Obowiązek Informacyjny firmy
BIELbit Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, BIELbit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 45, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-004-61-89, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIELbit Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 45, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-004-61-89, REGON: 00136564, wpisana do KRS pod numerem 0000011132, tel. +48 33 472 33 33, e-mail: odo@bielbit.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługa serwisu, rozpatrywanie reklamacji)
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
  • marketingu bezpośredniego
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • wsparcia obsługi
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora wglądu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO).
9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@bielbit.pl
10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym obecnie w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.