Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 34.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych dodano możliwość określenia, skąd ma być pobierany e-mail podatnika dla pliku JPK_V7.
X

[Gr] Wynagrodzenia W mechanizmach "wyrównaj do kwoty" oraz "wyrównywania określanego w definicji listy płac" dodano opcję wyrównywania do kwoty netto powiększonej o wpłatę do PPK.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-11(27) za przychody pracowników uzyskane w 2021 roku. W dniu publikacji nexo nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza rozliczenia rocznego PIT-36S(28).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza rozliczeń rocznych za pomocą deklaracji PIT-36L(17).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza rozliczeń rocznych za pomocą deklaracji PIT-36LS(17).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano pełną obsługę rozliczenia rocznego pracowników za pomocą deklaracji PIT-37(27)


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano pełną obsługę rozliczeń rocznych za pomocą deklaracji PIT-36(28).


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wysyłkę elektroniczną obecnie obowiązujących formularzy deklaracji PIT-28(23) oraz PIT-28S(23)..


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano nową wersję raportu zaliczki od wypłat PIT dostosowaną do rozliczeń rocznych zaliczek PIT-4R.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) dodano możliwość przywrócenia przesłanego i niezaksięgowanego dokumentu do rozszerzonego obiegu dokumentów w Portalu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Przy tworzeniu dokumentów zbiorczych sprzedaży w ewidencji VAT dodano możliwość filtrowania zapisów po oznaczeniu JPK: FP - faktura do paragonu.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Wprowadzono obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.
X

[Su] Asortyment W dokumentach Subiekta wprowadzono zapamiętywanie na wystawionych dokumentach historycznych danych asortymentu dotyczących opłat cukrowych. Dzięki temu po zmianie stawki opłaty w asortymencie na wystawionych już dokumentach pozostaną historyczne dane.
X

[Su] Handel Wprowadzono wyliczanie deklaracji CUK-1 rozliczającej podatek z tytułu opłaty cukrowej. Deklaracja dostępna jest w serwisie e-Sprawozdawczość.
X

[Su] Handel Wprowadzono możliwość opcjonalnego drukowania wartości naliczonych opłat cukrowych na dokumentach sprzedaży.
X
X [Su] Handel W Sferze Subiekta nexo udostępniono klasę "OplataCukrowaRozszerzenia" z metodami wspomagającymi wyliczanie kwot opłaty cukrowej.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano ostrzeżenie przed wprowadzeniem zbyt długiego opisu umowy, który jest przekazywany do deklaracji ZUS RUD.
X

[Gr] Kadry i płace Przystosowano zaświadczenia ZUS Z-3a oraz ZUS ZAS-12 do nowych formatów wymiany plików na platformie PUE ZUS.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprawidłowego wykazywania przypadkowych absencji w Informacji rocznej dla ubezpieczonego (RMUA)
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprzenoszenia się pracowników z Gratyfikanta GT występujący w szczególnych sytuacjach.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem występujący w szczególnych przypadkach przy przenoszeniu danych z Gratyfikanta GT w zakresie urlopów wypoczynkowych w przypadku występowania urlopów zaległych.
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku listy płac umożliwiono uwidocznienie kwoty wpłaty pracodawcy do PPK zwiększającej podstawę opodatkowania.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Umożliwiono obsługę praktyk absolwenckich w nowym formularzu informacji PIT-11.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem z wyznaczaniem ochrony wynagrodzenia przy potrąceniach komorniczych pracowników będących uczestnikami PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia W formatce wynagrodzenia poprawiono wyświetlanie obciążenia w zakresie ujmowania wpłaty pracodawcy do PPK.
X X X X X X
[Gs] Klienci Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie powiązania między wiadomością a umową z klientem. Problem występował w przypadku tworzenia wiadomości pocztowej przez okienko Drukuj.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował drukowanie cen z cennika zamiast cen ustawionych na dokumencie. Problem dotyczył wydruku Zlecenie serwisowe z pokazaną listą asortymentów.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podgląd wydania zewnętrznego powiązanego do zlecenia serwisowego.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono błąd dostępu do danych w widokach raportów i sesji kasowych, gdy w numeracji raportu i sesji brak było numeru.
X X X X X
X [nexo] Inne Poprawiono błąd związany z wydrukiem w trybie Eko w rozwiązaniach Sferycznych.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-ST(7) składanych w terminie wpłaty zaliczek na podatek CIT.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję wysyłki elektronicznej korekty deklaracji VAT-UEK(5) dotyczących rozliczeń w 2021 r.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na deklaracji CIT-ST(7) składanej w terminie zaliczek CIT poprawiono określanie końcowego okresu za jaki składana jest deklaracja.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na formatkach deklaracji i załączników posiadających dynamiczną listę pozycji poprawiono przewijanie za pomocą paska przewijania.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT poprawiono wykazywanie wartości brutto wynagrodzeń - obecnie w kwocie tej nie są uwzględniane dochody osób uzyskujących dochód zwolniony z podatku do 26 roku życia.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na zaliczkach od wypłat PIT poprawiono wykazywanie liczby podatników.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono na zaliczce od wypłat PIT wyznaczanie liczby podatników, w przypadku gdy zaliczka za dany miesiąc wyszła zerowa.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk UPO (urzędowego poświadczenia odbioru) dla deklaracji PIT-11Z.[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-UEK - problem miał związek ze zmianami dotyczącymi Wielkiej Brytanii i brexitem.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie korekty do deklaracji CIT-ST(7), w przypadku gdy okres określony na deklaracji był dłuższy niż jeden miesiąc.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyznaczanie zaliczki miesięcznej za konkretny miesiąc, w przypadku gdy w trakcie roku podatnik korzystał z prawa niepłacenia zaliczki ze względu na nieprzekroczenie kwoty 1 000 zł podatku.


X[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W definicjach wzorców wydruku EP ustawiono drukowanie nagłówka domyślnego - dotyczy nowo założonych podmiotów.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W zbiorczym wystawianiu deklaracji PIT-11 poprawiono sortowanie po nazwisku listy pracowników.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną operacji bankowych pochodzących z pliku EPP - pole "Dowód" nie było skracane do wymaganej długości.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono przejście na pola własne wersji drugiej - z definicji schematów dekretacji usuwane były użyte wartości pól własnych.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla nowych podmiotów biura ustawiono domyślny adres e-mail podatnika w pliku JPK_V7 - będzie on pobierany z ustawień domyślnej osoby wystawiającej.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do wydruku ewidencji przychodów (EP) obowiązującego od 2021 dodano okres, za który dokonany jest wydruk.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na nowych podmiotach rozliczanych podatkiem zryczałtowanym ustawiono domyślny wzorzec wydruku EP obowiązujący od 2021 r.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na wydruku ewidencji przychodów (EP) obowiązującego od 2021 roku poprawiono w podsumowaniu wyznaczanie miesiąca, za który wykonany został wydruk.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Odblokowano możliwość zmiany okresu w konfiguracji typów amortyzacji (jeżeli wszystkie okresy, w których ten typ był użyty, są tej samej długości).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono czytelność komunikatu pojawiającego się podczas usuwania obrazu księgowego dokumentu przesłanego komunikacją on-line.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono drukowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w zablokowanym okresie.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono grupowanie kont magazynu walut w dokumencie księgowym bilansu otwarcia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 dla klientów posiadających nr VATIN bez określonego kodu kraju.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie danych dotyczących okresu obrachunkowego z InsERT GT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie wartości RZiS w kolumnie "Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr." dla roku 2021 - problem wynikał z tego, że 2020 był rokiem przestępnym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej Portal - Dokumenty dodano możliwość usunięcia dokumentów, o ile zostały one wprowadzone przez użytkownika w uproszczonym trybie (z pominięciem rozszerzonego trybu obiegu dokumentu).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W plikach JPK_V7 wewnętrznych dodano obsługę części deklaracyjnej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W rachunku, w eksploatacji pojazdów dodano możliwość ujęcia 100% wydatku w kosztach podatkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyszukiwanie po opisie zdarzenia gospodarczego w zapisie VAT po zmianie typu zapisu ze złożonego na prosty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W operacji powielania szablonu VAT poprawiono kopiowanie ustawienia parametru "Nadpisuj danymi OCR".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono sprawdzanie kwoty VAT w zapisie powiązanym ewidencji z kwotą VAT na dekrecie.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono sumowanie sald kont kartotekowych na zestawieniu obrotów i sald w przypadku ustawienia filtra "Konta kartotekowe widoczne: Nie".X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje W funkcji przeniesienia danych z Rewizora GT (podczas zakładania podmiotu) dodano przenoszenie filtrowanych kartotek księgowych klientów z ustawionym filtrem "Kraj UE (bez Polski) lub GB".
X

[Su] Asortyment W poleceniu wystawiania dokumentu na podstawie zaznaczonych asortymentów przywrócono możliwość wystawiania przesunięć międzymagazynowych.

X
[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy realizacji oferty do dokumentu handlowego i próbie podłączenia przedpłaty.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W usłudze Odzyskaj pieniądze zmieniono wysyłanie nazwy skróconej na nazwę pełną Mojej firmy.
X

[Su] Handel W obrazie księgowym dokumentów handlowych poprawiono wykazywanie waluty opłaty cukrowej.

Zmiany w wersji 34.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej, już obowiązującej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) dotyczącą rozliczeń za rok 2020 wraz z wysyłka elektroniczną.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłkę mailową części deklaracyjnej plików JPK_V7 do klientów biura rachunkowego.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem długiego czasu oczekiwania na pojawienie się okna drukowania wydruków dokumentów kadrowych występujący w szczególnych przypadkach.

X
[nexo] Inne Poprawiono dodawanie użytkowników do podmiotów klientów biura rachunkowego, w przypadku gdy na podmiocie włączony był pełny ślad rewizyjny.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wysyłkę elektroniczną dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) dla transakcji dokonanych w 2021 r.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano zabezpieczenie przed wskazaniem Wielkiej Brytanii na deklaracji VAT-UE dla transakcji wykazywanych w 2021 roku oraz wskazaniem Irlandii Płn. dla transakcji sprzed 2021 roku.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono na deklaracji PIT-4R(11) wykazywanie liczby podatników za których odprowadzono zaliczki od wypłat.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W zbiorczym wystawianiu deklaracji IFT-1/IFT-1R poprawiono działanie filtra "Rezydenci".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie modułów z dokumentami księgowymi w przypadku stanowisk bez skonfigurowanego dostępu do Internetu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji wykorzystujących pola własne w wersji 2.0 między okresami obrachunkowymi.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem pojawiający się podczas pobierania większej liczby dokumentów z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem nadmiarowej deklaracji ZUS RZA dla umów oznaczonych jako podlegających zgłoszeniu w deklaracji RUD.
X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem przy generowaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS w przypadku występowania składnika świadczenie rehabilitacyjne bez odpowiedniej absencji.X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Dodano możliwość zdefiniowania kartoteki księgowej filtrowanej wg "Kraj członkowski UE różny od Polski lub Wielka Brytania" - pozwoli to na księgowanie transakcji z Wielką Brytanią tak jak z każdym innym państwem Unii.

Zmiany w wersji 34.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość generowania deklaracji ZUS RUD służącej do zgłaszania umów o dzieło niepodlegających składkom ZUS, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
X X X X
X
[Gs] Klienci Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PSD-1 dotyczącą wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formalnie ogłoszonego przez MF formularza deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28(23) wraz z załącznikami.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(10) oraz PIT-4R(11) wraz z wysyłką elektroniczną, za przychody w 2020 roku.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę projektowanego przez Ministerstwo Finansów nowego załącznika PIT/WZ do deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36 oraz PIT-36L, dotyczącego ulgi tzw. złych długów w PIT.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano projektowaną przez Ministerstwo Finansów obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) - informacji o przychodach za 2020 dla obcokrajowców.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano projekty deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36(28), PIT-36L(17) wraz z załącznikami. Uwaga. Projekt wersji deklaracji rocznych może różnić się od finalnych.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano filtr "Przychody pracowników".


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W wystawianiu zbiorczym deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano nowy filtr "Rezydenci".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy księgowaniu dokumentu odczytanego z Portalu Biura dodano możliwość włączenia (jak również wyłączenia) automatycznego wstawiania klienta z danymi odczytanymi z bazy GUS, na podstawie rozpoznanego przez OCR numeru NIP kontrahenta.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ewidencji EP dodano obsługę kwoty podanej w polu uwag: w formatce zapisu dodano możliwość podania takiej kwoty oraz dodana została w module kolumna z wartością tej kwoty.


X

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtu 15% oraz wygaśnięciem stawki 20% dodano w obsłudze ryczałtu ewidencjonowanego nowe wzorce wydruków ewidencji, nową wersję zaliczki na podatek uwzględniający nową stawkę oraz obsługę pola Uwag dla zapisów w EP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencjach VAT dodano operację zbiorczą do zmiany stosowanego identyfikatora podatkowego za zaznaczonych zapisach VAT.
X
X [Su] Handel Wprowadzono raport wspomagający wyliczenie podatku od sprzedaży detalicznej.
X

[Su] Handel W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie, czy jest on napojem izotonicznym. Zmiana wymagana jest do rozliczania podatku cukrowego.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono funkcję odświeżania zawartości modułu (klawisz F5) w serwisie Klienci Biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłkę elektroniczną korekt deklaracji skarbowych z poziomu operacji zbiorczej - wysyłana był pierwsza w kolejności korekta zamiast ostatnio wystawionej.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono przenoszenie numeru e-ZLA do zaświadczenia ZUS Z-3 wysyłanego na platformę e-PUE.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem importowania danych pracowników z Gratyfikanta GT w przypadku nieaktywnego wpisu w słowniku gmin.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprawidłowego uwzględniania liczby dni choroby w roku zwolnienia zapisanej w poprzednim zatrudnieniu przy wyznaczaniu granicy pomiędzy wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono mechanizm wyznaczania miesiąca obowiązku przystąpienia pracownika do PPK w przypadku zmian wpływających na ten termin.


X X X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu błędu występującego w pewnych przypadkach przy dopisywaniu nowego pracownika.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem z usuwaniem przypisania kalendarza do umowy, gdy takie usunięcie powinno być dozwolone.
X

[Gr] System wynagrodzeń Poprawiono sposób ewaluowania formuł matematycznych (kolejność działań) w składnikach definiowalnych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono odświeżanie (uwzględnianie zmian w danych programu) raportu Stan urlopów w przypadku jednoczesnej pracy na wielu zakładkach.
X X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał fiskalizację dokumentu, w którym nabywcą była osoba/firma dodana na podstawie szablonu ze zdefiniowanym państwem.
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na zaliczce miesięcznej i kwartalnej CIT dodano obsługę zaliczki od zysków kapitałowych, w przypadku gdy w systemie ustawiona została stawka ulgowa CIT (9%).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-27.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W obsłudze deklaracji PIT-4R dodano walidację wystawienia zaliczek od wypłat PIT za miesiące danego roku podatkowego.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11, dla filtra "Przychody pracowników" wyłączono uwzględnianie przychodów dotyczących wynagrodzeń z tytułu PIT-8AR.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono problem z usunięciem faktury sprzedaży utworzonej na podstawie WZ, w przypadku gdy dokument magazynowy posiadał włączoną blokadę edycji po zaksięgowaniu.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dodano flagę techniczną (niedostępną użytkownikowi) wskazującą, iż dany schemat powstał na bazie schematu wzorcowego i nie były dokonywane w nim zmiany.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla zapisów w ewidencji przychodów dodano ostrzeżenie w przypadku wykorzystania nieobowiązującej stawki ryczałtu 20%.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku EPP dla dokumentów rozliczenia zakupu - pole 6 "Pełny numer rozliczenia" obecnie zawiera nr dokumentu źródłowego (oryginalny), a nie numer wewnętrzny nadany przez program.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku kontroli JPK_KR dla zapisów walutowych.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku wymiany EPP zawierającego dokumenty rozliczeń sprzedaży i zakupu - dla takich dokumentów niepoprawnie była określana w pliku transakcja handlowa.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z pojawianiem się błędu "419 - weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących", który mógł niekiedy pojawić się podczas wysyłki elektronicznej pliku JPK_V7. Problem pojawiał się wtedy, gdy na końcu imienia bądź nazwiska wykorzystanego do podpisu występowała na końcu spacja.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono proces udostępniania Subiekta 123 z poziomu nexo, w przypadku gdy istnieje kilka firm o takim samym numerze NIP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie zapisów w części ewidencyjnej sprzedaży pliku JPK_V7.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wystawianie rozliczeniowych plików ewidencji z deklaracją VAT - jeżeli nazwa podmiotu była podana w wielu wierszach, wówczas podczas wydruku pojawiał się komunikat "Dane w polu są niezgodne z typem danych deklaracji.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Umożliwiono ustawienie jako nieaktywnej stawki ryczałtu 20% - nieobowiązującej od 01.01.2021.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty, na panelu Opis, poprawiono sortowanie zdefiniowanych grup dokumentów klientów biura.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W przypadku wyliczania sprawozdania finansowego opartego o pustą definicję składników dodano komunikat o tym informujący oraz odnośnik do e-Pomocy wyjaśniającej, jak zdefiniować prawidłowo sprawozdanie finansowe.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W rozliczeniu właścicielskim "Wynajem bądź dzierżawa (rozliczana na zasadach ryczałtu)" zablokowano możliwość wskazania osoby współpracującej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano wsparcie ewidencjonowania transakcji dotyczących wielkiej Brytania i Irlandii Płn. w księgach rachunkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Na formatkach zapisów księgowych, KPiR, EP, UEPiK i dekretów dodano odnośnik do stworzenia zapisu powiązanego VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W schematach dekretacji faktur zakupu umożliwiono odznaczanie pola "wg parametrów i rozliczeń pojazdów" podczas przełączania parametru eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono domyślny rodzaj odliczenia (na "całkowite") w definicji transakcji VAT "WNT-PS Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - paliwo silnikowe".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono dodawanie zapisów na konta rozrachunkowe na podstawie nierozliczonych rozrachunków - w bilansie otwarcia nie były uwzględniane rozrachunki z ostatniego dnia poprzedniego okresu obrachunkowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono edycję zaksięgowanego dokumentu, w przypadku gdy ta następowała z poziomu powiązanego z tym dekretem zapisu VAT.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono podpowiadanie kont księgowych za pomocą InsTYNKT-u przy tworzeniu dekretu.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono usuwanie operacji amortyzacji środka trwałego oraz tworzenie amortyzacji zbiorczej w przypadku gdy wykorzystano wartość słownika użytkownika na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty Dla dokumentów pochodzących z Sello poprawiono brak możliwości zweryfikowania podatnika w Wykazie Podatników oraz VIES.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się nieprawidłowych wartości opłat cukrowych podczas edycji dokumentu i zbiorczym zaznaczaniu/odznaczaniu naliczania.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zleceniach produkcyjnych poprawiono nieprawidłowe wykazywanie partii składników, gdy magazyn przyjęć jest różny od magazynu wydań.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zlecania przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z programu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd powodujący pojawianie się powielonych pozycji dla rozrachunków walutowych w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z nadawaniem flag dla rozrachunków ratalnych.
X

[Su] Handel W związku z brexitem wprowadzono wyświetlanie ostrzeżeń wraz z akcjami naprawczymi na dokumentach, które wystawiane są po 1 stycznia 2021 r. dla kontrahentów z państw, które opuściły UE.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd uniemożliwiający fiskalizację dokumentów. Błąd mógł występować dla nowo dodanych urządzeń, w sytuacji gdy praca z system nexo odbywała się w multiprogramie, a Subiekt nexo nie był uruchomiony w tym trybie jako pierwszy.