Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 33.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość ustawienia, wg której z dat rozliczane mają być zapisy VAT w ewidencjach na fakturach dla klientów biura i ich cennikach

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość wystawienia zbiorczo PIT-11 tylko dla tych pracowników, którzy uzyskali przychody w rozliczanym okresie.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej drukowania deklaracji VAT z pliku JPK_V7 dodano możliwość oznaczenia, by drukowane (bądź wysyłane mailem) były tylko te deklaracje, które wcześniej nie zostały wydrukowane.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano możliwość obliczania wynagrodzenia z wartością wyrównaną do zaplanowanej wcześniej kwoty brutto, netto lub obciążenia pracodawcy.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Do projektowanej przez MF nowej wersji deklaracji PIT-28(23) dodano obsługę nowego załącznika PIT/WZR dotyczącego "złych długów" odliczanych pod podatku PIT.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość zbiorczego generowania deklaracji IFT-1/1R.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wraz z wysyłką elektroniczną nowej wersji deklaracji PIT-11(26).


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wersję projektową PIT-28(23) oraz PIT-28S(23) wraz z załącznikami, za przychody ryczałtowe 2020r.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W definicji schematu dekretacji dokumentu ponownego naliczenia VAT niezapłaconego dokumentu dodano możliwość wykorzystania wartości nowych pól: Dok. źródłowy korekty, Data wystawienia faktury, Termin płatności.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano logowanie zdarzeń związanych z ewidencją absencji w Śladzie rewizyjnym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę księgową wartości związanych z opłatą cukrową i kofeinową zawartą na dokumentach handlowych sprzedaży. Wartości opłat widoczne są w obrazach księgowych tych dokumentów oraz w definicjach schematów dekretacji.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej stawki podatku zryczałtowanego 15% w Ewidencji Przychodów.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wraz z wysyłką elektroniczną nowej wersji deklaracji PIT-4R(10).


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wraz z wysyłką elektroniczną nowej wersji deklaracji PIT-8AR(9).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wysyłki zbiorczej deklaracji w wersji PIT-11Z(26).
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów handlowych, które mogą podlegać fiskalizacji, dodano pola zawierające "Numer nadany przez urządzenie fiskalne" i "Numer unikatowy urządzenia fiskalnego".
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów rozliczenia sprzedaży i rozliczenia zakupu dodano pola z datami dokumentu źródłowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym rozliczenia zakupu oraz w jego schemacie dekretacji dodano pole z numerem oryginalnym dokumentu źródłowego takiego rozliczenia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W rozliczeniach właścicielskich dodano ewidencjonowanie darowizn na walkę z COVID-19. Darowizny te automatycznie uwzględniane są na rozliczeniach rocznych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W serwisie E-sprawozdawczość JPK dodano kolumnę z kwotą do przeniesienia podatku VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W definicji szablonu VAT dodano opcję "Nadpisuj danymi OCR" - funkcjonalność dotyczy dokumentów z Portalu Biura. Pozwala podczas dodawania zapisów VAT na podstawie zdefiniowanego wcześniej szablonu nadpisywać danymi odczytanymi przez OCR wartości, które zostały zdefiniowane w szablonie. Jeśli pole jest odznaczone - na formatkę zapisu wartości pobierane są z szablonu, jeśli jest zaznaczone - wartości są pobierane i przepisywane z OCR.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu dodano możliwość zbiorczej zmiany miesiąca naliczenia/odliczenia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W oknie importu z pliku JPK_V7 dokumentów do ewidencji VAT dodano kolumny oraz filtry z oznaczeniami JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisach sprzedaży VAT marża dodano możliwość tworzenia zapisów skojarzonych zakupów - należy w tym celu włączyć ten parametr w definicji transakcji sprzedaży VAT marża.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona W operacji importu dokumentów z pliku JPK_PKPiR dodano możliwość filtrowania dodawanych dokumentów wg różnych kryteriów.X


[Ra/Re] Raporty W raporcie potwierdzenia sald dodano możliwość filtrowania po podmiocie.
X

[Su] Dokumenty Na wzorcach wydruku dokumentów handlowych, dla pozycji dokumentu wprowadzono możliwość dodania kolumny z grupami JPK (GTU) asortymentu.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono obsługę opłaty cukrowej wchodzącej w życie od 1 stycznia 2021 r. Zmiany obejmują m.in. określanie zawartości substancji słodzących w asortymentach, znacznik naliczania opłaty w danych klienta, naliczanie opłaty na dokumentach oraz nowy raport "Rozliczenie opłaty cukrowej i kofeinowej". Więcej informacji w e-Pomocy.
X
X [Su] Dokumenty W dokumentach skojarzonych dodano możliwość wiązania dokumentu z korektą kosztu dostawy.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Rozszerzono możliwość wygenerowania spisu inwentaryzacyjnego na pominięty asortyment o możliwość uwzględniania asortymentu ze względu na stan magazynowy - np. stan niezerowy, niezerowy z uwzględnieniem rezerwacji itd.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W dokumencie inwentaryzacji dodano operację zbiorczego włączenia spisów do inwentaryzacji. Dla operacji włączania pojedynczego spisu przypisano skrót Ctrl+W.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W liście dokumentów inwentaryzacyjnych dodano możliwość włączenia kolumny z kosztem przychodu oraz kosztem rozchodu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W oknie drukowania inwentaryzacji wprowadzono możliwość wydrukowania wyłącznie pozycji powodujących ruch magazynowy (przychodujących lub rozchodujących).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono możliwość kontekstowego podglądania danych o fiskalizacji dla zaznaczonego dokumentu.
X

[Su] Handel Wprowadzono nowy raport "Zgodność oznaczeń JPK dokumentów". Raport ten pozwala na porównanie aktualnie przypisanych oznaczeń do JPK wybranych dokumentów z oznaczeniami, jakie powinny być nadane na podstawie danych klientów, asortymentu i innych danych na tych dokumentach.
X

[Su] Handel Dla faktur sprzedaży, które zostały zafiskalizowane na drukarce fiskalnej, wprowadzono możliwość uwidocznienia (kolumna "Zafiskalizowany jako"), czy zostały wydrukowane na urządzeniu jako faktura, czy jako paragon.
X
X X


[Su] Handel Dla faktur wewnętrznych umożliwiono ręczne nadawanie znacznika JPK_WEW.
X

[Su] Handel Podczas generowania wewnętrznego JPK w Subiekcie, jak i w raporcie Dokumenty do JPK wprowadzono możliwość wyboru, czy z raportów dobowych uwzględniać łączny obrót, czy tylko paragonowy.
X

[Su] Handel Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK i w raporcie "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" dodano możliwość sprawdzenia, czy oznaczenia JPK na dokumentach są zgodne z danymi kartotekowymi asortymentu, klientów i danymi wyliczanymi w samych dokumentach.
X

[Su] Handel W modułach: asortymentu, dokumentów, raportach i na liście asortymentu (F2) wprowadzono możliwość włączenia jednej kolumny zawierającej wszystkie oznaczenia JPK dla grup i procedur.
X

[Su] Handel W operacji zbiorczego nadawania znaczników JPK dla dokumentów dodano możliwość pobrania znaczników z danych asortymentu lub/i klientów, jak i ponownej aktualizacji na podstawie danych dokumentu.
X

[Su] Handel W Parametrach sprzedaży wprowadzono możliwość definiowania, kiedy faktura zafiskalizowana na drukarce fiskalnej domyślnie będzie oznaczana znacznikiem JPK_FP. Na fakturach wprowadzono także możliwość ręcznego ustawiania tego znacznika.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kreator wysyłki mailem JPK_V7 (operacja zbiorcza e-Sprawozdawczość JPK), w którym nowo dodany szablon wiadomości pokazywany był podwójnie.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono zamykanie udostępnienia usług związany z Portalem Biura, w przypadku gdy dana usługa została udostępniona z poziomu programu księgowego.
X
X X


[Br] Biuro nexo W danych domyślnych odsetek karnych dodano aktualną wartość obowiązującą od 01.07.2020 w wysokości 10,1%.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej e-Sprawozdawczości JPK poprawiono treść podsumowania, która błędnie informowała o zastosowaniu domyślnego na podstawie podmiotu, szablonu treści e-mail.


X X X X
[Br] Biuro nexo W szablonach wiadomości mailowych dodano autotekst do wykorzystania w kontekście zaliczki miesięcznej od wypłat PIT: "tytuły i kwota zobowiązań zaliczki od wypłat PIT". Pozwala on posłużyć się kwotą zobowiązania z tytułu zaliczki PIT-4 i zaliczki PIT-8AR.
X
X [Gr] Kadry i płace Dla nowych podmiotów Gratyfikanta nexo PRO umowy cywilnoprawne zostały skonfigurowane domyślnie z rozszerzonymi możliwościami określonymi w Typach umów pracowniczych.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono mechanizm ostrzegania o braku kodu kraju pracownika przy generowaniu deklaracji zgłoszeniowej do PPK.


X X X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono obsługę obcokrajowców w PIT-11 z wykorzystaniem kraju wydania dokumentu tożsamości.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono tworzenie zapisów w deklaracji ZUS RSA w wypadku rozbicia kwoty zasiłku na więcej wypłat w jednym miesiącu.


X X X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono wypełnianie autotekstów przy generowaniu wydruku dyspozycji bankowej z deklaracji rozliczeniowej ZUS.
X

[Gr] Kadry i płace W Infoserwisie poprawiono działanie kafelka o stopniach niepełnosprawności i niezdolności do pracy - odfiltrowano pracowników już zwolnionych.


X X X

[Gr] Kadry i płace Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia (ZUS).
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono mechanizm podpowiadania wartości domyślnych przy wprowadzaniu zmian w godzinach przepracowanych w przypadku występowania godzin nocnych w planie pracy.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy zbiegu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej po zmianie wymiaru zatrudnienia w umowie o pracę.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Dodano status aktywności w słowniku typów umów pracowniczych.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono działanie kreatora przystąpienia pracowników do PPK - wyeliminowano pracowników młodocianych.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono działanie kreatora przystąpienia pracowników do PPK i ujednolicono mechanizmy kreatora i formatki poprawiania pracownika.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono wyznaczanie limitu 33 miesięcy w wyświetlanym ostrzeżenia przy zatrudniania na umowy okresowe w szczególnych przypadkach.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W słowniku grup kadrowych dodano kolumnę Opiekunowie, na której działa mechanizm filtrowania według kolumny.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń dodano kolumnę Data wpłaty do PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia W wypłacie poprawiono obliczanie wartości nominalnej składnika po edycji wartości finalnej w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca.

X
[Gs] CRM Do logów akcji automatycznych dla działań i umów z klientami dodano nową kolumnę "Opis".

X
[Gs] CRM Na umowie z klientem, w szablonie umowy oraz na zleceniu serwisowym, dla usługi jednorazowej dodano możliwość oznaczenia grupą JPK (GTU) oraz wybrania mechanizmu podzielonej płatności.

X
[Gs] CRM Naprawiono kolorowanie pozycji asortymentu na ofercie, umowie z klientem oraz zleceniu serwisowym, gdy zmiana cen jest wykonywana za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+E.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie automatycznego działania, gdy w szablonie działania był ustawiony cykl działania i czas trwania (brak).
X X X X
X
[Gs] Klienci Podczas przenoszenia danych klientów z InsERT GT wprowadzono importowanie danych o procedurach JPK przypisanych do klienta.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dodano nowe uprawnienie Dodawanie klientów potencjalnych. Nazwa uprawnienia "Dodawanie klientów" została zmieniona na "Dodawanie klientów standardowych".
X X X X
X
[Gs] Klienci Dodano wymagalność podawania NIP również dla klientów potencjalnych, jeśli w konfiguracji zaznaczono opcję wymagalności NIP dla osób lub firm.
X X X X
X
[Gs] Klienci Wprowadzono zmianę umożliwiającą nieuwzględnianie unikalności NIP podczas dezaktywacji klienta z powtarzającym się NIP-em.

X
[Gs] Oferty Na ofercie, dla usług jednorazowych dodano możliwość oznaczenia grupami JPK (GTU) oraz wybrania mechanizmu podzielonej płatności.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd powodujący usuwanie ustawionych wartości rabatów dla wariantów w tych ofertach, które były wywoływane z procesu ofertowego lub zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie powielonej oferty zawierającej dane kontaktowe użytkownika innego niż zalogowany.[Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd, który powodował problemy podczas wystawiania automatycznie dokumentów ze schematu fakturowania dla umów, które miały ustawiony rodzaj na czas nieokreślony

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dla operacji powielenia zlecenia serwisowego z tym samym urządzeniem zmieniono skrót klawiszowy na Ctrl+Alt+D.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd systemowy, który pojawiał się, gdy podczas edycji zlecenia serwisowego próbowano dodać działanie i ustawić powiązany etap na taki, który oznaczał zakończenie zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował problemy podczas zapisu wydania zewnętrznego wystawianego na podstawie zlecenia serwisowego, w przypadku gdy klient zlecenia serwisowego jest oddziałem niebędącym płatnikiem.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Naprawiono błąd uniemożliwiający podłączenie bazy danych, gdy w jej nazwie znajduje się spacja.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Poprawiono wybór firmy przy logowaniu do e-Archiwizacji w programie serwisowym, w sytuacji gdy na serwerze licencji istnieją dwie firmy o tym samym numerze NIP.
X

[nexo] Inne Poprawiono błąd związany z wydrukiem do pliku dokumentów sprzedaży. Problem dotyczył brakujących elementów w sekcji Nabywca przy długiej nazwie klienta.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono pobieranie danych klienta z GUS, w przypadku gdy NIP został podany ze spacją na końcu.


X X


[nexo] Inne Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-UEK w wersji 5.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono znikający w pewnych sytuacjach status dearchiwizacji w programie serwisowym.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność W raportach SQL i LINQ naprawiono błąd polegający na braku odświeżenia listy po wciśnięciu klawisza F5.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość zmiany użytkownika na ekranie blokady.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd uniemożliwiający założenie nowego podmiotu z danymi prezentacyjnymi, w sytuacji gdy na serwerze znajduje się już jakikolwiek podmiot o nazwie zaczynającej się od "demo_".
X

[nexo] Wygląd i ergonomia W "Mapie Powiązań" poprawiono działanie polecenia "Pokaż", które w sekcji rozbicia dostaw uruchamiało zawsze podgląd dokumentu magazynowego (PZ) zamiast handlowego (FZ).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wydrukowania z poziomu wskazanej deklaracji PIT-11 Urzędowego Poświadczenia Odbioru deklaracji elektronicznej, w przypadku gdy była ona wysłana za pomocą wysyłki zbiorczej.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wystawienia wielu deklaracji VAT-26 w ciągu dnia (na różne numery rejestracyjne aut). Dodano również walidację po numerze rejestracyjnym wraz z blokadą dodania więcej niż jednej deklaracji na samochód o podanym numerze rejestracyjnym na dany dzień.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowych załączników do deklaracji CIT-8(29): CIT/PM(1), CIT/WW(2) i CIT/NZI(2).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Naprawiono błąd wydruku pojawiający się w wydruku deklaracji posiadającej załączniki, w sytuacji gdy wybrane było ustawienie "Tak jak w parametrach głównych".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie ostrzeżenie dla pola 69 (data wypełnienia) deklaracji VAT-R(14) w momencie generowania wysyłki elektronicznej.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono nadawanie numeru identyfikacyjnego kontrahenta w trakcie importu dokumentów z pliku JPK_V7.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono pobieranie kodu kraju podatnika do deklaracji IFT-1/1R.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono porównywanie części deklaracyjnej z częścią ewidencyjną pliku JPK_V7 w przypadku istnienia wystawionych korekt tego pliku.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono przy usuwaniu wysyłki zbiorczej deklaracji PIT-11Z aktualizację statusu wysyłki elektronicznej oraz jej daty dla pojedynczej deklaracji PIT-11, która wysłana została za pomocą tej wysyłki zbiorczej.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu na deklaracjach PIT-11.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie zapisów sprzedaży VAT marża z oznaczeniem FP (dokument fiskalny) w porównaniu części ewidencyjnej z deklaracją pliku JPK_V7.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk sekcji B, C, D, E i F załącznika CIT/IP(2) - w przypadku wielu załączników, wartość tych sekcji powinna być wykazywana tylko na pierwszy załączniku.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek ZUS z dochodów rachunków dotyczących PIT-8AR.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie NIP podatnika na deklaracji VAT-23 (Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu), w przypadku gdy podatnik posiadał polski numer VATIN.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie deklaracji rocznych, w sytuacji gdy w roku kalendarzowym zdefiniowane były dwie formy księgowości, rozliczane różnymi PIT: np. ewidencja przychodów ryczałtowych oraz KPiR.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie deklaracji VAT-27 za okresy wsteczne. Problem występował w przypadku ujęcia zapisów VAT z transakcjami ustawionymi w systemie jako nieaktywne. Rolę deklaracji VAT-27, od października 2020 przejął plik JPK_V7.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyznaczanie numeru NIP małżonka na załączniku PIT/B deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36(27).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przedłużono okres obowiązywania deklaracji skarbowych na rok 2021.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W deklaracji PIT-11, w przypadku podania dla nierezydenta numeru NIP składającego się z samych dziewiątek, dodano ostrzeżenie, że nie jest to poprawny numer do rozliczeń.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W edycji korekt deklaracji, pozycje korygowane, są obecnie wyróżnione innym kolorem.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module "Deklaracje skarbowe", w filtrze "Status wysyłki elektronicznej" dodano wartość "Nie posiada wysyłki elektronicznej" - pozwala to w prosty sposób wyświetlić te deklaracje, do których nie zostały wygenerowane dane elektroniczne.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module "Wysyłki zbiorczej deklaracji", w operacji dodawania wskazanych deklaracji jednostkowych dodano wartość "Nie posiada wysyłki elektronicznej" w filtrze "Status wysyłki". Wartość jest automatycznie zaznaczona. Pozwoli to na łatwe podłączenie do zbiorczej wysyłki, tych deklaracji, które nie posiadają wygenerowanych danych elektronicznych.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano formularz deklaracji VAT-9M(10) na podstawie interaktywnego formularza Ministerstwa Finansów.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono komunikowanie na deklaracji PIT-11 o numerze identyfikacyjnym podatników nie będących rezydentami podatkowymi - w rozliczeniach za 2020 nie będzie można stosować numeru NIP składającego się z samych dziewiątek.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono działanie schematu dekretacji dokumentów handlowych sprzedaży, w którym jawnie wskazana była grupa JPK towarów i usług.
X
X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W obrazach księgowych dokumentów handlowych sprzedaży, w polu Identyfikator podatkowy klienta wycofano nadmiarową wartość "wg transakcji".
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do obrazów księgowych dokumentów rozliczeń sprzedaży i rozliczeń zakupu dodano pola związane z numerem oryginalnym faktury zakupu oraz z datami dokumentów źródłowych sprzedaży i zakupu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę dekretacji wrażliwych operacji kasowych i bankowych oraz wyciągów bankowych i raportów kasowych. Obrazy księgowe takich operacji nie są wykazywane w dekretacji dokumentów, natomiast dla wyciągów i raportów dane takich operacji są anonimizowane.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano skróty klawiaturowe dla operacji: "Pokaż dokument z portalu" oraz "Powiąż dokument z zapisem".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na wydruku Karty wynagrodzeń pracownika dodano kolumnę z datą wypłaty pracownika.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Opcja sprawdzania statusu VAT w nieaktualnym Portalu podatkowym została wycofana.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono czytelność błędów podczas generowania pliku JPK_V7 z poziomu ewidencji VAT oraz generowania pliku JPK wewnętrznego.

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono czytelność komunikatu o braku abonamentu w programie podczas konfigurowania komunikacji on-line przez biuro rachunkowe. Wcześniej mógł się pojawić komunikat o niepoprawnej autoryzacji (401).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję wierszy w części ewidencyjnej JPKL_V7 za pomocą superedycji. Wartości edytowane wyświetlane są tekstem pogrubionym.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono eksport dokumentów do pliku EPP do biura rachunkowego, w sytuacji gdy na liście dokumentów znajdowały się faktury marża z przyjęciem wewnętrznym asortymentu ujętego w dostawie VAT marża.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie dyspozycji bankowej do kwoty zobowiązania z deklaracji VAT z pliku JPK_V7.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie finansowego sprawozdania elektronicznego dla skonsolidowanej jednostki innej.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie informacji o oznaczeniach JPK w pliku EPP dla biur rachunkowych w przypadku dokumentów sprzedaży, które posiadały numerację bez przyrostka typu dokumentu.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku EPP dla biura rachunkowego w przypadku dokumentów wystawionych na instytucje nieposiadające wprowadzonego adresu.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono nadawanie statusu "Nowy" w Dekretacji dokumentów dla obrazów księgowych posiadających status księgowy "brak" lub "nie podlega księgowaniu".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono oznaczanie niekorygowanych wpisów w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej. Korekta pliku JPK_V7 takie wpisy oznaczała niepoprawnie jako "nowe".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono pracę z dokumentami z Portalu Biura w konfiguracjach spełniających zaledwie minimalne wymagania dla programu nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem pojawiający się niekiedy podczas odczytywania specyficznych dokumentów z Portalu Biura - Dokumenty objawiający się komunikatem "Out of memory".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono proces udostępniania usług Portalu Biura, w przypadku gdy podczas jednej sesji programu jest odbierany, a następnie udzielany dostęp użytkownikom przy maksymalnym limicie udostępnień.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przepisywanie wartości do KPiR z powiązanego zapisu VAT, w przypadku gdy wartość netto na zapisie VAT wyliczona została na podstawie odczytanych przez OCR wartości brutto i stawki VAT.[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono ujmowanie zapisów VAT sprzedaży z oznaczeniem FP w pliku ewidencji z deklaracją JPK_V7. Obecnie takie zapisy ujmowane są wg daty wystawienie, a nie miesiąca naliczenia


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wartość domyślną limitu amortyzacji podatkowej na rok 2020.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wczytywanie dokumentów z pliku EPP wystawionych na kontrahentów unijnych i posiadających numer VATIN.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników dla kontrahentów unijnych (posiadających VATIN) z poziomu deklaracji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników unijnych (posiadających zdefiniowany numer VATIN), w przypadku gdy prefiks kraju w numerze identyfikacyjnym nie zgadzał się z krajem z adresu kontrahenta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wstawianie NIP kontrahentów w pliku JPK_V7. Problem wiązał się z kontrahentami, których dokumenty pochodziły z pliku EPP.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie salda konta kontrahenta w jego informatorze. Mogło dochodzić do rozbieżności między saldem konta a potwierdzeniem salda dla tego kontrahenta.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie salda na potwierdzeniu sald - ujmowane były rozliczenia wykonane na dzień potwierdzenia salda.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie symboli deklaracji VAT ujętych w pliku JPK_V7 - dla rozliczeń miesięcznych przesyłany jest symbol formularza VAT-7, dla kwartalnych - VAT-7K.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Portal Biura - Dokumenty - poprawiono podążanie fokusa po wartościach odczytanych z OCR na dekrecie i zapisie UEPiK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W danych prezentacyjnych zmieniono NIP podmiotu na 1111111111 na potrzeby poprawnego generowania pliku JPK_V7.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W dyspozycjach bankowych generowanych (drukowanych) do rozliczeń VAT w pliku JPK_V7 poprawiono określenie symbolu deklaracji na przelewie - odpowiednio na VAT-7 i VAT7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej przenoszenia dokumentów z poziomu programu księgowego do Portalu Biura - Dokumenty poprawiono działanie operacji anulowania przenoszenia dokumentów do wskazanego folderu - problem objawiał się głównie przy wielostronicowych dokumentach.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu biura z poziomu programów księgowych dodano w oknie wskazywania dokumentów kolumnę informującą o liczbie stron w dokumencie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu biura z poziomu programów księgowych dodano w oknie wskazywania dokumentów możliwość podglądu dokumentu jeszcze przed jego wysłaniem.

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu Biura z poziomu programów księgowych zmieniono kolejność wykazywanych do przypisania dokumentom grup dokumentów klientów biura.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu Biura z poziomu programów księgowych, w okienku zaznaczonych dokumentów do przekazania dodano miniaturki zaznaczonych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywaniu dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty, informacja o statusie licencji jest obecnie wyświetlana w nowym oknie. Dodano również przycisk odświeżenia informacji o licencjach.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacja dokumentów, dla obrazów księgowych powstałych do komunikacji zdalnej off-line, poprawiono zmianę odbiorcy dokumentów na instancję lokalną.[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty oraz w laboratoryjnej funkcjonalności Portalu Firmy, w oknie wprowadzania dokumentów, na liście zaznaczonych dokumentów dodano kolumnę ze statusem zaksięgowania dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wprowadzanie dokumentów księgowych z wykorzystaniem podglądu dokumentów z Portalu w przypadku problemów z połączeniem internetowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W rachunku dotyczącym eksploatacji pojazdu poprawiono wykazywanie wartości procentowej kosztu eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku dokumentów księgowych oraz ewidencji VAT dodano kolumnę "Dokument z portalu".
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W wysyłce dokumentów do biura rachunkowego za pomocą plików EPP dodano możliwość przesłania dokumentów rozliczeń zakupów i sprzedaży - dokumentów będących efektem rozliczenia rozrachunku do dokumentu wystawionego w metodzie kasowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano automatyczne nadanie oznaczenia JPK typu dokumentu WEW dla korekty VAT sprzedaży nieudokumentowanej.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Na wydrukach ewidencji VAT poprawiono wykazywanie zapisów ze znacznikiem FP - obecnie ujmowane są one na wydruku wg daty wystawienia, a nie miesiąca naliczenia.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dekretację do ZPiK zapisu VAT bezpośrednio z poziomu jego edycji - wcześniej nie pojawiała się zakładka zapisu ZPiK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dodawanie zapisu VAT na podstawie szablonu posiadającego w definicji walutę inną niż systemowa.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono edycję schematu dekretacji faktury VAT zakupu podczas przełączania parametru eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono import dokumentów do ewidencji VAT z pliku JPK do rejestru VAT innego niż domyślny.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono import dokumentów z pliku JPK_V7 dla dokumentów, które posiadały sprzedaż nieopodatkowaną (podana w polu P_13_5 pliku JPK_V7) na kontrahenta polskiego (w polu P_4B oznaczenie PL bądź brak tego pola).[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie na wydruku ewidencji VAT wg numeru księgowego - sortowanie było niepoprawne w przypadku użycia w formacie numeracji dowolnego separatora.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono uzupełnianie symbolu podmiotu w obrazach księgowych dokumentów przesłanych komunikacją on-line oraz w zapisach VAT powstałych na podstawie tych obrazów księgowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydruk ewidencji VAT z oznaczeniami JPK, w przypadku gdy zastosowana został własna stawka VAT bądź zmieniono liczbę stawek na wydruku.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydruk ewidencji VAT zakupu z oznaczeniami JPK - nie był drukowany nagłówek firmy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT sprzedaży marża poprawiono funkcję wyliczania JPK - otwierało się okienko dodawania deklaracji zamiast dodawania pliku JPK_V7.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W oknie importu do ewidencji VAT dokumentów z pliku JPK_V7 dodano filtry związane z danymi dokumentów (status, kontrahent itp.).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zoptymalizowano sprawdzanie statusu VAT podatnika z poziomu ewidencji VAT. W przypadku gdy zapis VAT zawiera transakcję unijną (wykazywany jest numer identyfikacji VATIN), wówczas taki kontrahent nie jest sprawdzany w wykazie podatników VAT na potrzeby obrotu krajowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyszukiwanie po nazwie i numerze analityki elementów kartoteki księgowej związanej z WNiP, podczas dekretowania dokumentu na konta księgowe.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono edycję zawartości pola Opis w zapisie KPiR.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wyliczanie wartości Razem w PLN dla zapisów walutowych KPiR, w których kurs pobrany został automatycznie z tabeli kursów walut.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Polepszono wydajność modułu wynagrodzeń - powinno to wyeliminować przypadki "pustej listy" wynagrodzeń.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace W wydruku karty wynagrodzeń umożliwiono wybór wynagrodzeń według daty lub według miesiąca wypłaty.
X X
[Su] Asortyment Na liście asortymentu wywoływanej w dokumencie (F2) wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny "Niezarezerwowane".
X X
[Su] Asortyment W wizytówce danych asortymentu naprawiono błąd powodujący zdublowane wyświetlanie ceny brutto asortymentu. Od wersji bieżącej większą czcionką wyświetlana jest cena brutto, a mniejszą netto.
X

[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta przeniesiono widoczność powiązanych działań do zakładki "Powiązania".
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono ostrzeżenie podczas zapisu dokumentu, który zawiera asortyment nieopisany dla celów JPK.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono błąd uniemożliwiający zafiskalizowanie dokumentu, którego automatyczne wydanie zewnętrzne zostało zadekretowane.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wzorcu wydruku dokumentu inwentaryzacji dodano możliwość opcjonalnego drukowania stanu magazynowego na dzień. Odpowiada za to znacznik "Pokaż datę aktualizacji stanów" dostępny we wzorcu wydruku.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błędne drukowanie cen automatycznego dokumentu przyjęcia zewnętrznego, gdy wybrano wydruk w innych cenach niż na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas zmiany statusu inwentaryzacji na "Wykonana" wprowadzono sprawdzanie, czy spisy wchodzące w jej skład mają status włączonych do inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono błąd braku aktualizacji daty inwentaryzacji na spisie podłączonym pod nowo dodaną inwentaryzację.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono brak możliwości zafakturowania wydania zewnętrznego z datą zakończenia dostawy w zablokowanym okresie.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono niedziałające uprawnienie do ponownego drukowania inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono wydruk inwentaryzacji tak, aby w specyficznych scenariuszach nie było różnic wartości dokumentu w dokumencie i na wydruku.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono zabezpieczenie podczas wczytywania zerowych ilości z kolektora do dokumentów inwentaryzacyjnych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dla zafiskalizowanych faktur VAT marża usunięto nadawanie znacznika JPK "FP" (faktura do paragonu).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na korektach faktur poprawiono ustawianie grup JPK z asortymentu. Wg najnowszych interpretacji MF korekty należy pod tym względem traktować jako oddzielne dokumenty i oznaczać znacznikami GTU wyłącznie wtedy, gdy korekta dotyczyła pozycji z przypisanym GTU.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono brak wykazywania stopki na wydruku faktury zaliczkowej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty do faktury pochodzącej z zablokowanego okresu. Poprawiono również analogiczny błąd podczas wystawiania faktury detalicznej do paragonu.X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano filtr konta wg maski (zakres kont) oraz kolumnę Konto księgowe.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano filtr Ściągalność.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd pojawiający się przy zapisywaniu KFS z odroczoną formą płatności, w sytuacji gdy FS była powiązana z zapisem księgowym lub ewidencją VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z rozpoznawaniem klientów przy wczytywaniu wyciągów bankowych, w przypadku gdy numer rachunku zawiera literę (rachunki zagraniczne).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z uruchomieniem widoków rozrachunkowych po konwersji bazy danych.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie automatycznego rozliczania rozrachunków przy dekretacji, w sytuacji gdy wycofano rozliczenie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych poprawiono grupowanie wg kolumny Podmiot w przypadku występowania klientów z tą samą nazwą.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Zoptymalizowano działanie raportu Rozrachunki na dany dzień.
X

[Su] Handel W danych asortymentów wprowadzono podpowiadanie grupy 08 JPK (dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych) na podstawie znowelizowanego załącznika nr 15 ustawy o VAT.
X

[Su] Handel Zaktualizowano dane domyślne słownika PKWiU dotyczące objęcia asortymentu mechanizmem podzielonej płatności. Zmiana wynika z wejścia w życie pakietu zmian - tzw. Slim VAT.
X

[Su] Handel Dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu dla dokumentów korekty kosztu dostawy (KKD).
X

[Su] Handel Podczas przenoszenia danych asortymentu z InsERT GT wprowadzono zabezpieczenie przed nieprzenoszeniem danych asortymentu, który ma jednostki miary z precyzją większą niż trzy miejsca po przecinku - np. dla gabarytów. Wartości takie są zaokrąglane do 3 miejsc po przecinku.
X

[Su] Handel Poprawiono błąd powodujący brak ustawiania oznaczeń JPK dla dokumentów pobranych z Subiekta Sprint oraz Sello.
X

[Su] Handel Poprawiono błąd systemowy podczas generowania raportu "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K", jeśli w jego wynikach były dane o sprzedaży w systemie opodatkowania marży oraz nabycie sprzedawanego asortymentu zostało udokumentowane przyjęciem wewnętrznym (PW).
X

[Su] Handel Poprawiono błąd, który powodował możliwość zafiskalizowania zaksięgowanego dokumentu.
X X
[Su] Handel Poprawiono wydajność przenoszenia danych asortymentu z Subiekta lub Gestora GT, gdy symbole asortymentu były numeryczne.
X

[Su] Handel Poprawiono wydruk raportu "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" tak, aby dla dokumentów zakupu powiązanych ze sprzedażą opodatkowaną w systemie marży nie wyświetlały się wartości netto i VAT.
X

[Su] Handel W raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów naprawiono niedziałające filtrowanie w filtrze cech.
X X
[Su] Komunikacja Podczas wczytywania danych z pliku wymiany EDI++ poprawiono błąd uniemożliwiający aktualizację danych asortymentu z ustawionym stanem optymalnym.
X

[Su] Polityka cenowa W dokumentach poprawiono brak sygnalizowania obecności promocji po zmianie klienta lub płatności.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W Serwerze kasowym wprowadzono możliwość dokładnego określania terminu wykonania operacji na urządzeniu zewnętrznym - np. odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej w każdy dzień roboczy o 23:00.