Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 36.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo W operacji kopiowania parametrów księgowych dodano możliwość kopiowania rejestrów VAT OSS.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej wysyłania danych do Portalu biura umożliwiono wysłanie raportów za okres dłuższy niż jeden miesiąc.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej deklaracji rozliczającej sprzedaż e-commers (WSTO). Deklaracja obowiązywać będzie za okres rozliczeniowy trzeciego kwartału.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(6) oraz ZAP-3(6) (na dzień publikacji wersji nie była dostępna wysyłka elektroniczna tych deklaracji).


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dokumentów handlowych dodano możliwość zdefiniowania warunku opartego o przeznaczenie transakcji VAT - czy ma służyć zwykłej ewidencji sprzedaży VAT czy też ewidencji sprzedaży VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość opisywania księgowego dokumentów z Portalu Biura - Dokumenty oraz dokumentów z Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość tworzenia zapisów VAT OSS bezpośrednio z poziomu Portalu Biura - Dokumenty oraz Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość tworzenia zapisów VAT OSS na podstawie dokumentu pochodzącego z Portalu Biura dokumenty oraz z Portalu Dokumenty (który można włączyć do testowania z poziomu Laboratorium).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wiązania dokumentów z Portalu Biura - Dokumenty oraz z Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) z poziomu zapisu VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wiązania dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty oraz z Portalu Dokumentów do istniejących zapisów VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę księgowego śladu rewizyjnego dla zapisów VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji grup dokumentów od klienta jak również grup dokumentów dodano możliwość wskazania sprzedaży VAT OSS jako domyślnego zapisu VAT dla definiowanej grupy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty dodano kolumnę określającą czy dokument wprowadzony został usługą wczytywania plików dokumentów (dostępnej w Laboratorium).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty dodano kolumnę z numerem dowodu księgowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty umożliwiono kasowanie dokumentów dodanych usługą wprowadzania dokumentów (usługa ta dostępna jest w Laboratorium)


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Raporty dodano możliwość wysyłania raportów za okres dłuższy niż jeden miesiąc.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Dokumentów dodano filtry: Data przesłania, Zapis księgowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano automatyczne pobieranie kursu EURO wg Europejskiego Banku Centralnego w zapisach VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość wskazania dowolnej waluty dla zapisów VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano operację zbiorczą dla zapisów VAT OSS umożliwiającą ustawienie rodzaju dostawy


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano raport z operacji badania progu sprzedaży VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano w dekretacji automatycznej dokumentów WSTO do ewidencji VAT OSS wypełnianie rodzaju dostaw w zapisie VAT OSS na podstawie typu asortymentu na dokumencie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano w zapisie VAT OSS możliwość określenia rodzaju dostawy: czy zapis dotyczy dostawy towarów czy też świadczenia usług.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT OSS dodano filtr i kolumnę "Waluta".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W module ewidencji VAT OSS dodano kolumny pokazujące wartości zapisu w EURO.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie VAT OSS dodano możliwość określenia rodzaju dostaw: czy dotyczy dostawy towarów czy świadczenia usług. Tego typu kwalifikacja jest wymagana przez deklarację VIU-DO rozliczającej transakcje WSTO (wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość pobierania kursów walut Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano widok Kursów EBC (Europejskiego Banku Centralnego).


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprzenoszenia się do PIT-11 przychodów wynikających z wpłaty pracodawcy do PPK w umowach cywilnoprawnych.

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał wystawienie dokumentów zaplanowanych w cyklu fakturowania. Problem był widoczny przy próbie wywołania operacji: Wykonaj akcję z cyklu fakturowania.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie w deklaracji rocznej korekt podstawy opodatkowania (złe długi w PIT), w przypadku gdy do takiej korekty było wystawione ponowne naliczenie po terminie wystawienia deklaracji.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano wewnętrzną listę kodów urzędów skarbowych podpowiadanych podczas wprowadzania organu podatkowego.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość wybierania pól własnych, które mają jakąś wartość, ze słownika własnego w polach tekstowych (np. Opis, Uwagi, itp.) w schematach dekretacji.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano wzorcowe schematy dekretacji do KPiR i EP dla faktur sprzedaży WSTO.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono uwzględnianie parametru rozrachunków " Termin płatności w dokumentach księgowych" podczas tworzenia zapisów księgowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano sprawdzanie programem antywirusowym zainstalowanym w systemie dokumentów pochodzących z Portalu Biura - Dokumenty.[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano uwzględnianie rozpoznanych przez OCR danych dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty oraz Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) na zapisach VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono działanie InsTYNKu (wyszukiwarki) na polach elementów słowników użytkownika włączonych w obrazie księgowym dokumentu (moduł Dokumentów do dekretacji).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono kopiowanie okresu obrachunkowego z innego podmiotu w przypadku gdy nie był zaznaczony parametr kopiowania schematów dekretacji.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono kopiowanie ustawienia typu numerów analityk kartoteki księgowej między okresami obrachunkowymi przy zakładaniu nowego okresu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę pola notatki księgowej w opisie dokumentów otrzymanych z Portalu Biura - Dokumenty.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono składanie podpisów elektronicznych wykorzystujących transformatę XPath Filter 2.0 na sprawozdaniach finansowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono usuwanie dekretów, które powstały na podstawie obrazów księgowych zawierających niewłaściwe wskazania na księgowe konta kartotekowe.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w KPiR podgląd dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty w przypadku gdy dokument ten został zaksięgowany również w ewidencji VAT OSS.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono walidację dekretu przy zapisie - nie można obecnie zapisać dekretu, który w opisie, bądź na pozycji dokumentu zawierał same spacje.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wczytywanie plików zawierających faktury sprzedaży OSS w przypadku braku abonamentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wiązanie zapisu VAT OSS z dokumentem z Portalu Biura - Dokumenty. Sprawdzane jest obecnie czy dany dokument nie jest już powiązany.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wstawianie do zapisu KPiR rozpoznanych przez OCR wartości dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty. W przypadku, gdy wartość dokumentu nie została rozpoznana, wówczas do KPiR, w przypadku ustawienia metody rozliczania VAT zwolnionej, wyliczana jest z pozycji dokumentu wartość brutto.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie statusu księgowego dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty po powiązaniu go z zapisem w ewidencji VAT OSS.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie danych do Portalu Biura Raporty, w przypadku gdy miesiąc którego dane wysyłamy jest początkiem okresu obrachunkowego i który to okres obrachunkowy zaczyna się w trakcie danego miesiąca.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wywoływanie okienka z wyborem rejestru VAT OSS podczas tworzenia zapisu powiązanego do tej ewidencji z poziomu dekretu.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy wysyłce raportów do Portalu Biura - Raporty poprawiono przesyłanie symboli deklaracji na przelewach dla PIT-4R oraz PIT-8AR.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module List płac, na górnym panelu, poprawiono ustawianie statusu księgowego po zatwierdzeniu listy rachunków (kolumna "K").


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów dodano pole związane z podatkiem od plastyku: "Wartość opłat od opakowań plastikowych". Pole to obsługiwane jest również w komunikacji dokumentów on-line i off-line oraz w definicji schematów dekretacji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W operacji "Pokaż zaksięgowane dokumenty" dostępnej z Portalu Biura - Dokumenty i Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) uwzględniono zapisy sprzedaży VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono dodawanie zapisu VAT OSS wraz z powiązanym zapisem typu "Przychody" KPiR z poziomu dokumentów pochodzących z Portalu Biura.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) dostosowano filtr "Forma księgowości" oraz kolumnę "Księgi" tak by uwzględniały również zapisy VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W załączniku PIT/WZ zeznania rocznego PIT-36/36L poprawiono uwzględnianie korekt i ponownych naliczeń wystawionych po roku podatkowym rozliczanym właśnie tą deklaracją.


X[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano blokadę tworzenia zapisów skojarzonych VAT OSS do zapisu typu Koszt w ewidencji ZPiK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7 czy nie tylko istniej pole "ZakupVAT_Marza" lub "SprzedazVAT_Marza" ale również czy pole to posiada wartość różną od zera. Wcześniej taka sytuacja zgłaszała błąd podczas importu dokumentów do ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano sygnaturę obiektu dla zapisów VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dostosowano operację zbiorczą aktualizacji kursu EBC dla zapisów w walucie innej niż PLN.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Podczas dodawania dekretu, poprawiono dodawanie na podstawie szablonu zdefiniowanego w rejestrze księgowym zapisu VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono aktualizację kwoty zapisu w nagłówku dokumentu VAT ewidencji VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dodawanie zapisu VAT OSS z wykorzystaniem ustawień w definicji rejestru typu kursu "Domyślna data kursu".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono komunikowanie o niezgodności kwoty rozrachunku z wartością zapisu VAT OSS przy zmianie kraju konsumpcji na PL.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono komunikowanie przy usuwaniu zapisu VAT OSS, że ujęty jest on w dokumencie zbiorczym sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono nazwę kolumny "Sygnatura" w module ewidencji VAT OSS na "Numer w ewidencji".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono odświeżanie informacji w formatce zapisu VAT OSS w przypadku dodania nowej stawki do któregoś z państwa konsumpcji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono podpowiadanie kursu na potrzeby rozliczeń PIT/CIT w zapisie VAT OSS na podstawie ustawionej w definicji rejestru VAT OSS daty wystawienia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie po miesiącu naliczenia w ewidencji VAT OSS - dla tego samego miesiąca zapisy obecnie sortowane są po dacie dostawy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono ustawienie znacznika procedury JPK jako "EE-Usługi telekomunikacyjne" dla zapisów skojarzonych do zapisu VAT OSS (poniżej limitu obowiązku rejestracji procedury OSS).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono w zapisie VAT OSS podpowiadanie pastwa wysyłki towarów na podstawie państwa adresu z danych Mojej Firmy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wiązanie rozrachunku do ujemnego zapisu VAT marża sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie przekroczenia limitu transakcji VAT OSS od przekroczenia którego istnieje obowiązek rejestracji w procedurze sprzedaży towarów na odległość.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyświetlanie zawartości kolumn Podmiot i Nazwa podmiotu w przypadku gdy zapis w ewidencji VAT OSS był na osobę fizyczną (nie na firmę).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie dat zapisu ewidencji VAT przy imporcie dokumentów z pliku JPK_FA.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie waluty w sekcji "Otrzymane płatności" zapisu VAT OSS podczas wczytywania dokumentów z pliku EPP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono zachowanie zapisu VAT OSS przy zmianie waluty zapisu z PLN na EUR.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Przy dodawaniu dokumentów do ewidencji VAT OSS dodano ostrzeżenie jeżeli wartość sprzedaży WSTO przekroczy6 próg 42 000 zł.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W definicji transakcji VAT dotyczących VAT OSS wyłączono obsługę typu identyfikatora oraz ostrzeżenie o braku NIP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W nagłówku zapisu VAT OSS zmieniono datę wystawienia na datę zapisu.


X[Ra/Re] Ewidencje VAT W profilu prostym użytkownika wyłączony został dostęp do ewidencji sprzedaży VAT OSS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie VAT OSS dodano podpowiadanie waluty zapisu na podstawie wybranego kraju konsumpcji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie VAT OSS poprawiono przepisywanie daty zapisu na datę dostawy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie VAT OSS, na zakładce "Informacje dodatkowe", dodano walidację sumy zaliczek z wartością brutto zapisu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zaktualizowano obraz księgowy zapisu VAT OSS w związku z wprowadzeniem możliwości dokonywania zapisów w różnej walucie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono wyświetlanie zawartości kolumny "Stawka w ewidencji VAT OSS - obecnie wyświetlany jest symbol stawki zamiast jej nazwy.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W definicji schematu dekretacji do ewidencji VAT OSS dodano możliwość posłużenia się atrybutem "(DK Domyślna transakcja VAT dla rejestru" polu "Transakcja".


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono tworzenie zapisów skojarzonych VAT OSS do zapisu KPIR, w przypadku, gdy zapis w KPiR był w innej walucie niż PLN bądź EUR.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono filtrowanie po statusie wg amortyzacji podatkowej oraz po statusie wg amortyzacji bilansowej w określaniu zestawu danych do wydruku naklejek dla środków trwałych.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie na zakładce "Stany" poprawiono niepoprawnie prezentowaną cenę nabycia. Błąd mógł występować w specyficznych scenariuszach, gdy asortyment był przesuwany między magazynami.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na wydrukach automatycznych dokumentów magazynowych poprawiono brak wykazywania numeru zamówienia, w przypadku gdy zamówienie to było realizowane w fakturę.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono brak możliwości kolejnej realizacji zamówienia przy dużej liczbie dokumentów realizujących.
X

[Su] Dokumenty zamówień W serwisach zamówień do dostawcy poprawiono brak widoczności numerów źródłowych zamówień od klienta w kolumnie "Zamówienia".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie pobrania wyciągu bankowego (z pliku lub on-line) bez uprawnienia do uzgadniania operacji bankowych.
X
X [Su] Handel W deklaracji CUK rozliczającej opłatę cukrową zmieniono kwalifikowanie korekt (zwrotów) wg najnowszych zaleceń Ministerstwa Finansów. Dotychczas MF zalecało rozliczanie zwrotów w okresie pierwotnego wprowadzenia na rynek, co wymagało składania korekt deklaracji CUK za poprzednie okresy, najnowsze wytyczne nakazują uwzględnianie wg daty zwrotu.
X X
[Su] Polityka cenowa Podczas aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu poprawiono nieprzeliczanie szacowanego kosztu w cenniku, gdy do jego wyliczania użyto plugina cenowego.

Zmiany w wersji 36.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zgłoszeniowej VAT-R(15) obowiązującej od 01.07.2021. Zgłoszeń do VAT można dokonywać również na poprzedniej wersji deklaracji do końca lipca 2021.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość księgowania transakcji WSTO-OSS w dowolnej walucie (do tej pory możliwe było używanie tylko EUR lub PLN).
X
X [Su] Dokumenty Na dokumentach z transakcją WSTO-OSS (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość w procedurze OSS) zniesiono ograniczenie na stosowanie tylko dwóch walut: euro i złotówek.
X

[Gr] Karta pracy Dodano obsługę daty urodzenia przedsiębiorcy przy wysyłce zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE.
X

[Gr] Karta pracy Przystosowano funkcję eksportu zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE do nowego formatu.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem pojawiającego się błędu przy użyciu filtra umów w module ECP.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zapis zlecenia serwisowego, gdy na pierwszym etapie scenariusza zaplanowano automatyczne utworzenie działania. Taki sam błąd pojawiał się w procesie ofertowym.
X
X X


[nexo] Inne Poprawiono funkcję kasowania zapisów śladu rewizyjnego w przypadku dużej ilości danych.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie zaliczki CIT przy ustawieniu parametru wyliczania zaliczki i deklaracji CIT-8 za okres od 1. maja (dla spółek komandytowych).X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono w sprawozdaniach finansowych typu Rachunek Zysków i Strat problem z wyliczaniem wartości za poprzedni okres obrachunkowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 posiadających podmiot z nazwą dłuższą niż 64 znaki.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 w przypadku, gdy w nexo istnieją polskie stawki własne użytkownika (dodane ręcznie) o wysokości takiej jak na odbieranym dokumencie.
X

[Su] Dokumenty zakupu Wprowadzono zabezpieczenia przed tworzeniem dokumentów zakupu bez kosztu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy utworzono przyjęcie zewnętrzne z odłożonym skutkiem magazynowym, a następnie wystawiono do niego fakturę zakupu z wykonanym skutkiem magazynowym.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem przy dodawaniu własnych formatów wysyłki Dyspozycji bankowych do pliku.
X

[Su] Handel Skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg pracowników.

Zmiany w wersji 36.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Automaty działań cyklicznych rozszerzono o operacje wykonywane na plikach deklaracji VAT-7 z ewidencją (JPK_V7).

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość powielania istniejącego cennika usług księgowych.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość przypisania kolejnych klientów biura rachunkowego do działania cyklicznego bezpośrednio z podglądu stanu tego działania (widok Działań cyklicznych). Dotychczas taka możliwość przypisania działania do klienta była dostępna tylko w definicji klienta biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego przypisania cennika do wskazanych klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano nowy raport Informacja zbiorcza o klientach biura pokazujący podstawowe informacje biznesowe klientów biura - takie jak przychody, koszty, itp.

X
[Br] Biuro nexo Dodano nowy raport Stan preferencyjnych składek ZUS pokazujący, jakie preferencje opłacania składek ZUS posiadają wspólnicy w podmiotach klientów biura, początek danej preferencji i jej datę końcową.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą wydruku (i wysyłki mailem) raportu Informacji zbiorczej dla klientów biura. Dodany został również automat działania cyklicznego dla tej operacji.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą zarządzania śladem rewizyjnym i monitorowaniem danych osobowych w bazach klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano raport pokazujący, jakie programy zostały zainstalowane na podmiotach klientów biura rachunkowego, stan ich licencji oraz Konta InsERT.

X
[Br] Biuro nexo Na potrzeby wysyłki JPK_V7 w operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych umożliwiono kopiowanie do podmiotów klientów biura adresu e-mail ze wskazanej lokalizacji: z danych Mojej firmy, z domyślnej osoby wystawiającej, dodatkowo możliwe jest ręczne wpisanie adresu.

X
[Br] Biuro nexo Udostępniono możliwość dodawania działań cyklicznych z poziomu modułu "Działania cykliczne".

X
[Br] Biuro nexo W definicji cennika dodano możliwość kalkulacji opłaty za deklarację konkretnego typu.

X
[Br] Biuro nexo W definicji cennika dodano składnik wyceny aktywnej umowy pracowniczej.

X
[Br] Biuro nexo W formularzu działania cyklicznego uruchomionego w widoku działań cyklicznych dodano możliwość wykonania operacji zbiorczej właściwej dla wskazanego działania cyklicznego - czyli, jeżeli z definicji działania wynikać będzie bezpośrednio obiekt i operacja właściwa dla danego obiektu, to wywołanie operacji zbiorczej właściwej dla działania cyklicznego wywoła od razu tą operację.

X
[Br] Biuro nexo W module klientów biura dodano filtr działań cyklicznych.

X
[Br] Biuro nexo W widoku "Klienci biura" dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) oraz filtr z określeniem formy księgowości podmiotu biura. Dotychczasowa kolumna obecnie nosi nazwę "Program księgowy".

X
[Br] Biuro nexo W widoku Działań cyklicznych dla klientów przypisanych do wskazanego działania dodano możliwość wykonania operacji zbiorczych, które wykonane zostaną tylko dla tych klientów.
X

[Gr] Karta pracy W absencjach zasiłkowych dodano analizator sposobu obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
X
X [Gr] System wynagrodzeń W definiowalnych wartościach składników płacowych rozbudowano funkcje dotyczące czasu pracy o możliwość pobierania wartości z innych okresów niż bieżący miesiąc.

XX [Gs] CRM W wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail dodano obsługę dokumentów skojarzonych.

X
[Gs] CRM W umowach z klientami, w zleceniach serwisowych oraz ich szablonach, w opisach pozycji dla asortymentu dodano możliwość skorzystania z autotekstów.

X
[Gs] Działania W szablonach działań dodano możliwość definiowania osób zaangażowanych.
X X X X
X
[Gs] Klienci W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
X X X X
X
[Gs] Klienci Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
X

[Gs] Klienci W danych klienta (zakładka Handel), na liście definiowania dostaw dodano możliwość włączenia kolumn: Opis towaru, Grupa, Symbol w kartotece, PKWiU, CN.

X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości e-mail dodano nowe autoteksty dla pól adresowych: e-mail podstawowy nabywcy, e-mail podstawowy odbiorcy, e-mail podstawowy płatnika.

X
[Gs] Oferty Dodano możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty. Operacja "Dodaj cennik".

X
[Gs] Oferty W parametrach ofert dodano możliwość ustawienia domyślnej nazwy dla wariantu.

X
[Gs] Umowy z klientami W umowach z klientami, w szablonach umów, w działaniach oraz w szablonach działań dodano możliwość wpisania adresu e-mail dla automatycznie wysyłanego raportu z akcji.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Wprowadzono możliwość dodawania zleceń serwisowych na podstawie szablonów.
X X X X X

[nexo] Inne W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
X X X X X

[nexo] Inne W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
X X X X X

[nexo] Inne W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
X X X X X

[nexo] Inne W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość użycia w definicji schematu dekretacji osoby wystawiającej dokument (w warunkach wykonania schematu bądź definicji wyjątku).


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W definicji schematu dekretacji, w definicji wyjątków i wartości dodano dla pól typu data operatory oparte o miesiąc danej daty, pozwalające zdefiniować np. wyrażenie realizujące porównanie "miesiąc wypłaty mniejszy od miesiąca przekazania zaliczki".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość dekretacji automatycznej listy rachunków do umów cywilnoprawnych.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowego formatu pliku EPP (wersja 1.09) obsługującą dokumenty wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano opcję podglądu dokumentu źródłowego w oknie naliczenia różnicy kursowej.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano komunikację dokumentów on-line jak i komunikację za pomocą plików XML dla dokumentów dokumentujących transakcje WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) wprowadzone zmianami prawnymi e-Commerce obowiązującymi od 1 lipca 2021.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji pieczęci automatycznej, do listy funkcji dodano "Kwotę własną" pozwalającą zawrzeć w definicji zapisu na konto wartość stałą.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji składników sprawozdań finansowych udostępniono funkcję "Suma rozliczeń właścicielskich" zwracającą wartość wskazanego rozliczenia właścicielskiego.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W serwisie różnic kursowych dodano filtr "Rachunek" oraz kolumny z nazwą i numerem rachunku bankowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dostosowano księgowość do ewidencjonowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w procedurze OSS (One Stop Shop) zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzanymi pakietem tzw e-Commerce i obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Funkcjonalność wymaga aktywnego abonamentu na ulepszenia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Na potrzeby obsługi sprzedaży WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w procedurze OSS (One Stop Shop) dodano nowy słownik rejestrów VAT OSS dedykowany do obsługi takiej sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Na potrzeby obsługi sprzedaży WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w procedurze OSS (One Stop Shop) dodano obsługę badania limitu sprzedaży towarów na odległość, po przekroczeniu którego podatnik zobowiązany jest do rejestracji w systemie OSS bądź rozliczania VAT z takiej sprzedaży w kraju unijnym konsumpcji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Rozszerzono słownik stawek VAT o obsługę stawek zagranicznych na potrzeby obsługi transakcji WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość). Umożliwiono również budowanie kartotek stawek VAT filtrowanych po krajach unijnych na potrzeby planu kont w Rewizorze.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W widokach ewidencji VAT sprzedaży i zakupu z pozycjami dodano kolumnę ze stawkami VAT (domyślnie wyłączona).X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano możliwość dodawania dekretów do innego okresu obrachunkowego poprzez powielenie istniejącego w obecnym okresie.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano operację bilansowania grupy dekretu na wskazanej pozycji dokumentu księgowego - opcja dostępna jest w menu kontekstowym, na pozycji dekretu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano parametr rejestru księgowego pozwalający określić, czy w edycji dekretu poprawa daty zapisu ma się przenosić na pozostałe daty dokumentu księgowego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano nowe wzorce wydruków dla raportu o środkach trwałych "Raport o środkach trwałych - podsumowanie wg grup KŚT" oraz "Raport o środkach trwałych wg KŚT".
X
X [Su] Dokumenty W Parametrach Subiekta, sprzedaży, zakupu, wydań i przyjęć wprowadzono możliwość każdorazowego pytania i wymuszania świadomego ustawienia sposobu konsolidowania pozycji podczas wystawiania dokumentu zbiorczego.
X
X [Su] Dokumenty sprzedaży Dostosowano dokumenty handlowe do obsługi podatku od plastiku. Wyliczenie podatku opiera się o dane w asortymencie i na dokumencie jest prezentowane w podliczeniu "Opłaty specjalne".
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W Parametrach typów dokumentów sprzedaży dodano możliwość ustawienia domyślnej ceny dla pozycji zwracanych na korektach do nieistniejącego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widoku Sprzedaż fiskalna dodano kolumnę statusu magazynowego dokumentu oraz umożliwiono zbiorczą zmianę statusu tych dokumentów.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Do Parametrów kasy dodano wartość "Kontrola ciągłości okresów". Parametr dotyczy okresów raportów kasowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do Parametrów windykacji dodano możliwość ustawienia domyślnych szablonów e-mail i sms.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do Parametrów windykacji dodano wartość "Termin płatności", który umożliwia określenie terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość tworzenia wezwań do zapłaty z formą płatności szybka płatność (Przelewy24).X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano raport Rozrachunki na dany dzień wg kont.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W modułach Kasa, Bank oraz Kompensaty dodano możliwość dodawania działań oraz wyświetlanie listy działań.
X
X [Su] Handel Dostosowano program do zmian prawnych tzw. e-Commerce wchodzących w życie od 1 lipca 2021 r.
X
X [Su] Handel Dodano raport „Rozliczenie opłat specjalnych” umożliwiający rozliczenia podatku od plastiku.
X
X [Su] Handel Dodano raport Dokumenty do ewidencji WSTO, który pozwala na kontrolowanie przekroczenia progu 10000 euro dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz pozwala na oszacowanie kwoty podatku z tytułu takich transakcji, w tym rozliczanych w procedurze OSS.
X
X [Su] Handel Dostosowano kartotekę asortymentu do obsługi podatku od plastiku. Zmiany dotyczą danych asortymentu (możliwość definiowania i przypisywania stawek podatku), operację zbiorczą na zaznaczonych asortymentach umożliwiającą przypisanie podatku oraz możliwość filtrowania asortymentów w oparciu o te dane.
X
X [Su] Handel Dostosowano program do zmian wchodzących w życie od 3 lipca 2021 r. w związku z tzw. podatkiem od plastiku.
X
X [Su] Handel W Słowniku stawek VAT umożliwiono przypisanie stawek do państw Unii Europejskiej. W Słownik państw wprowadzono możliwość przypisania stawek w nich obowiązujących.
X
X [Su] Handel Wprowadzono dwie nowe transakcje handlowe: WSTO-SK oraz WSTO-OSS wynikające z wejścia w życie pakietu e-Commerce od 1 lipca 2021 r. Obie dotyczą wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, przy czym pierwsza dotyczy procedury uproszczonej stosowanej poniżej limitu 10000 euro, a druga dotyczy rozliczania tych transakcji w procedurze OSS. Dostosowano także dokumenty handlowe do obsługi tych transakcji poprzez stosowanie odpowiednich stawek VAT, jak i podawanie dodatkowych danych (na zakładce VAT), takich jak: "Państwo rozpoczęcia wysyłki”, „Państwo konsumenta” oraz "Dodatkowe informacje".
X
X [Su] Handel Wprowadzono słownik „Opłaty specjalne”, w którym można definiować opodatkowane opłaty i ich stawki np. dotyczące podatku od plastiku.
X

[Su] Handel Dostosowano działanie Subiekta do wymagań JPK, jakie obowiązywać będą od lipca 2021 r. M.in. dotyczy to likwidacji oznaczania dokumentów znacznikiem MPP oraz SW.
X
X [Su] Handel W komunikacji wymiany danych EDI++ wprowadzono obsługę pól związanych z nowymi transakcjami handlowymi wewnątrzwspólnotowej dostawy na odległość: "Państwo rozpoczęcia wysyłki”, „Państwo konsumenta” oraz "Dodatkowe informacje".

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość uruchomienia podmiotu klienta biura za pomocą skrótów klawiszowych: Rachmistrz - CTRL+R, Rewizor - CTRL+E oraz Gratyfikant CTRL+G.

X
[Br] Biuro nexo Na formatkach z serwisów Działania cykliczne i Działania cykliczne dla klientów dodano możliwość drukowania listy (PPM -> Operacje na liście -> Drukuj listę Ctrl+Shift+P).

X
[Br] Biuro nexo Podczas dodawania nowego klienta biura dodano automatyczne podpinanie cennika "podstawowy".

X
[Br] Biuro nexo W raporcie stanu badań profilaktycznych, szkoleń BHP oraz uprawnień zawodowych dodano raportowanie również stanu umów pracowników klientów biura. Sama nazwa raportu została także zmieniona na "Badania profilaktyczne, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe i umowy pracowników klienta biura".


X X
X
[Br] Biuro nexo W szablonach wiadomości zmieniono działanie autotekstu "termin płatności składek ZUS" (z grupy Deklaracja ZUS) w taki sposób, by w przypadku gdy termin płatności wypada w dzień wolny, zwracana była data z najbliższym następnym dniem roboczym.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono działanie autotekstów kadrowych w nagłówkach we wzorcach wydruków.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono sposób pobierania wartości wpłat do PPK do danych wdrożeniowych w przypadku przenoszenia danych z Gratyfikanta GT.


X X


[Gr] Kadry i płace Przy przenoszeniu danych z mikroGratyfikanta GT wprowadzono możliwość pobierania danych o PPK.
X

[Gr] Kadry i płace Rozbudowano dane wdrożeniowe o wskazanie kwot wpłat do PPK przypadających do opodatkowania w pierwszej wypłacie.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem występujący w szczególnych przypadkach przy przystosowaniu danych kadrowych Rachmistrza nexo i Rewizora nexo do pracy z Gratyfikantem nexo.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono sposób kopiowania kolumn z godzinami z list do Excela.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w przypadku gdy wszystkie 12 miesiące są wyłączone z obliczeń.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono sposób wyznaczania okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego w przypadku dwóch umów o pracę w jednym okresie (umowa podstawowa i dodatkowa).
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem z eksportem zaświadczenia ZAS-12 do PUE.
X

[Gr] Karta pracy W przypomnieniach kadrowych pojawiających się przy rozwiązywaniu umowy dodano informację o przechowywaniu dokumentacji kadrowej.
X

[Gr] Karta pracy Zwiększono precyzję wartości wymiaru zatrudnienia w pliku z zaświadczeniem ZUS Z-3 wysyłanym do PUE.
X

[Gr] Portal pracownika Rozszerzono zakres danych pokazujących się w dymkach informacyjnych generowanych z serwera e-usług przy synchronizacji danych z Portalem Pracownika.
X

[Gr] Portal pracownika W Portalu Pracownika w danych o wynagrodzeniach udostępniono kwoty wpłat do PPK.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Dodano możliwość przeliczenia deklaracji rozliczeniowych ZUS zamiast ich usuwania i generowania od nowa.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W zgłoszeniu uczestnika PPK do Instytucji Finansowej dodano numer telefonu.
X

[Gr] Wynagrodzenia Na liście podglądu wypłat archiwalnych z Gratyfikanta GT poprawiono wyświetlanie kwoty do wypłaty.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono sposób uwzględniania zdefiniowanego miesiąca naliczenia pierwszej wpłaty do PPK dla pracowników wynagradzanych do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono sposób uzupełniania wypłaty do pensji minimalnej w miesiącu zmiany wymiaru zatrudnienia.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem ujemnych wypłat powstających w przypadku opodatkowywania wpłaty pracodawcy do PPK w wypłacie bez składników wynagrodzenia (na przykład rozliczenie delegacji).

X
[Gs] CRM Na karcie zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem dodano pole umożliwiające wybranie daty, z jaką jest rezerwowany wstawiany asortyment. Pole znajduje się na zakładce Asortyment.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd dla działania typ wiadomość, który powodował usuwanie treści zapisanej wiadomości. Problem występował, gdy przed edycją działania wykonano przejście przez zakładkę "Wiadomość".

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który powodował problemy z załadowaniem widoków działań, w przypadku gdy w filtrze twórca był wskazany użytkownik, który został usunięty lub ustawiony jako nieaktywny.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla zdalnych załączników z wykorzystaniem usługi Dropbox zaimplementowano nowy sposób korzystania z tokenów oauthowych.
X X X X
X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który w specyficznych przypadkach podczas odpowiedzi na wiadomość pocztową, powodował brak załadowania edytora wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.

X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, aby wielkość okna edytora dostosowywała się do wielkości okna szablonu.

X
[Gs] Oferty Na karcie procesu ofertowego, w sekcji Osoby zaangażowane wprowadzono zmianę, aby na liście umożliwiającej wstawianie nowych osób nie były wyświetlane osoby, które są już dodane jako osoby zaangażowane.

XX [Gs] Umowy z klientami Zoptymalizowano i przyspieszono działanie modułu Umowy z klientami. Zmiany objęły również wszystkie filtry dostępne w module.

XX [Gs] Umowy z klientami Podczas wykonywania ręcznie akcji automatycznej z cyklu fakturowania dodano informację o dacie wystawienia dokumentu.

XX [Gs] Umowy z klientami Poprawiono błąd, który powodował problemy z wyświetlaniem modułu Umowy z klientami w przypadku zbiorczego aneksowania umów.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano propozycję wystawienia dokumentu finalnego, gdy zmieniono status zlecenia powiązany z zakończeniem zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W wiadomości e-mail, w wiadomości SMS oraz ich szablonach dodano nowe autoteksty związane z kontaktami w zleceniach serwisowych do opiekuna oraz pracownika.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który przy wystawianiu dokumentu do zlecenia serwisowego, gdy była wstawiana usługa jednorazowa, w niektórych przypadkach powodował naliczenie dodatkowego rabatu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który przy powielaniu urządzenia serwisowanego nie kopiował wartości pól własnych do nowego urządzenia.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
X
X X X

[nexo] Inne Dodano uprawnienie "Kasy i stanowiska kasowe - Zarządzanie".
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
X X X X X X X [nexo] Inne W raportach własnych SQL dodano możliwość definiowania wybranych parametrów kolumn.
X X X X X X X [nexo] Inne Zoptymalizowano edycję raportu własnego SQL.
X
X X


[nexo] Przeniesienie danych Poprawiono przenoszenie z InsERT GT ustawień numeracji dokumentów kasowych w zakresie łamania przez miesiąc.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono kopiowanie księgowych kartotek filtrowanych do kolejnego okresu obrachunkowego, w przypadku gdy filtr kartoteki oparty był o wartość, która wcześniej została usunięta (np. filtrowanie po cesze, gdzie dana cecha została wcześniej usunięta).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE - niepoprawnie była wykazywana ilość zapisów.
X X X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji do kolejnego okresu obrachunkowego, w przypadku gdy w definicji schematu był zawarty jawnie wskazany element kartoteki księgowej.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W pobieraniu dokumentów z pliku EPP dodano automatyczne dodawanie form płatności, które nie występują w systemie nexo. Automatycznie dodawane są formy, które nie wymagają podania danych przez użytkownika (np. gotówka 50%). Natomiast w przypadku form wymagających podania dodatkowych danych (np. podmiot cesyjny) pojawi się okno z pytaniem o takie dane.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano domyślną definicję składników sprawozdania finansowego dla definicji deklaracji CIT-8(30) i zaliczki CIT(7).


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość umieszczania w nagłówkach wydruków dokumentów księgowych autotekstów, czyli wartości danych charakterystycznych dla podmiotu, np. z grupy "Podmiot" dostępne są autoteksty związane z podmiotem takie, jak adres, telefon, gmina itp.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zmiany sposobu dekretacji rachunków na zatwierdzonej liście rachunków.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano poprawkę, aby oznaczenia procedur JPK, które są na głównej zakładce klienta, przepisywały się na zapis VAT bez konieczności zaznaczenia pola "Korzystaj z ustawień księgowych klienta" z zakładki "Księgowość". Poprawiono przepisywanie oznaczeń JPK z głównej zakładki klientka na zapis VAT; wcześniej należało zaznaczyć "Korzystaj z ustawień księgowych klienta", by te oznaczenia były przepisywane.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na dokumentach dowodów wewnętrznych i not księgowych dodano możliwość wybrania na pozycjach dokumentu nazwy pozycji, która już wcześniej była wykorzystana na innym dokumencie. Można również taką nazwę wybrać z rozwijanej listy na pozycji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono import dokumentów z Gratyfikanta GT w przypadku, gdy plik wymiany zawierał pracowników z obywatelstwem innym niż polskie, a obywatelstwo to było już zdefiniowane w systemie nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono import dokumentów z Gratyfikanta GT, w przypadku gdy w pliku wymiany znajdował się pracownik, który posiadał inny PESEL niż w systemie nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie o odłączonym koncie InsERT w przypadku komunikacji dokumentów on-line.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono synchronizację statusu dokumentu "Nie podlega księgowaniu" między modułami Dekretacja dokumentów i Portal Biura - Dokumenty.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w wysyłce danych do Portalu biura - Raporty tytuł zobowiązania podatkowego dla przelewu zaliczki na podatek od przychodów ewidencjonowanych.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk części deklaracyjnej JPK_V7 z zawartym wyjaśnieniem przyczyn korekty (ORD-ZU).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wzorzec wydruku sprawozdania Rachunków zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy w taki sposób, by mieścił się na jednej stronie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W danych wspólnika, w kalkulatorze podstawy Małego ZUS Plus poprawiono wyliczanie dochodu, w sytuacji gdy składki ZUS wspólnika były księgowane do ksiąg rachunkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu biura dodano zabezpieczenie przy wczytywania plików zabezpieczonych hasłem.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie danych do przelewów dla zaliczek PIT, w przypadku gdy nie był stosowany parametr "Płać zaliczkę, gdy kwota mniejsza niż 1000 zł".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku dokumentów księgowych oraz ewidencji VAT domyślnie ukryto kolumnę "Dokument z portalu".


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W wyliczaniu różnic kursowych dla Ewidencji przychodów dodano automatyczne dzielenie wartości naliczonej różnicy na stawki ryczałtowe w oparciu o udział kwoty transakcji w danej stawce ryczałtowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono edycję zapisów VAT - w przypadku gdy zapis zamykany był za pomocą opcji Anuluj, mimo braku zmian w zapisie, pojawiało się pytanie, czy zapisać zmiany.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono import dokumentów z pliku JPK_FA(3) zawierającego faktury uproszczone (dokumenty bez wskazanego kontrahenta).


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydruk ewidencji VAT zakupu - data otrzymania został zamieniona na datę wystawienia.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wykazywanie wartości niepodlegającej opodatkowaniu w kwocie "netto do deklaracji", dla zapisów VAT sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W związku w wejściem w życie zmian prawnych e-Commerce, dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) dodano nową transakcję VAT sprzedaży WSTO (dot. transakcji poniżej limitu 42 tys. PLN) oraz dwie transakcje dedykowanej nowej ewidencji VAT OSS (One Stop Shop) na potrzeby rozliczenia VAT w procedurze OSS.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono datę wydruku na liście dokumentów księgowych drukowanych opcją "Drukuj listę zaznaczonych".


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W laboratoryjnej funkcjonalności "Reguły automatyzacji" dodano możliwość definiowania reguł dla pliku deklaracji z ewidencją JPK_V7.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wyznaczanie kwoty rozrachunku dla zapisów KPiR - obecnie kwota ta podpowiada się automatycznie na podstawie wartości zapisu po wybraniu typu tworzonego rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Udostępniono do edycji wartości wyliczonych składek ZUS i wpłat do PPK na rachunku do umowy cywilnoprawnej.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono działanie parametru "Pokazuj dane od razu po otwarciu listy i zmianie filtrów (bez naciskania F5)" w konfiguracji widoku informatora Zapisów na konta.


X X
X
[Ra/Re] Raporty Poprawiono wyliczanie wartości narastających w Informacji zbiorczej, które wykazywane są obecnie narastająco w kontekście okresu obrachunkowego (istotne, jeżeli okres nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym). Poprawka ta wpływa również na dane przesyłane do Portalu biura - Raporty.
X

[Su] Asortyment W informatorze o towarze, na zakładce Stany dodano kolumnę z ceną nabycia, która uwzględnia korekty. Nazwa dotychczasowej kolumny "Cena zakupu" została zmieniona na "Pierwotna cena nabycia".
X X
[Su] Asortyment Poprawiono brak sortowania cech przynależnych właściwości modelu podczas edycji asortymentu i przypisywania go do modelu.
X X
[Su] Asortyment W informatorach o asortymencie i o kliencie poprawiono brak respektowania ustawień timeoutu zapisanych w rejestrze systemowym.
X

[Su] Dokumenty Na listach dokumentów zakupu uwzględniono informacje o istnieniu dyspozycji bankowych. Dodano kolumny: "Pozostało do zapłaty z uwzględnieniem wstępnych rozliczeń" oraz "Wstępnie rozliczono".
X

[Su] Dokumenty Na liście przedpłat w dokumentach sprzedaży wprowadzono informowanie o ich łącznej ilości i kwocie oraz możliwość łatwego pokazania ich listy.
X

[Su] Dokumenty Na zaksięgowanym dokumencie wydania magazynowego umożliwiono zmianę statusu podlegania dokumentu pod fakturowanie.
X

[Su] Dokumenty Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT wprowadzono przenoszenie danych asortymentu i klientów dotyczących tzw. "opłaty cukrowej".
X X
[Su] Dokumenty Uszczelniono działanie uprawnień "Zmiana rabatu na dokumencie..." tak, aby przy ich braku niedostępna była zmiana ceny po rabacie na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty W domyślnych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży ustawiono domyślnie niedrukowanie wykazu materiałów. Przyczyną tej zmiany jest interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT
X
X [Su] Dokumenty W edycji wzorców wydruku dokumentów udostępniono obiekt biznesowy "Skojarzenia" ułatwiający dostęp do skojarzeń dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty W module Klienci dodano możliwość włączenia następujących kolumn dotyczących ustawień płatności dla klienta: Lista domyślnych form płatności, Domyślny termin dla sprzedaży, Domyślny termin dla zakupu.
X X
[Su] Dokumenty W polu wyboru płatności odroczonych w dokumencie wprowadzono ich sortowanie po terminie płatności.
X X
[Su] Dokumenty Na liście płatności odroczonych widocznej na dokumencie poprawiono wyświetlanie terminu w oparciu nie o definicję płatności, lecz o rzeczywiste ustawienie w danych klienta.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie statusu zafiskalizowania na zaksięgowanym dokumencie.
X X
[Su] Dokumenty Podczas przenoszenia danych z InsERT GT wprowadzono zabezpieczenia przed dublowaniem pozycji słownika płatności.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono problemy pojawiające się podczas edytowania dalszych stron wzorca wydruku w programie Stimulsoft.
X

[Su] Dokumenty W edycji dokumentu z uwidocznionymi przedpłatami wprowadzono zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów przedpłat.
X

[Su] Dokumenty W oknie wiarygodności płatniczej poprawiono błąd wliczania należności z dokumentów unieważnionych.
X X
[Su] Dokumenty W Parametrach płatności poprawiono kontrolę poprawności podczas oznaczania płatności w sekcji Formy płatności na stanowiskach kasowych.
X X
[Su] Dokumenty W polu adresu dostawy na dokumentach poprawiono błąd powodujący ustawienie typu adresu na "wpisany ręcznie", gdy ustawiono niepodstawowy adres klienta.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać podczas zmiany statusu wielu dokumentów na raz.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono domyślny sposób ustawiania statusu dokumentu podczas fakturowania dokumentów magazynowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W edycji wydania zewnętrznego naprawiono błąd niedziałającego wyszukiwania po kodzie dostawy, gdy zmieniono magazyn dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku rozchodów magazynowych poprawiono błąd braku wykazywania numeru faktury zakupu jako dokumentu powiązanego. Błąd dotyczył kolumny "Dokument powiązany" dla rozchodów powstałych jako realizacja faktur zakupu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach realizujących zamówienia od klienta wprowadzono wykazywanie numeru oryginalnego zamówienia (o ile został podany). Umożliwiono uwidocznianie tego numeru w edycji faktury, na liście faktur oraz na wydrukach.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na dokumentach Subiekta naprawiono brak sprawdzania danych podatnika w VIES, gdy klient miał wprowadzony jedynie VATIN (nie ma NIP-u).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd nieprzenoszenia opisu pozycji z faktury zaliczkowej do realizującego ją wydania magazynowego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd zapisu dokumentu rozliczanego metodą kasową, który zawierał usługi z podpiętymi materiałami.
X

[Su] Dokumenty zakupu Wprowadzono blokadę zmiany statusu faktury zakupu, gdy do automatycznego przyjęcia magazynowego tego dokumentu wystawiono korektę kosztu dostawy.
X

[Su] Dokumenty zakupu Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości zapisania dokumentu, gdy podczas jego edycji dwukrotnie poprawiono dane asortymentu poprzez zmianę jego ceny.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawców wprowadzono możliwość utworzenia zleceń albo dla wszystkich, albo wyłącznie zaznaczonych pozycji.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widokach "Asortyment zamówiony" (od klienta i u dostawcy) dodano możliwość włączenia kolumny "Opis pozycji".
X X
[Su] Dokumenty zamówień Podczas dodawania do dokumentu asortymentu z listy przywrócono ostrzeganie o tym, że wybrany asortyment znajduje się już na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas kompletacji zamówienia wykonywanej na przyjęciu magazynowym poprawiono błąd powodujący przeliczanie cen na zamówieniu. Błąd występował w specyficznych scenariuszach.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono błąd uniemożliwiający skompletowanie zamówienia od klienta, gdy data magazynowa na dokumencie zakupu była późniejsza niż data zakończenia dostawy.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawców naprawiono brak wykazywania wartości w kolumnie "Dostępne".
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku "Wszystkie" zleceń poprawiono działanie filtra statusu dla zleceń montażu, ze statusem "Do realizacji".
X

[Su] Dokumenty zamówień W zleceniach produkcyjnych montowania/demontażu usunięto dla kompletu zbędne polecenie "Zamień innym wariantem".
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono zabezpieczenia przed występowanie błędu "Podana ilość przekracza ilość dostępną do wycofania. Nazwa parametru: ilosc", jaki mógł występować w specyficznych scenariuszach przy zmianie statusu zamówienia od klienta.
X

X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Wartość obecna (k)".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zbiorczego wydruku kompensat.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie do raportu "Rozrachunki na dany dzień".X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd powodujący blokadą usunięcia rozliczenia rozrachunku gdy nie zmienia ono wartości bilansowej rozrachunku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie podglądu wiadomości e-mail w historii windykacji przy scenariuszach windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie widoku Wyciągi bankowe przy zbiorczym usuwaniu wyciągów.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono pokazywanie przedpłat na operacjach kasowych i bankowych, w przypadku gdy na dokumentach ZK i FP była wybrana forma płatności.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wyliczanie ulgi za złe długi w 90 dniu od terminu płatności.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem tworzenia rozrachunku dla operacji bankowych powstających z dyspozycji (bez rozrachunku).X


[Su] Finanse i rozrachunki W automatycznym rozliczaniu rozrachunków przy dekretacji poprawiono błąd powodujący brak rozliczenia rozrachunków z PA (bez podmiotu).
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W oknie eksportu dyspozycji bankowych dodano stronę kodową "UTF-8 - bez BOM".X


[Su] Finanse i rozrachunki W raporcie Rozrachunki na dany dzień poprawiono prezentowanie wartości w kolumnie "Konto" w powiązaniu z wybranym w kontekście okresem obrachunkowym.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością dodano kolumnę i filtr Opiekun.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W sekcji Rozliczenia na rozrachunku oraz w oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "Klient dok. sprzedaży" oraz "Klient dok. zamówienia" wykorzystywane przy płatnościach cesyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano filtr i kolumnę Typ pokazującą wszystkie rozrachunki o typie należność lub zobowiązanie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę "VAT - wartość (k)" prezentującą wartość VAT rozrachunku po przeliczeniu wg kursu waluty.
X
X [Su] Handel Podczas wystawiania korekty w okresie już rozliczonym deklaracją CUK, jak i podczas wystawiania deklaracji CUK wprowadzono informowanie o możliwości skorygowania wcześniejszych deklaracji. Informowanie to jest skutkiem wydania objaśnień przez Ministerstwo Finansów, które nie zezwalają na bieżące ujmowanie zwrotów (pomniejszanie kwoty opłaty), lecz nakazują ujmowanie ich w okresach już rozliczonych jako korekty deklaracji CUK.
X X
[Su] Handel Poprawiono szybkość działania Instynktu klientów w: sekcji dostawy danych asortymentu, kreatorze tworzenia zamówień do dostawcy, korektach kosztów dostaw, nocie korygującej, historii cen na pozycji dokumentu, płatności cesyjnej na dokumencie oraz w definicji promocji.
X

[Su] Handel W raporcie Rezerwacje asortymentu wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie oraz informatora o kliencie.
X
X [Su] Handel W Sferze dla Subiekta wprowadzono blokadę dezaktywacji asortymentu, który ma niezerowy stan magazynowy.
X

[Su] Handel Wprowadzono domyślne włączenie widoków archiwalnych w podmiotach, które zostały przeniesione z Subiekta GT.
X

[Su] Handel Wprowadzono usprawnienia, dzięki którym skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów.
X

[Su] Handel Zmieniono nazwę raportu "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" na "Dokumenty do JPK_V7".
X

[Su] Handel Naprawiono błąd nieprzepisywania transakcji handlowej z faktury zaliczkowej do wydania zewnętrznego realizującego ją.
X
X [Su] Handel Naprawiono brak sortowania wartości pól własnych w filtrach.
X
X [Su] Handel Podczas drukowania zamówień mechanizmami Sfery poprawiono drukowanie tabeli VAT tak, aby nie zawierała zdublowanych pozycji.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy poprawiono brak respektowania blokady okresu.
X X
[Su] Handel Poprawiono komunikowanie o braku możliwości usunięcia magazynu powiązanego z urządzeniem zewnętrznym, dokumentami, zleceniami serwisowymi itd.
X

[Su] Handel Poprawiono wydajność generowania pliku kontrolnego JPK_FA.
X XX [Su] Handel W definicji nagłówków wydruku umożliwiono stosowanie funkcji "Drukuj w innym oddziale" dla: not korygujących, korekt kosztu i korekt kosztu dostawy, inwentaryzacji, dokumentów pobieranych z urządzeń fiskalnych i zlecenia serwisowego.
X X
[Su] Handel W kontrolce filtra asortymentu dostępnej w raportach wprowadzono filtrowanie po nazwie asortymentu. Dotychczas filtrowanie działało wyłącznie po symbolu.
X

[Su] Handel W raporcie Dokumenty do JPK poprawiono błąd powodujący wykazywanie paragonów fiskalnych wraz z raportami dobowymi.
X

[Su] Handel W raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów poprawiono brak uwzględniania naliczonych korekt kosztów handlowych (KKH).
X

[Su] Handel W raportach "Sprzedaż wg..." poprawiono brak ilościowego uwzględniania korekt wydań magazynowych do faktur zaliczkowych.
X X
[Su] Komunikacja Podczas importu danych o asortymencie z pliku EDI++ poprawiono synchronizację po kodzie kreskowym tak, aby raport uwzględniał także dodatkowe kody kreskowe.
X XX [Su] Komunikacja Poprawiono działanie metody IWysylkaDanychDokumentow.WypelnijNaPodstawieDanychEpp w zakresie danych podmiotów podczas importu dokumentu zapisywanego w Subiekcie jako inny typ dokumentu.
X X
[Su] Polityka cenowa W danych cennika, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązanie cennika z wariantem oferty.
X

[Su] Polityka cenowa Na dokumentach zakupu poprawiono przeliczanie cen po zmianie ilości. Przeliczana cena nie uwzględniała progów sprzedaży.
X XX [Su] Urządzenia zewnętrzne W wydrukach niefiskalnych wprowadzono możliwość korzystania z pól własnych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono błąd kasowania mapowań płatności i stawek VAT w urządzeniach po wywołaniu operacji odświeżenia mapowania.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas synchronizacji asortymentu poprawiono nieuwzględnianie zmiany statusu asortymentu dla stosowania otwartej ceny w kasie fiskalnej.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono działanie uprawnienia "Dodanie powielonego raportu dobowego" tak, aby nie powodowało błędów w specyficznych scenariuszach podczas odbioru raportów z urządzeń zewnętrznych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W widoku "Paragony kasowe" naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania się numeru faktury detalicznej lub zwrotu do paragonu kasowego.