Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 35.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmianyX
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-ST(8) wraz z wysyłką elektroniczną.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano znacznik przeznaczony dla spółek komandytowych, które od 1 maja 2021 r. uzyskują status podatnika CIT, a które jednocześnie kontynuują rok obrotowy (nie otworzyły nowego okresu obrachunkowego od 1 maja 2021). Jego zakreślenie umożliwi spółkom komandytowym wyliczanie zaliczki CIT oraz deklaracji CIT-8 z uwzględnieniem obrotów i sald kont księgowych umieszczonych w definicji deklaracji za okres od 1 maja 2021.
X

[Su] Asortyment Zaktualizowano mapę powiązań oznaczeń GTU z kodów CN i PKWiU na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
X

[Su] Handel Zaktualizowano deklarację CUK do wersji drugiej, obowiązującej za rozliczenia okresów od maja 2021 r. włącznie.
X

[Gr] Karta pracy W kreatorach wypełniania planu pracy i ECP dodano możliwość podania typu dnia wolnego.

X
[Gs] CRM W konfiguracji typów dokumentów dla dokumentu zlecenia serwisowego oraz dokumentu umowy z klientem dodano parametr Status, w którym można ustawić domyślny status dokumentu.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował, że w module Klient poczty domyślne konto użytkownika nie było prezentowane na początku listy.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed załącznikami pocztowymi z nazwą przekraczającą 4 tys. znaków. Dotychczas, gdy taka wiadomość była na serwerze pocztowym, powodowała ona problemy z synchronizacją.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie zlecenia serwisowego w przypadku, gdy była do niego zaakceptowana oferta.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-8(30).


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję wzorcowych schematów dekretacji do ewidencji przychodów, którą uruchomiono poprzez opcję "Pokaż".
X

[Su] Asortyment Zaktualizowano słownik kodów CN dla asortymentu do najnowszej wersji.
X

[Su] Dokumenty Na liście przedpłat dokumentu naprawiono błąd nieuwzględniania profilowania rachunków bankowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe aktualizowanie ilości wydanej asortymentu z faktury zaliczkowej po usunięciu drugiego lub kolejnego wydania magazynowego do tej faktury.

Zmiany w wersji 35.0.3

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono dekretację automatyczną (do ewidencji VAT KPiR/EP jednocześnie) faktur dotyczących rozliczeń podatku VAT metodą kasową - pojawiał się komunikat "Zapis w ewidencji VAT z zaznaczoną opcją naliczenia bądź odliczenia VAT w momencie spłaty musi być powiązany z rozrachunkiem.".
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach zaliczkowych poprawiono rozliczenie zaliczki po usunięciu pozycji na wydaniu do faktury zaliczkowej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd uniemożliwiający zafakturowania wydania zewnętrznego do korekty faktury zaliczkowej na towar wydany na tej korekcie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Na dokumencie "Sprzedaż fiskalna" poprawiono błąd powodujący nieprawidłową wartość dokumentu, gdy znajdował się na nim towar, którego w momencie odbioru sprzedaży częściowo brakowało na stanie.

Zmiany w wersji 35.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] CRM W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych umożliwiono zmianę statusu dokumentu bez konieczności posiadania włączonego w multiprogramie Subiekta nexo.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował, że prawidłową synchronizację konta pocztowego mógł wykonać tylko jego opiekun.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W konfiguracji widoku modułu Zlecenia serwisowe naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie pól własnych jako kolumny.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk formularza deklaracji CIT-8(30). Pola deklaracji od 317 do 324 drukowane były z przesunięciem o jedno pole.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów do ewidencji VAT i KPiR (bądź EP lub UEPiK) jednocześnie, na wspólnej z Subiektem bazie danych. Przy ustawionym trybie dekretacji rozrachunku na "brak" schemat próbował podłączyć istniejący do dokumentu rozrachunek.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wydruk Zestawienia Obrotów i Sald, który na specyficznych danych zwracał techniczny komunikat.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono domyślne ustawianie sposobu zapłaty na fakturach wystawianych do wielu wydań magazynowych z ustalonymi terminami płatności odroczonych tak, aby na fakturze nie tworzyć wielu identycznych rat.
X X
[Su] Dokumenty Poprawiono proces aktualizacji baz danych z wersji starszych niż 35.0.0 tak, aby w danych klienta nie były usuwane płatności odroczone z udziałem 0%.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością pojawienia się błędu "Operacja nie może być zrealizowana ze względu na brak obsługi formy płatności", jaki mógł występować po zmianie formy płatności w czasie poprawiania dokumentu wydania zewnętrznego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W filtrze "Termin płatności" poprawiono działanie wartości "następne 7 dni".
X

[Su] Handel Poprawiono wydruk podsumowania na dokumencie korekty kosztu dostawy, który dla wartości źródłowych w walucie obcej mógł pokazywać nieprawidłowe dane.

Zmiany w wersji 35.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Pracownicy i umowy W umowach cywilnoprawnych odblokowano możliwość edycji znacznika wyłączającego kontrolę minimalnej podstawy składek społecznych w przypadku wyłączonego naliczania tych składek.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru - niepotrzebnie drukowany był znak wodny "serwis testowy".


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono problem z widokiem modułu KPiR, EP, UEPiK, w przypadku gdy biuro rachunkowe posiadało aktywowaną usługę Portal Biura.

Zmiany w wersji 35.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zdefiniowania cennika dla klienta biura łączącego naliczanie za element oraz naliczanie zbiorcze.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zdefiniowania cennika w oparciu o liczbę dokumentów dowolnego typu.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą kopiowania treści dokumentów.
X

[Gr] Kadry i płace Umożliwiono zbiorcze drukowanie miesięcznej ewidencji czasu pracy za wiele miesięcy.
X

[Gr] Kadry i płace W komunikacji z Instytucją Finansową (PPK) dodano możliwość zgłoszenia zwolnienia pracownika.
X

[Gr] Karta pracy W potrąceniu komorniczym dodano pole Opis.
X

[Gr] System wynagrodzeń W definicji listy płac umożliwiono wskazanie domyślnego wzorca wydruku odcinka z wypłaty.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano nowy parametr wynagrodzeń pozwalający zmienić sposób pomniejszania składników z przyczyn innych niż choroba z zastosowaniem miesięcznej normy czasu pracy zamiast planu pracy pracownika.

XX [Gs] CRM W zleceniach serwisowych oraz umowach z klientami dodano obsługę dokumentów skojarzonych.

X
[Gs] CRM W kreatorze wiadomości SMS dodano możliwość łatwego odznaczania duplikatów numerów telefonów.

X
[Gs] CRM W modułach: Procesy ofertowe, Działania, Zlecenia serwisowe, Umowy z klientami dodano filtr oraz kolumnę: Data ostatniego komentarza.

X
[Gs] Działania W informatorze o kliencie, w zakładce Działania dodano nowe kolumny: krótki opis, planowany czas trwania, rzeczywisty czas trwania.
X

[Gs] Klienci Wprowadzono możliwość przypisywania dowolnej formy płatności do klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy W oknie nowej wiadomości pocztowej, w menu Załączniki została dodana operacja umożliwiająca przeszukanie załączników powiązanych z adresem bądź adresami e-mail, które zostały dopisane do tworzonej wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W module konfiguracji kont pocztowych dodano możliwość ustawiania kolejności wyświetlania kont pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości e-mail umożliwiono dodanie autotekstów dla pól adresowych: podstawowy email użytkownika, podstawowy opiekun klienta email.

X
[Gs] Oferty W parametrach ofert dodano możliwość ustawienia domyślnego kontaktu na nowo dodawanych ofertach.

XX [Gs] Umowy z klientami Dodano raport Zaplanowane akcje prezentujący przygotowane w ramach umów z klientami akcje automatyczne.

XX [Gs] Umowy z klientami Dodano możliwość wystawienia dokumentów faktury VAT zakupu oraz faktury VAT RR na podstawie umowy z klientem.

XX [Gs] Umowy z klientami W typach dokumentów dla dokumentu umowy z klientem dodano nowy parametr "Przenoś na dokument", umożliwiający domyślne zaznaczenie opcji "Przenoś na dokument" w nowo dodawanych pozycjach asortymentu do umowy z klientem.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientami dodano możliwość rezerwacji asortymentu.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientem dodano nową akcję automatyczną umożliwiającą wystawianie dokumentów zakupu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych dodano możliwość rezerwacji asortymentu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano raport wykonania zleceń serwisowych.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych dodano możliwość przenoszenia uwag wewnętrznych na dokumenty realizujące.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W typach dokumentów, dla dokumentu zlecenia serwisowego dodano nowy parametr "Przenoś na dokument" umożliwiający domyślne zaznaczenie pola "Przenoś na dokument" w nowo dodawanych pozycjach asortymentu do zlecenia serwisowego.
X X X X X
X [nexo] Inne Do wzorców wydruku dodano możliwość definiowania własnych zmiennych, które będą dostępne w edytorze Stimulsoft.
X X X X X
X [nexo] Inne Do wzorców wydruku dodano zakładkę Powiązania, w której widoczne są przypisania wzorców do klientów.
X X X X X
X [nexo] Inne W konfiguracji systemu dodano Słownik uprawnień użytkowników ułatwiający zarządzanie uprawnieniami i rolami.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję rozliczenia rocznego CIT-8(30) za 2020 rok.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji rocznych za przychody 2021 roku: PIT-8AR(11) i PIT-4R(12).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość automatycznej dekretacji nowego dokumentu handlowego Zbiorczego naliczenia zwrotów oraz Raport okresowy.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość naliczania różnic kursowych w ewidencji przychodów zryczałtowanych.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość tworzenia i podłączania rozrachunków dla zapisów w Ewidencji przychodów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Laboratorium dodano możliwość zapoznania się z projektowaną funkcjonalnością dekretacji automatycznej dokumentów Portalu Biura - Dokumenty oraz Portalu - Dokumenty. Funkcjonalność udostępniona została dla podstawowych dokumentów: faktura sprzedaży, paragon oraz faktura zakupu.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Udostępniono zaliczki miesięczne i kwartalne PIT w definicjach reguł automatyzacji (funkcjonalność dostępna w Laboratorium).
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu wprowadzono parametr wymuszający podawanie terminu ważności dostawy. Dodano również operację zbiorczą.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach sprzedaży wprowadzono możliwość stosowania płatności typu cesja na inny podmiot.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach Subiekta wprowadzono informowanie o stanie rozrachunków z klientem - informacja taka wyświetlana jest w dolnej części okna dokumentu. Opcjonalnie możliwe jest również wyświetlanie tych danych w dymku - stosowne ustawienie dostępne jest w "Parametrach płatności".
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach wprowadzono możliwość wyświetlania wyłącznie form płatności zgodnych z walutą dokumentu. Stosowne ustawienie dostępne jest w Parametrach płatności.
X

[Su] Dokumenty W Parametrach płatności dodano możliwość przypisywania skrótów klawiaturowych do płatności na dokumentach.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość sterowania datą powstania płatności natychmiastowej dokumentu. Ustawienie dostępne jest w dokumencie, w dodatkowym menu przy każdej płatności natychmiastowej.
X

[Su] Dokumenty Dla dokumentów handlowych oraz zamówień, w polu obsługi finansowej dokumentu wprowadzono możliwość stosowania wyłącznie płatności odroczonych.
X

[Su] Dokumenty Na korektach faktur sprzedaży wprowadzono możliwość decydowania, czy dla zwracanych pozycji pomniejszać opłaty cukrowe.
X

[Su] Dokumenty W danych klienta wprowadzono możliwość ręcznego przypisywania terminu płatności odroczonych oddzielnie dla dokumentów zakupu i sprzedaży, bez konieczności wpisywania ich do słownika płatności.
X

[Su] Dokumenty W informacjach o rejestracji fiskalnej faktury dodano prezentowanie danych, czy została ona zafiskalizowana jako paragon, czy jako faktura. Umożliwiono także ręczne sterowanie tym oznaczeniem.
X XX [Su] Dokumenty W modułach: Sprzedaż, Zamówienia, Zakup, Wydania, Przyjęcia dodano nową operację "Dodaj umowę z klientem" umożliwiającą dodanie umowy do wskazanego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty W operacji zbiorczego nadawania oznaczeń JPK dokumentom wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania wybranych oznaczeń.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono możliwość korygowania opłat cukrowych na korektach sprzedaży do nieistniejącego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień W ustawieniach typów dokumentów, dla zamówień od klienta i faktur pro forma wprowadzono możliwość uwzględniania w stanie realizacji wyłącznie dokumentów ze skutkiem magazynowym.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zmiany statusu dyspozycji bankowych bez ingerencji w datę realizacji.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece klientów dodano znacznik "Oznaczaj operacje finansowe jako wrażliwe". Umożliwiono również zaznaczanie go w operacjach zbiorczych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W Szablonach klientów dodano możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla operacji i dyspozycji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację Wyrejestruj płatność umożliwiającą anulowanie zarejestrowanej transakcji szybkich płatności.
X

[Su] Handel Wprowadzono nowy dokument pozwalający na zapisanie zbiorczego rozliczenia zwrotów ze sprzedaży detalicznej i użycie ich w raporcie "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" oraz wewnętrznym pliku JPK generowanym w Subiekcie.
X X
[Su] Handel W nagłówkach wydruków umożliwiono stosowanie autotekstów pozwalających na dostosowanie nagłówka wydruku do danych na dokumencie.
X XX [Su] Handel Wprowadzono możliwość stosowania precyzji ceny lub waluty dla każdego typu dokumentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono nowy dokument raportu okresowego, który grupuje dane z raportów dobowych za wybrany okres (np. miesiąc). Pozwala to na dokonanie zbiorczego rozliczenia sprzedaży detalicznej za cały miesiąc. Nowy dokument jest wykorzystywany w raporcie "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" oraz wewnętrznym pliku JPK generowanym w Subiekcie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W module wydań zewnętrznych umożliwiono zmianę skutku magazynowego dla wydań zewnętrznych powiązanych ze sprzedażą fiskalną.

X
[Br] Biuro nexo W widokach operacji zbiorczych (Podgląd operacji oraz Historia operacji) dodano kolumnę z NIP klienta biura.
X

[Gr] Kadry i płace Dla dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy ułatwiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy za wybrany miesiąc.
X

[Gr] Kadry i płace Na wydruku Odcinka z wypłaty dodano wartość wpłaty pracodawcy do PPK zwiększającej podstawę opodatkowania wynagrodzenia pracownika.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania równoległych umów cywilnoprawnych w wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem podwójnego ujmowania zaliczki na podatek od zasiłków w danych wdrożeniowych przy przenoszeniu danych z Gratyfikanta GT.
X

[Gr] Kadry i płace Uprawnienia (Dodaj, Popraw, Rozwiąż, Usuń) dla umów pracowniczych rozdzielono na dwa komplety - dla umów o pracę i dla umów cywilnoprawnych.


X X X

[Gr] Kadry i płace Uwidoczniono kwotę do zapłaty (umożliwiono generowanie dyspozycji bankowej) w deklaracji rozliczeniowej ZUS w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z pracownikami.
X

[Gr] Kadry i płace W nazwie wydruku odcinka z wypłaty zmieniono kolejność nazwiska i imienia oraz zmieniono sortowanie wydruków według nazwiska.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem z dodawaniem absencji w przypadku wcześniejszego wprowadzenia aneksu do umowy z datą obowiązywania wcześniejszą niż naliczone już wynagrodzenia.
X
X [Gr] Portal pracownika Rozwiązano problem błędnego generowania zaproszenia do Portalu Pracownika przez Biuro rozliczające firmę.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Na liści pracowników dodano kolumnę z adresem korespondencyjnym.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Na liście umów dodano kolumnę z pełnym kodem tytułu ubezpieczenia.


X X


[Gr] Pracownicy i umowy Usunięto nadmiarowe sprawdzanie istnienia wypłat z wpłatami do PPK przy wyłączaniu uczestnictwa pracownika w PPK.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Uszczelniono mechanizm ukrywania wrażliwych danych osobowych w przypadku odebrania uprawnienia do modułu pracowników.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Zaktualizowano słownik Kodów podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy.
X

[Gr] System wynagrodzeń Zoptymalizowano pod względem wydajnościowym proces dodawania składnika płacowego do definicji listy płac.
X

[Gr] Wynagrodzenia Udoskonalono mechanizm automatycznego przeliczania wielu spłat potrąceń komorniczych po wyedytowaniu potrącenia komorniczego na wynagrodzeniu.

X
[Gs] CRM W ofercie, procesie ofertowym z ofertą, umowie z klientem, zleceniu serwisowym dodano możliwość sprawdzenia wiarygodności płatniczej klienta.

X
[Gs] CRM Na kartach zlecenia serwisowego, umowy z klientem, oferty dodano nową kolumnę: cena magazynowa.
X X X X X X
[Gs] CRM Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".

X
[Gs] CRM Poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia ustawień kredytu kupieckiego z danych klienta na dokumenty wystawiane akcjami automatycznymi. Problem dotyczył umów z klientami oraz działań.

X
[Gs] CRM W szablonach działań, wiadomości e-mail, wiadomości SMS dodano nowy węzeł z autotekstami: Klient zlecenia serwisowego.

X
[Gs] CRM W wiadomości e-mail, wiadomości SMS do węzłów z autotekstami odnoszącymi się do klienta dodano nowe autoteksty: podstawowy opiekun email, podstawowy opiekun telefon.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował brak kolorowania pozycji asortymentu, gdy edytowano oddział. Problem ten występował na ofercie, zleceniu serwisowym oraz umowie z klientem.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentów za pomocą akcji automatycznej na podstawie działań oraz umów z klientami. Problem występował, gdy w konfiguracji kasy domyślna płatność była ustawiona na (brak).

XX [Gs] CRM W interfejsie programistycznym Sfera dla działania, zlecenia serwisowego, procesu ofertowego oraz umowy z klientem umożliwiono dodawanie, usuwanie oraz edycję komentarzy bezpośrednio z poziomu tych obiektów.
X X X X X X
[Gs] CRM W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.

X
[Gs] CRM W umowie z klientem, procesie ofertowym oraz działaniu wyłączono możliwość wywołania listy (F2) osób zaangażowanych, gdy obiekt jest w trybie podglądu.

X
[Gs] Działania Na karcie działania, w sekcji Komentarze poprawiono sortowanie dla kolumny data dodania.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
X X X X
X
[Gs] Klienci W danych klienta zablokowano możliwość dodawania Mojej Firmy jako oddziału. Analogicznie dla Mojej Firmy zablokowano możliwość dodawania klienta jako oddziału.

X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który mimo braku uprawnienia "Zmiana opiekuna klienta na innego, niż zalogowany użytkownik", umożliwiał dodanie opiekuna do klienta.
X X
[Gs] Klienci W edycji danych klienta poprawiono brak sortowania listy cenników.
X X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie naprawiono brak wyświetlania danych na zakładce "Asortyment". Sytuacja taka mogła występować, gdy ustawiono profilowanie magazynów.

X
[Gs] Klient pocztowy W regułach wiadomości pocztowych dodano nową czynność umożliwiającą kopiowanie wiadomości pomiędzy różnymi kontami pocztowymi.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy W informatorach, w zakładce Wiadomości dodano możliwość odpowiadania z innego konta pocztowego niż pochodzi pierwotna wiadomość.

XX [Gs] Klient pocztowy W module Poczta, w menu operacje dodano możliwość wiązania wiadomości pocztowej z umową z klientem.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla serwera pocztowego hostit.pl rozwiązano problem powrotu wiadomości jako nieprzeczytane po wykonanej synchronizacji. Problem występował, gdy subskrybowano puste foldery.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla serwerów pocztowych hostit.pl oraz o2.pl poprawiono pobieranie wiadomości pocztowych z serwera. Błąd występował przy próbie pierwszej synchronizacji.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach przy zamykaniu programu, gdy były otwarte załączniki pocztowe.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
X
X X X X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.

X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji konta pocztowego wprowadzono zmianę, aby mapowanie folderów było możliwe tylko przed wykonaniem pierwszej synchronizacji.

X
[Gs] Oferty W informatorze o asortymencie dla ofert dodano nowe kolumny, m. in.: ilość, j.m., objętość, opis pozycji, cena, wartość.

X
[Gs] Oferty W module ofert, w filtrze "Opiekun dla użytkowników, którzy zostali dezaktywowani" dopisano informację (nieaktywny).

X
[Gs] Oferty Dodano możliwość dezaktywacji standardowego wzorca wydruku oferty.

X
[Gs] Oferty Na dokumencie oferty, w kosztorysie zmieniono nazwę "Lista towarów na dokumencie" na "Lista towarów w wariancie".

X
[Gs] Oferty Na karcie oferty naprawiono błąd pojawiający się podczas próby wywołania kosztorysu (Ctrl+Y) dla pustego wiersza listy z asortymentem.
X X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd uniemożliwiający realizację oferty w zamówienie od klienta z ustawioną minimalną wpłatą, gdy uruchomiony był wyłącznie Gestor bez Subiekta w multiprogramie.

X
[Gs] Oferty Poprawiono błąd, który powodował w informatorze o ofercie brak wyświetlania kolejnych zaliczek, w przypadku gdy do oferty była wystawiona więcej niż jedna zaliczka.

XX [Gs] Umowy z klientami Dodano tworzenie powiązania między wiadomością e-mail a umową z klientem, gdy wiadomość jest tworzona z okienka Drukuj dla umowy.

XX [Gs] Umowy z klientami Na umowie z klientem dodano możliwość określenia rzeczywistej daty zakończenia umowy. Dodano również filtr i kolumnę w module.

XX [Gs] Umowy z klientami W aneksach i przedłużeniach umów dodano pole informujące o dacie umowy początkowej.

XX [Gs] Umowy z klientami W module umowy z klientami dodano możliwość włączenia dwóch nowych kolumn: Ostatnio wygenerowany dokument, Data ostatnio wygenerowanego dokumentu.

XX [Gs] Umowy z klientami W module umowy z klientami filtr "Data zakończenia" poszerzono o nowe opcje wyboru: najbliższe 7 dni, najbliższe 30 dni, najbliższe 60 dni, najbliższe N dni.

XX [Gs] Umowy z klientami W szablonach umów dodano możliwość ustawienia odbiorcy usługi.

XX [Gs] Umowy z klientami Dodano możliwość usuwania danych osób zaangażowanych z szablonów umów.

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd powodujący pojawianie się w niektórych przypadkach przypomnień do akcji automatycznych z wcześniej usuniętych umów.

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonania akcji automatycznej ze schematu fakturowania w przypadku umów, dla których były wykonane wystąpienia na rok do przodu.

X
[Gs] Umowy z klientami Poprawiono sortowanie kategorii w modułach Umowy z klientami, Zlecenia serwisowe.

XX [Gs] Zlecenia serwisowe Kreator dodawania umowy z klientem na podstawie dokumentu rozszerzono o możliwość wskazania nowych typów dokumentów, takich jak: oferta, zamówienie od klienta, faktura zakupu, faktura pro forma oraz dokumenty magazynowe.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Zoptymalizowano i przyspieszono działanie modułu zlecenia serwisowe. Zmiany objęły również wszystkie filtry dostępne w module.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Na karcie zlecenia serwisowego dla pola Pracownik dodano możliwość wybrania wspólnika.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych wprowadzono zmianę, aby ustawione konto pocztowe na poziomie scenariusza obsługi klienta było wykorzystywane w automatycznych powiadomieniach również wtedy, gdy użytkownik jako domyślnego programu pocztowego używa zewnętrznego klienta poczty.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia powiązania między zleceniem serwisowym a zamówieniem do dostawcy. Problem występował, jeśli zamówienia do dostawcy były tworzone poprzez kreator za pomocą operacji "Przetwórz w zamówienie do dostawcy".

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który przy wystawianiu zlecenia serwisowego do działania powodował brak przepisywania asortymentu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował proponowanie wystawienia dokumentu RW, gdy nie było takiej potrzeby.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał przesuwanie na liście danych osób zaangażowanych.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Wprowadzono poprawkę, aby ceny na dokumencie RW wystawianym na podstawie zlecenia serwisowego były brane ze zlecenia.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
X X X X X

[nexo] Inne Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.[nexo] Inne Podczas pierwszego uruchomieniu widoku Ślad rewizyjny domyślny filtr okresu ustawiony został na "ostatnie 7" dni.
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
X

[nexo] Inne Poprawiono sposób wypełniania luk w numeracji dokumentów w specyficznych scenariuszach, gdy luka występowała jednocześnie przed i po dacie dokumentu.
X X X X X
X [nexo] Inne Przy edycji wzorców wydruku (Stimulsoft) dodano możliwość przekazywania numeru drukowanej kopii do wzorca.
X X X X X

[nexo] Inne W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
X X X X X

[nexo] Inne W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
X X X X X

[nexo] Inne W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
X X X X X X
[nexo] Inne Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
X X X X


[nexo] Przeniesienie danych Podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT wprowadzono poprawki zabezpieczające przed nieprzenoszeniem numerów NIP klientów z niestandardowymi przedrostkami.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość eksportowania i importowania konfiguracji widoku w pliku.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono drukowanie wartości pola 189 (Straty z lat ubiegłych) na deklaracji PIT-36(28).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono oznaczanie pola dotyczącego informacji o składaniu zaliczek kwartalnych w trakcie roku, na deklaracji PIT-36 i PIT-36L.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono symbol formularza na dyspozycji drukowanej bądź generowanej do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano obsługę dekretacji automatycznej list płac pochodzących z Gratyfikanta GT, z naliczonymi składkami PPK.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono usuwanie faktury sprzedaży wystawionej na podstawie zadekretowanego dokumentu WZ.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej wersji pliku kontrolnego ewidencji przychodów JPK_EWP(2). Obsługa wysyłki wymaga aktywnego abonamentu na ulepszenia.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na wydruku UPO do wysyłki pliku z deklaracją JPK_V7 dodano nazwę podmiotu i okres, którego ta wysyłka dotyczyła.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję składnika sprawozdania finansowego, w sytuacji gdy dane sprawozdanie edytowane było również na innym stanowisku.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono eksport faktur VAT sprzedaży marża do pliku komunikacji EPP.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie jednolitego pliku kontrolnego JPK_KR w przypadku, gdy istniały zaksięgowane dokumenty zawierające w opisach tzw. znaki specjalne.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku EPP do biura rachunkowego z dokumentami pochodzącymi z różnych magazynów.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono na wydruku części deklaracyjnej JPK_V7 numeru okresu w przypadku rozliczeń VAT kwartalnych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powielanie struktury sprawozdań finansowych posiadających zaznaczoną kolumnę "wartość w analogicznym dniu w poprzednim okr. obrachunkowym". Wyliczenie sprawozdania w oparciu o taką strukturę powielonego bilansu generowało komunikat "W podanym okresie występuje więcej niż jedna data analogiczna".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono walidację statusu dokumentu Portalu Biura - Dokumenty w przypadku odtworzenia wcześniejszej kopii bazy.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono włączanie Pełnego śladu rewizyjnego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłkę danych o przelewach ZUS właścicieli do Portalu Biura - Raporty, w przypadku gdy w systemie istniała deklaracja ZUD DRA, która tych wspólników nie obejmowała.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyszukiwanie (wydajność) klientów na dokumentach księgowych (InsTYNKT).


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W dekretacji dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty do KPiR/EP, dla podmiotu zwolnionego z VAT poprawiono pobieranie wartości brutto dokumentu.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Wydłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-27 celem umożliwienia złożenia korekty za okresy wsteczne.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono pobieranie dat okresu, za jaki generowane jest sprawozdanie elektroniczne. Obecnie okres pobierany jest z okna określania parametrów sprawozdania, a nie z definicji okresu obrachunkowego.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zniesiono limit pliku JPK_KR, po przekroczeniu którego był on automatycznie dzielony na mniejsze części.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zoptymalizowano wyliczanie tabeli VAT w zapisach ewidencji na podstawie rozpoznanych przez OCR wartości dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Na wydruku ewidencji VAT sprzedaży z podsumowanie narastającym, rocznym poprawiono pomijanie dokumentów z niezaznaczonym parametrem "Wpływa na rozliczenie VAT".


X[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dekretację automatyczną zapisu VAT posiadającego rozrachunek - w pewnych sytuacjach mógł się pojawić komunikat: "Ze względu na bieżący stan obiektu operacja jest nieprawidłowa".


X[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dekretację automatyczną zapisu VAT złożonego posiadającego różne kursy walut na pozycjach.X


[Ra/Re] Raporty W definicji długości okresu obrachunkowego zniesiono ograniczenie, że ma się zawierać w zakresie dwóch lat kalendarzowych. Obecnie pilnowane jest jedynie, by nie przekraczał 23 miesięcy.X


[Ra/Re] Raporty W raporcie Dziennik księgowań poprawiono wyświetlanie waluty dla dokumentów wielowalutowych.
X X
[Su] Asortyment W edycji asortymentu ukryto domyślnie pole podlegania pod odwrotne obciążenie. Widoczność pola można przywrócić z użyciem polecenia "Ustaw widoczność pól" (Ctrl+Shift+W).
X X
[Su] Asortyment W podglądzie danych asortymentu wprowadzono wyświetlanie dymka z opisem kodów PKWiU oraz CN.
X X
[Su] Asortyment Zwiększono maksymalną dopuszczalną długość kodu kreskowego asortymentu z 20 do 128 znaków.
X X
[Su] Asortyment Na dokumentach liczonych "od brutto" naprawiono brak aplikowania dla materiałów cen z pluginów cenowych.
X

[Su] Asortyment Na dokumentach sprzedaży z usługami materiałowymi naprawiono brak wykazywania powiązanej korekty wydania zewnętrznego na materiały.
X X
[Su] Asortyment Naprawiono brak wykazywania kosztu kompletu, jaki powstał z generowania wariantów modelu na podstawie szablonu asortymentu.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono brak wyłączenia wyświetlania komunikatu przypisanego do asortymentu, gdy powstał on z szablonu po na podstawie innego asortymentu.
X X
[Su] Asortyment W kartotece asortymentu poprawiono brak odświeżania ceny widocznej na liście po jej wyedytowaniu w danych asortymentu.
X X
[Su] Asortyment W module asortymentu naprawiono niedziałające filtrowanie po wybranym producencie.
X

[Su] Asortyment W prognozie zysku na zamówieniach od klientów poprawiono nieuwzględnianie kosztu materiałów usługi materiałowej.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono liczne zmiany w sposobie określania płatności w dokumentach. Zmieniono wygląd tej sekcji, ułatwiono korzystanie z przedpłat i bilansowania oraz wprowadzono możliwość łatwiejszego konfigurowania za pomocą "Parametrów płatności". Poprawiono także wiele błędów i niedogodności.
X X
[Su] Dokumenty Przebudowano mechanizm realizacji zamówień i ofert w dokumenty końcowe. Dzięki tej zmianie poprawiono wydajność i stabilność procesu oraz wyeliminowano znane błędy, jakie pojawiały się w trakcie realizowania.
X X
[Su] Dokumenty Dodano nowe uprawnienia do asortymentu: "Zmiana podlegania pod podzieloną płatność", "Zmiana ustawienia obrotu w systemie opodatkowania marży" oraz "Zmiana grup JPK".
X

[Su] Dokumenty Na paragonach bez danych klienta wprowadzono możliwość użycia przedpłat.
X X
[Su] Dokumenty W oknie "Dodaj nową pozycję na dokument" wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie ze skrótem "Ctrl+I".
X

[Su] Dokumenty W polach klientów na dokumentach dodano operację ustawienia domyślnej płatności klienta do dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty W szablonach wiadomości oraz w wydrukach niefiskalnych dodano autotekst numeru oryginalnego zamówienia.
X

[Su] Dokumenty W widoku faktur zaliczkowych dodano kolumnę oraz filtr "Zafiskalizowany jako" prezentujące, czy dokument został zafiskalizowany jako faktura czy jako paragon.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach pojawiła się możliwość konfiguracji formy płatności o typie Szybka płatność.
X

[Su] Dokumenty Na fakturach zaliczkowych w walutach obcych naprawiono brak przeliczania wartości zaliczki po zmianie kursu waluty.
X

[Su] Dokumenty Na korektach sprzedaży naprawiono niedziałające zbiorcze włączenie/wyłączenie opłaty cukrowej na pozycjach niekorygowanych.
X

[Su] Dokumenty Na wydaniach magazynowych poprawiono błąd liczenia limitów kredytowych dla odbiorcy, a nie dla nabywcy.
X

[Su] Dokumenty Na wydrukach dokumentów handlowych opłaconych wpłatą bezgotówkową jako przedpłatą naprawiono drukowanie pola "Tytułem" zamiast numeru dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono brak przeliczania masy w dokumentach po zmianie jednostki, gdy nowa jednostka miała przelicznik 1:1 w stosunku do poprzedniej i określoną inną masę.
X

[Su] Dokumenty Podczas drukowania dokumentu w walucie innej niż użyta poprawiono brak przeliczania płatności na nową walutę.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono sposób wyliczania dokumentów wystawianych w walutach obcych z przeliczeniem na 100 jednostek. W specyficznych kombinacjach wartości dokumentu i kursu nie udawało się zapisać dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Przywrócono operację usuwania działań z poziomu dokumentów Subiekta.
X

[Su] Dokumenty W oknie "Dodaj nową pozycję do dokumentu" poprawiono działanie skrótu Ctrl+P, który był aktywny wyłącznie w polu ceny.
X

[Su] Dokumenty W oknie wiarygodności płatniczej uruchamianym na dokumencie poprawiono błędnie wykazywaną liczbę niespłaconych dokumentów. Błąd występował w scenariuszu, gdy płatności na dokumencie nie bilansowały się.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono zabezpieczenie przed zapisem dokumentu z przedpłatą do klienta innego niż płatnik na dokumencie. Sytuacja taka mogła się pojawić w specyficznych scenariuszach użycia.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość ręcznego oznaczania dokumentów magazynowych jako niepodlegających fakturowaniu. Operacja dostępna jest w edycji dokumentu, z menu "Ustawienia".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydaniach magazynowych z VAT poprawiono brak przeliczania tabeli VAT po zmianie nabywcy z przypisanym innym cennikiem, powodującym przeliczenie dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Naprawiono błąd powodujący brak tworzenia dyspozycji po wstawieniu pozycji ze schowka do dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W oknie wiarygodności płatniczej klienta dodano informacje o przekroczonej liczbie dni spóźnień oraz wartości spóźnionych należności.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na dokumentach sprzedaży w walutach obcych naprawiono błąd nieprzeliczania tabelki VAT na złotówki po zadanym kursie. Błąd występował w scenariuszach, gdy w konfiguracji typu dokumentu ustawiono pobieranie kursu z dnia wystawienia dokumentu (lub poprzedzającego ten dzień).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W oknie kosztorysu usługi materiałowej naprawiono nieuwzględnianie parametrów instynktu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widoku Asortyment zamówiony poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie wydania zewnętrznego z VAT do pozycji pochodzącej z faktury zaliczkowej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych poprawiono błędne wykazywanie korekt wydań do faktur zaliczkowych.
X

[Su] Dokumenty wewnętrzne Podczas wczytywania danych z schowka systemowego poprawiono nieprawidłowości podczas rozpoznawania asortymentu, gdy w skopiowanych pozycjach nie było pola symbolu asortymentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu Na korektach faktur zakupu wprowadzono zabezpieczenie przed zerowaniem wartości magazynowej, po zmianie magazynu na pozycji dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu Poprawiono błąd powodujący wykazywanie kosztu magazynowego na fakturach zakupu bez skutku magazynowego
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas generowana zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od klienta wprowadzono możliwość konsolidowania pozycji.
X

[Su] Dokumenty zamówień W przypadku zwiększenia wartości dokumentu realizującego zamówienie od klienta wprowadzono dodawanie zwyżki w domyślną płatność klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dla zrealizowanych zamówień od klienta wprowadzono wyświetlanie wartości n/d (nie dotyczy) w danych związanych z kompletacją.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zleceniach produkcyjnych w oknie wyboru składnika poprawiono nieprawidłowe wykazywanie ilości dostępnej, gdy magazyn przyjęć jest różny od magazynu wydań.
X

[Su] Dokumenty zamówień Naprawiono zachowywanie cen z zamówienia na dokumencie realizującym. Zmiana cen następowała po zmianie oddziału z przypisanym innym cennikiem na dokumencie realizującym zamówienie.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono wydruk dokumentu automatycznego wydania magazynowego (autoWZ) do faktury, który w przypadku zmiany jednostki miary na fakturze mógł wykazywać nieprawidłowe ceny na autoWZ.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Do Reguł automatyzacji (w Laboratorium) dodano obiekty finansowe: operacje kasowe, operacje i dyspozycje bankowe.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano pomijanie nieaktywnych klientów przy rozpoznawaniu operacji w trakcie wczytywania wyciągów bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie usunięcia większej ilości operacji bankowych (powyżej 2 tysięcy).


X[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono podpowiadanie kwoty rozrachunku w przypadku zapisu KPiR lub EP przy ustawionej zwolnionej metodzie rozliczenia VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczanie transakcji podmiotów cesyjnych za pomocą plików CSV w przypadku braku informacji o prowizji w pliku.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Przy wykonywaniu etapów scenariuszy windykacyjnych dokonano nowego ich podziału na: wszystkie, najstarsze, bieżące, dzisiejsze.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem związany z niepotrzebnym usuwaniem wysłanych wiadomości e-mail i sms po zmianie etapu scenariusza windykacyjnego.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Usunięto pytanie o rejestrację transakcji szybkich płatności przy zapisie dokumentu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece klienta dodano możliwość dezaktywacji jedynego istniejącego rachunku bankowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece Klienta dodano ostrzeżenie w przypadku gdy rachunek bankowy o tym samym numerze istnieje u innego klienta.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W oknie korekty (Dokumenty do skorygowania VAT-u i Korekty podstawy opodatkowania) dodano pole "Dokument oryginalny".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W Operacjach bankowych dodano aktualizację daty operacji na podstawie daty księgowania.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W Parametrach rozrachunków dodano wartość "Automatyczne wyliczanie danych listy rozliczeń", dzięki której możliwe jest przefiltrowanie dużej liczby rozrachunków w sekcji Rozliczenia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W scenariuszach windykacyjnych poprawiono wyświetlanie powiadomień tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem Windykacja - uruchom moduł.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach Dokumenty do skorygowania VAT-u oraz Dokumenty do skorygowania podstawy opodatkowania dodano kolumnę Dokument oryginalny.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych do wartości filtra Termin płatności dodano "Następne 7, 30, 60, N dni".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę oraz filtr Nabywca/Sprzedawca z dokumentu.
X
X [Su] Handel W dokumencie Korekta kosztów dostawy umożliwiono używanie własnych pluginów do rozpisywania kosztów na pozycje.
X

[Su] Handel Na raportach "Sprzedaż wg" poprawiono wyliczanie ilości z wydań magazynowych do faktur zaliczkowych. Obecnie ilości nie są zaokrąglane, lecz obcinane przy przeliczeniu do kwoty zaliczki.
X

[Su] Handel Poprawiono czas wyliczania raportu "Podliczenie okresu", gdy był on wyliczany z kilku zaznaczonych magazynów.
X X X X X X X [Su] Handel W definicjach nagłówków wydruku dodano punkt rozszerzenia, który umożliwia zdefiniowanie własnej procedury generowania automatycznego nagłówka wydruku.
X
X [Su] Handel W interfejsie programistycznym Sfera dodano klasę statyczną z identyfikatorami wbudowanych operacji przeliczania dokumentu (od sum obrotów w poszczególnych stawkach/jako suma VAT na pozycjach).
X

[Su] Handel W podsumowaniach kolumny "Marża" poprawiono wyliczanie średniej marży tak, aby korekty dokumentów były prawidłowo uwzględniane.
X

[Su] Handel W raporcie Historia dostawy o podanym kodzie wprowadzono możliwość podglądu dokumentu pod listą wyników raportu.
X

[Su] Handel W raporcie Historia dostawy o podanym kodzie wprowadzono możliwość włączenia widoczności kolumny z opisem dostawy oraz uruchomienia mapy powiązań.
X XX [Su] Handel W Sferze dla Subiekta udostępniono metody do zbiorczego dodawania i edytowania pozycji cennika.
X
X [Su] Handel W Sferze dla Subiekta wprowadzono możliwość wystawienia przychodu wewnętrznego do zamówienia do dostawcy. W tym celu udostępniono metodę WypelnijNaPodstawieZD w interfejsie IPrzychodWewnetrzny.
X

[Su] Handel Na wydruku dokumentu korekty kosztu dostawy naprawiono nieuwzględnianie poprzednich korekt w podsumowaniach.
X
X [Su] Handel Podczas realizacji zamówienia z użyciem Sfery dla Subiekta poprawiono błędne ustawianie płatności na dokumencie realizującym, gdy do zamówienia wystawiane było częściowe wydanie asortymentu.
X

[Su] Handel Skrócono czas wyliczania raportów "Sprzedaż wg", gdy w wynikach uwzględnione są korekty wydań asortymentu.
X

[Su] Handel W deklaracji CUK-1 zmieniono sposób wyliczania tzw. opłaty cukrowej od napojów z zawartością powyżej 5g cukru, zgodnie z objaśnieniami zawartymi na stronach Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/oplata-od-srodkow-spozywczych/).
X XX [Su] Handel W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd występujący podczas wywoływania metody UstawPodstawowaJednostkeMiary w asortymencie, gdy nie dodano jeszcze podstawowej jednostki miary.
X

[Su] Handel W raporcie Dokumenty do JPK oraz podczas generowania pliku wewnętrznego JPK wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym generowaniem danych, gdy w słowniku stawek VAT zdefiniowano zdublowaną stawkę 23%.
X

[Su] Komunikacja Podczas importu danych dokumentu z pliku wymiany EDI++ do Subiekta wprowadzono zabezpieczenie przed sytuacją, gdy w nagłówku dokumentu brakuje danych kontrahenta, a są one podane w kolejnych sekcjach.
X

[Su] Komunikacja W danych asortymentu naprawiono brak możliwości usunięcia wprowadzonego stanu optymalnego.
X X
[Su] Polityka cenowa Podczas wstawiania pozycji ze schowka naprawiono automatyczne aplikowanie promocji, nawet gdy w dokumencie ustawiono ręczne ich stosowanie.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono wydajność aplikowania promocji na dokumencie, gdy w warunkach promocji użyta była inna jednostka miary niż na dokumencie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkach fiskalnych wprowadzono drukowanie ilości z precyzją jednostki miary ustawioną w Subiekcie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono zarządzanie pamięcią przez serwer kasowy.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Zoptymalizowano czas wysyłki danych asortymentu do kolektora danych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono brak odświeżania nazwy modelu urządzenia fiskalnego po wywołaniu operacji "Odśwież parametry urządzenia".
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną dokumentów z poziomu Sello na drukarkach fiskalnych on-line.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono odbiór sprzedaży z kasy fiskalnych tak, aby w specyficznych scenariuszach nie występowały różnice w wartości pozycji.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W niefiskalnych wzorcach wydruku paragonów i zwrotów usunięto widoczność autotekstów dotyczących inwentaryzacji.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędu w specyficznych scenariuszach podczas wykonywania operacji odświeżania parametrów urządzenia zewnętrznego.