Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 30.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raporty z danymi do wypełnienia wykazów pracowników potrzebnych do ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem występowania błędu systemowego przy pewnych operacjach w module Ewidencji czasu pracy - Okres rozliczeniowy.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem z wczytywaniem zwolnień lekarskich z plików zip.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował problem z konwersją programu. Problem występował w przypadku, gdy w umowie z klientem ustawiono cykl fakturowania, a następnie usunięto go lub usunięto dokument wystawiony za pomocą akcji automatycznej.

X
[Gs] Kalendarze W Kalendarzu naprawiono błąd, który powodował problemy wydajnościowe w przypadku, gdy liczba dodanych działań przekroczyła kilka tysięcy.

X
[Gs] Oferty Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail podczas wysyłki oferty tak, aby domyślnie wybrany był adres z pola Przesyłaj oferty na e-mail dostępnego w kartotece klienta.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodanie wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-R(14) obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodanie wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-Z(6) obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono ostrzeganie o nienaliczonych składkach ZUS wspólników podczas wystawania zaliczki na podatek PIT.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk Urzędowego potwierdzenia odbioru - niepotrzebnie drukował się znak wodny mówiący o bramce testowej.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W widoku dokumentów księgowych dodano kolumnę zawierająca wartość VAT z powiązanego do dokumentu księgowego zapisu z ewidencji VAT.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Umożliwiono podłączanie rozrachunku cesyjnego z faktury podczas dekretowania spłaty na podmiot cesyjny.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie numeru niepoprawnego wiersza w pliku komunikacji do biura rachunkowego, w komunikacie "Błąd serializacji pliku".
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie wyciągów bankowych i operacji bankowych opcją wysyłki do biura rachunkowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono domyślne ustawienie używania nowej bramki JPK_VAT przy podpisie danymi autoryzującymi pliku JPK_VAT. Dla nowych podmiotów parametr ten jest wyłączony.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd synchronizacji zamówień od klienta z Sello, który występował, gdy w Subiekcie dla zamówień ustawiono domyślne stosowanie minimalnej wymaganej wpłaty.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z wydrukiem raportu kasowego przy wykorzystaniu wzorca wydruku powielonego w wersji starszej niż 30.0.0.
X

[Su] Handel Zablokowano dostęp do słownika kategorii dokumentów od klienta biura. Słownik ten wykorzystywany jest w księgowości na potrzeby Portalu Biura - Dokumenty.

Zmiany w wersji 30.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Do raportu Przeciętne zatrudnienie w okresie dodano dedykowany wydruk.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość generowania zaświadczenia ZUS Z-3a.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość generowania zaświadczenia ZUS ZAS-12.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość wydruku zbiorczego zestawienia list płac z selekcją według zaznaczonych wynagrodzeń.
X

[Gr] Karta pracy Dodano funkcję zbiorczego dodawania absencji urlopowych - w tym absencji Przestojowej.
X

[Gr] Karta pracy Dodano obsługę nowego typu absencji Przestój.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W umowach dodano funkcję zbiorczej zmiany wymiaru zatrudnienia.
X

[Gr] Wynagrodzenia W Definicjach list płac dodano możliwość przesunięcia daty naliczenia wypłat w wypadku dnia wolnego lub świątecznego.
X

[Gr] Wynagrodzenia W Przekroczeniu limitu składek dodano rozbicie wartości przekroczeń na poszczególne składki w poszczególnych miesiącach.

XX [Gs] CRM Nowy moduł Umowy z klientami. Moduł ten przygotowano z myślą o firmach, które tworzą i ewidencjonują umowy ze swoimi klientami. W ramach umów można zaplanować automatyczne wystawianie dokumentów oraz szereg innych akcji automatycznych np. powiadomienia SMS, e-mail o kończących się umowach.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci dodano możliwość przekształcenia firmy w podmiot cesyjny, komornika oraz instytucję inną.

X
[Gs] Klienci W module Klienci oraz na karcie klienta dodano operację Pokaż powiązane działania (Ctrl+Shift+D).

X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji konta pocztowego dodano możliwość zdecydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej dodano możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości pocztowej.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.

X
[Gs] Klient pocztowy W regułach wiadomości pocztowych dodano nową czynność - Utwórz działanie. Dla wybranej czynności można wskazać szablon, według którego powstanie automatyczne działanie.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.

X
[Gs] Klient pocztowy Do parametrów klienta poczty dodano możliwość wyboru, w jaki sposób ma być wstawiany podpis wiadomości: pod treścią wiadomości czy w miejscu ustawionego kursora.

X
[Gs] Klient pocztowy W informatorach o: działaniu, kliencie, ofercie oraz procesie ofertowym, w zakładce Wiadomości dodano możliwość eksportowania wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Obsługa klienta Dodano możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W kreatorze dodawania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży dodano możliwość wyszukania dokumentu po kodzie dostawy.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość ewidencjonowania na potrzeby nowej wersji deklaracji VAT-UE operacji przemieszczenia towarów do magazynów wielkopowierzchniowych (procedury call-off stock).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-R(14). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-Z(6). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość importu dokumentów z pliku JPK do ewidencji VAT z wykorzystaniem parametrów księgowych klientów. Korzystanie z tych parametrów włącza się w Konfiguracji, w definicji rejestru VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Definicje transakcji VAT rozszerzono o oznaczenia JPK wymagane do poprawnego wygenerowania pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7M lub JPK_7K.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodanie możliwości oznaczenia dla naliczanych składek ZUS wspólników, by nie były ujmowane na zaliczkach PIT i w deklaracji rocznej. Pozwoli to na skorzystanie z prawa do nieopłacania składek ZUS zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej w sprawie epidemii wirusa COVID-19.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano widok umożliwiający naliczenie pliku ewidencji VAT z deklaracją: JPK_V7M do rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K do rozliczeń kwartalnych. Od kwietnia 2020 takim plikiem rozliczać się będą zobowiązani tzw. "duzi" podatnicy.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie kosztu magazynowego usługi z podpiętymi materiałami w nagłówku obrazu księgowego dokumentów handlowych i magazynowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W ewidencjach VAT dodano oznaczenia JPK na potrzeby nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/K).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widokach ewidencji VAT dodano filtry i kolumny z oznaczeniami JPK dotyczącymi nowego pliku ewidencji wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W szablonach VAT dodano możliwość stosowania oznaczeń JPK.
X

[Su] Asortyment W kartotece asortymentu wprowadzono operację zbiorczej zmiany jednostki miary przy sprzedaży lub zakupie.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu, na liście jednostek miar udostępniono możliwość włączenia edytowalnych kolumn z danymi gabarytowymi.
X X
[Su] Asortyment W szablonach asortymentu wprowadzono możliwość przypisywania znaczników dla JPK_V7M/7K.
X

[Su] Dokumenty W definicji kompletu umożliwiono wklejanie listy składników ze schowka.
X

[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta wprowadzono możliwość wyświetlania kolumny informującej o podleganiu asortymentu pod obowiązkową płatność podzieloną. W przypadku towarów kartotekowych pole to jest tylko do odczytu, w przypadku usług jednorazowych jest ono edycyjne - pozwala nadawać status dla usług jednorazowych.
X

[Su] Dokumenty W module e-Sprawozdawczość wprowadzono oddzielne widoki pokazujące pliki JPK_VAT składane do 30 czerwca 2020, oraz wszystkie pliki.
X

[Su] Dokumenty Weryfikację podatników na podstawie dokumentów wzbogacono o pobieranie informacji, iż klient korzysta ze zwolnienia w VAT.
X

[Su] Dokumenty Dla automatycznego sprawdzania podatników w "Wykazie podatników VAT" działającego przy zapisie dokumentu Subiekta wprowadzono parametr, który pozwala na sprawdzanie tylko tych klientów, którzy są czynnymi podatnikami VAT.
X

[Su] Dokumenty Dla pozycji dokumentów o stawce VAT innej niż w kartotece dodano ostrzeżenie i akcję naprawczą ustawiającą stawkę identyczną jak w kartotece. Dla dokumentów zakupu dodano także możliwość aktualizacji stawki w kartotece na taką, jaka jest w dokumencie.
X

[Su] Dokumenty Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania oznaczeń przeznaczonych do JPK_VAT7M/7K.
X X
[Su] Dokumenty W mapie powiązań wprowadzono nowe polecenia pozwalające na powielanie dokumentu oraz kopiowanie tekstu.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono brak przenoszenia na automatyczne wydanie zewnętrzne nazwy adresu dodatkowego wybranego ręcznie na fakturze.
X

[Su] Dokumenty zakupu Wprowadzono możliwość wskazywania rachunku bankowego dla płatności odroczonych na ujemnych dokumentach sprzedaży oraz korektach zakupu. Dodano także możliwość sprawdzania tych rachunków w Wykazie podatników VAT - zarówno z poziomu dokumentu, jak i na listach dokumentów. Dla dokumentów zakupu możliwości te zostały udostępnione w wersji 28.0.0.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dla Instytucji dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Do operacji zbiorczych na klientach dodano możliwości przypisania domyślnego rodzaju dla wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowej.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece Klientów dodano możliwość ustawiania aktywności rachunków bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W Scenariuszach windykacyjnych dodano możliwość przypisania konta pocztowego automatycznych wiadomości.
X

[Su] Handel Wprowadzono generowanie pliku wewnętrznego JPK_V7M/7K w wersji obowiązującej od 1 lipca 2020 r. Wraz z tą zmianą wprowadzono oznaczanie asortymentów i dokumentów specjalnymi znacznikami do celów JPK. Wszystkie funkcje związane z JPK_V7M/7K wymagają posiadania aktywnego abonamentu.
X X
[Su] Handel Dla kompletów i usług materiałowych wprowadzono możliwość ustawienia znaczników dla JPK_V7M/K na podstawie składników i materiałów.
X

[Su] Handel Podczas przeniesienia danych asortymentu z Subiekta GT wprowadzono pobieranie danych o znacznikach JPK_V7M/7K.
X

[Su] Handel Naprawiono brak uwzględniania przychodów wewnętrznych w pliku kontrolnym JPK_MAG.
X X X X X X
[Su] Komunikacja W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
X

[Su] Komunikacja W oknie importu dokumentu walutowego na podstawie pliku wymiany EDI++ wprowadzono wybór, czy zastosować oryginalne kursy dla walut obcych pochodzące z pliku, czy też ustawić je na podstawie ustaleń z konfiguracji typów dokumentów z nexo.
X

[Su] Polityka cenowa W danych cenników wprowadzono oznaczanie, które z nich mają być synchronizowane z Subiektem Sprint. Liczba takich cenników nie może przekraczać 10.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W widokach urządzeń zewnętrznych udostępniono możliwość włączenia kolumn: Model, Wersja sterownika, Oddział i Magazyn.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość zmiany statusu (skutku magazynowego) wydań fiskalnych wygenerowanych do dokumentu "Sprzedaż fiskalna" (SF).


X X


[Br] Biuro nexo Dodano przycisk do zamknięcia ustawień Portalu Biura - dokumenty (funkcjonalność Laboratorium dla biur rachunkowych wywołuje się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono nazwę działania cyklicznego "Wysyłka danych do portalu 2" na "Wysyłka danych do portalu Biura".


X X
X
[Br] Biuro nexo Uprawnienie "Portal Biura - Zarządzanie" rozszerzono na produkt Biuro nexo.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość wydruku wniosku o urlop bezpłatny z poziomu wpisanej już absencji.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano nowy wzór treści wydruku - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono przenoszenie adresów przy wczytywaniu pracowników z plików KEDU.
X

[Gr] Kadry i płace Przy wczytywaniu zwolnień lekarskich wykraczających poza okres zatrudnienia dodano akcje naprawcze umożliwiające zmianę dat zwolnienia.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem zamykania się programu w przypadku zmiany ustawień filtra kategorii płacowych w module umów.
X

[Gr] Kadry i płace W treściach dokumentów dodano autotekst zwracający liczbę godzin roboczych absencji.
X

[Gr] Kadry i płace W zaświadczeniu ZUS Z-3 rozwiązano problem błędnego przenoszenia numeru zwolnienia.
X

[Gr] Kadry i płace Zmieniono kolejność imienia i nazwiska pracownika w nazwach plików generowanych z wydruków.
X

[Gr] Kadry i płace Zmodyfikowano działanie kreatora przystąpienia firmy do PPK na podstawie zgłoszeń użytkowników - więcej drobnych zmian.
X

[Gr] Karta pracy Wprowadzono obsługę kodu choroby C przy wczytywaniu e-ZLA.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W informatorze pracownika dodano kolumnę Numer rachunku na zakładce Wynagrodzenia.
X

[Gr] System wynagrodzeń W definicjach wartości składników przy wczytywaniu wartości z arkusza poprawiono wczytywanie wartości niecałkowitych przy różnych ustawieniach regionalnych.
X

[Gr] System wynagrodzeń W składnikach płacowych dodano znacznik uwzględniania danego składnika przy obliczaniu wynagrodzenia przestojowego.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem błędnego liczenia nadgodzin 100% w symulatorze wynagrodzeń.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem błędnego obliczania ochrony wynagrodzeń przy potrąceniach komorniczych u osób zwolnionych z podatku.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem z wyliczaniem wynagrodzeń w przypadku pracy w danym miesiącu wyłącznie w godzinach nadliczbowych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Udoskonalono sposób obliczenia wynagrodzeń - w wypadku zmiany wartości składnika w trakcie miesiąca zastosowano kalendarz normatywny do obliczeń zamiast kalendarza pracownika.
X X
[Gs] CRM Na liście działań wywoływanej na podstawie dokumentu za pomocą operacji Pokaż listę działań dodano kolumnę Twórca.

X
[Gs] CRM W działaniach oraz zestawach klientów dodano możliwość dodania klientów za pomocą operacji: Dodaj i wstaw firmę (Ctrl+Insert), Dodaj i wstaw osobę (Alt+Insert).

X
[Gs] CRM Poprawiono przenoszenie informacji wstępnych szans sprzedaży z systemu InsERT GT do ofert.

XX [Gs] CRM W Sferze dla Gestora nexo udostępniono możliwość realizacji oferty jako zamówienie od klienta, wydanie zewnętrzne oraz faktura pro forma.

X
[Gs] CRM W szablonach działań poprawiono błąd, który podczas dezaktywacji szablonu powodował znikanie sekcji akcja automatyczna.

X
[Gs] Działania Na karcie działania dodano operację Kontynuuj działanie (Ctrl+K).

X
[Gs] Działania Na karcie działania, w sekcji Klienci dodano kolumnę LP.

X
[Gs] Działania W module Działania dodano nową kolumnę Powiązany dokument, która wyświetla numer powiązanego dokumentu.

X
[Gs] Działania W module Działania dodano nowe kolumny: planowany czas trwania, rzeczywisty czas trwania oraz krótki opis.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który powodował w niektórych przypadkach problemy z wyodrębnieniem działań z działań cyklicznych.

X
[Gs] Działania W module kalendarz dla widoków dzień, tydzień roboczy, tydzień poprawiono dodawanie działań na podstawie szablonów użytkownika.

X
[Gs] Działania W raporcie Aktywność użytkowników poprawiono sumowanie dla nierozpoczętych, rozpoczętych i zakończonych działań, gdy włączone jest grupowanie po wykonawcy.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz dla operacji Wyślij zbiorczą wiadomość e-mail dodano skrót (Ctrl+E).

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz dodano filtr Klient.

X
[Gs] Kalendarze W kalendarzu poprawiono błąd, który powodował, że przy kilku zaznaczonych działaniach lub procesach ofertowych nie były wyszarzane operacje, których wykonanie było możliwe tylko dla pojedynczych działań lub procesów ofertowych.
X X
[Gs] Klienci Na karcie klienta, w zakładce Wydruki dodano możliwość zdecydowania, aby dla poszczególnych dokumentów po ich wystawieniu, ich wydruk był zapisany do biblioteki załączników.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci dodano nowa kolumnę: Podstawowy rachunek.
X X X X X X
[Gs] Klienci W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
X X X X X X
[Gs] Klienci Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
X X X X
X
[Gs] Klienci Na karcie klienta dodano akcję naprawczą umożliwiającą przepisanie numeru NIP do pola VATIN. Dzieje się tak, gdy został wpisany numer NIP, a w danych adresowych jest wybrane inne państwo niż w polu VATIN.
X X X X X X
[Gs] Klienci Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dodatkowych adresów z kartoteki klienta, gdy był wystawiony jakikolwiek dokument na tego klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono działanie operacji Sprawdź podstawowy rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT. Problem pojawiał się, gdy operacji użyto po zmianie rachunku podstawowego na inny, ale jeszcze przed zapisaniem danych klienta.
X X X X X X
[Gs] Klienci Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano możliwość zbiorczego usuwania kont pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano wiązanie wiadomości pocztowych z procesem ofertowym w sytuacji gdy wysyłamy dokument handlowy, który jest powiązany z procesem ofertowym.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono wyświetlanie wiadomości pocztowych, gdy nagłówek wiadomości miał ustawione inne kodowanie niż cała treść wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.

X
[Gs] Klient pocztowy W module Poczta naprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą mechanizmu drag'n'drop, gdy był ustawiony układ widoku klienta poczty na panoramiczny.

X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości umożliwiono dodanie załączników do serwisów chmurowych.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomościach pocztowych dodano automatyczne tworzenie hiperlinków dla adresów www oraz adresów e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zmianę, aby ustawienie parametru Układ widoku klienta poczty było uwzględniane również w informatorach dla zakładki Wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowych, które zostały podpisane cyfrowo innym standardem niż S/MIME, dodano informację, że zostały podpisane cyfrowo. Bez możliwości weryfikacji podpisu.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w szczególnych przypadkach w mapie powiązań wiadomości pocztowej, gdy ta wiadomość pocztowa miała powiązanie z procesem ofertowym.
X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia powiązania, gdy na podstawie wiadomości pocztowej był wystawiany dokument handlowy.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd w regule przekaż wiadomość pracownikowi, który powodował dodawanie dwóch pustych linii na początku przekazywanej wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W module poczty dodano skróty do operacji związanych z regułami: Zastosuj reguły wiadomości do folderu - Ctrl+Shift+Q, Zastosuj reguły wiadomości do wszystkich folderów konta - Ctrl+Alt+Q.

X
[Gs] Klient pocztowy W module poczty naprawiono błąd, który powodował problemy z wydrukiem wiadomości, gdy w konfiguracji konta pocztowego sposób pobierania wiadomości był ustawiony jako: Tylko nagłówki wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W module poczty wprowadzono poprawkę, aby filtr Załącznik uwzględniał również załączniki z serwisów chmurowych.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych przebudowano listę asortymentu na taką, jaka jest dostępna w dokumentach handlowych (możliwość wykorzystania oddziału, magazynu, przypisania cennika, rabatów itp.). Dla już istniejących zleceń serwisowych dano możliwość przejścia na nową wersję asortymentu.

XX [Gs] Obsługa klienta W parametrach zleceń serwisowych dla nazwy usługi jednorazowej na dokumencie końcowym, dodano możliwość skorzystania z autotekstów opartych o pola własne urządzenia oraz zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta Do wydruku zlecenia serwisowego dodano możliwość dołączenia komentarzy.

X
[Gs] Obsługa klienta W mapie powiązań dla zleceń serwisowych dodano węzeł Klient.

X
[Gs] Obsługa klienta W module zleceń serwisowych dodano skróty do operacji drukowania naklejek: Naklejki dla zleceń serwisowych (Ctrl+Shift+U), Naklejki dla klientów (Ctrl+Shift+Y).

X
[Gs] Obsługa klienta Zwiększono rozmiar okna do wpisywania diagnozy oraz opisu końcowego.

X
[Gs] Oferty Na karcie oferty, w zakładce Powiązania uwidoczniono powiązania z dokumentami, które powstają z kolejnych w ciągu dokumentów, np. zamówienie do dostawcy, które powstało na podstawie zamówienia od klienta wystawionego wcześniej na podstawie oferty.

X
[Gs] Oferty Poprawiono błąd, który dotyczył usług materiałowych w ofertach. Problem występował dla ofert wielowariantowych. W kosztorysie przy listowaniu towarów na dokumencie były listowane towary ze wszystkich wariantów.

X
[Gs] Oferty W informatorze procesu ofertowego w zakładce historia dodano rejestrowanie dodania komentarza, dodanie oraz usuwanie działania powiązanego z procesem.

X
[Gs] Oferty W ofercie poprawiono przeliczanie wartości wariantów. W niektórych przypadkach na wydrukach były widoczne błędne wyliczenia.
X X
[nexo] Inne W okienku wydruku dla dokumentów handlowych oraz dokumentów z Gestora nexo dodano etykietowanie adresów e-mail oraz numerów telefonów. Etykietowanie dotyczy operacji Wyślij e-mail i Wyślij SMS.
X X X X X X
[nexo] Inne Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
X

[nexo] Inne Wprowadzono zabezpieczenia przed błędem usuwania dokumentu skutkującego komunikatem: "Nie można zwolnić numeru gdyż nie jest on używany".
X X X X X X X [nexo] Inne Zmieniono mechanizm obsługujący zaawansowane pola własne.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono ustalanie rozmiarów okien dialogowych wyświetlanych za pomocą Sfery.
X

[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono wyświetlanie długich list w polu wyboru kodów PKWiU oraz CN przy edycji Towarów.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji elektronicznej umieszczono nazwę podmiotu, rodzaj i okres deklaracji którego dotyczy to poświadczenie.

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono błąd powodujący wychodzenie do pulpitu podczas zbiorczego wystawiania deklaracji VAT-R, VAT-Z, VAT-23, VAT-26.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono na PIT-37(26) wykazywanie wartości łącznej kwoty zwrotu podatku (pole 130) w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku w trakcie roku.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono na wydruku CIT-8(28) wartości pól 38 i 39.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono pobieranie kodu urzędu skarbowego do deklaracji elektronicznej PIT-37 wystawianej na wspólnika.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk EKO porównania BO z BZ.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie straty (pole 109) na deklaracji CIT-8(28).X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W załączniku PIT/B do deklaracji PIT-36 poprawiono wykazywanie przychodu uwzględniającego udział wspólnik, który zmienił się w trakcie roku.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono komunikację on-line dla faktur VAT-RR.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla nowo zakładanych podmiotów włączono domyślnie "Uwzględniaj dodatkowo symbol podczas synchronizacji klientów" w parametrach komunikacji dla EDI++.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość opisania dokumentów od klientów biura łącznie ze wskazaniem typów zapisów, jakie będą tworzone dla tych dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano słownik kategorii dokumentów klientów biura, w którym można zdefiniować najczęściej wykorzystywane opisy dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność Laboratorium uruchamia się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano dekretację automatyczną do nowej wersji pliku EPP (1.06) obsługującej oznaczenia JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Możliwość wykorzystania oznaczeń JPK w schematach dekretacji dokumentów handlowych i zapisów VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie schematu dekretacji do VAT z zaznaczeniem wykorzystania parametrów rozliczeń pojazdów - obecnie kwota rachunku określa jest jako wartość brutto z tabeli VAT dekretowanego dokumentu.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikat mówiący o blokadzie zmiany statusu księgowego dokumentu z powodu wyłączonej obsługi księgowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podgląd dokumentu odebranego od klienta biura w Portalu biura - Dokumenty (funkcjonalność Laboratorium uruchamia się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w okienku składania podpisu danymi autoryzującymi na pliku JPK_VAT, opis skąd pochodzi wymagana kwota przychodu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie przychodów i kosztów na raporcie "Informacja zbiorcza" w oparciu o definicję deklaracji CIT-8(28) oraz zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT(5) i CIT(6) .X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie sprawozdania RZiS w przypadku gdy pojawiał się komunikat "W podanym okresie występuje więcej niż jeden okres analogiczny".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłkę raportów do Portalu Biura - Raporty, w przypadku, gdy na podstawie dokumentu przysłanego przez klienta biura został wystawiony dokument księgowy (Portal Biura - Dokumenty).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie modułu Portal Biura - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) w niskich rozdzielczościach ekranu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Rozszerzono obsługę sprzedaży VAT marża na potrzeby nowego pliku JPK: dodano nową, dedykowaną transakcję VAT marża oraz oznaczenia JPK,


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Skrócono obowiązywanie wersji deklaracji VAT-7/7K(20) oraz wersji pliku JPK_VAT(3) do 30.06.2020 w związku z obowiązkiem rozliczania się od 01.07.2020 nowym plikiem ewidencji wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Umożliwiono zmianę API za pomocą którego składany jest podpis cyfrowy dla JPK_VAT z danymi autoryzującymi.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W ewidencji VAT znacznik MPP zastąpiono ustawieniem procedury JPK o tej samej nazwie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W laboratoryjnej funkcjonalności Portalu biura - Dokumenty poprawiono domyślne ustawienia widoku w taki sposób, by odczytany dokument był jak najbardziej widoczny.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów handlowych dodano pola związane z oznaczeniami JPK na potrzeby rozliczeń nowego pliku ewidencji VAT wraz z deklaracją: JPK_V7M/K.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność w Laboratorium) dodano zapamiętywanie ustawień użytkownika dotyczących rozmiaru odebranego dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono nawigację po widoku za pomocą klawiatury.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W obrazach księgowych zapisów VAT dodano pola oznaczeń JPK na potrzeby rozliczeń pliku ewidencji VAT wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zapisy VAT sprzedaży, z oznaczeniem typu dokumentu FP na potrzeby nowego JPK dodano obsługę by zapisy te nie były ujmowane w deklaracji VAT-7, raporcie Informacji zbiorczej, oraz w części deklaracyjnej JPK_V7M/7K.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wydruk EKO ewidencji środków trwałych.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wydruk zmian wartości środków trwałych - ucinana była długa nazwa środka trwałego.
X X
[Su] Asortyment W polu pełnej charakterystyki asortymentu, w źródle HTML dodano formatowanie oraz kolorowanie składni HTML.
X

[Su] Asortyment Na zakładce "Ruch asortymentu" informatora o asortymencie poprawiono nieprawidłowo prezentowane dane o cenach, gdy ruch asortymentu odbywał się w innej niż podstawowa jednostka miary.
X

[Su] Asortyment Poprawiono działanie parametru (Parametry sprzedaży) odpowiedzialnego za niedrukowanie zerowych pozycji. W specyficznych scenariuszach pomijane były pozycje z niezerową ilością.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono wydajność operacji na modelach: skrócono czas pokazania i edycji modelu oraz wstawienie z listy (F2) towaru do modelu.
X X
[Su] Asortyment W polu pełnej charakterystyki asortymentu naprawiono niedziałające linki do stron WWW.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązane z dokumentem wiadomości pocztowe (e-mail) oraz SMS.
X X
[Su] Dokumenty W konfiguracjach typów dokumentów, do ustawień kontroli minimalnej/maksymalnej wartości dokumentu wprowadzono możliwość ostrzegania. Dotychczas dostępna była jedynie opcja blokowania zapisu dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Na wzorcach wydruku dokumentów handlowych oraz zamówień wprowadzono możliwość umieszczania informacji per pozycja dokumentu, czy podlega ona pod mechanizm podzielonej płatności.
X

[Su] Dokumenty Na wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży wprowadzono możliwość drukowania standardowych pól własnych w polu sprzedawcy. Analogicznie w dokumentach zakupu - dla nabywcy.
X X
[Su] Dokumenty Poprawiono błąd, który powodował, że dla wydruków zbiorczych dokumentów nie były brane ustawienia wydruku zapisane w danych klienta, na którego był wystawiony dokument.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono proces automatycznego sprawdzania klientów w "Wykazie podatników VAT" po zapisie dokumentu tak, aby pomijani byli klienci zagraniczni. Klient jest kwalifikowany jako krajowy gdy: posiada NIP lub posiada REGON, lub posiada VATIN z przedrostkiem PL (wybrane Państwo rejestracji = Polska).
X X
[Su] Dokumenty W mapach powiązań wywoływanych z dokumentów uwidoczniono wiadomości SMS oraz wiadomości pocztowe.
X X
[Su] Dokumenty Dodano skalowanie pól telefon oraz e-mail na karcie szybkiego dodawania klienta.
X

[Su] Dokumenty Na listach dokumentów poprawiono nazewnictwo kolumn prezentujących dane o płatnościach.
X

[Su] Dokumenty Na liście kolumn modułów handlowych zmieniono nazwy kolumn dotyczących płatności dodając im przedrostek "Płatność - ".
X

[Su] Dokumenty Naprawiono brak podpowiedzi o istniejących przedpłatach podczas realizacji zamówienia od klienta w fakturę zaliczkową.
X

[Su] Dokumenty Odblokowano możliwość potraktowania opakowania jako towaru na korektach zakupu do nieistniejących w systemie dokumentów.
X

[Su] Dokumenty Podczas edycji wydania zewnętrznego (WZ) poprawiono brak odświeżania danych na zakładce "Dostawy" po dodaniu materiału do usługi.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd "Odwołanie do obiektu [...]" występujący, gdy rozpoczęto edycję dokumentu, następnie została założona blokada na okres, w którym jest ten dokument i po założeniu blokady następowała próba zapisu dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd powodujący wliczanie unieważnionych wydań magazynowych do liczby niespłaconych dokumentów.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono brak prawidłowego ustawiania kolejności wyników w rezultatach instynktu klientów na dokumentach.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono brak prawidłowego ustawiania płatnika na dokumencie, gdy do dokumentu wstawiono najpierw centralę w pole "Nabywca", a następnie w pole "Odbiorca" oddział tej centrali (w danych klienta oddział ustawiony jako płatnik). W takim scenariuszu dotychczas oddział nie był ustawiany jako płatnik dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono zmienianie cen wprowadzonych ręcznie po zmianie oddziału w dokumencie.
X

[Su] Dokumenty W handlowym raporcie "Remanent na dzień" poprawiono brak zaokrąglania ceny magazynowej.
X

[Su] Dokumenty W wyszukiwarce nexo naprawiono wyświetlanie dat znalezionych dokumentów. Dla dokumentów sprzedaży powstałych poprzez powielenie, prezentowana była nieprawidłowa data - z pierwotnego (powielanego) dokumentu.
X
X [Su] Dokumenty magazynowe W dokumentach międzymagazynowych poprawiono problemy z widocznością oddziałów i magazynów w scenariuszach korzystających z profilowania magazynów/oddziałów.
X

[Su] Dokumenty magazynowe We wzorcach wydruku wydań magazynowych naprawiono brak respektowania znacznika niedrukowania materiałów.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd nieprzenoszenia terminu realizacji do kolejnych faktur zaliczkowych. Błąd dotyczył drugiej i kolejnych faktur zaliczkowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono zerowanie rabatu udzielonego na podstawie danych klienta na dokumencie, jakie następowało po potraktowaniu towaru jako materiał.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Usunięto blokadę podłączania rozchodu wewnętrznego jako kosztu dodatkowego do paragonu, gdy do tego paragonu wystawiono fakturę detaliczną.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Zablokowano całkowicie możliwość wyliczania faktur zaliczkowych od netto. Dotychczas taka możliwość była dostępna, gdy ustawiono liczenie VAT jako "suma wartości VAT na pozycjach".
X

[Su] Dokumenty zakupu Na wydrukach faktur RR oraz korekt faktur RR naprawiono błąd niewykazywania danych sprzedawcy, gdy w jego danych nie było podanej daty wystawienia dowodu osobistego.
X

[Su] Dokumenty zakupu Na wzorcach wydruku faktur RR wprowadzono możliwość sterowania sposobu drukowania danych oryginał/kopia.
X

[Su] Dokumenty zakupu Poprawiono brak możliwości zapisu edytowanego dokumentu zakupu, gdy poprawiano go i wyłączone było synchronizowanie daty magazynowej z datą otrzymania.
X X
[Su] Dokumenty zakupu W oknie aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu, gdzie dokonano zmiany sposobu wyliczania cen sprzedaży naprawiono brak zapisywania tych zmian.
X X
[Su] Dokumenty zakupu W operacji aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu naprawiono brak aktualizacji ceny nabycia dla asortymentu ręcznie wprowadzoną ceną nabycia.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na liście zamówień wprowadzono możliwość wyświetlania kolumny ze sposobem dostawy
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas realizacji zamówienia od klienta w paragon wprowadzono przepisywanie numeru NIP do paragonu, jeśli klient na zamówieniu posiadał go.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono znacznie wydajność procesu kompletowania zamówień, jak i zapisu poprawianego zamówienia od klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku zamkniętych zamówień od klienta dodano możliwość włączenia kolumny "Ilość zrealizowana".
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono wyliczanie podsumowań Masy i objętości po zmianie ilości składników.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zleceniach produkcyjnych montażu naprawiono błędne podsumowanie masy i objętości.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dla bankowości elektronicznej dodano automatyczne uzgadnianie pobranych operacji bankowych. Uzgadnianie odbywa się automatycznie w przypadku gdy dla danej operacji został rozpoznany klient, została powiązana z dyspozycją bankową lub odbyło się automatyczne rozliczenie rozrachunku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dla nowo tworzonych podmiotów włączono rozliczanie rozrachunków operacją bankową oraz pokazywanie wartości VAT na rozrachunku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę Dni spóźnienia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość pobierania kursów walut poprzez środowisko programistyczne Sfera.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienia "Operacje bankowe - Popraw powiązany transfer" oraz "Operacje kasowe - Popraw powiązany transfer".


X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano wydruk naliczonej korekty podstawy opodatkowania.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie pokazania dokumentu źródłowego rozrachunku cesyjnego, utworzonego z noty księgowej uznaniowej.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z oznaczeniem godziny przy dacie operacji w historii z rachunku w pliku csv. W efekcie nie było możliwości poprawnego zapisania wyciągu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z wczytywaniem wyciągów mt-940 z banku Millenium i transferami VAT, które błędnie tworzyły się jako operacje PP.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie filtra Magazyn w widokach rozrachunkowych w przypadku profilowania magazynów.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych wg kwot.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wczytywanie wyciągu mt-940 i dodawanie rachunku przy braku uprawnienia Konfiguracja systemu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność stanowisk kasowych/rachunków bankowych na dokumentach o rodzaju Transfer przy profilowaniu stanowisk kasowych/rachunków bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem myślników w NIP-ie klienta przy wysyłce dyspozycji bankowej on-line bo banku ING.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość pominięcia dokumentów dla których istnieją noty odsetkowe.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę MPP (mechanizm podzielonej płatności).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach "Rozrachunki do windykacji" oraz "Windykacja wg etapów" dodano kolumny Kwota (k), Pozostało (k), które pokazują wartości windykowanych rozrachunków przeliczonych po kursie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych uzupełniono filtr Forma płatności z dokumentu o płatności cesyjne, kartę przy zakupie oraz wartość "wybrane".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widoku operacji bankowych dodano kolumnę Przedpłaty prezentującą nr dokumentu dla którego dana operacją jest podłączona jako przedpłata.
X X
[Su] Handel W plikach wymiany formatu EDI++ wprowadzono przenoszenie informacji o kodach CN asortymentu.
X XX [Su] Handel Wprowadzono możliwość użycia pól własnych dla magazynów.
X

[Su] Handel Wprowadzono możliwość włączenia kolumn z kodem CN w wielu miejscach programu. Umożliwiono także umieszczanie ich na wydrukach dokumentów, cenników, danych o asortymencie oraz raportów.
X X
[Su] Handel Dla sprzedaży, zakupu, zamówień i ofert wprowadzono uprawnienia blokujące zapis dokumentu, gdy magazyn na pozycji nie należy do oddziału dokumentu. Nazwa uprawnienia: "Zapis dokumentu [sprzedaży/zakupu/zamówienia/oferty], gdy magazyn pozycji nie jest przypisany do oddziału dokumentu."
X

[Su] Handel Na dokumentach zakupu zawierających asortyment podlegający opodatkowaniu marży wprowadzono akcję naprawczą wyłączającą odliczanie VAT.
X

[Su] Handel Skrócono czas wyliczania raportu "Sprzedaż wg asortymentu".
X X
[Su] Handel W Laboratorium Subiekta nexo wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów asortymentu, które pozwalają na definiowanie hierarchicznego grupowania asortymentu.
X

[Su] Handel W Laboratorium wprowadzono możliwość korzystania z modułu Szybka sprzedaż ułatwiającego korzystanie z ekranów dotykowych.
X

[Su] Handel W raportach: "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT" oraz "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" ustawiono domyślnie wykazywanie wartości kwotowych bez symbolu waluty.
X X X X X X
[Su] Handel Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.
X

[Su] Handel Na korektach faktur zaliczkowych naprawiono błędnie działające polecenie "Wstaw maksymalną wartość zaliczki". Użycie go mogło nieprawidłowo naliczać VAT oraz ustawiać płatności na dokumencie.
X

[Su] Handel Podczas generowania pliku kontrolnego JPK_FA naprawiono błąd powodujący losową kolejność pozycji faktur w obrębie dnia.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania zbiorczych faktur detalicznych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprawiono rozpoznawanie numerów NIP na dokumentach źródłowych. W przypadku, gdy w części paragonów ten sam NIP pochodził z firmy, a na części został wpisany ręcznie, nie był rozpoznawany jako ten sam numer.
X

[Su] Handel Poprawiono sposób nadawania rabatu dla zadanej wartości dokumentu tak, aby nie był udzielany dla opakowań zwrotnych.
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie raportu Podliczenie okresu tak, aby domyślnie nie uwzględniał dokumentów unieważnionych.
X

[Su] Handel W "Raporcie o dokumentach" naprawiono brak respektowania profilowania magazynów.
X

[Su] Handel W raporcie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać gdy użyto filtra "z cennikiem dodatkowym".
X
X [Su] Handel W Sferze dla Subiekta poprawiono błąd powodujący brak zwracania dokumentów sprzedaży z listy dokumentów. Poprawkę wykonano dla metody WybierzWiele() uruchamianej na IDokumentSprzedazyOkno.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono błąd powodujący nadawanie płatności odroczonej dla wydania zewnętrznego importowanego z pliku wymiany EDI++, który w pliku nie miał nadanej żadnej płatności.
X X
[Su] Polityka cenowa Naprawiono brak aktualizacji sposobu wyliczania cen po zmianie stawki VAT w kartotece asortymentu: mimo ustawionego parametru cenników "Po edycji narzutu, marży lub ceny: Zaktualizuj sposób wyliczania ceny sprzedaży", sposób wyliczania ceny sprzedaży nie aktualizował się.
X

[Su] Polityka cenowa Poprawiono błąd występujący po wprowadzeniu ceny nabycia następującym po zmianie waluty cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono o około 15% wydajność operacji zbiorczych wykonywanych na pozycjach cennika.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W wydrukach niefiskalnych wprowadzono możliwość drukowania rachunku bankowego klienta przypisanego do płatności odroczonej w dokumencie. Udostępniono w tym celu autoteksty: "Płatność odroczona - rachunek bankowy klienta" oraz "Płatność odroczona - rachunek bankowy klienta bez separatorów".
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas fakturowania wydań magazynowych naprawiono brak przenoszenia opisów pozycji dla usług materiałowych i materiałów.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono import asortymentu z kas fiskalnych tak, aby przy pustej jednostce miary importowane były kody EAN.