Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 27.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Ujednolicono wysyłanie danych o rozrachunkach do Portalu Biura.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę pola "Opis księgowy" na zakładce "Księgowość", w edycji dokumentów.X


[Ra/Re] Raporty Zaktualizowano przypis prawny na wydruku potwierdzenia sald.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z powielaniem operacji bankowych bez ustawionego rozrachunku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wystawianie podatkowej dyspozycji bankowej w przypadku ustawienia komunikacji z księgowością zdalną. Poprawiono również automatyczne rozliczanie zobowiązań dyspozycją bankową.
X

[Su] Handel Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty do faktury zaliczkowej wystawionej w walucie obcej.

Zmiany w wersji 27.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono zakładanie klienta biura na podstawie wzorca.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprawidłowego drukowania się rachunku do umowy cywilnoprawnej spowodowany błędem autotekstu.
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania nazwy do pola "Nazwa pełna". Problem ten występował podczas dodawania firmy.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono dekretację automatyczną do dokumentów tworzących zapis skojarzony VAT.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Naprawiono błąd uniemożliwiający wymianę on-line dokumentów w przypadku innych wartości pól "Poczta" i "Miejscowość" w danych adresowych Mojej firmy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono akceptowanie regulaminu usług Portalu Biura.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie kafelka o stanie usługi Portal Biura - Dokumenty.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono błąd uniemożliwiający zmontowanie kompletu na podstawie zamówienia przy odebranym uprawnieniu "Zmiana receptury kompletu podczas wystawiania dokumentu".
X

[Su] Handel Wprowadzono ostrzeżenie przy generowaniu pliku kontrolnego JPK_FA_RR, ponieważ z nieoficjalnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pliku tym powinny znajdować się wyłącznie faktury RR opatrzone podpisem elektronicznym.

Zmiany w wersji 27.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość kopiowania szablonów wiadomości między podmiotami klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego przeliczania istniejących składek ZUS wspólników w podmiotach klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego zatwierdzania naliczonych list płac i rachunków w podmiotach klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczej aktywacji i dezaktywacji użytkowników w podmiotach klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano wysyłanie raportów i danych o przelewach klientów biura do nowego Portalu Biura.

X
[Br] Biuro nexo W module Klientów biura dodano kolumny związane z nowym Portalem biura.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano dedykowany wydruk do raportu o stanie urlopów.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość wczytywania numerów ewidencyjnych uczestników PPK z plików od Agentów Transferowych.
X

[Gr] Karta pracy Dodano możliwość pobierania zaświadczeń lekarskich e-ZLA z platformy ePUE bez potrzeby logowania się do niej.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano funkcję zbiorczej zmiany stawki podatku dochodowego dla umów cywilnoprawnych.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla nowych i istniejących kont pocztowych, wykorzystujących protokół IMAP, wprowadzono możliwość określenia sposobu pobierania wiadomości. Zamiast całych wiadomości można przechowywać tylko ich treść bez załączników lub same nagłówki wiadomości w celu oszczędzenia miejsca w bazie danych.

X
[Gs] Klient pocztowy Przyspieszenie synchronizacji poczty. Dla kont pocztowych wykorzystujących protokół IMAP dodano możliwość zdecydowania, z jakiego okresu (w dniach) mają być synchronizowane wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W parametrach klienta poczty dodano możliwość ustawienia cache dla wiadomości pocztowych. Mechanizm wykorzystywany dla kont opartych na protokole IMAP.
X
X [nexo] Inne Wprowadzono Ślad rewizyjny umożliwiający śledzenie zmian wykonywanych na dokumentach przez użytkowników programu.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
X
X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W module Windykacji udostępniono operacje księgowe dotyczące dekretacji automatycznej dokumentu. Również dla dokumentu Nota odsetkowa została dodano możliwość włączenia operacji dotyczących opisu księgowego dokumentu.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dodano do wykorzystania nowy atrybut "Nazwa kategorii dokumentu".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do obrazu księgowego oraz schematów dekretacji operacji bankowych oraz wyciągu bankowego dodano pole ze szczegółami operacji generowanymi przez bankowość elektroniczną.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano mechanizm śledzenia zmian we wszystkich ważnych obiektach programu, łącznie z operacją podglądu, wydruku czy też samego uruchomienia danego modułu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość drukowania list w dokumentach księgowych.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułach dokumentów sprzedaży, zakupu, wydań i przyjęcia magazynowych dodano operację zmiany statusu księgowego dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W definicji szablonów VAT (sprzedaży i zakupu) dodano możliwość oznaczenia, że dany zapis objęty jest Mechanizmem podzielonej płatności (MPP).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie ewidencji VAT (sprzedaży i zakupu) dodano możliwość oznaczenia, że dany dokument objęty jest Mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Istnienie tak oznaczonego zapisu uwzględniane będzie przy wystawianiu deklaracji VAT-7 (20).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie sprzedaży VAT marża, na liście dokumentów zakupu dla tej sprzedaży dodano kolumnę z opisem tych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W dokumencie modernizacji środka trwałego dodano możliwość określenia, by wartość modernizacji uwzględniona została w naliczaniu amortyzacji od kolejnego roku obrotowego.
X X
[Su] Asortyment Dodano operację zbiorczą pozwalającą na wstawienie zaznaczonego asortymentu do cennika dodatkowego.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie podlegania podzielonej płatności, pole to wypełnia się automatycznie po wybraniu kodu PKWiU. W module asortymentu dodano odpowiednie kolumny oraz filtry dotyczące podleganiu pod mechanizm płatności podzielonej.
X

[Su] Asortyment W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zbiorczego nadawania nazw dla urządzeń zewnętrznych (fiskalnych).
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu wprowadzono możliwość wstawienia towaru do cennika dodatkowego (uzupełniającego lub indywidualnego).
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładce "Dostawy" dodano filtry: magazynu, data przychodu, terminu ważności, kodu dostawy.
X X
[Su] Asortyment W module i na liście asortymentu oraz w widokach asortymentu zamówionego i asortymentu na wyczerpaniu wprowadzono możliwość filtrowania po stanie dostępnym we wszystkich magazynach.
X X
[Su] Dokumenty Na listach w modułach dokumentowych wprowadzono możliwość włączenia kolumn: Data utworzenia dokumentu, Utworzył, Data modyfikacji, Zmodyfikował, Data wydruku, Wydrukował.
X

[Su] Dokumenty W dokumentach handlowych wprowadzono znacznik określający, czy dokument objęty jest obowiązkiem płatności podzielonej. Znacznik ustawia się automatycznie wg wymagań określonych w art. 106e ust. 18a ustawy o VAT. Na wydruku faktur z tym znacznikiem drukowana jest fraza "mechanizm podzielonej płatności". Wprowadzono także stosowne ostrzeżenia (m.in o konieczności zastosowania płatności realizowanej przez konto bankowe, gdy wartość dokumentu przekracza 15 tys. zł; o nieużywanej transakcji "odwrotne obciążenie") oraz odpowiednie uprawnienia.
X X
[Su] Dokumenty Na dokumentach wprowadzono możliwość przekształcania usług jednorazowych w asortyment kartotekowy.
X
X [Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono możliwość realizowania zamówień od klienta w przesunięcia międzymagazynowe.
X
X [Su] Dokumenty zamówień W dokumentach przesunięć międzymagazynowych wprowadzono możliwość wybrania asortymentu znajdującego się na zamówieniach. Służy do tego lista "Pozycje zamówień" (Shift+F2).
X

[Su] Finanse i rozrachunki Do formy płatności o typie Zapłacono przelewem dodano możliwość ustawienia rodzaju operacji (Przelew/Podzielona płatność).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do rozrachunków dodano oznaczenie wymagalności stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy rozliczeniach.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy format wysyłki dyspozycji bankowych do pliku - Santander (Moja Firma plus).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W parametrach windykacji dodano możliwość ustawiania naliczania odsetek na wezwaniach do zapłaty.
X

[Su] Handel Dostosowano program do zmian prawnych obowiązujących od 1 listopada 2019 r., które likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia, w miejsce którego wprowadzają obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dodano także kreator ułatwiający odpowiednie dostosowanie danych do zmian w przepisach, jest on dostępny w kartotece asortymentu, w menu "Operacje".
X

[Su] Handel W raporcie "Remanent na dzień" wprowadzono możliwość wykonania raportu wg cen wyliczonych na podstawie cen wyliczalnych (np. cena z ostatniej dostawy).
X

[Su] Handel Wprowadzono obsługę pliku kontrolnego JPK_FA_RR.
X XX [Su] Handel W cennikach, w sposobie ustalenia ceny nabycia asortymentu dodano możliwość wybrania cen z ostatniej sprzedaży.
X

[Su] Handel W informatorze o asortymencie, na zakładce "Dostawy" wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny "Cena nabycia".
X

[Su] Handel W informatorze o asortymencie, na zakładkach "Zakup" oraz "Sprzedaż" dodano możliwość włączenia kolumny "Koszt magazynowy".
X X
[Su] Polityka cenowa W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość domyślnego stosowania kursu dla cen pobranego z ustawień cennika.
X
X [Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość korzystania z drukarek fiskalnych jako drukarek biurowych przy użyciu wydruków niefiskalnych. Funkcja ta pozwala drukować dowolne dokumenty Subiekta (np. zamówienia, zwroty) na drukarkach fiskalnych, jeśli udostępniają one taką możliwość.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie instytucji między podmiotami klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie parametrów księgowych w przypadku, gdy kopiowany rejestr VAT wykorzystany był również w kopiowanym schemacie dekretacji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie parametrów podatkowych i ZUS w przypadku, gdy w źródłowej bazie została usunięta wartość dowolnego parametru.

X
[Br] Biuro nexo W operacji kopiowania parametrów księgowych, w szablonach VAT poprawiono przenoszenie wartości kosztów odliczenia pojazdu.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zarządzania personelem poprawiono kopiowanie ustawień domyślnego klienta poczty.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania instytucji do klientów biura poprawiono przenoszenia wartości funduszu roślin oleistych.

X X [Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania instytucji poprawiono przenoszenie znacznika "Korzystaj z ustawień księgowych klienta".
X

[Gr] Kadry i płace Dostosowano wzór świadectwa pracy do zmian w Kodeksie Pracy z 06.06.2019 r.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono działanie filtrów okresu w raporcie Podliczenie wypłat i rachunków.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono sortowanie przy wydrukach zbiorczych tak, aby odpowiadało kolejności wybranych obiektów.


X X X

[Gr] Kadry i płace W deklaracjach rozliczeniowych ZUS dodano kolumny z kwotami do zapłaty.
X

[Gr] Kadry i płace W kaflach o badaniach, uprawnieniach i BHP oraz o niepełnosprawności dodano możliwość uwidocznienia przeterminowanych zdarzeń.
X

[Gr] Kadry i płace W kaflach Wypłaty i Rachunki dodano informacje o wpłatach do PPK.
X

[Gr] Kadry i płace W mechanizmie przypomnień kadrowych wyłączono nadmiarowe pytanie o wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Badania, szkolenia BHP, uprawnienia dodano kolumnę z uwagami.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie o stanie urlopów poprawiono wyświetlanie ujemnych wartości w kolumnach ze szczegółowymi wskazaniami dni, godzin i minut.
X

[Gr] Kadry i płace Zaktualizowano wzorce wydruków kwestionariuszy osobowych.
X

[Gr] Kadry i płace Zaprzestano wypełniania bloku V w deklaracji ZUS ZWUA i bloku IV w deklaracji ZUS RIA dla umów cywilnoprawnych.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono działanie przycisku dodawania danych dziecka przy wprowadzaniu absencji związanych z macierzyństwem.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W danych pracownika dotyczących PPK dodano numer nadany uczestnikowi PPK przez instytucję finansową.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W module pracowników dodano kolumnę z miesiącem obowiązku zgłoszenia do PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia Udoskonalono sposób uzupełniania składników zmiennych przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
X

[Gr] Wynagrodzenia W rachunkach do umów cywilnoprawnych dodano datę wystawienia rachunku.

X
[Gs] CRM W laboratorium dodano możliwość włączenia modułu do zarządzania umowami z klientami. W tym module mogą być rejestrowane między innymi umowy wiążące się z wykonywaniem usług (np. opieka serwisowa, dostawa Internetu i inne). Umożliwia zaplanowanie cyklicznego wystawiania dokumentów wraz z automatyczną wysyłką faktur (jako e-maili) oraz przygotowanie powiadomień (e-mail, SMS).
X X
[Gs] CRM W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dla węzła Ogólne dodano nowy autotekst: "bieżący rok".
X X X X


[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia wartości pól własnych zaawansowanych klientów z systemu InsERT GT.

X
[Gs] CRM W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS, dla węzła zlecenie serwisowe, dodano nowe autoteksty: wycena dla klienta netto, wycena dla klienta brutto, szacunkowy koszt serwisu netto, szacunkowy koszt serwisu brutto

X
[Gs] CRM Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku próby edycji klienta na wysłane wiadomości SMS.

X
[Gs] Działania Dla akcji automatycznych generujących dokumenty i jednocześnie wysyłających wygenerowane dokumenty poprzez e-mail wprowadzono zmianę, aby dodawany plik dokumentu do wiadomości był tworzony na podstawie wzorca przypisanego do klienta tego dokumentu.
X X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który powodował brak przepisania klienta z dokumentu do działania, gdy operacja dodawania działania była wywołana z karty dokumentu.
X X X X


[Gs] Działania Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie działania do rozrachunku bez podmiotu.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w niektórych w specyficznych scenariuszach dla akcji automatycznych.
X X X X
X
[Gs] Klienci W danych klienta usunięto możliwość przypisywania domyślnej transakcji odwrotnego obciążenia. Dodano także możliwość zakończenia trwających transakcji jednolitych.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla autotekstu "specyfikacja towarowa oferty", który znajduje się w węźle oferta, wprowadzono zmianę, aby precyzja jednostki miary była brana z ustawionej w asortymencie.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).

X
[Gs] Klient pocztowy W oknie drukowania dokumentu wprowadzono zmianę, aby domyślnie było zaznaczone pole "Zaszyfruj wiadomość", jeśli adresat znajduje się na liście adresatów szyfrowanych wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę polegającą na tym, aby podczas wiązania wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS z działaniem, które ma powiązania do innych obiektów, wiadomość również była powiązana z tymi obiektami.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który dla każdej próby otwarcia załącznika dodanego do wiadomości powodował zapis oddzielnego pliku na dysku.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dopisanie nowego przedstawiciela do istniejącej wiadomości pocztowej.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową

X
[Gs] Klient pocztowy W oknie drukowania wprowadzono zmianę, aby nie było widoczne pole "Zaszyfruj wiadomość", jeśli zalogowany użytkownik używa zewnętrznego programu jako klienta poczty.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej dla operacji Załączniki--->Dodaj powiązany obiekt--->Dokument wprowadzono zmianę, aby dodawany załącznik był wydrukiem branym ze wzorca przypisanego do klienta z dodawanego dokumentu.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku użycia w wiadomości pocztowej autotekstu z węzła Oferta: "przedstawiciel email".

X
[Gs] Obsługa klienta Dla wydruku zlecenie serwisowe z drukowaną listą towarów i usług naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował nieprawidłowe zaokrąglenia dla usług.

X
[Gs] Oferty Na karcie oferty dodano możliwość włączenia trzech nowych kolumn: Zysk ewidencyjny, Narzut ewidencyjny %, Marża ewidencyjna %.

X
[Gs] Oferty Dla oferty naprawiono błąd, który przy realizacji oferty do faktury zaliczkowej przepisywał sposób liczenia dokumentu. Problem występował, gdy oferta była liczona od netto.

X
[Gs] Oferty Na wzorcach wydruków ofert dodano możliwość wykorzystania dodatkowych pól z danych przedstawiciela: Stanowisko, Dział oraz Uwagi.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania komunikatu przypisanego do wstawianego asortymentu na ofertę. Problem występował, gdy pozycja asortymentu była dodawana z Instynktu.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
X

[nexo] Inne W szablonach naklejek dla zamówień dodano możliwość umieszczenia danych numeru oryginalnego zamówienia.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
X X X X X

[nexo] Inne Dodano usprawnienia w konfigurowaniu e-Archiwizacji.
X

[nexo] Inne Na wydrukach fiskalnych naprawiono błąd niedrukowania zamapowanych w konfiguracji drukarki fiskalnej pól własnych.
X X X X X X
[nexo] Inne Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
X

[nexo] Inne Po zmianie zdjęcia domyślnego z poziomu kartoteki towaru w Subiekcie jest ono aktualizowane w vendero (sklep internetowy oraz witryna z ofertą) po procesie synchronizacji danych.
X

[nexo] Inne Poprawa błędu, który pojawiał się podczas próby duplikowania pozycji z poziomu cennika. Występował dla towarów oznaczonych do sklepu internetowego, którym po zduplikowaniu zmieniano cenę brutto.
X

[nexo] Inne Poprawa błędu, który uniemożliwiał usunięcie zduplikowanego cennika bądź też jego pierwowzoru.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
X

[nexo] Inne Poprawka błędu uniemożliwiającego usunięcie asortymentu, który był oznaczony jako towar do sklepu internetowego z przypisaną promocją.
X

[nexo] Inne Poprawka umożliwiająca usunięcie kartoteki asortymentu, który był prezentowany w porównywarkach cenowych za pośrednictwem sklepu internetowego.
X X X X X

[nexo] Inne Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania ustawień drukarki podczas wydruku naklejek.
X

[nexo] Przeniesienie danych Poprawiono sposób przeniesienia danych z mikroSubiekta dla Windows tak, aby możliwe było usunięcie cennika o nazwie "Podstawowy".
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przedłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-23(3).


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną zapisów VAT zakupu, dla których w schemacie dekretacji wykorzystano kwotę kosztu eksploatacji pojazdów i wartość nieujętą w kosztach.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono formatowanie liczb w XML- elektronicznego sprawozdania finansowego.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę form płatności na dokumencie noty księgowej.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę płatności na powielanym dokumencie noty odsetkowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podgląd definicji pozycji schematu dekretacji w przypadku wykorzystania wartości współczynnika w postaci ułamka zwykłego.
X


X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z nieaktywną opcją "Pokaż XML" występujący podczas przesyłania paczki dokumentów do księgowości.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono usuwanie pozycji o zerowej wartości podczas dodawania zapisów w dekrecie z wykorzystaniem pieczęci księgowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w dekretacji automatycznej wyznaczanie kont na podstawie rozliczeń w przypadku, gdy operacja bankowa rozliczała wiele faktur sprzedaży bądź zakupu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wstawianie pieczęci księgowej w dekrecie, w przypadku gdy wszystkie pozycje tej pieczęci były zerowe.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk dokumentu do dekretacji dotyczący operacji bankowej. Problem pojawia się w przypadku braku adresu kontrahenta.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie wartości "Wydatki" w kaflu "Podatki (bieżący okres obrachunkowy)", w Ewidencji przychodów.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie szczegółowych zapisów dla widżetu Podatki oraz dla okresu obrachunkowego typu Ewidencja przychodów.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W badaniu statusu VAT podatnika, w wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie daty rejestracji podatnika w rejestrze VAT.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W wysyłce mailem wydruków Ewidencji przychodów dodano nazwy załączonych plików.
X X X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono opisy pól w logach operacji badania status VAT podatnika w Białej liście.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie wartości walutowego zapisu powiązanego VAT na podstawie wartości w dekrecie w przypadku wykorzystania automatycznego konta zaokrągleń.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W mechanizmie wyszukiwania opisów gospodarczych w dokumentach księgowych i zapisów VAT dodano wyszukiwanie również po słowach występujących w środku treści.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W schematach dekretacji do ewidencji VAT dodano obsługę oznaczenia "Mechanizmu podzielonej płatności".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie VAT zakupu dotyczącego częściowego odliczenia VAT wydatków na pojazd, w mechanizmie ustawiania w stawkach kwoty rachunku do rozbicia częściowego odliczenia, poprawiono określanie tego odliczenia dla wartości w tych samych stawkach.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Wyłączono możliwość zaznaczenia pojedynczych pozycji w oknie importu dokumentów z pliku JPK_VAT i JPK_FA.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono układ formatki zapisu VAT zakupu: rejestr VAT przeniesiono na dalsze miejsce jako atrybut, którego wartość jest rzadko zmieniana.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono sprawdzanie unikalności numeru dowodu księgowego na dekrecie oraz dodano wskazanie dokumentów, na których dany numer występuje.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W odbiorze dokumentów EPP poprawiono mechanizm dopasowania kontrahentów z uwzględnieniem symbolu klienta.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono przenoszenie opisu zdarzenia gospodarczego z KPiR na powiązany zapis VAT dotyczący częściowego odliczenia VAT.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Poprawiono sposób wyświetlania wymiaru zatrudnienia na liście umów.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono poprawę numeru dokumentu OT, która powodowała zerowanie wpisanej wcześniej wartości w historii amortyzacji.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono włączane opisu księgowego w edycji dokumentu amortyzacji zbiorczej.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono włączanie zakładki Księgowość w dokumencie amortyzacji zbiorczej.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyliczanie umorzenia rocznego dla środków trwałych umarzanych metodą degresywną posiadających naliczoną modernizację w kolejnym roku obrachunkowym.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyliczanie wartości amortyzacji w przypadku, gdy został wystawiony dokument odłączenia części składowej środka trwałego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyliczanie wartości środków trwałych na zestawieniu Zmiana wartości środków trwałych, w przypadku gdy dzień, na który wykonywany był raport, pokrywał się z dniem dokumentu OT.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyznaczanie zaktualizowanej wartości początkowej środków trwałych umarzanych degresywnie, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach, po pierwszy roku użytkowania.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W dokumencie przyjęcia środka trwałego, dla amortyzacji jednorazowej informacje o podleganiu limitowi oraz pozostały limit są obecnie wyświetlane na stałe.X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje W przypadku wystąpienia błędu podczas nadawania numeru analityki wg symbolu, dodano akcję naprawczą: "Przejdź do ustawień kartoteki księgowej".
X X
[Su] Asortyment Dla kodów w słowniku PKWiU dodano ustawienie podlegania pod obowiązek płatności podzielonej (asortyment wymieniony w załączniku nr 15 ustawy o VAT).
X X
[Su] Asortyment Dodano uprawnienie do przekształcania usług jednorazowych w pozycje kartotekowe
X X
[Su] Asortyment Poprawiono brak aktualizacji kodu kreskowego dla sklepu internetowego podczas edycji kodu z zakładki "Miary". W oknie operacji zbiorczej "Ustaw status sklepu internetowego" dodano także możliwość ustawiania kodu EAN, producenta i kodu u producenta.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono ergonomię definiowania zamienników w danych asortymentu.
X X X X X X
[Su] Asortyment W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
X X
[Su] Asortyment W polu pełnej charakterystyki asortymentu wprowadzono możliwość podglądu źródła HTML.
X X
[Su] Asortyment Naprawiono brak respektowania precyzji waluty ceny ewidencyjnej po zmianie waluty.
X

[Su] Asortyment Poprawiono działanie schowka w zakresie kopiowania usług jednorazowych. Dotychczas po skopiowaniu usługi jednorazowej o nazwie identycznej jak towar w kartotece, do schowka zamiast niej kopiowany był asortyment kartotekowy.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatów przypisanych do asortymentu tak, aby nie następowało scalanie "dymków".
X X
[Su] Asortyment Poprawiono sposób generowania nazw asortymentu w ramach modelu, gdy dodano nową cechę i zmieniono kolejność wariantów.
X

[Su] Asortyment Poprawka błędu, który blokował usunięcie jednostki dodatkowej dla towaru przesyłanego do sklepu internetowego.
X X
[Su] Asortyment Wprowadzono zabezpieczenie przed dezaktywowaniem jednostki miary, która jest ustawiona jako główna jednostka masy lub objętości.
X

[Su] Dokumenty Na fakturach zaliczkowych cząstkowych udostępniono możliwość stosowania płatności odroczonych.
X X
[Su] Dokumenty Na listach edycyjnych (np. pozycje dokumentu) wprowadzono możliwość sortowania po kolumnach.
X X
[Su] Dokumenty W laboratorium włączono możliwość korzystania z szablonów dokumentów, które ułatwiają wypełnianie dokumentu wcześniej zdefiniowanymi danymi.
X

[Su] Dokumenty Zaktualizowano standardowe wzorce wydruków dokumentów tak, aby były zgodne ze zmianami prawnymi dotyczącymi likwidacji odwrotnego obciążenia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania mechanizmu płatności podzielonej. Dodano także opcjonalną możliwość drukowania kwoty VAT wynikającej z obrotu asortymentem podlegającym obowiązkowi stosowania płatności podzielonej.
X X
[Su] Dokumenty Podczas przenoszenia danych asortymentu z InsERT GT wprowadzono uwzględnianie znacznika podleganiu mechanizmowi podzielonej płatności.
X

[Su] Dokumenty Podczas wystawiania dokumentów w walucie zmieniono algorytm wyliczania podatku VAT tak, aby najpierw następowało grupowanie pozycji z jednakowym kursem.
X

[Su] Dokumenty W oknie wydruku dokumentu, dla operacji wysyłki wydruku e-mailem rozszerzono wybór adresów e-mail o adresy przypisane dla dostawcy, odbiorcy, płatnika.
X

[Su] Dokumenty Na przychodach i rozchodach wewnętrznych poprawiono brak respektowania sposobu wyliczania dokumentu przypisanego do klienta.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd niedrukowania naklejek do przyjęcia wewnętrznego rozbitego na partie.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydrukach przyjęć zewnętrznych dodano możliwość włączenia opcjonalnego podsumowania wartości magazynowej i kosztu magazynowego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wzorcach wydruku dokumentów magazynowych umożliwiono drukowanie przyczyn rozbieżności.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość zbiorczej zmiany statusu dla Spisów inwentaryzacyjnych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydrukach spisów inwentaryzacyjnych oraz inwentaryzacji naprawiono domyślną kolejność drukowania pozycji tak, aby odpowiadała kolejności na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas wystawiania inwentaryzacji na podstawie spisu naprawiono brak ustawienia domyślnego magazynu identycznego jak na spisie źródłowym.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widokach: "Asortyment ostatnio sprzedany" oraz "Asortyment ostatnio zakupiony" dodano możliwość włączenia kolumn ze stanem asortymentu w innych magazynach.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania dokumentu poprawiono wstawianie danych klienta, jeśli miał on zdefiniowaną centralę niebędącą płatnikiem.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W oknie wydruku dokumentu sprzedaży poprawiono błąd odznaczania znacznika "Fiskalizuj " po zmianie wzorca wydruku.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W trybie dodawania pozycji z podglądem na dokumencie poprawiono wyszukiwanie po kodzie dostawy.
X

[Su] Dokumenty wewnętrzne Zmieniono wydruki faktur wewnętrznych tak, aby dane Mojej Firmy dla transakcji dotyczących zakupu drukować jako nabywcę, a na transakcjach sprzedaży jako sprzedawcę.
X

[Su] Dokumenty zakupu Naprawiono błędnie działające filtry w widoku "Asortyment ostatnio zakupiony".
X

[Su] Dokumenty zamówień W konfiguracji zleceń produkcyjnych montażu/demontażu, w sekcji doboru cen wprowadzono możliwość ustawienia oddzielnych cen domyślnych dla kompletu, składników i usług.
X

[Su] Dokumenty zamówień We wzorcach wydruku zamówień oraz faktur pro forma wprowadzono możliwość włączenia drukowania symbolu zamawiającego oraz odbiorcy.
X

[Su] Dokumenty zamówień Zmieniono nazwę uprawnienia "Zmiana ilości składnika kompletu podczas wystawiania dokumentu" na "Zmiana receptury składnika kompletu podczas wystawiania dokumentu". Zmieniono także działanie uprawnienia - od teraz zabezpiecza ono wykonywanie jakichkolwiek zmian w recepturze kompletu, a nie tylko zmianę ilości składników.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na standardowym wydruku zamówienia do dostawcy usunięto drukowanie numeru rachunku bankowego dla płatności odroczonej.
X X X X
X
[Su] Dokumenty zamówień Podczas przenoszenia danych z InsERT GT naprawiono błąd uniemożliwiający import danych klientów, gdy importowano także dane z biblioteki dokumentów.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość aktywacji i dezaktywacji rachunków bankowych.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość profilowania rachunków bankowych z poziomu bazy danych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano obsługę zbiorczych rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności wraz ze stosownymi ostrzeżeniami.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano stosowne ostrzeżenia przy próbie rozliczania rozrachunków z wymaganym mechanizmem podzielonej płatności inaczej niż operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju podzielona płatność.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na dyspozycjach podatkowych oraz dyspozycjach ZUS z datą realizacji od 01.11.2019 umożliwiono wykorzystanie kwoty z rachunku VAT.
X
X[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd pojawiający się przy zmianie etapu scenariusza windykacyjnego dla rozrachunku nieściągalnego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie filtra "Termin płatności" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem braku paska przewijania w parametrach finansowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem dotyczący ustawienia filtra Rachunek po zakończeniu importu wyciągów bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem znacznika "Uaktualnij z rozliczeń" podczas edycji wyciągu bankowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych, do filtra "Magazyn" dodano wartość "brak".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Zoptymalizowano ładowanie danych w sekcji Rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
X

[Su] Handel Wprowadzono oddzielne uprawnienia do konfigurowania list w widokach i dokumentach Subiekta.
X

[Su] Handel Wprowadzono uprawnienie do poprawiania dokumentów wydrukowanych.
X

[Su] Handel Naprawiono niekompletne wyświetlanie danych asortymentu zdezaktywowanego w raportach sprzedażowych oraz informatorze o asortymencie.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania korekt do danych archiwalnych wprowadzono tworzenie usług jednorazowych dla asortymentu znajdującego się na dokumencie korygowanym, a nieistniejącego w kartotece.
X X
[Su] Handel Poprawiono sposób drukowanie zgód RODO wraz z dokumentami tak, aby formularze nie były drukowane, gdy klient wyraził już daną zgodę oraz wtedy, gdy jej nie wyraził.
X X
[Su] Handel Poprawiono ukrywanie konfiguracji "Schowka" w profilu "Mała firma".
X

[Su] Handel Poprawiono wykazywanie kwot z dokumentów w pliku JPK_FA. Jeśli dokument jest liczony od wartości netto - wykazane są wyłącznie kwoty netto; jeśli od brutto - wykazywane są wyłącznie kwoty brutto.
X

[Su] Handel W "Raporcie magazynowym na zadany okres" poprawiono uwzględnianie zwrotów do wydań magazynowych.
X

[Su] Handel W informatorze o asortymencie, na zakładce "Ruch towaru" poprawiono brak uwzględniania korekt kosztów dostawy (KKD) oraz korekt kosztów (KM).
X

[Su] Handel W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów " uzupełniono brakujące rodzaje w filtrze "Rodzaj asortymentu".
X

[Su] Handel W raportach własnych SQL uporządkowano menu główne oraz kontekstowe dla wyświetlanych wyników.
X X
[Su] Handel We wzorcach wydruku części dokumentów, na zakładce "Wygląd" naprawiono wyświetlanie opisów pól (Text1, Text2 itd.).
X

[Su] Komunikacja W mechanizmie komunikacji EDI++ dla dokumentów Subiekta wprowadzono przesyłanie znacznika obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
X

[Su] Polityka cenowa W edycji cennika wprowadzono skrót Ctrl+S pozwalający na zapisanie zmian oraz kontynuowanie pracy nad cennikiem.
X

[Su] Polityka cenowa W promocjach wprowadzono możliwość określania ujemnego rabatu jako wyniku promocji.
X X
[Su] Polityka cenowa Na wydruku cennika naprawiono zbędne drukowanie asortymentu nieaktywnego.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono czas sporządzania wydruku promocji dla dużych danych.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono wydajność drukowania cennika, gdy w oknie wydruku wybrano filtrowanie po grupie lub cesze.
X

[Su] Polityka cenowa Poprawka błędu, który uniemożliwiał aktualizację cennika z towarami o rożnych progach sprzedaży, przesyłanymi do sklepu internetowego.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W słowniku "Kolekcje asortymentu" dodano możliwość włączenia kolumn "PLU" oraz "kod kreskowy".