Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 32.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpisywanie JPK danymi autoryzującymi, gdy nie był podany adres e-mail.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach poprawiono sposób ustawiania znacznika "Wystawiony na:" tak, aby za osobę fizyczną nie był uznawany klient bez numeru NIP, lecz posiadający VATIN.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono dublowanie oznaczeń domyślnego wzorca wydruku dla paragonu imiennego oraz przychodu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z korektą po konwersji bazy danych.
X
X X


[Su] Handel Zniesiono domyślne oznaczanie wszystkich faktur wewnętrznych znacznikiem "WEW - dokument wewnętrzny. Wg najnowszych informacji Ministerstwa Finansów nie należy stosować tego oznaczenia m.in. dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
X

[Su] Handel Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK z Subiekta poprawiono kwalifikowanie faktur zafiskalizowanych do okresu rozliczeniowego wg daty wystawienia.
X

[Su] Handel Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK_V7M/K poprawiono brak uwzględniania faktur detalicznych wystawionych na osoby fizyczne.

Zmiany w wersji 32.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] Kalendarze W kalendarzu poprawiono nieproporcjonalne skalowanie oznaczeń graficznych sukcesu i porażki działania - w niektórych przypadkach grafika zasłaniała temat działania.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono mechanizm dystrybucji zmienionych wzorców deklaracji - dostarczane będą wraz z ulepszeniem tylko zmienione deklaracje.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na potrzeby poprawnego ujmowania zapisów VAT sprzedaży z oznaczeniem JPK typu dokumentu FP zmieniono domyślne ustawienie parametru "Nie uwzględniaj w raportach oraz wydrukach zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP (faktura do paragonu)" na włączony.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W serwisie Portal Biura poprawiono wyświetlanie statusu wykorzystania licencji usługi Raporty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zniesiono sprawdzanie aktywności abonamentu na ulepszenia podczas aktywacji usług Portalu Biura.
X

[Su] Handel W raporcie Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania wartości dla raportów dobowych.

Zmiany w wersji 32.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/K.

X
[Br] Biuro nexo Dodano obsługę nowego pliku JPK_V7M/7K obowiązującego od 01.10.2020 r. Ważne: do generowania jak i wysyłki pliku JPK_V7 wymagany jest aktywny abonament firmy InsERT.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczości JPK_VAT dodano możliwość zbiorczego wydruku nieaktywnych podatników VAT występujących w pliku JPK_VAT.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczość JPK dodano obsługę korekt plików ewidencji VAT z deklaracją.
X
X [Gr] Kadry i płace Wprowadzono system profilowania użytkownikom programu dostępu do danych pracowników.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raport umożliwiający obliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


X X X

[Gr] Kadry i płace W parametrach deklaracji ZUS dodano możliwość zdefiniowania domyślnego numeru deklaracji rozliczeniowej.
X

[Gr] Wynagrodzenia W okresach obowiązywania prawa do emerytury lub renty pracownika dodano możliwość wstrzymania na te okresy uwzględniania ulgi podatkowej w wynagrodzeniach tego pracownika.

X
[Gs] Działania W module Działania dodano zbiorczą operację umożliwiającą zmianę rodzaju działań.

X
[Gs] Działania W Parametrach działań dodano możliwość ustawienia przedziału godzin, w których nie będą wykonywane akcje automatyczne.

X
[Gs] Działania W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dodano nowe autoteksty związane z kontaktami do twórcy oraz wykonawcy działania.

X
[Gs] Oferty W dokumencie oferty dla informacji wstępnych oraz końcowych w formacie RTF dodano możliwość korzystania z zapisanych szablonów treści dokumentów. Dodano również możliwość korzystania z autotekstów podczas kreowania treści.

XX [Gs] Umowy z klientami W module Umowy z klientami dodano kreator umożliwiający zbiorcze dodawanie umów.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano możliwość wystawienia dokumentu zamówienie od klienta do zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano możliwość wyświetlenia historii serwisowej urządzenia bezpośrednio z kartoteki zlecenia serwisowego.

XX [nexo] Inne Wprowadzono Ślad rewizyjny umożliwiający śledzenie zmian wykonywanych przez użytkowników programu na ofertach oraz zleceniach serwisowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano dedykowany wydruk (na wzór deklaracji VAT-7) części deklaracyjnej pliku ewidencji VAT z deklaracją - JPK_V7M/K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość odwiązania zapisów księgowych powiązanych z dokumentami pochodzącymi z Portalu Biura Dokumenty bądź z dokumentami Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wydruku części "Podstawowe" pliku JPK_V7M/K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę korekt nowego pliku z deklaracją JPK_V7M/7K. Ważne: do generowania jak i wysyłki plików JPK_V7 wymagany jest aktywny abonament na ulepszenia firmy InsERT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w modułach księgowych możliwość podglądu dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty bądź z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Udostępniono nową funkcjonalność Portal Biura - Dokumenty, która pozwala klientowi biura na elektroniczne przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego. Dotychczas, funkcjonalność ta możliwa był do wypróbowania w Laboratorium Rachmistrza nexo i Rewizora nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Umożliwiono sterowanie podglądem dokumentu w serwisie Portal Biura – Dokumenty oraz w Portalu Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna). Podgląd można powiększyć tak, aby zachować w oknie całą szerokość lub wysokość dokumentu lub podgląd można zeskalować, aby była widoczna cała szerokość i wysokość dokumentu.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W KPiR dodano kolumnę oraz filtr określające, czy zapis księgowy jest powiązany z dokumentem z Portalu Biura - Dokumenty lub z Portalem Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module e-Sprawozdawczość JPK dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) z informacją, czy plik ewidencji z deklaracją został wydrukowany.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module e-Sprawozdawczość JPK dodano operację "Złóż podpis kwalifikowany i wyślij" oraz "Złóż podpis danymi autoryzującymi i wyślij".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułach dokumentów księgowych i ewidencji VAT dodano opcję otwierającą powiązany do danego zapisu dokument pobrany do Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty dodano możliwość wczytania dokumentów wraz z ich przetworzeniem OCR z dysku bądź z załączników poczty e-mail bezpośrednio z poziomu programu Rachmistrz czy Rewizor nexo. Funkcję tę można włączyć w Laboratorium programów nexo (należy wybrać klawisze Ctrl + Spacja, a następnie wpisać mnemonik XX).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość importu dokumentów do ewidencji VAT z nowych plików JPK_V7/7K.
X XX [Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość ręcznego wiązania dokumentów Subiekta oraz ofert jako dokumentów skojarzonych ze sobą. Kojarzenie wykonywane jest na zakładce "Powiązania" dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty Na listach dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień od klienta i do dostawcy wprowadzono możliwość włączenia informacji o wysłaniu dokumentu e-mailem lub wysłaniu SMS-a do dokumentu. Status wysyłki e-mailem działa wyłącznie w sytuacji, gdy wysyłka odbyła się z użyciem klienta poczty wbudowanego w nexo.
X

[Su] Dokumenty W związku z opublikowaniem przez MF objaśnień do stosowania znacznika "Metoda płatności podzielonej" zmieniono domyślne ustawianie tego znacznika na korektach. Obecnie znacznik na korekcie jest ustawiany w odniesieniu do całej transakcji (faktura plus korekta).
X

[Su] Dokumenty magazynowe W oknie zbiorczego fakturowania umożliwiono kumulowanie identycznych pozycji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W oknie zbiorczego fakturowania umożliwiono wybór, czy na fakturę przenosić uwagi z dokumentów źródłowych. Domyślne ustawienie określane jest w parametrach Subiekta/Sprzedaży/Zakupu/Wydań/Przyjęć.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono wzorce wydruków z rozbiciem pozycji na dostawy dla dokumentów (wraz z ich korektami): przyjęcie zewnętrzne, przychód magazynowy, przychód wewnętrzny, faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, paragon, paragon imienny, faktura uproszczona.
X
X [Su] Dokumenty magazynowe W oknie rozbieżności dokumentu magazynowego dodano operacje przypisania ilości przyjętej jako ilości na pozycji dokumentu oraz usunięcia różnic (wyzerowania rozbieżności).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach zaliczkowych oraz detalicznych wprowadzono obsługę pól "Płatnik" oraz "Odbiorca".
X

[Su] Dokumenty zakupu W widokach modułów Zakup oraz Przyjęcia wprowadzono możliwość włączenia kolumn pokazujących, czy VAT podlega odliczeniu.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widokach modułu "Zlecenia" dodano możliwość włączenia kolumn i filtrowania po danych magazynu wydań i przyjęć.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj dokumenty windykacyjne na e-mail", na który mają być wysyłane wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj wiadomości SMS na numer", na który mają być wysyłane wiadomości windykacyjne.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do scenariuszy windykacyjnych dodano parametr "Wysyłaj natychmiast automatyczne wiadomości SMS".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość oznaczania Dyspozycji bankowych jako wrażliwe.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość oznaczania operacji bankowych jako wrażliwe.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość oznaczania operacji jako wrażliwych na wyciągach bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość oznaczania operacji kasowych jako wrażliwych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zbiorczego pomijania zaległych operacji ze scenariuszy windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano parametry automatycznego uzgadniania operacji bankowych podczas pobierania wyciągów bankowych on-line lub z plików.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano powiadomienia informujące o niewykonanych etapach scenariuszy windykacyjnych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Pokaż/oznacz operacje wrażliwe".
X

[Su] Handel W plikach kontrolnych JPK_FA_RR, JPK_MAG oraz wewnętrznym JPK_VAT7M/K dodano polecenie pozwalające na podgląd danych dokumentu źródłowego.
X XX [Su] Polityka cenowa W cennikach wprowadzono możliwość definiowania i stosowania zestawów cenowych. Zestawy cenowe określają zbiory asortymentów (np. określona grupa, cecha) oraz zasady wyliczania cen dla nich. Dzięki temu podczas dodawania lub edytowania danych asortymentu można zastosować inne niż domyślne parametry cennika - wynikające z zestawu cenowego.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Na przyjęciach zewnętrznych oraz dokumentach międzymagazynowych przychodzących umożliwiono wczytywanie ilości odczytanej z kolektora danych do pola "Ilość przyjęta". Ułatwia to ustalanie ewentualnych rozbieżności.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego sprawdzenia statusu VAT podmiotów ujętych w plikach JPK_V7M/K.

X
[Br] Biuro nexo Dostosowano operację zbiorczą e-Sprawozdawczość do obsługi nowego formatu pliku JPK. Obecnie za pomocą tej operacji obsługiwany jest plik JPK_VAT, jak również JPK_V7M/K.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczości, w przypadku naliczania korekt JPK, dodano ostrzeżenie, gdy korekta naliczona została bez deklaracji źródłowej.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano mechanizmy ostrzegające o przekroczeniu limitów ilościowych i czasu trwania okresowych umów o pracę.
X

[Gr] Kadry i płace Przy wczytywaniu pracowników z Płatnika dodano sortowanie listy podmiotów.
X

[Gr] Kadry i płace Przywrócono możliwość generowania deklaracji ZUS RIA i ZUS OSW.
X

[Gr] Kadry i płace W deklaracji ZUS RCA oraz w informacji rocznej dla ubezpieczonego (RMUA) dodano mechanizm sumowania wymiarów zatrudnienia w wypadku równoległych umów z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.
X

[Gr] Kadry i płace W ewidencji osobowej dodano możliwość wskazania kraju wydającego dokument tożsamości pracownika.


X X X

[Gr] Kadry i płace W parametrach deklaracji ZUS uporządkowano sposób definiowania nazwy skróconej do Płatnika dla wszystkich przypadków własnościowych firmy - jednoosobowa działalność, spółka cywilna, osoba prawna.
X

[Gr] Kadry i płace W treściach dokumentów dodano autotekst wyboru (parametr) pobierający wartości ze wskazanego słownika własnego.
X

[Gr] Kadry i płace W treściach wydruków dodano autoteksty ze średnimi wartościami składek ZUS za okres, średnią i sumę kosztów za okres, oraz w autotekście tabelarycznym z wynagrodzeń dodano element z kosztami.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono mechanizm liczenia podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w trakcie trwającej już choroby.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem z pustą tabelką wynagrodzeń w zaświadczeniu ZUS Z-3 w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
X

[Gr] Karta pracy W absencji urlop bezpłatny dodano możliwość podania daty wniosku pracownika.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono sposób wyliczania hipotetycznej zaliczki na podatek w przypadku wypłaty "dla młodych" ze składnikiem autorskim.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem zawieszania się programu po edycji wartości finalnej składnika na wyliczonej wypłacie w szczególnych przypadkach.
X X
[Gs] CRM W Laboratorium dodano możliwość włączenia modułu reguł automatyzacji. Moduł umożliwia zaplanowanie automatycznych czynności, np. dodanie działania, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, oznaczenie flagą dla wybranych obiektów z Gestora nexo i Subiekta nexo.
X X
[Gs] CRM Dodano obsługę autotekstów pól własnych dokumentów magazynowych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS oraz w szablonach działań.

X
[Gs] CRM W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano cztery nowe uprawnienia: zmiana ilości asortymentu, zmiana ceny, zmiana rabatu, zmiana stawek VAT.

X
[Gs] CRM W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano kolorowanie pozycji asortymentu, gdy jest zaznaczony znacznik przenoś na dokument.
X X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów pól własnych, gdy w nazwie pola własnego występował znak "/".
X X X X
X
[Gs] CRM Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.

X
[Gs] Działania W kreatorze importu działań dodano możliwość wyboru szablonu oraz oznaczenie flagą dla importowanych działań.

X
[Gs] Działania W akcjach automatycznych wystawiających dokumenty, dla parametru uwagi dodano możliwość skorzystania z autotekstów działania.

X
[Gs] Działania W działaniu dla akcji automatycznej wystawiającej dokumenty do parametru Data zakończenia dostawy dodano nowe ustawienie: data zakończenia działania.

X
[Gs] Działania W szablonach działań dla pól, w których można skorzystać z autotekstów, dodano węzeł Oferta.

X
[Gs] Działania W szablonach działań dla pól: "Temat działania" oraz "Krótki opis" dodano możliwość skorzystania z autotekstów pól własnych.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zmianę, aby kolejność zbiorczego wykonania akcji automatycznych dla działań wyznaczana była przez początek wybranych działań.

X
[Gs] Działania W szablonach działań poprawiono wyświetlanie zapisanego rodzaju. Dotychczas mimo zapisu zawsze to pole wskazywało na brak wybranego rodzaju.

X
[Gs] Działania W szablonach działań poprawiono zaznaczanie znacznika Wysyłaj natychmiastowo dla akcji automatycznych.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz dodano graficzną prezentację dla zakończonych działań oraz procesów ofertowych.
X X X X


[Gs] Klienci W module Klienci, dla filtra Opiekun dodano opcję (wybrani) umożliwiającą filtrowanie po kilku opiekunach jednocześnie.

X
[Gs] Klienci Poprawiono błąd pojawiający się podczas wystawiania umów z klientem oraz zleceń serwisowych z informatora o kliencie, w wyniku którego nie przenosiły się dane klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy Dodano uprawnienie "Zarządzanie podpisami wiadomości pocztowych innych użytkowników", dzięki któremu użytkownik może dodawać oraz edytować podpisy innych użytkowników.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował wystawianie dokumentu na przedstawiciela mimo decyzji, że ma być wystawiony na firmę. Problem był widoczny podczas wystawiania procesu ofertowego, zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.

X
[Gs] Oferty W procesach ofertowych wprowadzono uwzględnianie parametru: Po zmianie klienta na dokumencie, który znajduje się w Parametrach Subiekta.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono zmianę powodującą dodanie powiązania pomiędzy działaniem a ofertą utworzoną w Informatorze o ofercie.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który powodował brak wiązania wiadomości SMS z klientem w przypadku gdy do oferty był dopisany nabywca, a wiadomość SMS była tworzona z okienka drukuj dla oferty.

X
[Gs] Oferty Poprawiono zapisywanie informacji wstępnych oraz końcowych dla oferty. Problem był widoczny, gdy informacje te dodawano podczas edycji procesu ofertowego.

XX [Gs] Umowy z klientami W treściach umów z klientami dla węzłów z podmiotami dodano autoteksty pól własnych, KRS, REGON oraz parametr waluta dla autotekstu Lista towarów i usług.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientem dodano parametr, w którym można określić, jakie akcje automatyczne mają być przenoszone do automatycznie przedłużanej umowy po jej wygaśnięciu.

X
[Gs] Umowy z klientami Dodano możliwość skorzystania z szablonu umowy z klientem, w przypadku gdy dodawana jest umowa do dokumentu za pomocą kreatora.

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał usunięcie dokumentu wystawionego za pomocą akcji automatycznej, gdy asortyment był przenoszony z umowy na dokument.

XX [Gs] Umowy z klientami W treści umowy dla węzłów Klient oraz Odbiorca dodano dwa nowe autoteksty: płeć, forma zależna od płci.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientem umożliwiono odznaczenia znacznika "W - wykonano" dla wystąpienia z cyklu fakturowania.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowie z klientem poprawiono komunikat dla próby wywołania akcji automatycznej z cyklu fakturowania w przypadku braku zdefiniowanego cyklu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W Laboratorium dodano możliwość włączenia dodatku Zlecenia serwisowe - online. Dodatek umożliwiający wysyłanie zleceń serwisowych na serwer www. Dzięki udostępnionemu linkowi klient może śledzić postęp zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W Informatorze o zleceniu serwisowym, na zakładce Dokumenty wprowadzono zmianę, aby były tam widoczne nie tylko dokumenty finalne.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W module zleceń serwisowych przebudowano filtr Powiązanie z dokumentem. Dodano również dwie nowe opcje w filtrze: Wydanie zewnętrzne i Faktura VAT zakupu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie kompletów oraz opakowań do zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował brak możliwości wystawienia dokumentu wydania zewnętrznego, gdy na karcie zlecenia serwisowego było uzupełnione pole inny odbiorca.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się w niektórych przypadkach akcji naprawczej dla pola wycena dla klienta.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował podwójne wyświetlanie dokumentów FZ i FP w mapie powiązań zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował, że na wystawianym dokumencie do zlecenia serwisowego asortymenty powiązane oraz usługi recyklingowe pojawiały się dwukrotnie.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował, że podczas dodawania zlecenia serwisowego ustawiał się magazyn domyślny oddziału zamiast ustawionego w kontekście programu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował problemy podczas edycji pola własnego urządzenia na karcie zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W scenariuszach procesów ofertowych oraz scenariuszach obsługi klienta naprawiono błąd, który powodował usuwanie z nich niektórych informacji podczas ich dezaktywacji.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.


X X


[nexo] Inne Uzupełniono ślad rewizyjny o operacje wykonywane na nowym pliku z deklaracją JPK_V7M/7K.
X X X X X X
[nexo] Inne Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
X X X X
X
[nexo] Wygląd i ergonomia W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie ujemnej marży na deklaracji VAT-7.[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie deklaracji za okres objęty blokadą okresu.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-UE w wersji piątej w przypadku, gdy źródłowa deklaracja wystawiona została w wersji poprzedniej - czwartej.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyświetlanie kolumny "Wydrukowano" po zbiorczym wydruku deklaracji w Deklaracjach skarbowych.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W związku z przejęciem przez pliki JPK_V7M/K funkcji mi.in. deklaracji VAT-27, okres obowiązywania deklaracji VAT-27(2) skrócono do 30.09.2020.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-4R(9) do postaci opublikowanej przez MF.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W obrazach księgowych faktur detalicznych przesłanych plikiem EPP dodano automatyczne ustawianie określenia FP w polu typu dokumentu JPK.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji faktur wewnętrznych i korekt faktur wewnętrznych, dla pól oznaczeń JPK ustawiono domyślnie przepisywanie danych z nagłówka obrazu księgowego tych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla zapisów VAT nieterminowych płatności, którym nadano oznaczenie JPK, dodano wyświetlanie ostrzeżenia informującego o tym, że nie należy stosować takich oznaczeń.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano domyślne grupy dokumentów od klientów biura - wykorzystywane w opisie dokumentów serwisu Portal Biura - Dokumenty oraz w Portalu Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość podglądu skanu dokumentu pochodzącego z portalu (Portalu Biura - Dokumenty - dedykowanego dla biur rachunkowych jak również w Portalu Dokumentów - funkcjonalność laboratoryjna dedykowana dla samodzielnej księgowości) w powiązanych zapisach księgowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość powiększenia bądź zresetowania powiększenia obrazu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty poprzez lewy dwuklik myszy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę oznaczeń JPK w komunikacji Subiekta 123 z księgowością nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano powiadomienie o niewystawieniu nowego pliku JPK_V7M/7K obowiązującego od 1 października 2020 r.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w menu Portalu Biura - Dokumenty możliwość podejrzenia zaksięgowanego dokumentu.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano wysyłkę dokumentów do biura rachunkowego w wersji 1.07 pliku EPP z dodatkowymi informacjami dotyczącymi faktury VAT marża.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na raporcie Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie informacji o deklaracji VAT - informacje pobierane były z deklaracji pierwotnej zamiast korekty, gdy ta była wystawiona w danym okresie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie nazwy pliku dla większej liczby scalonych dokumentów w serwisie Portal Biura - Dokumenty i w funkcjonalności laboratoryjnej Portal - Dokumenty.[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono konwersję danych InsERT nexo z wersji 24.1.0 do wersji 31.0.0.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono nawigację (Poprzedni/Następny) dokumentów Portalu Biura - Dokumenty w podglądzie okienkowym (uruchamianym klawiszem F9 - wcześniej funkcję podglądu należy włączyć w Laboratorium).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obracanie stron w scalonych plikach dokumentów usługi Portal Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę Portalu Biura - Dokumenty w przypadku, gdy został zmieniony NIP przez klienta biura bądź biuro rachunkowe.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono opisywanie dokumentu w Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) w przypadku, gdy dany dokument był już opisany z poziomu innego typu księgowości.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podłączanie rozrachunków do bilansu otwarcia posiadających zadekretowane rozliczenia na pierwszy dzień okresu obrachunkowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powiększanie i zmniejszanie podglądu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty za pomocą przycisków "+" oraz " -".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powiększanie podglądu dokumentu Portalu Biura - Dokumenty bądź Portalu - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przepisywanie danych OCR na zapis księgowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przepisywanie danych z zapisu księgowego na zapis VAT podczas dekretowania dokumentu pochodzącego z Portalu Biura - Dokumenty bądź z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przewijanie okna na panelu opisu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty i Portalu Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono tworzenie zapisów księgowych za pomocą skrótów klawiaturowych w Portalu Biura - Dokumenty, w trybie wprowadzania posegregowanych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono ustawienia formatki zapisu księgowego dla nieopisanych dokumentów Portalu Biura - Dokumenty, które księgowane są w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w usłudze Portalu Biura - Dokumenty sortowanie po dacie dokumentu - dokumenty, które nie posiadają numeru nadanego podczas odczytu danych OCR, są traktowane jako pierwsze w danym miesiącu rozliczeniowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono widok modułu Portalu Biura - Dokumenty poprzez dodanie informacji o liczbie zaznaczonych dokumentów oraz dodanie klawisza do rozpoczęcia wprowadzania zaznaczonych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wielokrotne księgowanie dokumentu Portalu Biura - Dokumenty jako zapisów sprzedaży VAT marża.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wskazanie drukarki przy zbiorczym wydruku dokumentów Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wypełnianie danych VAT dla zapisu księgowego powiązanego z zapisem VAT tworzonych na podstawie dokumentu z danymi OCR w Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie błędów podczas edycji pliku JPK_V7M/K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie PDF, który został scalony z innych plików, i w którym jedna ze stron została obrócona.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia podczas importu z pliku JPK_V7M/K, w przypadku gdy data wystawienia dokumentu w pliku była inna niż miesiąc wystawienia JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono zapisywanie w bibliotece załączników dokumentów pobranych z Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono zbiorcze nadawanie grup dla dokumentów scalonych w Portalu Biura - Dokumenty.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przywrócono opcję "Koryguj i dekretuj" w module "Dokumenty do skorygowania VAT-u", która została niepotrzebnie usunięta w wersji 28 Rachmistrza nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Rozszerzono edycję plików JPK_V7M/K - w przypadku poprawy wartości w częściach ewidencyjnych, zmiana ta aktualizowana jest w części deklaracyjnej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Usunięto możliwość dodania zapisu księgowego spod podglądu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Usunięto nadmiarowy filtr "Typ ewidencji VAT" z widoków Portal Biura- Dokumenty i Portal - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W korektach nowych plików JPK z deklaracją dodano kolorowanie tych wierszy, które się zmieniły (są korygowane) w stosunku do pierwotnego pliku JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułach ewidencji VAT sprzedaży marża dodano kolumnę informującą, czy dany zapis posiada powiązany dokument w Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułach zapisów księgowych (KPiR, ewidencje VAT, EP, dokumenty księgowe) dodano kolumnę określającą, czy zapis księgowy jest powiązany z dokumentem Portalu Biura - Dokumenty bądź Portalu Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułu e-Kontroli usunięto możliwość generowania plików JPK_VAT - obecnie pliki takie nie są przesyłane na żądanie organu kontroli.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych faktur wewnętrznych i ich korekt dodano automatyczne ustawienie WEW w polu typu dokumentu JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty oraz w Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) domyślnie została włączona kolumna OCR (określająca, czy dany dokument posiada rozpoznane dane OCR).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wypełnianie opisu dokumentu w przypadku, gdy dokument ten był już wcześniej zaksięgowany.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wyświetlanie czasu przesłania dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty widok podglądu dokumentu ustawiono na zmaksymalizowany względem szerokości okna.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty zmieniono obsługę plików, dla których wcześniej wprowadzono zapisy księgowe. Obecnie dla takich plików dokumentów kolejny zapis księgowy podpowiadany jest na podstawie zdefiniowanego opisu dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty, w seryjnym trybie wprowadzania dokumentów poprawiono losowo pojawiający się problem komunikowanym jako "Nieobsługiwany format pliku."


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Raporty dodano informację o upływie terminu wygaśnięcia licencji (w związku z rozpoczęciem sprzedaży tej funkcjonalności).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Raporty, na zakładce statusu licencji dodano link do strony, na której można dokonać zakupu tej funkcjonalności.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W usłudze Portalu Biura - Dokumenty (dla podmiotów biura rachunkowych) oraz w Portalu Dokumenty (usługa laboratoryjna dla podmiotów zwykłych) dodano kolumnę z oznaczeniem, czy dany dokument posiada odczytane dane OCR.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W usłudze Portalu Biura - Dokumenty poprawiono powiększanie obróconego dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono nazwę laboratoryjnej funkcjonalności z Dokumenty + na Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono określanie, na którą bramkę ma być dokonywana wysyłka pliku JPK_V7M/K podpisanego danymi autoryzującymi: czy na bramkę dotychczasową, która powinna działać do końca września 2020 r., czy na nową. Obecnie przełączenie adresu bramki na nową będzie dokonywane przez InsERT za pomocą parametru on-line umieszczonego w "chmurze". Dotychczasowy parametr "Używaj nowej bramki w przypadku wysyłki plików z użyciem danych autoryzujących" został usunięty z modułu konfiguracyjnego "Parametry wysyłki elektronicznej".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono wygląd modułu Portal Biura - Raporty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dla zapisów Korekty VAT proporcji bazowej oraz Korekty VAT z preproporcji bazowej poprawiono wyświetlanie transakcji VAT oraz wynikających z niej ustawień rodzaju zakupu oraz rodzaju odliczenia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość wskazania rejestru zakupów dla VAT marża podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Operację "Wylicz JPK" rozszerzono o naliczanie pliku JPK_V7/7K w zależności od wskazanego okresu za jaki ma być generowany plik.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono określanie numeru VATIN kontrahenta podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyświetlanie rodzaju zakupu, celu zakupu oraz rodzaju odliczenia dla zapisów korekt VAT z proporcji bazowej oraz korekty VAT z preproporcji bazowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie transakcji VAT (Korekta podatku należnego (nieterminowe płatności, art. 89a ust.1) w zapisie ewidencji VAT sprzedaży podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Rozbudowano zapisy zakupu dla VAT marża o możliwość określenia, którego miesiąca sprzedaży VAT marża to dotyczy - zarówno przy ręcznym wprowadzaniu zapisów do ewidencji jak również podczas importu z pliku JPK_V7M/K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W szablonach VAT oraz zapisach VAT sprzedaży tworzonych na podstawie szablonu poprawiono obsługę ustawienia kosztów eksploatacji pojazdów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT We wzorcowych schematach dekretacji dokumentów korekty VAT (nieterminowych płatności) oraz ponownego zaliczenia ustawiono predefiniowaną dla tych dokumentów transakcję VAT.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych po kwocie zapisu.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono zmianę podmiotu na rozrachunku, który został podpięty do zapisu w KPiR.X


[Ra/Re] Raporty W raporcie podsumowania dzienników księgowań poprawiono wykazywanie wartości dla zapisów wielowalutowych - obecnie, w raporcie prezentowane są wartości przeliczone na PLN.
X X
[Su] Asortyment W czasie dodawania danych asortymentu wprowadzono ustawianie kursora na polu Nazwa, jeśli ustawiono autonumerowanie symbolu.
X X
[Su] Asortyment W filtrze "Stan" modułu "Asortyment" dodano możliwość ustawienia wartości: "Zerowy bez usług" oraz "niezerowy z usługami".
X X
[Su] Asortyment W module "Asortyment" dla filtrów kodu PKWiU oraz CN wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu bez przydzielonego kodu.
X X
[Su] Asortyment W oknie definicji modelu, dla listy wariantów dodano możliwość włączenia kolumn z dotychczasową nazwą oraz dotychczasowym opisem.
X XX [Su] Asortyment W Parametrach sprzedaży, wydań, zamówień i ofert dodano możliwość wyboru, czy podczas podłączania materiału do usługi ma być dla niego pobierana cena netto, brutto czy też netto lub brutto w zależności od sposobu liczenia dokumentu.
X

[Su] Asortyment Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu, gdy na jego pozycji znajdował się asortyment ze zdezaktywowanej grupy asortymentowej.
X
X [Su] Asortyment Naprawiono brak przepisywania ceny magazynowej usługi materiałowej podczas realizacji zamówienia od klienta.
X X
[Su] Asortyment Podczas dodawania zamiennika w edycji asortymentu poprawiono wyświetlanie listy asortymentów. Dotychczas była ona ograniczona wyłącznie do asortymentów, które nie miały przypisanego żadnego zamiennika.
X

[Su] Asortyment Uszczelniono działanie uprawnień do asortymentu tak, aby nie można było ich ominąć poprzez wykonanie operacji zbiorczych.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie i o kliencie poprawiono wykazywany nieprawidłowo stan realizacji zamówień do dostawców w walutach obcych.
X

[Su] Dokumenty Dla dokumentów sprzedaży, które podlegają fiskalizacji, wprowadzono operację "Usuń błąd fiskalizacji". Status błędu fiskalizacji nadawany jest w sytuacji, gdy drukarka fiskalna nie zwróci informacji o fiskalizacji dokumentu (czy się powiodła, czy nie).
X

[Su] Dokumenty Na cele wymiany danych w formacie EDI++ od bieżącej wersji dane adresowe w dokumentach oprócz formy liniowej zapisywane są w podzielonej (np. oddzielnie miasto, ulica itd.)
X X
[Su] Dokumenty W wiadomościach e-mail i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst do terminu płatności dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach w walutach obcych poprawiono błąd nieprzeliczania tabeli VAT dokumentu po zmianie daty na późniejszą.
X

[Su] Dokumenty Na listach dokumentów naprawiono zbędnie wykazywany adres dostawy przy ustawionym odbiorze osobistym.
X

[Su] Dokumenty Na obcojęzycznych wzorcach wydruku faktur sprzedaży naprawiono brak wykazywania numeru zamówienia źródłowego.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną dokumentu z błędem fiskalizacji, gdy użytkownik nie miał nadanego uprawnienia do ponownej fiskalizacji.
X X
[Su] Dokumenty Podczas realizacji oferty w paragon poprawiono brak przenoszenia sposobu płatności ustawionego na szybką płatność.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu, na którym zastosowano rabat od wartości dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono oznaczanie dat w dokumencie, które uniemożliwiają zapis dokumentu ze względu na blokadę okresu.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono poprawki likwidujące potencjalne niedziałanie autotekstów w uwagach do dokumentów dla noty korygującej, korekty kosztu dostawy oraz spisu inwentaryzacyjnego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błąd nieaktualizowania kosztu pozycji na przesunięciu magazynowym po zmianie magazynu.
X
X [Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błąd uniemożliwiający wstawianie pozycji do korekty wydania zewnętrznego z materiałami, gdy w dokumencie tym ustawiono widok "Korygowane pozycje".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas zbiorczego fakturowania dokumentów magazynowych poprawiono błędnie numerowanie pozycji na fakturze wynikowej.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono błąd systemowy, który pojawiał się po otwarciu roletki kalkulacji cen na spisie włączonym do inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono błędną kategorię uprawnień "Zapis dokumentu PZ bez numeru oryginału" oraz "Zapis dokumentu PV bez numeru oryginału". Uprawnienia te były przypisane do kategorii "Zakup" zamiast "Przyjęcia".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym na dokumentach magazynowych. Błąd pojawiał się przy dodawaniu nowej pozycji, gdy użytkownik nieposiadający uprawnienia do zmiany stawki VAT na dokumencie zmienił wcześniej transakcję handlową dokumentu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na korektach faktur zaliczkowych końcowych wprowadzono drukowanie wykazu poprzednich faktur zaliczkowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono możliwość ręcznego ustawienia udanej płatności terminalowej dla dokumentu, którego nie próbowano opłacić na terminalu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania korekty sprzedaży na podstawie korekty do nieistniejącego wydania zablokowano możliwość zmiany ceny magazynowej, która nie powinna być dostępna do edycji.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W dokumentach Subiekta naprawiono podsumowanie kolumny kosztu ewidencyjnego, do którego oprócz kosztu ewidencyjnego usługi doliczane były także koszty ewidencyjne materiałów.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W edycji faktur sprzedaży wystawianych do wydania poprawiono komunikowanie braku możliwości zmiany ilości na partii rozchodowanej na wydaniu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W fakturach marża naprawiono brak wykazywania kwot na zakładce VAT.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W podsumowaniu kolumn kosztu i ceny magazynowej wyłączono uwzględnianie usług materiałowych. Koszt tych usług mógł dublować koszt materiałów.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wyłączono nieprawidłowo działającą możliwość konsolidowania pozycji podczas zbiorczego fakturowania wydań magazynowych do faktur zaliczkowych.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne W "pływającym" oknie schowka dodano możliwość przejścia do konfiguracji schowka (skrót: Shift + Ctrl + K).
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne Zniesiono wymagalność posiadania uprawnienia do konfiguracji Subiekta nexo, aby umożliwić zmianę parametrów schowka, które są indywidualne dla każdego użytkownika.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dodano uprawnienie "Edycja zamówienia gotowego do realizacji", które blokuje dokonywanie zmian pól związanych z realizacją zamówienia, dla którego wszystkie pozycje zostały oznaczone jako gotowe do realizacji.
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę ilości asortymentu na zamówieniu od klienta, gdy do tego dokumentu wystawiono i zrealizowano zamówienie do dostawcy.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas realizacji seryjnej zamówień od klientów w rozchód wewnętrzny naprawiono występowanie błędu systemowego.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas seryjnej realizacji zamówień od klientów poprawiono tworzenie widoku z utworzonymi dokumentami tak, aby nie miał on domyślnie zastosowanych filtrów z widoku głównego.
X
X [Su] Dokumenty zamówień W definicjach widoków dla widoku "Asortyment zamówiony" poprawiono brak możliwości tworzenia formatowania warunkowego dla kolumny "Gotowa do realizacji".
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku "Pozycje na zleceniu do realizacji" naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji częściowo zrealizowanych.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zleceniach produkcyjnych montowania poprawiono błędne wyliczanie wartości dokumentu po jego edycji i zmianie waluty.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd podwójnego wliczania wartości opakowań do wartości kompletu.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KI innego wystawiającego".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KP/TP innego wystawiającego".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KW/TW innego wystawiającego".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na liście Wyciągów bankowych dodano sortowanie wg kolumn "Status księgowy" i "Dokument księgowy" oraz filtr "Status księgowy".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z brakiem pojawiania się pytania o dopisanie rachunku klienta na operacjach z pobranych do systemu wyciągów bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie autotekstów dotyczących dłużnika w szablonach wiadomości windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie filtra Rodzaj w widokach rozrachunkowych. Niedostępne były własne rodzaje rozrachunków.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie listy operacji bankowych po edycji rozliczeń na operacji.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych oraz rachunków bankowych związane z widocznością rozrachunków pochodzących z operacji.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Umożliwiono zbiorcze usuwanie roboczych SMS-ów z poziomu modułu Wiadomości.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W bankowości on-line dodano zabezpieczenie przed pobraniem powielonych operacji przez różnych użytkowników.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W formatach Elixir mBanku oraz Millenium zmieniono domyślną stronę kodową na UTF-8.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W Informatorze o kliencie przywrócono kolumnę Kurs (zakładka Rozrachunki).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację "Aktualizuj status transakcji".
X
X [Su] Handel W raportach "Sprzedaż wg" wprowadzono możliwość uwzględniania zwrotów materiałów.
X

[Su] Handel W raportach "Sprzedaż wg..." wprowadzono opcję uwzględniania sprzedaży zaliczkowanej wyłącznie na podstawie faktur końcowych. Do poprawnego wyświetlania wyników konieczne jest wystawianie faktur zaliczkowych końcowych do wszystkich wydań, także tych, których nie ma obowiązku fakturować.
X
X [Su] Handel Do sfery Subiekta nexo dodano interfejs IBraki udostępniający informacje o pozycjach, na których brakuje stanu magazynowego.
X

[Su] Handel Na dokumentach inwentaryzacyjnych, międzymagazynowych i rozchodach magazynowych wprowadzono blokadę wyboru pluginów cenowych bazujących na cenach zakupu, gdy użytkownik nie ma nadanego uprawnienia do przeglądania danych wrażliwych.
X
X [Su] Handel Na wydruku dokumentu Korekta kosztu dostawy wprowadzono wykazywanie podsumowania wartości nabycia przed i po korekcie kosztu.
X
X [Su] Handel W "Definicjach widoków" dodano możliwość ustawiania formatowania warunkowego w oparciu o pola własne.
X

[Su] Handel W "Mapie powiązań", w sekcji ruchu towaru dodano wykaz zwrotów oraz wprowadzono wykazywanie powiązanego dokumentu MP do rozchodującego MW.
X XX [Su] Handel W interfejsie programistycznym Sfera dodano funkcję "UstawDomyslneUwagi()" przypisującą uwagi domyślne dla dokumentu.
X

[Su] Handel W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów" wprowadzono uwzględnianie zwrotów materiałów.
X

[Su] Handel Na mapie powiązań przychodu wewnętrznego powstałego z inwentaryzacji poprawiono występowanie błędu systemowego podczas wyszukiwania pozycji.
X X
[Su] Handel Naprawiono błąd nieprzenoszenia symbolu asortymentu u producenta występujący podczas importu danych z Subiekta GT.
X

[Su] Handel W dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono wyświetlanie kosztu przed korektą. Błędne dane były wyświetlane, jeśli dokument KKD zapisano z datą przyszłą.
X

[Su] Handel W dokumencie przesunięcia międzymagazynowego przychodzącego ukryto pluginy cenowe związane z kosztem, gdy użytkownik nie ma uprawnień do danych wrażliwych.
X

[Su] Handel W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów" poprawiono wykazywanie kosztu dla korekt faktur zaliczkowych, do których wystawiono korektę wydania.
X

[Su] Handel Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem eksportu danych asortymentu występującym podczas przeniesienia danych, gdy dla dowolnego asortymentu pole Średni czas dostawy miało ustawione wartość ponad 32767 dni.
X X
[Su] Polityka cenowa Na dokumentach wprowadzono zapamiętywanie informacji o promocjach zastosowanych dla pozycji dokumentu. Informację tę uwidoczniono także na liście kolumn w edycji dokumentu. W podsumowaniu "Promocje" na dokumencie wprowadzono także zapamiętywanie listy ręcznie wykluczonych promocji przez użytkownika.
X

[Su] Polityka cenowa Rozszerzono działanie promocji na wydania zewnętrzne.
X X
[Su] Polityka cenowa Rozszerzono możliwość filtrowania pozycji cennika poprzez dodanie filtrów: modelu, pozycji do sklepu internetowego, pozycji do serwisu aukcyjnego, pozycji do sprzedaży mobilnej.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach i oknie aktualizacji cen po zakupie dodano możliwość filtrowania po ilości w progu cenowym.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach wprowadzono możliwość filtrowania po znaczniku stosowania zestawu cenowego.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe filtrowania asortymentu w cenniku po cechach. Błąd powodował brak uwzględniania cech pochodzących z modelu.
X

[Su] Polityka cenowa Poprawiono błąd przeniesienia promocji przy realizacji zamówienia od klienta, który mógł występować, gdy zamówienie zrealizowano w wydanie zewnętrzne, które następnie zostało zafakturowane.
X

[Su] Polityka cenowa Poprawiono zbędne zmiany partii wydawanego asortymentu, gdy na dokumencie rozchodowym zmieniono jednostkę miary i w parametrach typu dokumentu ustawione było przeliczanie ilości na nową jednostkę.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W dokumencie "Sprzedaż fiskalna" umożliwiono zmianę dat dokumentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W module Urządzenia usunięto nadmiarową operację Wyślij asortyment (wysyłającą asortyment do kolektora). Wysyłanie do kolektora odbywa się teraz z użyciem operacji Synchronizuj asortyment.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W oknie importu dokumentów z kolektora danych dodano polecenia pozwalające na odznaczenie i zaznaczenie wszystkich elementów.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono niedziałające anulowanie operacji dopisywania pozycji z kolektora danych do dokumentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas odbioru sprzedaży z kas fiskalnych do dokumentu "Sprzedaż fiskalna" wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami z zapisem, gdy odbiór rozpoczyna się tuż przed północą a kończy po północy (dnia kolejnego).
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas odbioru sprzedaży z kasy fiskalnej wprowadzono odpowiednie komunikowanie błędu w sytuacji, gdy na kasie sprzedaż odbywała się z precyzją jednostki miary większą niż zdefiniowana w kartotece asortymentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono krzyżowe pytania przed operacją usunięcia sprzedaży z kasy fiskalnej zabezpieczające przed jej przypadkowym wykonaniem.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono poprawki stabilnościowe przy ponawianiu płatności terminalowych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Zablokowano możliwość korygowania faktur detalicznych z niepełnym wydaniem asortymentu, które zostały wystawione na podstawie paragonu fiskalnego.