Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 26.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd związany z nowymi uprawnieniami: Działanie - Dodawanie komentarzy, Proces ofertowy - Dodawanie komentarzy. Brak tych uprawnień uniemożliwiał dodanie oraz edycję Działań i Procesów ofertowych.

Zmiany w wersji 26.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Udostępniono obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK.

X
[Gs] Działania Dla akcji automatycznych, które wystawiają seryjnie dokumenty, dodano możliwość zaplanowania, aby były wysyłane wiadomości pocztowe oraz wiadomości SMS. Możliwość tego ustawienia dodano również w szablonach działań.

X
[Gs] Działania Na kartotece działania na zakładce zaawansowane dla pola Proces ofertowy dodano operacje: Pokaż, Popraw, Informator. Dla pola Zlecenie serwisowe dodano operacje: Pokaż, Popraw.

X
[Gs] Działania W szablonach działań dla ustawień cyklu dodano nową opcję: "wyliczany na podstawie początku działania".

X
[Gs] Działania W szablonach działań, dla akcji automatycznych dodano możliwość wyboru wysyłki raportu (loga akcji) e-mailem.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano możliwość szyfrowania i deszyfrowania wiadomości pocztowych w standardzie S/MIME.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.

X
[Gs] Klient pocztowy Rozszerzono uprawnienia dla użytkowników konta pocztowego, umożliwiając mimo braku dostępu do konta pocztowego, podgląd wiadomości z poziomu informatorów (zakładka Wiadomości).

X
[Gs] Klient pocztowy W parametrach klienta poczty dla parametru "Po oznaczeniu wiadomości jako SPAM" dodano możliwość wyboru, aby adres nadawcy wiadomości trafiał na listę osób niepożądanych.

X
[Gs] Obsługa klienta Do zleceń serwisowych dodano możliwość rezerwacji zasobów jako zamienników na czas naprawy. Zamienniki zostały uwzględnione na wydrukach zleceń serwisowych. W module Rezerwacje zasobów dodano operacje związane ze zleceniami serwisowymi.

X
[Gs] Zasoby W zasobach dodano możliwość ustawienia miejsca wykorzystania. Została również dodana operacja zbiorcza, która umożliwia zbiorcze przypisanie miejsca wykorzystania.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość filtrowania dokumentów i ich zaznaczania do wczytania z pliku EPP.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość określania kolejności dekretowania automatycznego dokumentów z jednego dnia wg: numeru dokumentu, kolejności wprowadzania, typu dokumentu i kolejności wprowadzania oraz ustawień użytkownika w module. Domyślna kolejność dekretacji ustawiana jest w parametrach dekretacji automatycznej i schematów dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość ustawienia sortowania zapisów KPiR, EP, UEPiK w obrębie dnia wg: kolejności wprowadzania bądź numeru dokumentu.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W definicji schematu dekretacji dodano możliwość operowania grupami definicji zapisów na konta: powielanie grup, przesuwania góra/dół bądź łączenie grup.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji do ewidencji VAT dodano możliwość wyznaczania kwot również na podstawie pozycji dokumentów - wcześniej kwoty można było określać tylko na podstawie tabeli VAT dokumentu.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji, dla definicji pozycji zapisu księgowego dodano możliwość określenia by tworzona była tylko jedna pozycja dla której został spełniony warunek filtrowania po pozycjach.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji do zapisów złożonych VAT dodano możliwość określenia współczynnika kwoty jako dopełnienia do pełnej wartości, np. definicja "kwota netto x 0.4" z określeniem "dopełnienie kwoty", zwróci wartość 0,6 kwoty netto.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do obrazu księgowego "Lista zaliczek z listy płac" oraz "Zaliczki z rachunku do umowy" dodano kwoty wynagrodzenia brutto oraz netto. Dodatkowo, w schematach dekretacji dokumentów "Lista składek z listy płac" oraz "Składki ZUS z rachunku do umowy pracowniczej" dodano kwoty: Składki społeczne pracodawcy i pracownika Razem, Składki FP, FGŚP, FEP Razem.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość powielania istniejących w systemie sprawozdań elektronicznych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość powielania składników pozycji księgowej pieczęci automatycznej.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wyłączania widoczności dowolnych pól w dokumentach do dekretacji.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano uprawnienia dostępu do dokumentów do dekretacji. Ich wyłączenie spowoduje, że dany typ dokumentów do dekretacji nie będzie widoczny w module.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w schematach dekretacji oraz pieczęci automatycznych możliwość określenia współczynnika kwoty zapisu na konta w postaci ułamka zwykłego (licznik/mianownik).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W komunikacji on-line, w przypadku błędu podczas odbioru dokumentów, dodano możliwość podglądnięcia niewczytanej paczki XML.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano transakcję VAT: "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Umożliwiono określenie, po jakiej dacie ma być wyznaczany miesiąc odliczenia.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dodano możliwość importowania zapisów KPiR z pliku JPK_PKPiR.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dodano możliwość określenia kolejności zapisów w KPiR, EP oraz w UEPiK w obrębie dnia, wg numeru dokumentu bądź wg kolejności wprowadzania.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano raport o środkach trwałych pokazujący zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej i umorzeń w zadanym okresie.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu wprowadzono możliwość ustawienia wyświetlania komunikatu (w "dymku") lub informacji o wybranej treści przy wstawianiu asortymentu do dokumentu. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście asortymentów.
X

[Su] Asortyment W module Asortyment oraz na listach asortymentu wprowadzono możliwość podglądnięcia sumarycznego stanu magazynowego asortymentu we wszystkich magazynach oraz w każdym magazynie oddzielnie.
X X
[Su] Dokumenty W danych klienta rozszerzono możliwość wyświetlania komunikatu przy wstawianiu klienta do dokumentu. Oprócz dotychczas dostępnego "dymku" wprowadzono możliwość pokazywania informacji lub ostrzeżenia. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście klientów.
X

[Su] Dokumenty zamówień W konfiguracji zamówienia do dostawcy wprowadzono możliwość określania domyślnych cen dla kreatora zamówień do dostawców.X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano filtrowanie klientów przy naliczaniu zrealizowanych różnic kursowych.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zdefiniowania numeru rachunku w formie płatności o typie Szybka płatność.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Rozrachunki - rozlicz spłatą".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W module Operacji bankowych dodano opcję łączenia transferów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano możliwość szybkiego podglądu dokumentu, z którego pochodzi rozrachunek.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość podpowiadania fiskalizowania wyłącznie dokumentów wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłkę zbiorczą e-mailem deklaracji do wielu klientów biura rachunkowego, w przypadku gdy w bazie jednego z nich istniały zdefiniowane pola własne.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych poprawiono przenoszenie parametrów schematów dekretacji.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych zmieniono nazwę opcji "Parametry schematów dekretacji" na "Dekretacja automatyczna i schematy dekretacji".

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej Kopiowania parametrów księgowych, w kopiowaniu schematów dekretacji, poprawiono przenoszenie warunków wyboru definicji schematów.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania szablonów VAT poprawiono przenoszenie parametru "Data zakończenia dostawy".
X

[Gr] Kadry i płace Udostępniono nowy wzór wydruku zaświadczenia ZUS Z-3.
X

[Gr] Kadry i płace Przy imporcie pracowników z Płatnika poprawiono wskazywanie skróconej nazwy firmy, gdy nie jest ona wypełniona.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nadmiarowego wysyłania deklaracji RSA wspólnika, gdy jest tworzona deklaracja DRA wyłącznie dla niego.
X

[Gr] Kadry i płace W autotekstach tabelarycznych pobierających wartości z wynagrodzeń dodano kolumny; zaliczka na podatek, składki ZUS pracownika, składka zdrowotna oraz potrącenia komornicze.
X

[Gr] Kadry i płace W Infoserwisie w kafelku o kończących się w najbliższych dniach umowach dodano możliwość sprawdzenia także umów zakończonych w ostatnich dniach.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie podliczenie wypłat i rachunków umożliwiono równoczesne podanie okresu wskazującego na termin wypłaty wynagrodzenia jak i okres, za który wynagrodzenie było należne.
X

[Gr] Kadry i płace W wydrukach treści dokumentów rozwiązano problem niepobierania kraju pracownika w przypadku niewypełnienia województwa.
X

[Gr] Karta pracy Udostępniono wczytywanie elektronicznych zwolnień lekarskich z plików XML (zip).
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono wskazanie tytułu, z jakiego pracownikowi przysługuje dzień wolny.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono widoczność godzin przepracowanych w kalendarzu przy ciemnej kompozycji programu.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem coraz dłużej trwającego wyświetlania się kalendarza przy kolejnych jego otwarciach.
X

[Gr] Karta pracy W delegacjach dodano możliwość definiowania pól własnych.
X

[Gr] Karta pracy W delegacjach dodano pola opisujące wezwanie/zaproszenie.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Do mechanizmu przypomnień kadrowych dodano przypomnienie o wypłacie ekwiwalentu za urlop po rozwiązaniu umowy.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W formatkach pracownika i umowy uporządkowano sortowanie list (na przykład badania, szkolenia) oraz dodano możliwość sortowania według wybranych kolumn.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W module umów w filtrze Pracownik dodano pozycję wybrani z listy, która umożliwia filtrowanie umów według kryteriów dostępnych w filtrach pracowników.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń dodano kolumny z budżetowymi składkami ZUS.

X
[Gs] CRM W zleceniach serwisowych, procesach ofertowych oraz działaniach przebudowano komentarze na widok tabelaryczny z możliwością filtrowania F8 oraz sortowania po kolumnach. W procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych umożliwiono wyświetlanie komentarzy z powiązanych działań. Dodano również uprawnienia związane z komentarzami: dodawanie, usuwanie, edycja.
X X X X X X
[Gs] CRM Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
X X
[Gs] CRM W wiadomościach pocztowych oraz wiadomościach SMS, a także w szablonach dodano nowe autoteksty do węzła Dokument.

X
[Gs] CRM W oknie Drukuj dla operacji Wyślij e-mail naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlanych na liście szablonów wiadomości, które miały ustawione miejsce wykorzystania. Problem był widoczny podczas wydruku zleceń serwisowych oraz wydruku Informatora o kliencie.

X
[Gs] Działania W działaniach dla map powiązań dodano wyświetlanie powiązanych działań.

X
[Gs] Działania W szablonach działań wprowadzono zmianę, aby przy powielaniu szablonu działania była powielana również cykliczność.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznym scenariuszu podczas odświeżania w Infoserwisie kafla Moje działania.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz do tooltipów wyświetlanych po najechaniu kursorem na wybrane działanie lub proces ofertowy dodano Datę zakończenia.
X X X X X X
[Gs] Klienci Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono komunikowanie o statusie VAT podatnika, klienta który jest w trakcie dodawania (nie został jeszcze zapisany).
X X
[Gs] Klienci W kartotece klienta dla zakładki Wydruki poprawiono odświeżanie przy zmianie parametrów dotyczących wysyłki SMS.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.

X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta dodano możliwość przenoszenia wiadomości pomiędzy folderami wybranej skrzynki pocztowej za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop"). Skrót klawiszowy dla tej operacji to Ctrl+Shift.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop").
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby operacja w module Klienci "Powiąż klienta z istniejącymi wiadomościami e-mail" wiązała klientów tylko z wiadomościami, do których użytkownik ma dostęp.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący losowe usuwanie użytkownika konta pocztowego podczas dodawania nowego konta. Problem pojawiał się, gdy w trakcie dodawania kilku użytkowników próbowano usunąć  jednego z nich jeszcze przed zapisaniem danych konta.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.

X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta naprawiono błąd, który powodował, że w specyficznych scenariuszach dla opiekuna konta pocztowego nie działało automatyczne usuwanie wiadomości z kosza przy zamykaniu program.

X
[Gs] Klient pocztowy W regułach wiadomości naprawiono błąd, który powodował brak automatycznego wykonania reguły. Ta sytuacja występowała, gdy wiadomość przychodząca miała taki sam adres nadawcy jak adres odbiorcy.

X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości poprawiono błąd, który powodował brak przepisywania z szablonu do wiadomości pocztowych adresów e-mail z pól Kopia, Ukryta kopia, Odpowiedz do, Potwierdzenie. Problem był widoczny, gdy wiadomości były kreowane poprzez wydruk zbiorczy.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby kontrolka adresowa nie była rozwinięta na "Więcej adresatów'" gdy w konfiguracji konta pocztowego jest uzupełniony Adres zwrotny.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby podczas dodawania z InsTYNKT-u wiadomości SMS do wiadomości pocztowej była wyświetlana data utworzenia wiadomości SMS.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby przy automatycznym dowiązywaniu klienta do wiadomości znajdujących się w folderach Szkice oraz Wysłane, był brany adresat zamiast nadawca. Zmiana dotyczy również operacji w module Klienci "Powiąż klienta z istniejącymi wiadomościami e-mail" oraz operacji w module Poczta "Powiąż automatycznie z klientami".
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono możliwość zapisu zlecenia serwisowego bez urządzenia. W widokach zleceń serwisowych filtr Urządzenie uzupełniono o opcję (bez urządzenia).

X
[Gs] Obsługa klienta Podczas kończenia zlecenia serwisowego dodano propozycję wystawienia rozchodu wewnętrznego, gdy na zleceniu serwisowym występują części, które wcześniej nie były rozchodowane.

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono zmianę, aby w widoku Zakończone pojawiały się zlecenia serwisowe, które mają stan Zakończone. Wcześniej trafiały tam tylko te zlecenia serwisowe, które zostały zakończone sukcesem.

X
[Gs] Obsługa klienta W module Zlecenia serwisowe, dla filtra Stan dodano opcję (wybrane).

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w przypadku próby użycia operacji z menu powiadomienia przed zapisem serwisowanego urządzenia.

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznym scenariuszu podczas dodawania komentarza do zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Oferty W informatorze o asortymencie, w zakładce Oferty dodano dwie nowe kolumny: Nabywca, Odbiorca.

X
[Gs] Oferty Dla wydruku OE Standard wprowadzono zmianę aby informacje wstępne oraz końcowe były drukowane tylko dla tego formatu który został wybrany na ofercie. Dotychczas jeśli na ofercie były uzupełnione informacje zarówno dla formatu zwykły tekst jak i RTF to również oba formaty pojawiały się na wydruku.

X
[Gs] Oferty Dla wzorca wydruku OE Standard wprowadzono zmianę aby informacje wstępne oraz końcowe były drukowane takim samym rozmiarem czcionki.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który powodował brak widocznych wiadomości z folderu kosz w informatorze procesu ofertowego dla zakładki wiadomości.

X
[Gs] Oferty W danych domyślnych oraz w danych demo zmieniono domyślne ustawienie filtra Termin realizacji na dowolny.

X
[Gs] Oferty W kartotece oferty naprawiono błąd, który powodował wstawianie daty o jeden dzień późniejszej niż wybrana z kalendarza. Problem dotyczył pól Obowiązuje od, Obowiązuje do, gdy były uzupełnione godziny.

X
[Gs] Oferty W kartotece Oferty naprawiono błąd, który powodował, że dla zamienników (Ctrl+N) kolumna Dostępne zawsze zwracała 0.

X
[Gs] Zasoby Naprawiono błąd, który powodował brak wiązania wiadomości SMS z zasobem oraz rezerwacją zasobu. Problem występował, gdy wiadomość SMS była tworzona poprzez okienko Drukuj dla wybranego zasobu lub rezerwacji zasobu.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
X

[nexo] Inne W Laboratorium wprowadzono możliwość testowania funkcji "Śladu rewizyjnego", która pozwala śledzić zmiany na dokumentach Subiekta wykonane przez użytkowników programu.
X

[nexo] Inne W zestawach danych dla naklejek wprowadzono możliwość podawania asortymentu na zamówieniach jako źródła danych.
X X X X X X X [nexo] Inne Do raportów własnych LINQ dodano nowy typ parametru 'Zakres dat'.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
X X X X X X X [nexo] Inne Nowy typ parametru w raporcie Linq, umożliwiający podanie zakresu dat (np. bieżący miesiąc itp).X


[nexo] Inne Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków podczas dekretacji w przypadku gdy data spłaty jest wcześniejsza od daty powstania rozrachunku.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail klienta przy wysyłce dokumentów KP z okna wydruku.
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono wydajność wydruku większej ilości naklejek (1000 i więcej).
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji'.
X X X X X X
[nexo] Inne Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych - co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
X

[nexo] Inne W edycji numeracji poprawiono podgląd przykładowego numeru, gdy jako składnik wybrano sformatowany do dwóch cyfr rok daty wystawienia.
X X X X X X
[nexo] Inne We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
X X
[nexo] Przeniesienie danych Rozszerzono zakres przenoszonych danych klienta w czasie migracji z InsERT GT. Od bieżącej wersji przenoszone są parametry indywidualne klienta: waluta, sposób liczenia dokumentów (od netto/brutto) oraz domyślne transakcje VAT dla sprzedaży i zakupu.
X

[nexo] Przeniesienie danych Podczas przenoszenia danych z InsERT GT poprawiono nieprawidłowo ustawiane sposoby numeracji dla dokumentów korekt kosztów (KH, KM) oraz korekt kosztów dostawy (KKD).
X X X X


[nexo] Przeniesienie danych W procesie przenoszenia danych klientów z InsERT GT naprawiono brak przenoszenia statusu czynnego podatnika.
X

[nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta wprowadzono możliwość wyliczenia ceny wg dowolnego plugina przy pomocy rozszerzenia "PodajZarejestrowaneFunkcje".
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla InsERT nexo dodano możliwość eksportowania oraz importowania danych klientów z pliku wymiany EDI++ (dodano publiczny interfejs IWysylkaDanychKlientow służący do wysyłania danych oraz IOdbiorDanychKlientow odbierający dane klienta).
X

[nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta naprawiono błąd zapisu dokumentu po aktualizacji klienta na dokumencie, gdy dane te zostały zaktualizowane podczas edycji.
X

[nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta nexo, do menadżerów dokumentów dodano nową metodę "Utworz(Konfiguracja, ParametryTworzeniaDokumentu)" w celu naprawy błędu, który uniemożliwiał zmianę oddziału w przypadku wyłączonego uprawnienia do zmiany domyślnego oddziału.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta udostępniono metodę wystawiającą kolejną fakturę zaliczkową (metoda WypelnijNaPodstawiePoprzedniejZaliczki w interfejsie IDokumentZaliczkowy).

X
[nexo] Wygląd i ergonomia W konfiguracji widoku dla modułów Kalendarz oraz Terminarz rezerwacji dodano możliwość zmiany podziału wiersza na wybraną ilość minut: 15, 20 i 30 minut.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd "Sesja aplikacji wygasła" występujący przy nadawaniu flag.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono dodawanie raportów do "Ulubionych" z poziomu modułu "Raporty".
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W module "Notes" dodano możliwość wyboru koloru notki.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W panelu "Ulubione" dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W panelu "Ulubione" dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
X

[nexo] Wygląd i ergonomia W raporcie Podliczenie finansów poprawiono błąd związany z próbą podglądu rozrachunków.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(5).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę pól 323 oraz 324 (Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podatnika i małżonka) w deklaracji PIT-36(26).X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk kwot większych od 9 mln zł na deklaracji CIT-8(26/27).[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przy wyliczaniu elektronicznej deklaracji skarbowej, w przypadku gdy nie był wypełniony kod US na potrzeby wysyłki elektronicznej, z poziomu komunikatu błędu można od razu otworzyć okno urzędu skarbowego i uzupełnić tam brakujące dane.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dla nowych baz Gratyfikanta nexo, w przypadku gdy nie ma zainstalowanej księgowości, domyślna obsługa księgowa list płac oraz rachunków do umów zleceń jest wyłączona.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano określenie kontekstu (pozycja lub nagłówek) dla użytego konta, kwoty, bądź kursu, w opisie definicji pozycji schematu dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Na liście schematów dekretacji, w oknie ustawiania kolejności wykonania schematu, zmieniono skróty klawiszowe do określania kolejności. Poprawiono również obsługę fokusa, który ustawiał się poza oknem do określania kolejności.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Połączono w jedną, trzy osobne konfiguracje: "Parametry schematów dekretacji", "Parametry dekretacji dokumentów" oraz "Sposób dekretacji wynagrodzeń".


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną zapisów VAT zakupu wg schematu, w którym określono dekretację do kolumny związanej z kosztem kwalifikowanym bez podania typu i opisu tego kosztu.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono kopiowanie z innego okresu schematów dekretacji zawierających w definicji pozycji zapisu księgowego wskazanie na analitykę pozostałych elementów kartoteki.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono obsługę fokusa podczas kasowania warunku wyboru w definicji schematu dekretacji.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono obsługę fokusa podczas powielania definicji pozycji w schemacie dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono odbiór dokumentów on-line, które wystawione były na firmę, natomiast w księgowości pod tą nazwą istniała osoba fizyczna.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji wyciągu bankowego oraz operacji bankowej dodano możliwość zbudowania wyjątku w oparciu o wskazany podmiot.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji, w definicji wyjątku bądź warunku wyboru dodano możliwość przesuwania góra/dół oraz powielania argumentów składających się na tę definicję.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dodano funkcję wyznaczającą konto księgowe na podstawie rozliczeń oraz określającą stronę zapisu na taką samą jak w dekrecie, z którego to konto zostało wyznaczone. Dodatkowo w przypadku występowania w dekrecie źródłowym kwoty ujemnej domyślny znak zapisu jest ustawiany na dodatni.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dokumentów finansowych, dla definicji warunków wyboru i wyjątków, dla argumentu "typ dokumentu powiązanego" dodano wartość "brak".


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji raportu kasowego oraz wyciągu bankowego, w definicji pozycji operacji, ujednolicono listy atrybutów ze schematem operacji kasowej oraz operacji bankowej.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Zmieniono mechanizm wczytywania dokumentów z pliku EPP do dekretacji - każdy dokument wczytywany jest osobno a nie wszystkie naraz.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Zmieniono wzorcowy schemat dekretacji zapisu ewidencji VAT zakupu - rozszerzono go o ujęcie wydatku kosztowego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Zrezygnowano z wyświetlania okna z podsumowaniem wycofania dekretacji, jeżeli operacja ta powiodła się dla zaznaczonych dokumentów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano boczny pasek przesuwania w okienku z wynikiem kopiowania pieczęci księgowych z innego podmiotu w przypadku, gdy treść komunikatu była bardzo długa.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano boczny pasek przewijania w definicji składników pozycji pieczęci automatycznej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość filtrowania jak również definiowania warunków i wyjątków wg wskazanego podmiotu w schemacie dekretacji dokumentu kasowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej wersji schemy pliku JPK_FA - w imporcie dokumentów z JPK_FA/JPK_VAT oraz w e-Kontroli.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wartości związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w obrazach księgowych list płac i rachunków do umów zleceń.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono opcję "Wypróbuj" dla pieczęci automatycznej wyliczanej na podstawie dużej liczby dokumentów księgowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono pobieranie danych adresowych kontrahentów podczas odczytu pliku EPP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z odbiorem dokumentów on-line w przypadku pojawienia się komunikatu o próbie przekształcenia firmy będącej ZUS, Funduszem czy Organem podatkowym na osobę fizyczną.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono tworzenie obrazów księgowych dokumentów zbiorczych sprzedaży VAT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono użycie pieczęci księgowej której definicja zawierała osobną grupę z kontem pozabilansowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w komunikacji off-line XML generowanie pliku wymiany dla bardzo dużej ilości dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników z poziomu pliku JPK_VAT otwartego do edycji.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie podsumowania na wydruku Dziennika księgowań.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie różnic kursowych dla dużej liczby rozliczeń rozrachunków lub środków pieniężnych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie unikalnych nazw schematów dekretacji dodawanych na podstawie schematów wzorcowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy wyliczaniu sprawozdań finansowych bądź tworzeniu dekretu na podstawie pieczęci automatycznej, gdy wykorzystana została kwota: "Saldo bez korespondencji z wynikiem finansowym/kosztem sprzedaży", mógł się pojawić komunikat o pominięciu zapisów, dla których nie udało się wyznaczyć salda bez korespondencji. W treści takiego ostrzeżenia dodano link do e-artykułu wyjaśniającego przyczynę pomijania takich zapisów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Usunięto domyślną definicję sprawozdania "Organizacja pozarządowa".

X X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W dokumencie do dekretacji raportu dobowego poprawiono wyświetlanie pola "Kod" w przypadku gdy na dokumencie źródłowy wartość ta nie była ustawiona.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W komunikacji on-line oraz off-line XML poprawiono odbiór pracowników - ich dane są obecnie synchronizowane zgodnie z ustawieniem w parametrach komunikacji.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacja dokumentów dodano nowe kolumny: Kategoria dokumentu" oraz "Transakcja handlowa".
X


X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacji dokumentów dodano filtr "Odesłany do obsługującego".
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacji dokumentów poprawiono filtrowanie (F8) wg wartości słowników użytkownika.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W nocie księgowej poprawiono obsługę nieaktywnych form płatności.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W serwisie Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W zasobie magazynu walut jak również w zapisie obrotu dodano informację o historii księgowania zapisu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Wykorzystanie pieczęci automatycznej uwzględnia obecnie walutę oraz kurs określony w walutowości tworzonego dekretu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono działanie operacji "Pokaż symulację zapisu" w module Dekretacji dokumentów" - obecnie pokazywana jest symulacja zapisu nawet w przypadku wystąpienia błędu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono import z pliku JPK_VAT dokumentów do ewidencji VAT, w przypadku gdy definicje transakcji VAT były zmieniane przez użytkownika.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono sprawdzanie statusu podatnika z poziomu ewidencji VAT, w przypadku gdy zapis powstał w wyniku dekretacji dokumentu pochodzącego z pliku EPP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono tworzenie zapisu skojarzonego VAT tworzonego na podstawie zapisu złożonego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie Kosztów eksploatacji pojazdu w zapisie VAT zakupu w przypadku zmiany procentu kosztów wydatku.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie kwoty kosztu uzyskania przychodu w zapisie VAT zakupu w przypadku ustawienia pełnego odliczenia VAT dla wydatku na pojazd.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia odliczenia na podstawie definicji szablonu VAT z ustawionym parametrem wyznaczania miesiąca na podstawie transakcji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie ewidencji VAT sprzedaży zablokowano działanie skrótu klawiszowego (CTRL+SHIFT+U) wywołującego podział na stawki VAT dotyczący wydatków na pojazd.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono komunikowanie o niezgodności kwoty brutto zapisu VAT w walucie z kwotą na dekrecie.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono porównywanie kwoty brutto zapisu VAT walutowego z kwotą w walucie na dekrecie.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono porównywanie kwoty na dekrecie z kwotą zapisu VAT, w przypadku gdy w zapisie wskazano kontrahenta jednorazowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono porównywanie ujemnej kwoty brutto zapisu VAT z ujemną kwotą na dekrecie.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Zmieniono tryb tworzenia rozrachunku na "Podłącz lub przerwij dekretację" w dekretacji automatycznej z użyciem w schemacie wyznaczania konta na podstawie rozliczeń.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono aktualizację danych adresowych klienta, która dokonywana była z poziomu zapisu KPiR.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono tworzenie zapisu skojarzonego na podstawie szablonu VAT z poziomu wydatku KPiR dotyczącego pojazdów.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wprowadzanie do KPiR wydatków związanych z pojazdem - w niektórych sytuacjach pojawiał się komunikat "Kwota powinna być większa od 2".[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wyświetlanie NIP kontrahenta w zapisie KPiR, w przypadku gdy do zapisu podłączono istniejący rozrachunek.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona W zapisach KPiR typu Wydatek pole Opis kosztu kwalifikowanego jest określane jako wymagane w przypadku podania typu tego kosztu.[Ra/Re] Raporty Poprawiono podsumowanie sald na wydruku raportu Zestawienia Obrotów i Sald - kwoty powyżej 9 mln były obcinane.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wykazywanie waluty zapisu przeciwstawnego w raporcie "Zapisy na kontach".


X X


[Ra/Re] Raporty W schematach dekretacji operacji kasowych i operacji bankowych uzupełniono wartości dla filtra "Typ dokumentu powiązanego".


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Na liście amortyzacji jednostkowych możliwych do podłączenia w amortyzacji zbiorczej dodano filtry (m.in. KŚT 2016) oraz możliwość wskazywania pojedynczych amortyzacji.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono dla środków zlikwidowanych wyznaczanie wartości pozostałej środka trwałego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono w dokumencie modernizacji środka trwałego przepisywanie wartości dokumentu do pola kosztów uzyskania przychodu.X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyznaczanie wartości historycznej amortyzacji (HA) przy przyjmowaniu do użytkowania środka trwałego jeżeli był zdefiniowany nieregularny (inny niż kalendarzowy) okres obrachunkowy.


X X
X
[Ra/Re] Środki trwałe W module środków trwałych oraz w operacjach zbiorczych Biura nexo usunięty został Kreator przejścia na KŚT 2016.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładce Ruch magazynowy wprowadzono możliwość włączenia wyświetlania danych o koszcie.
X X
[Su] Asortyment Po zmianie stawki VAT w danych asortymentu wprowadzono wybór, czy zachować cenę netto, cenę brutto, bądź też odpowiednio wg ustawień w cennikach.
X X
[Su] Asortyment W danych klienta na zakładce Handel w sekcji "Dostawy" wprowadzono możliwość uwidocznienia deklarowanej ceny netto lub brutto po rabacie.
X X
[Su] Asortyment W polu pełnej charakterystyki asortymentu wprowadzono możliwość podglądu źródła HTML.
X

[Su] Asortyment Naprawiono blokowanie zapisu danych asortymentu, jakie mogło następować w wyniku dezaktywacji niektórych jednostek miary.
X X
[Su] Asortyment Podczas drukowania naklejek z opcją powielenia ilości razy wartość pola Stan, naprawiono błąd powodujący drukowanie naklejek dla asortymentu z zerowym stanem.
X X
[Su] Asortyment W definicji składników kompletu naprawiono brak ukrywania danych wrażliwych dotyczących kosztu składników.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie dodano możliwość wyświetlania cen w walucie obcej z dokumentu.
X X
[Su] Asortyment W konfiguracji asortymentu udostępniono parametry cenników.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta oraz na ofertach, pod listą pozycji dokumentu wprowadzono legendę objaśniającą znaczenie kolorów pozycji z możliwością łatwego przejścia do konfigurowania tych ustawień.
X

[Su] Dokumenty Dla dokumentów handlowych zakupu i sprzedaży oraz ich korekt wprowadzono uprawnienia do zmiany ilości asortymentu podczas edycji dokumentu. Uprawnienie to blokuje zarówno zmianę ilości asortymentu, jak i dodawanie oraz usuwanie asortymentu ze specyfikacji poprawianego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Skrócono czas operacji powielania dokumentów.
X

[Su] Dokumenty W modułach sprzedaży oraz zakupu dodano filtr dni spóźnienia płatności dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty W oknie "Historia cen" wprowadzono możliwość sortowania po wszystkich kolumnach.
X X
[Su] Dokumenty W parametrach sprzedaży/zamówień/wydań wprowadzono możliwość nieprzeliczania cen materiałów tak, aby po potraktowaniu na dokumencie towaru jako materiał nie była zmieniana jego cena.
X

[Su] Dokumenty W szablonach naklejek dla dokumentów wprowadzono możliwość drukowania kodu kreskowego z pozycji dokumentu (przypisanego do jednostki miary na pozycji dokumentu).
X

[Su] Dokumenty W widokach faktur wprowadzono możliwość odfiltrowywania faktur wystawianych do wydań/przyjęć zewnętrznych. Dodana została także kolumna z tą informacją.
X

[Su] Dokumenty Na korektach do faktur naprawiono błąd niepobierania jednostek miary pozycji z dokumentu korygowanego - zawsze pobierana była jednostka podstawowa.
X

[Su] Dokumenty Na naklejkach asortymentu z dokumentów poprawiono niedziałające drukowanie opisu pozycji.
X

[Su] Dokumenty Na wydrukach niemieckojęzycznych poprawiono składnię wykazu słownego kwoty dokumentu. Błąd występował dla wartości tysięcznych.
X X
[Su] Dokumenty Naprawiono wyliczanie kosztu ewidencyjnego dokumentu po aktualizacji danych asortymentu z ceną ewidencyjną wyrażoną w obcej walucie z poziomu dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Usunięto zbędne ostrzeżenie podczas wystawiania paragonu, gdy podmiot rozlicza VAT metodą kasową.
X

[Su] Dokumenty W danych klienta wprowadzono możliwość nieustawienia sposobu liczenia dokumentu (od netto/od brutto). Wówczas sposób wyliczania pobierany jest z ustawień typu dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty Wprowadzono oddzielne per typ dokumentu uprawnienia do wstawiania usług jednorazowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W konfiguracji zleceń produkcyjnych montażu wprowadzono wybór sposobu liczenia cen składników, gdy dla kompletów ustawiono wyliczanie cen na podstawie sumy wartości składników.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku wydań międzymagazynowych dodano możliwość włączenia kolumny prezentującej magazyn docelowy.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na dokumencie przyjęcia międzymagazynowego naprawiono brak wykazywania zakładki "Dostawy" przy przejściu z podglądu do edycji dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) naprawiono brak wiersza wprowadzania pozycji przy przejściu z trybu podglądu (F3) na poprawianie (F4).
X

[Su] Dokumenty magazynowe W dokumencie korekty kosztu dostawy naprawiono niedziałającą operację "Wpisz cały koszt na pozycje".
X

[Su] Dokumenty magazynowe W module przyjęć magazynowych naprawiono niedziałające usuwanie dokumentów z widoku "Międzymagazynowe spodziewane".
X

[Su] Dokumenty magazynowe W zleceniach produkcyjnych rozszerzono możliwości wyliczania cen kompletów i składników wycenianych w walutach obcych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono zabezpieczenie przed dublowaniem pozycji z usługami jednorazowymi podczas zbiorczego fakturowania. Błąd taki mógł występować przy specyficznych ustawieniach kumulowania pozycji.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach marża wprowadzono wyświetlanie symbolu waluty w kolumnie ceny nabycia.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono możliwość drukowania naklejek do dokumentów z uwzględnieniem danych zawartych w rozbiciu na partie (np. kody dostaw, termin ważności).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono możliwość drukowania terminu ważności dostawy na naklejkach.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono uprawnienie do usuwania dokumentu pomniejszenia sprzedaży detalicznej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wydruku faktur detalicznych poprawiono błąd niedrukowania płatności. Błąd występował, gdy na paragonie źródłowym do faktury detalicznej użyto przedpłaty.
X X
[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie materiałów z poziomu kosztorysu usługi materiałowej na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W podglądzie dokumentów usunięto skrót do pola klienta (Ctrl+P) kolidujący ze skrótem wydruku dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu W formatkach dokumentów zakupu oraz przyjęć zamieniono kolejność pól dat wystawienia i otrzymania dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu W oknie aktualizowania cenników na podstawie dokumentów zakupu dodano możliwość włączenia kolumn ze stawkami VAT asortymentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu Wprowadzono oddzielne uprawnienia do zapisu dokumentów zakupu oraz magazynowych z nieunikalnym numerem oryginalnym.
X

[Su] Dokumenty zakupu Poprawiono sposób wystawiania kolejnego dokumentu na podstawie istniejącego (z menu "Wystaw") tak, aby podpowiadane były wszystkie pozycje z dokumentu źródłowego.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na liście asortymentu ostatnio zakupionego (dostępnej na dokumentach przychodowych i zamówieniach do dostawcy pod skrótem ctrl+shift+F2) wprowadzono możliwość filtrowania danych po okresie zakupu.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zleceniach produkcyjnych montażu wprowadzono możliwość wstawienia maksymalnej możliwej do skompletowania ilości kompletu.
X

[Su] Dokumenty zamówień W szablonach naklejek do zamówień wprowadzono możliwość drukowania pól własnych asortymentu.
X
X [Su] Dokumenty zamówień W widoku "Asortyment zamówiony przez klienta" dodano możliwość włączenia kolumn "Masa pozycji" oraz "Objętość pozycji".
X

[Su] Dokumenty zamówień W widokach asortymentu zamówionego (przez klienta, do dostawcy) wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumn z polami własnymi asortymentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas realizacji zamówienia od klienta w fakturę naprawiono nieprawidłowe przenoszenie osoby odbierającej dokument.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono błąd zapisu faktur sprzedaży/zakupu wystawianych na podstawie dokumentów magazynowych, gdy wstawiono do nich pozycje z zamówień do dostawcy za pomocą listy "Pozycje zamówień" (shift +F2).
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono wydajność wykonania kreatora zamówień do dostawców na podstawie zamówień od klientów.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawcy poprawiono przenoszenie zdefiniowanego rabatu kwotowego dostawcy w walucie obcej.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku "Asortyment na wyczerpaniu" poprawiono wydajność tworzenia zamówień do dostawcy na podstawie zaznaczonych asortymentów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Podliczenie finansów dodano filtr "Okres".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano kolumny Symbol oraz Typ w oknie rozpoznawania klientów w bankowości on-line.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zbiorczego wydruku dyspozycji bankowych.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano wymagalność Konta InsERT w szybkich płatnościach on-line (Przelewy24).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano wymagalność Konta InsERT w usługach bankowości on-line.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano wzorce wydruków operacji kasowych, umożliwiające wydruk 2 dokumentów na jednej stronie.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na dyspozycjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na operacjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na operacjach kasowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na rozrachunkach dodano informację o typie podmiotu, dla którego powstały.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd występujący przy próbie automatycznego pobrania kursów walut przy odebranym uprawnieniu do dodawania tabeli kursów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie filtra "Przeterminowane" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie filtra "Rodzaj wezwania" przy zbiorczym wystawianiu Wezwań do zapłaty.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono okno dodawania rachunku bankowego przy wczytywaniu historii operacji z pliku csv.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sposób zapisywania programu źródłowego rozrachunku w przypadku pracy w multiprogramie.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wczytywanie plików mt-940 w przypadku gdy identyfikatory sekcji w pliku są podzielone na linie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wyświetlanie listy kursów walut w oknie rozliczania rozrachunków przez skojarzenie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Przy rozliczaniu operacji oraz dyspozycji bankowych dodano podpowiadanie numeru rachunku na podstawie waluty rozrachunku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Uporządkowano działanie autotekstów wiadomości e-mail i sms w rozrachunkach, scenariuszach i dokumentach windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kalkulatorze zamykania sesji kasowej dodano nominał 500.
X

X


[Su] Finanse i rozrachunki W raporcie "Wiekowanie rozrachunków" poprawiono pokazywanie kursów walut rozrachunków powiązanych z dekretem księgowym.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument pochodny", która wskazuje numer faktury detalicznej wystawionej do paragonu.
X

[Su] Finanse i rozrachunki W widoku Szybkie płatności on-line dodano kolumnę i filtr "Zarejestrowana".
X

[Su] Handel Wprowadzono obsługę nowej struktury logicznej dla pliku kontrolnego JPK_FA, która obowiązuje od 1 lipca 2019 r.
X

[Su] Handel Na liście dokumentów korekt kosztów dostawy (KKD) wprowadzono możliwość wyświetlania kosztów w złotówkach.
X

[Su] Handel Na wzorcu wydruku remanentu wprowadzono możliwość drukowania opisu asortymentu z kartoteki.
X

[Su] Handel W raporcie "Wydania wg asortymentu" wprowadzono wykazywania usług.
X

[Su] Handel W raportach: Sprzedaż/zakup/przyjęcia/wydania wg asortymentu, Raporcie magazynowym na zadany okres oraz w Remanencie dodano filtr dostawcy asortymentu.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania dokumentu poprawiono sposób komunikowania o stanowisku kasowym niezgodnym z oddziałem dokumentu.
X

[Su] Handel Poprawiono eksport danych faktur do pliku JPK_FA tak, aby nieuwzględniany był obrót opakowaniami.
X

[Su] Handel Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie raportu "Podliczenie okresu", które występowało, gdy w zadanym okresie występował obrót towarami już zdezaktywowanymi.
X X
[Su] Handel W "Raporcie o dokumentach" naprawiono niedziałające filtrowanie dokumentów nieposiadających nadanej kategorii.
X

[Su] Handel W informatorze o kliencie naprawiono brak respektowania ustawień profilowania magazynów.
X

[Su] Handel W mapie powiązań poprawiono prezentowanie powiązań z zamówieniami do dostawcy dla zafakturowanych zbiorczo przyjęć magazynowych.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono nieprawidłowe wyliczanie korekt kosztów przyjęć dla przychodów wewnętrznych powstałych ze zlecenia produkcyjnego montażu w walucie obcej. Poprawiono również wyświetlanie takich danych w oknie informacji o cenach dostępnym w danych asortymentu.
X

[Su] Handel W raporcie o dokumentach poprawiono wyświetlanie danych o typie dokumentu oraz dodano kolumnę i filtr "Kategoria".
X

[Su] Handel W raporcie Podliczenie okresu poprawiono błędne wykazywanie zaokrągleń rozchodowych w specyficznych scenariuszach użycia z wielokrotnym korygowaniem dokumentów w dłuższych okresach czasu.
X

[Su] Komunikacja Podczas wysłaniu dokumentów do pliku wymiany EDI++ wprowadzono możliwość przejścia do katalogu z wyeksportowanym plikiem.
X

[Su] Komunikacja Podczas importu dokumentów w formacie EDI++ naprawiono błąd wczytywania dokumentów z szybką płatnością.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W "Laboratorium" wprowadzono możliwość korzystania z drukarek fiskalnych jako drukarek biurowych z wykorzystaniem wydruków niefiskalnych. Funkcja ta pozwala drukować dowolne dokumenty Subiekta na drukarkach fiskalnych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas importu danych z kas fiskalnych obsługujących identyfikację asortymentu zarówno po kodzie PLU jak i po kodzie kreskowym naprawiono brak pobierania kodu kreskowego.