handel W dokumencie korekty kosztu magazynowego dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa klienta" z dokumentu korygowanego.
X

[Su] Handel W dokumentach korekt kosztów magazynowych uwidoczniono dane o dokumencie powiązanym, co m.in. ułatwia identyfikowanie korekt kosztów na zleceniach produkcyjnych.
X

[Su] Handel W modułach dokumentowych, raportach, informatorach, listach klientów wprowadzono możliwość włączenia kolumny z nazwiskiem i imieniem klienta.
X

[Su] Handel W oknach szczegółów dla sekcji raportu "Podliczenie okresu" wprowadzono zapamiętywanie konfiguracji list kolumn. Tę samą zmianę wykonano dla pozostałych raportów posiadających okna szczegółów.
X

[Su] Handel W raporcie "Historia dostawy o podanym kodzie" wprowadzono możliwość wyboru kodu zawierającego wskazany ciąg znaków.
X X
[Su] Handel W schowku wprowadzono identyfikowanie asortymentu po kodzie kreskowym. Dotychczas identyfikacja następowała wyłącznie po symbolu lub nazwie asortymentu.
X

[Su] Handel W raportach sprzedaż wg okresów oraz sprzedaż wg dokumentów wprowadzono możliwość filtrowania po magazynie.
X X
[Su] Handel Wprowadzono skrót (Ctrl+Shift+X) dla wywołania mapy powiązań.
X

[Su] Handel Wprowadzono uprawnienia do wglądu oraz konfigurowania danych archiwalnych.
X

[Su] Handel Na dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono wykazywanie wartości dokumentu tak, aby była ona liczona na podstawie sumy rozpisanych kosztów.
X

[Su] Handel Na fakturze zakupu oraz przyjęciu zewnętrznym, w oknie dodawania pozycji z podglądem poprawiono błędnie wykazywaną ilość dostępną.
X

[Su] Handel Na liście ulubionych poleceń naprawiono brak możliwości dodania polecenia wypisania: faktury pro forma, faktury zakupu RR, spisu inwentaryzacyjnego, inwentaryzacji oraz przyjęcia zewnętrznego z VAT.
X
X [Su] Handel Naprawiono błąd braku zmiany statusu zamówienia po wystawieniu do niego wydania magazynowego z poziomu Sfery.
X X
[Su] Handel Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT, dla danych asortymentów poprawiono obsługę błędów wynikających z nieunikalnego symbolu u dostawcy.
X X
[Su] Handel Podczas przenoszenia danych z InsERT GT usunięto nadmiarowe komunikaty dotyczące numeracji. Naprawiono również błąd, który powodował brak ustawienia dla ofert numeracji przeniesionej z szans sprzedaży.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania zwrotu do danych archiwalnych naprawiono nieuwzględnianie ustawień parametru pozwalającego na domyślne zwracanie całości pozycji.
X X
[Su] Handel Poprawiono brak ustawiania domyślnych uwag do dokumentów wystawianych za pomocą Sfery.
X

[Su] Handel Poprawiono wydajność usuwania dokumentów korekt kosztów handlowych i magazynowych.
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie "ostatniej ceny przychodu", która nie uwzględniała przychodów zewnętrznych oraz ich korekt.
X

[Su] Handel W informatorze o asortymencie oraz w raportach wprowadzono zabezpieczenie przed błędem ich wyliczenia, gdy w systemie występuje duża liczba magazynów.
X

[Su] Handel W kafelku "Sprzedaż dzienna" poprawiono brak uwzględniania naliczonych dokumentów korekt kosztów.
X

[Su] Handel W kafelku "Sprzedaż dzienna" wprowadzono prezentację wartości sprzedaży netto.
X

[Su] Handel W korektach kosztów naprawiono podwójne uwzględnianie opakowań potraktowanych jako materiały.
X

[Su] Handel W mapie powiązań naprawiono niedziałające polecenie edycji dla usług jednorazowych.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono uwzględnianie opakowań potraktowanych jako towar.
X

[Su] Handel W raporcie "Zakup wg okresów" poprawiono wykazywanie korekt kosztów powstałych na podstawie ilościowo-wartościowych korekt faktur zakupu.
X X
[Su] Handel Wprowadzono zabezpieczenie przed losowymi błędami podczas przenoszenia danych zdjęć asortymentów.
X X
[Su] Polityka cenowa Na wydrukach cenników zwiększono możliwości drukowania danych na pozycjach.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono wydajność drukowania naklejek na podstawie cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono wydajność usuwania cenników.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach poprawiono interfejs określania cen dla składników (towarów oraz usług), gdy cena kompletu liczona jest na podstawie cen składników.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji cennika dodatkowego uproszczono okno zbiorczego dodawania pozycji cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa W kreatorze wdrożeniowym, dla podmiotów migrowanych z InsERT GT ukryto dane dotyczące tworzenia cenników, jeśli przenoszone są dane o cenach asortymentu.
X X
[Su] Polityka cenowa W kreatorze wdrożeniowym, w sekcji parametrów handlowych zrezygnowano z domyślnego tworzenia trzech cenników domyślnych (tworzony jest jeden), dopisywania magazynu oraz wprowadzono możliwość wyboru algorytmu wydawania asortymentu.
X X
[Su] Polityka cenowa W oknie cennika wprowadzono bogatszy zestaw możliwości filtrowania i sortowania pozycji. Poprawiono także ergonomię wykonywania tych czynności.
X X
[Su] Polityka cenowa W szczegółach pozycji cennika wprowadzono możliwość ręcznego wpisania ceny w polu "Netto po wyliczeniu", gdy ustawiono stałą cenę sprzedaży.
X X
[Su] Polityka cenowa W szczegółach pozycji cennika wprowadzono wyróżnienie kolorem pomarańczowym pola z ceną sprzedaży po wyliczeniu i zaokrągleniu sygnalizujące, że cena ta jest inna niż wyliczona według algorytmu. Dodano także możliwość zwijania tabelki cen z uwzględnieniem rabatów.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono dedykowany wzorzec wydruku dla promocji.
X X
[Su] Polityka cenowa Naprawiono brak aktualizowania pola ilości widocznych pozycji cennika po zastosowaniu filtrowania (F8).
X

[Su] Polityka cenowa Poprawiono brak wycofania zmian wykonanych w użyciu cennika po anulowaniu zapisania cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono czas zapisu cennika w podmiotach z uruchomionym programem vendero.
X X
[Su] Polityka cenowa W edycji danych asortymentu naprawiono brak możliwości wpisania w progu cenowym ilości w precyzji wybranej jednostki miary.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono zabezpieczenia uniemożliwiające jednoczesną edycję danych asortymentu z poziomu kartoteki oraz z poziomu cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością powiązania cennika nieopublikowanego lub zakończonego z oddziałem i typem dokumentu.[Su] Polityka cenowa Zrezygnowano z wstawiania asortymentu do cennika w sytuacji, gdy asortyment znajduje się już w cenniku – wcześniej dodawano go jako nowy próg sprzedaży.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono dedykowane okno do obsługi wydawania reszty z dokumentów płatnych gotówką.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Dodano wiele nowych uprawnień związanych z obsługą urządzeń zewnętrznych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W widokach: Kolektory danych, Terminale płatnicze, Sprawdzarki cen oraz Wagi etykietujące dodano filtrowanie po urządzeniu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Zaktualizowano mnemoniki widoków związanych z urządzeniami zewnętrznymi.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono przeliczanie rabatu na dokumencie, w którym umieszczono opłatę dodatkową.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas aplikowania rabatów z programu lojalnościowego ZenCard wprowadzono respektowanie ustawienia parametru  "Zmiana ceny i rabatu" (Parametry Subiekta). Zmiana ta pozwala na opcjonalne stosowanie rabatu także dla opakowań.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono brak wykazywania raportów dobowych przy określonych ustawieniach filtrów z niektórych urządzeń w widoku wszystkich dokumentów sprzedaży.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Przy współpracy z programem lojalnościowym ZenCard zlikwidowano konieczność powtórnej autoryzacji po ustawieniu stosowania korzystniejszego rabatu z Subiekta.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono ostrzeganie przy fiskalizacji dokumentu, gdy oddział przypisany do dokumentu nie jest zgodny z oddziałem drukarki fiskalnej.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą fiskalizacji faktur detalicznych. Próba taka mogła następować przy specyficznych ustawieniach parametrów fiskalizacji i drukowania dokumentów.